Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

•Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet •www.mls.adm.gu.sewww.mls.adm.gu.se •www.gmv.gu.sewww.gmv.gu.se •HU2 •2007-06-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "•Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet •www.mls.adm.gu.sewww.mls.adm.gu.se •www.gmv.gu.sewww.gmv.gu.se •HU2 •2007-06-01."— Presentationens avskrift:

1 •Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet •www.mls.adm.gu.sewww.mls.adm.gu.se •www.gmv.gu.sewww.gmv.gu.se •HU2 •2007-06-01

2 Fakulteter: •Sahlgrenska akademin (medicin, odontologi, vårdvetenskap) •Naturvetenskapliga fakulteten •Humanistiska fakulteten •Konstnärliga fakulteten •Samhällsvetenskapliga fakulteten •Handelshögskolan •Utbildningsvetenskapliga fakulteten •IT universitetet •Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningarna, UFL ~ 75 institutioner/högskolor/centra

3 51.000 studenter (25.517 heltidsstudenter) ~ 3000 kurser (mycket fristående kurser) ~ 120 utbildningsprogram (kandidat, magister) ~ 4.500 examen/år 2.200 forskarstudenter ~ 300 doktorsexamen/år 5.220 anställda (442 professorer) ~ 450 M € i omsättning (60 % statliga medel) ~ 375 000 m 2

4 GU är både ISO14001- certifierat och EMAS registrerat. Enda universitet i Sverige, ett av få i världen. Administrativt leds miljöledningssystemet från Miljöenheten (5 pers) vid GMV

5 MILJÖLEDNINGSSYSTEMET -Bringar ordning och reda -Har mål och handlingsplan för arbetet -Med bl a uppdrag till GMV -Följer upp hur arbetet går -Genom bl a Miljöredovisning -Ledningens genomgång med rektor

6 MILJÖREDOVISNING -Berättar hur miljöarbetet gått under året -Forskning -Utbildning -Samverkan -Energi och Resor, -Inköp, Avfall och Kemikalier -Kompetensutveckling -Miljökommunikation -Fakulteternas arbete

7 Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. 1. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. 3. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet.

8 •Hur mycket utbildning och forskning finns det inom hållbar utveckling? •Hur skall man definiera hållbar utveckling? Ingår begrepp som hållbar tillväxt, hållbar välfärd, sustainable governance? •Kan vi sätta centrala miljömål för hela universitetet för forskning och utbildning? Forskning och utbildning delegerade till fakultet/institution. •Kan eller får miljöledningssystemet följa upp hur det går inom forskning och utbildning?

9 Mätning av forskning inom hållbar utveckling 1.Projekt (in från fakulteter) 2.Pengar (in från central uppföljning) 3.Artiklar (GUP, ökat samarbete med UB 2007) 4.Personer (GMV:s nätverk)

10 Mätning av forskarutbildning inom hållbar utveckling • Disputationer inom ämnet miljövetenskap • Avhandlingar inom Hållbar utveckling

11 Mätning av utbildning inom hållbar utveckling 1.Program 2.Kurser 3.Examina 4.Uppdrag till fakulteter 2007

12 Kriterier för bedömning Kriterierna utgår från den generella definition av hållbar utveckling som finns i Brundtlandkommissionen: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”, texten I Högskolelagen; 1 kap, 5 §, ” Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” samt av de exempel som anges i Agenda 21 (hela texten finns på sidan www.hu2.se/agenda21/). Bedömningen är gjord i två olika nivåer:www.hu2.se/agenda21/ I. Kurser vars frågeställningar är huvudsakligen inom miljö och hållbar utveckling. II. Kurser vars frågeställningar är delvis inom miljö och hållbar utveckling.

13 § 5a ändrades och har från 1 februari 2006 följande lydelse: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”

14 M. Miljö och hållbar utveckling (2006) Fakulteten skall verka för att målen i verksamhetsplanen uppnås genom att: - inom sitt verksamhetsområde, utarbeta en plan för hur en integrering av hållbar utveckling skall kunna genomföras inom fakultetens grundutbildning (detta sker mot bakgrund av förändringen i högskolelagens 1 kapitel 5 §); M. Miljö och hållbar utveckling (2007) Fakulteten skall: Genomföra fakultetens plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildning. Denna plan utarbetades under 2006 mot bakgrund av förändringen i högskolelagens inledande kapitel.

15 Exempel på lärandemål: Visa förmåga till insikt om att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

16 LAU 160, obligatorisk kurs inom lärarutbildningen •Bygger ett hållbart samhälle på demokrati? •Mat för 6 miljarder? •Miljö och livsstilar – vem bryr sig? •Miljödidaktik på temat Miljömyter – hot mot miljön? •Tillväxt och uthållighet. •Klimatet i skolan •Biologisk mångfald - för vem? •VFU-period •Projektarbetet ”Startnyckel för etthållbart samhälle” Multimediabyrån •"Man vill ju att dom ska bry sig” •Visning av filmen "En obekväm sanning" med efterföljande debatt •Konferens: Lärande för hållbar utveckling. Föredrag och offentlig presentation av utvalda ”Startnycklar”

17 Det hållbara samhället Hållbar utveckling Öka kunskapen Integrera miljöaspekter i all verksamhet Minimera den egna miljöpåverkan Miljöledningssystemet vägen till en hållbar utveckling

18 Midtown - Midstream Open minds, open doors Many disciplines in creative interaction A major European University Committed to a sustainable society Where research and education meet Strategic profile

19 •The Nobel Prize in Medicine in the year 2000. •Brånemark’s titanic screw posts •The SOM institute is a research centre studying and carrying out surveys on Society, Opinion and Media •Research on Swedish general elections •Marine Research Centre •Sweden's largest network for environmental research •The IT-University in collaboration with Chalmers University of Technology Important achievements

20 Universitetsgemensamt mål 2007-2010 1.Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling 2.Universitetet skall integrera hållbar utveckling i utbildningen (Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning) 3.Universitetet ska erbjuda det omgivande samhället minst en publik aktivitet inom hållbar utveckling om dagen År200620072008200920102011 UtbildningUppdrag 1Uppdrag 2Följ upp FoutbInfoUppdrag 1Uppdrag 2Följ upp ForskningInfo Uppdrag 1Uppdrag 2

21 En film om miljöarbetet vid Göteborgs universitet och universitetets ansvar att bidra till en hållbar utveckling

22 En timmas möte med alla prefekter och föreståndare (76) Frågeställningar som diskuteras 1.Hållbar utbildning som begrepp 2.Hållbar utveckling inom forskning, andel, exempel 3.Hållbar utveckling inom forskarutbildning, andel, exempel 4.Hållbar utveckling inom grundutbildning, andel, exempel 5.Hållbar utveckling inom samverkan, exempel 6.Framtiden, möjligheter, hinder, samarbete med GMV

23 Naturvetenskapliga fakultetenApril HandelshögskolanMaj Samhällsvetenskapliga fakultetenMaj Sahlgrenska akademinJuni Utbildningsvetenskapliga fakultetenJuni IT-universitetetAug Konstnärliga fakultetenAug Humanistiska fakultetenSept Rapporten klar oktober 2007

24 Lite iakttagelser hittills 1.Olika definition av Hållbar utveckling. Flera känner sig tveksamma till begreppet och har svårt att få med det i sin verksamhet. Några på samhällsvetenskapliga fakulteten tycker att naturvetarna lagt beslag på hela begreppet. 2.Samtalet med olika möjligheter och idéer till samverkan är det mest positiva i våra möten. Flera vill ha mer samarbete med GMV. 3.Vissa institutioner söker inte EU-medel för de tycker det är för mycket administration. Andra institutioner har EU medel som huvudsaklig finansiering och koordinerar flera projekt. 4.Alla har mycket samverkan, men endast en liten del redovisas på något sätt. 5.Flera har vikande studenttillströmning och svårt med ekonomin.


Ladda ner ppt "•Ulf P Andersson Miljösamordnare, Göteborgs universitet •www.mls.adm.gu.sewww.mls.adm.gu.se •www.gmv.gu.sewww.gmv.gu.se •HU2 •2007-06-01."

Liknande presentationer


Google-annonser