Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom"— Presentationens avskrift:

1 Från det lilla till det stora och tillbaka igen - lärandemål vid ÅA hösten 2009
Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

2 Lärandemål för denna kurs
Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna: Formulera + lärandemål + för en egen kurs + på ett självständigt sätt Kategorisera + lärandemål vid ÅA + i förhållande till yttre fenomen i Finland och världen Värdera + lärarens resp. studerandens nytta med tydligt formulerade lärandemål Aktivt verb + beskrivning av fenomenet/ kunskapsmål + sammanhanget/kunskapsmål + färdighetsmål + attitydmål

3 Vad är lärandemål? Beskriver målen för en utbildning, helhet eller kurs Eng. learning outcome, fi. Osaamistavoitteet Beskriver vad studerande förväntas kunna, veta, förstå, kunna göra och kunna förhålla sig till efter kursens slut Kan beskrivas i form av kunskaper, färdigheter och attityder Klara och entydiga, ska kunna uppnås och bedömas Beskriver både för läraren och studeranden vilken sorts lärande hon/han ska eftersträva under kursen ”efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna...”

4 Definition vid ÅA Förslag till examensstadga för ÅA 40 §, 4 mom:
”Examinator eller den ämnesansvariga bestämmer om studieprestationernas innehåll och hur dessa ska genomföras. I beskrivningen av prestationen ska anges lärandemål som beskriver kärninnehållet och anges tröskeln för vad som krävs för godkänd prestation.” Behandlas av styrelsen

5 Studieprestation (kurs) - utbildningens ”minsta” del
Skriftliga lärandemål, rekommenderas för alla kurser som ska vara aktiva läsåret Beskriver kärnan i kursen Anger tröskelnivå, d.v.s. vad som lägst krävs för godkänt betyg E (1) Varje mål ska kunna bedömas Fungerar som skriftliga bedömningskriterier för det lägsta godkända vitsordet Vitsordsskalan A-E (5-1) målrelaterad Alla mål ska vara uppfyllda för att en studerande ska vara godkänd

6 Nationell referensram - utbildningens ”större” ram
Förslag till: Nationell referensram för examina och övriga kunskaper Bygger på nivåerna för referensramen för examina på europeisk nivå (EQF) Består av åtta nivåer Beskriver de kunskaper som finländska examina förutsätter (inlärningsresultat) Kriterier: kunskaper, färdigheter och kompetens Högskoleexamina i Finland - nivå 6: lägre högskoleexamina och yrkeshögskoleexamina - nivå 7: högre högskoleexamina och högre yrkeshögskoleexamina - nivå 8: licentiat- eller doktorsexamina Den nationella referensramen avses bli lagstadgad Förslaget på remissrunda för närvarande.

7 Bolognaprocessen – ännu ”större” ram
Bolognaprocessens mål: Gemensamt europeiskt område för högre utbildning (EHEA) 2010 Nyckelord: rörlighet (mobility), anställningsbarhet (employability) och konkurrenskraft för Europa (competitiveness) Utgångspunkter: jämförbarhet och transparens Pedagogisk reform: Fokus på studerandes lärande Lärarnas viktigaste uppgift att stöda lärandet

8 Nytta för lärarna med lärandemål?
Hjälper att förtydliga för studerandena vad som förväntas av dem Stöder när det gäller undervisningsplaneringen, eftersom lärandemålen fungerar som kärnan Hjälper att välja lämpliga undervisningsformer och -strategier Hjälper i förmedlingen av kunskap mellan lärarna Stöder lärarnas rörlighet både nationellt och internationellt genom att lärarna kan se hur en kurs är uppbyggd vid annat universitet

9 Nytta för studerandena ?
Motiverar och stöder till målinriktat lärande Studerande vet vilken sorts lärande som eftersträvas och de kan lättare följa upp sitt eget lärande Hjälper att välja de mest effektiva studiemetoderna, eftersom studerande vet vilken sorts kunskap de förväntas ha vid kursens slut Hjälper i självvärdering Underlättar i att få en helhetsbild av sina studier, t.ex. att definieras sitt kunnande i en meritförteckning eller arbetsansökan Stöder rörligheten både nationellt och internationellt Hjälper arbetsgivare att se vilken sorts kunnande en utexaminerad har Gör lärandet och examina mera genomskinliga som helhet Hjälper vid bedömning och tillgodoräknande av tidigare avklarade kunskaper och färdigheter

10 Hur ska vi formulera våra lärandemål?
Ett väl formulerat lärandemål innehåller följande punkter: Ett verb, som berättar vad studeranden förväntas kunna göra vid studieperiodens slut, t.ex. redogöra för, analysera, konstruera, värdera (kunskapsmål) Ett eller flera ord, som bestämmer innehållet i studerandes handlande, t.ex. teorier om x... (kunskapsmål) Ett eller flera ord som anger kvaliteten i det som studerande förväntas kunna eller göra, t.ex. självständigt, utförligt, översiktligt (färdighetsmål = visar handling eller utövning) Ett eller flera ord som används för att visa att lärande har uppnåtts (attitydmål = känslor, inställning, värdering)

11 Tips för att formulera lärandemål
Inled varje lärandemål med ett verb: ”efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna...” Aktivt verb + beskrivning av fenomenet/kunskapsmål + sammanhanget/kunskapsmål + färdighetsmål + attitydmål endast ett verb per lärandemål UNDVIK oklara verb som veta, förstår, lära sig (eftersom de utåt uppvisar osynlig verksamhet) Uttryck dig tydligt: Enkla meningar, hellre flera meningar än några långa och krångliga Formulera lärandemålen så att de kan bedömas och mätas

12 Tips för att formulera lärandemål, forts…
Var realistisk: Gör lärandemålen realistiska, granska arbetsbelastningen och tidsanvändningen för kursen Gör realistisk kurstidtabell, d.v.s. antal timmar inom vilka lärandemålen ska uppnås Bedömningen: Alla lärandemål måste kunna bedömas Godkänd studieprestation förutsätter att alla lärandemål är uppnådda Jämför med andra: Fråga dina kolleger och dina studerande om lärandemålen ur deras synvinkel är fungerande och förnuftiga Fråga till slut dig själv om det är realistiskt att kunna uppnå lärandemålen inom den tid och med de resurser som finns till förfogande Håll det löfte du gett med dina lärandemål och kräv att studerandena förbinder sig att uppfylla dem

13 Lärandemål, exempel 1 Företagets organisation och ledning: Strategisk ledning (5 sp) Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - beskriva + grunderna i strategisk planering och strategisk ledning - diskutera + olika skolbildningar + inom studiet av strategisk ledning - kritiskt analysera + antaganden bakom olika strategiska processer

14 Lärandemål, exempel 2 Sociologi: Aktuell sociologisk forskning  ( , 5 sp) Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna: - sammanfatta + forskningen i sociologi vid Åbo Akademi - redovisa + hur forskningen vid ÅA relaterar till forskningsfältet inom ämnet sociologi + både nationellt och internationellt. - förklara + hur den sociologiska forskningen vid ÅA + utvecklats över tid - namnge + forskarna och lärarna i sociologi vid ÅA. - ge exempel + på några olika aktuella finländska sociologiska forskningsprojekt och kort kunna redogöra + för deras centrala resultat. 

15 Lärandemål, exempel 3 CSK: Franska 4 (905400.0, 5 sp)
Efter avslutad kurs förväntas de studerande: - i detalj kunna förstå + specialiserade texter + inom sitt eget akademiska eller professionella område - kunna följa + längre föredrag, de flesta radio- och TV-program och argumentering på standardspråk förutsatt att ämnet är någorlunda bekant - kunna följa + huvudinnehållet i föreläsningar, föredrag och andra former av professionell framställning + inom sitt område - kunna skriva + klara och relativt felfria texter + inom ett stort urval ämnen med anknytning till sitt akademiska och professionella område - kunna ge + en klar presentation av ett ämne inom sitt område + som framhäver betydelsefulla och relevanta punkter - tämligen effektivt kunna delta + i diskussioner och debatter på tydligt artikulerat normalspråk + med anknytning till ämnen av personligt, akademiskt eller professionellt intresse

16 Lärandemål, exempel 4 Barnpedagogik: Småbarnspraktik (3 sp, 611014.2)
Den studerande kan planera, genomföra och utvärdera + pedagogisk verksamhet + med småbarn 

17 Lärandemål, exempel 5 HF:s studieorientering (2 sp, 100003.0)
Efter genomgången kurs förväntas den studerande: - kunna överblicka + den fysiska och sociala studiemiljön + vid ÅA/HF - känna till + vilka påverkningsmöjligheter en studerande har och veta + hur man går till väga för att påverka inom akademisamfundet - självständigt kunna göra upp + en egen studieplan + i MinPlan … - kunna utföra + korta informationssökningar + för att få fram material som behövs inom studierna - vara bekant med + att studera på nätkurser - kunna använda + olika datorprogram + för att ha som verktyg i sina studier 

18 Lärandemål, exempel 6 HF:s kulturämnen: Människor i tid och rum (5 sp, under planering) Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna: Problematisera och analysera + kulturvetenskapliga begrepp och perspektiv såväl muntligt som i kortare skriftliga uppgifter + utifrån ett givet problem (forskningsfråga) samla in + relevant och mångsidigt källmaterial, resonera + kring urvalsprinciper samt hur olika materialtyper kan stöda varandra + när det gäller att studier av kulturens betydelse i tid, rum och social miljö klara av + elementära sökningar i databaser och kunna redogöra för + grunderna för informationssökning och –värdering


Ladda ner ppt "Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom"

Liknande presentationer


Google-annonser