Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundkonsignations- hantering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundkonsignations- hantering"— Presentationens avskrift:

1 Kundkonsignations- hantering
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Det här scenariot beskriver hur slutprodukter och handelsvaror hanteras inom en konsignationsbearbetning, t.ex. när produkter som levererats till kunder fortfarande ägs av företaget tills kunden säljer dem till en tredje part. Materialet som oftast lagras i kundens butik eller lager registreras på ett lager (konsignationslager) som har tilldelats motsvarande kund. Detta tillåter att kundens aktuella lager kan visas när som helst. Fördelar Konsignationslager hanteras separat för varje kund Konsignationslager hanteras separat från resten av ditt lager Huvudprocesser Påfyllning av konsignationslager Konsignationsuttag Hämtning av konsignationsmaterial Konsignationsretur Plockning och leverans Fakturering

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Försäljningsadministratör Lagerhandläggare Faktureringsadministratör Kundreskontra chef

4 Detaljerad processbeskrivning
Kundkonsignations-hantering Det finns fyra huvudtransaktioner för hantering av konsignationslager i SAP ERP-systemet som alla stödjer separat lagerhållning: Påfyllning av konsignationslager Påfyllning av konsignationslager används för att komplettera kundens konsignationslager. Godsuttag av lämpligt lager bokas från disponibelt lager till konsignationslager (speciallager). Varorna förblir i leverantörens ägo. Hämtning av konsignationsmaterial Alla konsignationsvaror som lagras hos kunden och som inte har använts kan ombokas till ditt företags lager med hämtning av konsignationsmaterial. Om kunden returnerar konsignationslager till dig, registrerar du transaktionen i systemet genom att skapa en hämtningsorder för konsignationsmaterial (ordertyp KA). Som resultat av detta utför systemet följande aktiviteter: När godsuttag bokas, dras relevant kvantitet av från kundens speciallager och läggs tillbaka till ditt ordinarie lager i den produktionsenhet dit varorna returneras. Ditt totala värderade lagersaldo förblir samma, eftersom det returnerade lagret betraktades som del av ditt eget lager även då när det fanns hos kunden. Denna transaktion är relevant för fakturering.

5 Detaljerad processbeskrivning
Kundkonsignations-hantering Konsignationsuttag Konsignationsuttag möjliggör för kunden att ta konsignationsvaror från speciallagret för att användas eller för att säljas. Konsignationsuttag innebär att varor tas bort från speciallagret och görs till kundens egendom. När kunden tar ut konsignationslager för att användas eller säljas, registrerar du transaktionen i systemet genom att skapa en konsignationsuttagsorder. Konsignationsretur Konsignationsreturer används när din kund vill returnera varor till konsignationslagret. Om kunden vill reklamera konsignationsvaror som redan har tagits ut kan du registrera denna transaktion genom att skapa en konsignationsreturorder.

6 Processflödesdiagram
Kundkonsignations-hantering - påfyllning av konsignationslager Händelse Behov att köpa konsignationsvaror Daglig leveransarbets-lista, tillräckligt med lager Kund Orderbekräftelse Följesedel Fraktsedel Försäljnings-administratiör Påfyllning av konsignations-lager kundorder-registrering Lagerhandläggare Leveranslista Plockning Kontrollera partier/allokera serienummer (frivilligt) Boka godsuttag Avsluta process Leverans-plocklista

7 Processflödesdiagram
Kundkonsignations-hantering - konsignationsuttag Händelse Godsuttag från konsignations-lager Daglig leveransarbets-lista, tillräckligt med lager (Frivilligt) Försäljning: Periodboksluts-arbeten (203) Kundreskontra (157) Försäljnings-administration Konsignations-uttag orderregistrering Lager-specialist Leveranslista Boka godsuttag Fakturering Fakturering Kundres-kontra Faktura Avsluta process

8 Processflödesdiagram
Kundkonsignations-hantering - hämtning av konsignationsmaterial Händelse Behov att skicka tillbaka konsignations-lager Daglig leveransarbets-lista, tillräckligt med lager Försäljningsadmini-stration Hämtning av konsignations-material kundorder-registrering Lagerhandläggare Leveranslista Boka godsmottagning Avsluta process

9 Processflödesdiagram
Kundkonsignations-hantering - retur av konsignationslager Händelse (Frivilligt) Försäljning: Periodboksluts-arbeten (203) Kundreskontra (157) Retur till konsignations-lager Daglig leveransarbets-lista, tillräckligt med lager Kundservice Retur till konsignations-lager orderregistrering Lager-specialist Leveranslista Boka godsmottagning Fakturering Fakturering Kundres-kontra Kreditnota Avsluta process

10 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

11


Ladda ner ppt "Kundkonsignations- hantering"

Liknande presentationer


Google-annonser