Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Driftskompatibilitetsdirektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Driftskompatibilitetsdirektivet"— Presentationens avskrift:

1 Driftskompatibilitetsdirektivet
Föreslagna ändringar i fjärde järnvägspaketet Maria Fahlén

2 Driftskompatibilitetsdirektivet
Stora ändringar av direktivet föreslås på flera områden Hur järnvägsfordon godkänns När tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) måste tillämpas Hur delsystem trafikstyrning och signalering godkänns Krav på anmälda organ Hur framtida ändringar fastställs av TSD och av direktivets bilaga II med definitioner av delsystem

3 Driftskompatibilitetsdirektivet ändringar fordonsgodkännanden
Hur vill kommissionen förenkla godkännandeprocessen för fordon? Dagens process: Första fordonsgodkännande i en medlemsstat + ytterligare fordonsgodkännanden i andra medlems-stater utfärdade av nationella säkerhetsmyndigheter Föreslagen process: Ett fordonsgodkännande av Järnvägsbyrån (ERA) giltigt i alla medlemsstater + järnvägsföretaget ansvarar för att kontrollera kompatibilitet med infrastrukturen

4 Driftskompatibilitetsdirektivet ändringar fordonsgodkännanden

5 Driftskompatibilitetsdirektivet ändringar fordonsgodkännanden
Fler ändringar för fordonsgodkännanden Järnvägsbyråns godkännande (APM) kan ange vissa linjer som tekniskt kompatibla, om sökanden begär det och skickar med bevis för kompatibilitet i ansökan Godkännande (APM) för fordonstyp utfärdas av ERA samtidigt med godkännande för första fordon av typen Ändring i tekniska filen som påverkar gjorda kontroller medför ny EG-kontrollförklaring (gäller alla delsystem) Nytt godkännande (APM) krävs om parameter ändras

6 Driftskompatibilitetsdirektivet ändringar fordonsgodkännanden
Fler ändringar för fordonsgodkännanden Möjligheten till korsacceptans försvinner Möjligheten försvinner att godkänna befintliga fordon i ytterligare medlemsstat Enda kvarvarande möjligheten att godkänna fordon som inte uppfyller TSD är via typgodkännande (APM) av ERA Övergångsbestämmelse: Nationell myndighet får godkänna fordon parallellt med ERA under två år

7 Driftskompatibilitetsdirektivet ändringar godkännanden delsystem
Ändringar i godkännanden av delsystem TSD ska användas oftare Vissa möjligheter till undantag försvinner ”Långt gånget projekt” definieras så att projektets lönsamhet måste vara hotad ifall ändringar införs för att följa TSD Alla undantag ska beslutas av kommissionen, inom 4 månader TSD gäller alltid vid ombyggnad/modernisering (tidigare endast vid större ombyggnad/modernisering) Möjlighet att införa TSD delvis vid ombyggnad tas bort (tidigare fanns artikel 20, där medlemsstaten fick besluta) Tidsfrister för etappinförande av en TSD kan införas om det behövs

8 Driftskompatibilitetsdirektivet ändringar godkännanden delsystem
Järnvägsbyrån (ERA) beslutar om godkännande för delsystem trafikstyrning och signalering Enligt definitionen av delsystemet inkluderas hela signalsystemet, inte bara ERTMS, utan även ställverk, vägskyddsanläggningar, tågdetekteringssystem, system för tågtrafikledning etc. Vid ombyggnad/modernisering av fasta delsystem ska en projektbeskrivning till Transportstyrelsen/ERA, som inom fyra månader beslutar om godkännande krävs Text om att giltighet för TSD ska utvidgas till hela järnvägsnätet tas bort eftersom detta redan genomförs

9 Driftskompatibilitetsdirektivet ändringar godkännanden delsystem
Ändring i tekniska filen som påverkar gjorda kontroller medför ny EG-kontrollförklaring (gäller alla delsystem) En särskild överklagandenämnd inrättas ERA:s beslut kan överklagas Man kan överklaga om ERA inte lämnar beslut i rätt tid

10 Driftskompatibilitetsdirektivet ändringar för bedömningsorgan
Utvecklade krav på anmälda organ (NoBo) Får inte äga, sälja eller köpa komponenter som utvärderas NoBo får höra till branschorganisation om oberoende Medlemsstater får besluta att anmälda organ ska bedömas och kontrolleras av ett ackrediteringsorgan Anmälda organ ska delta i NoBo-koordineringsarbetet Anmälda organ ska följa rekommendationer från ERA:s ERMTS-arbetsgrupp för anmälda organ Krav på kompetens och oberoende gäller också för utsedda organ (DeBo)

11 Driftskompatibilitetsdirektivet ändringar hur uppdateringar beslutas
Kommissionen kan besluta om uppdatering av TSD och bilaga II i direktivet genom delegerade akter Kommissionen får besluta om nya versioner av TSD Kommissionen får besluta om etapper vid införande av TSD, och om tidsfrister för etapperna Kommissionen får besluta om bilaga II med definitioner av delsystem Annan roll för RISC ska inte längre tillfrågas inför uppdateringar av TSD tillfrågas om specifikationer för register, data i ansökningar etc.

12 Driftskompatibilitetsdirektivet Kommissionens svar på vanliga frågor
Hur lång tid kommer ERA:s godkännande att ta? Maximal tid för ERA:s godkännade blir densamma som dagens maxtid för nationell godkännande-myndighet, 4 månader. Idag tar det 1-24 månader Hur blir det med språket i ansökan? Med ERA-godkännande räcker det med en enda översättning. Idag kan godkännandemyndigheter kräva underlag på sitt eget språk, det kan medföra många översättningar.

13 Driftskompatibilitetsdirektivet Kommissionens svar på vanliga frågor
Vad kommer ett fordonsgodkännande att kosta? Avgifter för fordonsgodkännanden inom EU idag 20 olika kategorier (vagnar, lok, EMU/DMU, typ/individ, med/utan ERTMS, …) Kostnad: från 0 till 6 M€ i genomsnitt Dagens avgifter: genomsnitt EU10: € Dagens avgifter: genomsnitt EU15: € Avgift för ERA:s godkännande, arbetshypotes: ERA:s avgifter ska fastställas till ett medelvärde av de avgifter som medlemsländerna har idag, € Framtida avgifter fastställs av kommissionen

14 Driftskompatibilitetsdirektivet Kommissionens svar på vanliga frågor
Har små järnvägsföretag kompetens för att kontrollera kompatibilitet med infrastrukturen? Alla järnvägsföretag, även små, måste ha processer och metoder för riskbedömning och för att hantera risker, annars får de inte något säkerhetsintyg Små järnvägsföretag kan begära att ERA ska intyga kompatibiliteten med utpekad infrastuktur i sitt godkännande, då behövs ingen ytterligare kontroll Säkerhetsmyndighetens personal ska inte ta över uppgifter och ansvar från järnvägsföretagen, något som sker med dagens process

15 Driftskompatibilitetsdirektivet Kommissionens svar på vanliga frågor
Hur ska ERA och nationella säkerhetsmyndigheter samarbeta? Om godkännandekraven är tydliga och vägledningen bra så behövs ingen lokal expertis för godkännande Nationell expertis kan behövas i vissa fall Före APM, för att kolla nationella regler, specialfall, undantag Före DPS, om sökanden önskar ERA-kontroll av kompatibilitet, för kontroll av nationella regler, specialfall, undantag Efter DPS, om det finns tveksamheter kring ERA:s godkännande, kompatibilitet med infrastrukturen eller ifall fordonet inte stämmer med sin tekniska fil


Ladda ner ppt "Driftskompatibilitetsdirektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser