Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsexempel SCA Forest Products Ortviken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsexempel SCA Forest Products Ortviken"— Presentationens avskrift:

1 Företagsexempel SCA Forest Products Ortviken
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Susana Municio CIT Industriell Energi AB

2 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå
Europas största kraftlinerbruk PFE sedan starten 2004 Inköps- och projekteringsrutiner införlivats i befintligt verksamhetssystem LCC-beräkningsmallar finns också i verksamhetssystemet Europas största kraftlinerbruk. Kraftliner är ett papper som används för att tillverka wellpapp. Anläggningen består av en sulfatfabrik med två barrmassalinjer, en lövmassalinje med blekeri, en returfiberanläggning samt två pappersmaskiner. försöker se till att nya rutiner kompletterar de som redan finns på plats istället för att bygga upp ett helt nytt sätt att arbeta. Det blir enklare och det är också större chans att de verkligen används.

3 Projektering Avdelningschefer samlar in projektförslag
Vid projektstart digital mapp med bestämda undermappar Mall för energibedömning En bruttolista på alla åtgärder skapas. Åtgärdslistan presenteras för chefen för projektavdelningen. Oavsett typ av projekt går man vid projektstart alltid igenom vad som ska göras, bland annat med hjälp av checklistor där en punkt är PFE. För de projekt som har energirelevans ska en energibedömning göras enligt en mall som fylls i innan beställning görs. Vid start av ett nytt projekt läggs en mapp upp digitalt för projektet med bestämda undermappar som beskriver olika delar som ska ingå i projektet. En av dessa mappar är energibedömning. Vid projekteringen ska en energibedömning göras enligt en framtagen mall, där två alternativa lösningar jämförs energi- och kostnadsmässigt. Den beräknade energibesparingen förs sedan över till en sammanställningslista.

4

5 Sammanställningslista
Bra sätt att summera energieffektiviseringar Komplement till specifik energianvändning Inkluderar även inköp och PFE-åtgärder Sammanställningen är man mycket nöjd med och planerar att behålla även om inte PFE skulle fortsätta. Den är ett bra sätt att summera vad man gör för energieffektiviseringar och för att kunna följa upp satta energimål. Det är ett bra komplement till att mäta specifik energianvändning eftersom den påverkas av så många andra faktorer än genomförda energieffektiviseringar. I sammanställningen listas även de inköp som påverkat energianvändningen samt de PFE-åtgärder som genomförts. PFE-samordnaren ansvarar för vad som är vad, så att ingen dubbelrapportering till Energimyndigheten sker. Denna sammanställning införde man på grund av PFE:s krav på redovisning av resultatet (effekten) av tillämpningen av rutiner för inköp och projektering.

6 Inköp Utbyte eller reparation hanteras som inköp
Elmotorer > 30MWh/år – högsta energieffektiva klass Inköpsavdelningen hanterar endast de kommersiella frågorna Inköp registreras i sammanställningslistan Rutinen för inköp av energipåverkande utrustning används för inköp vid utbyte av till exempel elmotor. Så fort det rör sig om en ändring i processen och inte bara en reparation av någon del som gått sönder hanteras det enligt projektrutinen. Inköp av reservdelar ingår vanligtvis i projektering av ny utrustning. I rutinen för inköp anges att när det gäller elmotorer med användning större än 30MWh/år ska högsta energieffektiva klass köpas där det finns att tillgå. Företaget har ca 4000 elmotorer, varav den största är på 1800 kW. Många motorer är dock relativt små, < 1kW, och omfattas därför inte av PFE:s krav. Inköpsavdelningen på Smurfit Kappa hanterar endast de rent kommersiella frågorna i inköpsprocessen, dvs. avtal, priser mm. Det faktiska valet av utrustning, inklusive LCC-beräkningar och andra avvägningar, görs alltid av projektavdelningen eller systemteknikavdelningen. I och med att det är få personer på företaget som köper in utrustning, så är det relativt lätt att se till att dessa har kunskap om LCC, PFE:s krav, sammanställningslistan etc. Alla energipåverkande inköp registreras i ovan nämnda sammanställning.

7 Bild 2: I sin rutin för inköp har företaget ritat upp hur processen för inköp av elmotorer ska hanteras. (Observera att bilden är tagen från företagets rutin för den första PFE-perioden då fortfarande beteckningen EFF1 användes. Fr o m 2009 är högsta energieffektiva klass IE3.)

8 SCA Forest Products Ortvikens bruk
Producerar tryckpapper och mek massa Energisamordnare finns på alla enheter ESAVE-lista sedan 2002 Inköp- och projekteringsrutiner inkluderade i ledningssystemet och projektprocess 900 anställda producerar tryckpapper och mekanisk massa (TMP). Kemisk massa levereras från SCA Östrand. Enhet bruk sågverk pelletsfabrik Ortviken har ända sedan 2002  på uppdrag av koncernledningen följt upp energieffektiviseringsprojekt i ett särskilt system, den s.k. ESAVE-listan.  2002 De specifika rutiner för inköp och projektering som ska följas inom PFE, har SCA Ortviken inkluderat i sitt ledningsssystem  och i den projektprocess man haft sen tidigare. Det som köps in till förråd hanteras som inköp och resten hanteras som projekt.  Ledningssystem /inte verksamhetssystem)

9 Projektering Förslag tas fram av driftblocken ute i produktionen
Investeringsmöte 4-5 ggr/år Investeringsunderlag energibedömning ingår Underlag utvärderas av projektgrupp Inköpsavd deltar och gör sen själva upphandlingen Förslag till nya projekt tas fram av driftblocken ute i produktionen. Förslagen tas sedan omhand av Ortvikens anläggningschef, Per Asplund. Alla förslag hanteras på investeringsmöten som hålls 4-5 ggr/år. Det finns även en lista på förslag på energieffektiviseringsprojekt som gås igenom. Totalt genomförs projekt/år. Till de beslutade projekten ska ett investeringsunderlag tas fram där en energibedömning ska biläggas om man beslutat på investeringsmötet att en sådan ska göras. Investeringsunderlaget baseras på offerter för att få så bra kostnadsuppskattningar som möjligt. Underlaget utvärderas sedan i projektgruppen där även inköpsavdelningen deltar. Energibedömningen är en del av underlaget. När anläggningsavdelningen tagit ett beslut går inköpsavdelningen in och gör upphandlingen.

10 Projekteringsprocessen
Nej Ja Projektförslag Energibedömning Investeringsansökan Energirelevans? Projektering… Förenklad bild av hur ett processchema kan se ut.

11 Utvärdering Ingår i rutin att göra en uppföljning
Mätbara mål t ex spara pengar eller förbättra kvaliteten Energibesparing rapporteras till energisamordnaren Efter genomfört projekt ingår det i verksamhetssystemets rutin för projekt att man ska göra en uppföljning, "Kostnadsuppföljning av investeringsprojekt". Mätbara mål ska finnas för hur projekt till exempel ska spara pengar eller förbättra kvaliteten. Vid större projekt ska en slutrapport med uppföljningen skickas till koncernledningen. För energieffektiviseringsprojekt ska uppgifter på beräknad energibesparing före projektet och uppfylld besparing efter genomfört projekt rapporteras till energisamordnaren. Energisamordnaren ser sedan till att effekten av projektet ur energieffektiviseringssynpunkt rapporteras in till Energimyndigheten.

12 Inköpsrutin Inköp är allt som köps in till förråd
Grundpolicy är att alltid köpa den mest energieffektiva pumpen/motorn Av motorer är > 3kW Alla inköp registreras i ett Exceldokument där energibesparing beräknas Det som köps in till förråd hanteras som Inköpsavdelningen ansvarar även för inköp till förrådet. Grundpolicy är att alltid köpa den mest energieffektiva pumpen/motorn även om man inte vet exakt var den ska sitta. Anläggningen har 8 600 motorer och då gäller det att ha ett bra system för att kunna ha koll på alla. Av dessa är 7 500 över 3 kW. För att kunna följa upp effekten av inköpsrutinen registreras alla motorer inköpta till förråd i ett Excel dokument där man räknar ut energibesparingen och kan summera vad alla inköp totalt gett. inköp och resten hanteras som projekt.

13 Interna revisioner Regelbundna interna och externa revisioner
Rutin för inköp och projektering ingår i interna revisioner ”De är våra bästa konsulter” Tips och idéer på förbättringar Överför kunskap mellan enheter Interna och externa revisioner ger en genomlysning av ledningssystem och rutiner. ”De är våra bästa konsulter” säger Bjarne Öberg som är energisamordnare på SCA Ortviken. Tidigare upplevdes interna revisorer som poliser som skulle hitta fel. Numera är de mer välkomna och uppfattas mer som att de kan bidra till förbättringar genom att komma med tips och idéer. Dessutom sprider de kunskap mellan enheterna. Rutiner för inköp och projektering ingår i de interna revisionerna. Avvikelser rapporteras i interna systemet och följs upp kontinuerligt. Fokusområdet för nästa års interna revisioner är att granska om rutinerna har fångat in alla projekt där energibedömningar borde gjorts och om alla beslutade energibedömningar har genomförts.

14 Sammanfattning SCA Ortviken Smurfit Kappa Kraftliner
Ständigt förbättrings-arbete genom levande ledningssystem Införlivat rutiner i existerande system Redovisade besparing på 1,8 GWh el /år Inköps- och projekteringsrutiner kompletterar befintliga rutiner Bra verktyg för att sammanställa energiprojekt Redovisade besparing på 11 GWh el /år Detta arbete med att ständigt förbättra rutiner och följa upp avvikelser har lett till att SCA Ortviken har kunnat förbättra sitt energieffektiviseringsarbete ytterligare. Tack vare bra rutiner för inköp och projektering kunde man redovisa en besparing på totalt 1,8 GWh el per år i sin slutredovisning av den första 5-årsperioden av PFE. Till följd av bra rutiner för inköp och projektering och ett strukturerat sätt att följa upp inköp och projekteringar har Smurfit Kappa Kraftliner under den första perioden av PFE uppnått en eleffektivisering på 11 GWh/år.


Ladda ner ppt "Företagsexempel SCA Forest Products Ortviken"

Liknande presentationer


Google-annonser