Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Annika Westerberg Tillväxtverket 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Annika Westerberg Tillväxtverket 1."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Annika Westerberg Tillväxtverket 1

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Nio strukturfonds- program i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Europa 2020 •Smart och hållbar tillväxt för alla 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Smart specialisering •Ökad fokusering •Ökad koncentration 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 tematiska mål 1.Stärka forskning och innovation 2.Informations- och kommunikationsteknik 3.Företagens konkurrenskraft 4.Koldioxidsnål ekonomi Minst 20 procent •forts… 5 Minst 80 procent

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH …forts. 11 tematiska mål 5.Anpassning och risker vid klimatförändringar 6.Miljö och resursanvändning 7.Hållbara transporter och få bort flaskhalsar 8.Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9.Social inkludering och bekämpa fattigdom 10.Utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11.(Effektivare offentlig förvaltning) 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Investeringsprioriteringar för de 11 tematiska målen •Mål 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Investeringsprioriteringar för de 11 tematiska målen •Mål 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik •Mål 3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Investeringsprioriteringar för de 11 tematiska målen •Mål 4. Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 9

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nio program i Sverige •Åtta regionala strukturfondsprogram •Ett nationellt regionalfondsprogram 10

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Läget i programgenomförandet 2007-2013 11 18 000 nya företag 1 486 beviljade projekt 42 000 nya jobb 2 miljarder i tillväxtinvesteringar i 2000 företag 21 miljarder i totala investeringar 8 miljarder beviljade EU-medel 150 mil fiber 30 000 hushåll anslutna 1 miljard i privat riskkapital till 250 företag

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 EU:s långtidsbudget 2014-2020 Totalt ca 960 miljarder € 325 mdr € (34 %)

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Strukturfondernas bidrag till de tematiska målen i Europa 2020-strategin (preliminär)

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Program/Tematiskt mål 1. FoU2. IT3. SME4. CO 2 7. Transport Övre Norrland xxxxx Mellersta Norrland xxxxx Norra Mellansverige xxxxx Stockholm xxx Östra Mellansverige xxxx Västsverige xxx Småland och öarna xxxx Skåne-Blekinge xxxxx Nationellt program xxx

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH En Övervakningskommitté Åtta strukturfondspartnerskap Nationella programmet? 15

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tidtabell •30 september programmen lämnades in •Oktober - bearbetning av programmen •16 oktober - möte på Näringsdepartementet med samtliga programskrivare •28 oktober – reviderade programförslag lämnas in •November – gemensam beredning i regeringskansliet •Mars 2014 - programmen lämnas till EU-kommissionen för godkännande •Hösten 2014? Programmen öppnar för ansökningar •Första besluten i början av 2015 16

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Genomförandet av programperioden 2007-2014 •Mycket stort intresse för det regionala strukturfondsprogrammet – 525 ansökningar för nästan 3,2 miljarder kr •Programmet har en hög beslutsnivå med 325 beviljade projekt som beviljats drygt 1814 miljoner kr (beslutsnivå: 108 % av programbudget) •Regional förberedelse inför programstart – de tre regionförbunden finansierade under våren 2007 nästan 90 förstudier varav många blivit regionalfondsprojekt 17

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •Regionen har tidigare erfarenhet av strukturfondsprogram – Mål 2 Norra, Mål 2 Västra och Mål 1 Södra (endast en ny kommun - Karlstad) •Beviljade projekt ligger väl i linje med programmets mål enligt programmets följeforskare IM-gruppen •Hög utbetalningsnivå och ett stort inflöde av ansökningar om utbetalning. 1429 miljoner kr utbetalt (85 % av programbudgeten) 18

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •I takt med att allt fler projekt slutredovisats börjar programmet få en god måluppfyllelse av indikatorer. Måluppfyllelse sept 2013: nya arbetstillfällen 121 % (7281 nya arbetstillfällen), nya företag 81 % (2440 nya företag). 19

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Erfarenheter 2007-2013 i Norra Mellansverige •Smart skrivet program, som bygger på regionens behov och förutsättningar, har skapat flexibilitet i genomförandet •Framtungt programgenomförande underlättar ambitionen att använda EU-medlen till 100 % •Regionalt ägarskap av programmet med regionalt politiskt inflytande skapar förankring och acceptans 20

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •Bra och öppen dialog/samverkan mellan programkontoret, Strukturfondspartnerskapet och regionförbunden •Många bra projekt att bygga vidare på i nästa programperiod ex -Kluster och innovationsmiljöer -Inkubatorer -Fondprojekten - riskkapital -Tillgänglighetsprojekt (regionförstoring, bredband m.m) 21

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Operativt program 2014-2020 Norra Mellansverige Utmaningar och Möjligheter Bidrag till EU:s strategi för smart, hållbar och inkluderande tillväxt Partnerskapsöverenskommelsen Regionala utvecklingsstrategier 22

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Organisation för genomförande •Tillväxtverket som förvaltande myndighet -Programkontor •Strukturfondspartnerskapet •Övervakningskommittén •Regionförbunden 23

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 24 Projektägare Region Dalarna Region Värmland Region Gävleborg Region Dalarna Region Värmland Region Gävleborg Tillväxtverkets Programkontor Tillväxtverkets Programkontor Strukturfonds- partnerskap Proaktivt projektstöd Ev. ansökan medfinansiering Samarbete / samverkan Beslut medfinansiering Överensstämmelse med RUS För Prioritering Prioritering Ansökan projektstöd Beslut projektstöd

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fem Insatsområden 1.Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2.Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 3.Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 4.Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 5.Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 25

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 147 000 000 euro 26 1.Stärka forskning och innovation 2.Informations- och kommunikationsteknik 3.Företagens konkurrenskraft 4.Koldioxidsnål ekonomi Minst 13 procent Minst 70 procent

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •Målgrupp •Stödmottagare •Horisontella kriterier •Medfinansiering 27

28 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation •Två investeringsprioriteringar •32 457 600 euro •60 nya företag •425 nya arbetstillfällen 28

29 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på insatser som kan få stöd •Investeringar i innovations-, test- och demonstrationsanläggningar •Insatser för att främja kommersialisering och spridning av forskningsresultat •Utveckla strategiska partnerskap mellan företag, lärosäten, forskningsinstitut •Insatser för tillämpad FoU med syfte att ta fram nya processer, produkter och tjänster 29

30 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •Insatser som sammanlänkar entreprenörskaps- och innovationsinsatser •Insatser för att bidra till hållbar näringslivsutveckling inom innovationssystemet •Åtgärder för att utveckla och skapa samarbeten, nätverk och kluster •Utveckling av regionala kluster med internationell potential •Främja samverkan och utbyte av erfarenheter avseende innovationsupphandling 30

31 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik •Två investeringsprioriteringar •42 336 000 euro •2500 företag får möjlig tillgång till bredband (100 Mbit/s) 31

32 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på insatser som kan få stöd •Samverkanslösningar för att kartlägga behov, förutsättningar och organisering för bredbandsinvesteringar med hög kapacitet •Utbyggnad och uppgradering av bredbandsnät med hög kapacitet •Utveckla IKT-tillämpningar •Bygga upp, testa och driftsätta tekniska plattformar och testbäddar för IKT-tillämpningar för företag. 32

33 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft •Två investeringsprioriteringar •32 457 600 euro •500 nya företag •1 000 nya arbetstillfällen 33

34 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på insatser som kan få stöd •Kundanpassad rådgivning med ett hållbart perspektiv och förhållningssätt •Utveckla inkubatorernas roll och verksamheter •Insatser som stimulerar fler grupper att vara entreprenöriella •Insatser för att stimulera bildande av nätverk mellan företag •Insatser för att fånga upp idéer och innovationer inom offentlig eller privat sektor 34

35 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •Insatser för att samordna, kundanpassa och vidareutveckla rådgivningssystemet •Insatser för kvalificerad affärsutveckling •Utveckling av regionens besöksnäring •Utveckling av växande näringar •Marknadsföring av regionen •Insatser i form av finansieringstekniska instrument •Medfinansiering av ramprojekt för företagsstöd 35

36 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Att stödja övergången till en koldioxid- snål ekonomi inom alla sektorer •Två investeringsprioriteringar •18 345 600 euro •30 nya företag •55 nya arbetstillfällen 36

37 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på insatser som kan få stöd •Åtgärder i syfte att öka företagens energieffektivitet •Insatser för att analysera och undanröja upplevda och verkliga hinder för energieffektivisering i små- och medelstora företag •Stödja framtagning av miljöteknik och innovativa IT-lösningar som underlättar energiomställningen •Utveckla samarbete mellan producerande företag och transportföretag för att hitta regionala lösningar kring alternativa, ej fossilberoende drivmedel 37

38 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •Insatser för att ta fram verktyg, strategier och arbetsmetoder för energieffektivisering och användning av förnybar energi i företag •Investeringar i demonstrationsanläggningar, testbäddar och prototyper för utveckling av ny energiteknik •Stimulera och ge stöd till nya energitekniklösningar inom näringslivet •Främja samverkan och utveckling av nätverk och kluster inom energiteknik •Tillämpad forskning och utveckling inom energiteknik och förnybar energi 38

39 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur •Två investeringsprioriteringar •15 523 200 euro 39

40 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exempel på insatser som kan få stöd •Framtagande av strategier, planer och förstudier som syftar till effektiva och miljöanpassade infrastrukturella lösningar •Åtgärder för stärkt attraktivitet och tillgänglighet till knutpunkter •Åtgärder som stärker förutsättningarna för kollektivt resande, gång och cykeltrafik •Attitydpåverkande åtgärder som stärker kollektivt resande samt gång och cykeltrafik 40

41 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •Innovativa åtgärder för utveckling av kollektivtrafiken •Marknadsföring, kommunikation och information om behov, möjligheter och vinster med miljöanpassade och koldioxidsnåla transporter •Insatser i form av ex. samverkan som bidrar till en stärkt samordning mellan lokal, regional och nationell nivå avseende bostadsförsörjning, kollektivtrafik och annan samhällsplanering 41

42 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 42 Beredning (Tillväxtverket) Ansökan till Tillväxtverket Prioritering (Struktur- fonds- partner- skapet) Beslut (Tillväxtverket) Ansökan om utbetalning till Tillväxtverket Beslut (Tillväxtverket)

43 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utvecklingsområden i programperioden 2014-2020 •Öka näringslivets medverkan i programgenomförandet Förskottsregler - underlätta för icke offentliga projektägare •Statsstödsregler – förtydliga, vad är möjligt? 43

44 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •Förenklingar i granskning/detaljeringsnivå – minska den administrativa bördan för projektägare •Större fokus på resultat, lärandeprocesser, spridning av följeforskningsresultat •Aktivt ägarskap – väl förankrade projekt ger ett bättre programgenomförande •Horisontella kriterier •Miljö och energi – viktigt för framtiden 44

45 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH •Synergier och samordning mellan regional- och socialfond •Långsiktighet – strategiska projekt/processer behöver mer än 3 år för att visa resultat 45


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Annika Westerberg Tillväxtverket 1."

Liknande presentationer


Google-annonser