Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omarbetning (produkter i arbete)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omarbetning (produkter i arbete)"— Presentationens avskrift:

1 Omarbetning (produkter i arbete)
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Bearbetning av defekt material i en produktionsorder. Fördelar Kassationer vid definierade operationer initierar automatiskt omarbetningsprocessen. Efter omarbetning kan ytterligare aktivitet och material förbrukning bekräftas. Helt integrerat i produktionsprocessen Huvudprocesser Bekräfta produktionsaktiviteter Bekräfta kassation av defekt material Bekräfta moderorder vid omarbetningsoperation Fortsätta produktionsområdesaktiviteter

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Verkstadsspecialist

4 Detaljerad processbeskrivning
Omarbetning (produkter i arbete) Detta scenario fokuserar på en omarbetningsprocess inom produktionen. Alla nödvändiga omarbetningsaktiviteter är kopplade till den överordnade produktionsordern. Därför kan fel upptäckas och korrigeringar vidtas genom att t.ex. lägga till en omarbetningsoperation inom samma produktionsorder. Den tillagda omarbetningsoperationen bekräftas och avräknas inom den ursprungliga produktionsordern, vilket orsakar produktionsavvikelser inom controlling och prisdifferenser för den särskilda produkten.

5 Processflödesdiagram
Omarbetning (produkter i arbete) Händelse Bekräfta produktions-aktiviteter Avsluta process Verkstadsspecialist Bekräfta kassation av defekt material Bekräfta överordnad produktionsorder för omarbetad kvantitet som kan kan gå vidare till efterföljande operationer Fortsätta produktionsområdes-aktiviteter för ej defekt kvantitet Nej Alla reklamations-kvantiteter kasseras? Infoga omarbetnings-operation i överordnad produktionsorder automatiskt Bekräfta överordnad produktionsorder vid omarbetnings-operation för ej defekt kvantitet Ja Kassera defekt kvantitet som inte kan omarbetas

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Omarbetning (produkter i arbete)"

Liknande presentationer


Google-annonser