Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har jämställdhet i hemmet någon betydelse för hälsan?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har jämställdhet i hemmet någon betydelse för hälsan?"— Presentationens avskrift:

1 Har jämställdhet i hemmet någon betydelse för hälsan?
Lisa Harryson Doktorand i folkhälsovetenskap Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för allmänmedicin Lisa Harryson PhD Folkhälsaovetenskap Inst folkhälsa &klinisk med UmU Jag ska berätta om en studie där vi undersökt om: Jämställdhet i hemmet har någon betydelse för hälsan? Jämställdhet i hemarbete är ett av de jämställdhetspolitiska målen i Sverige. Här ses jämställdhet i hemmet ses som ett viktigt mål i sig. Inom forskningen frågor vi oss såklart vad en jämn fördelning hemarbete mellan kvinnor och män betyder för människors hälsa. Och det är detta som min presentation kommer att handla om.

2 Frågeställning Finns det samband mellan jämställdhet i hemmet och psykisk hälsa bland kvinnor och män? Frågeställningen i den här studien var om: det finns samband mellan jämställdhet i hemmet och psykisk hälsa bland kvinnor och män?

3 Metod Luleåkohorten I denna studie: Drygt 1000 personer 1981-2008
Hög svarsfrekvens (94%) I denna studie: Enkätdata från 43 års ålder (2008) Sammanboende par som bor med barn För att undersöka vår frågeställning använde vi oss av information från Luleåkohorten, som Anne Hammarström Och Per Gutafsson berättade om på förmiddagen. Det är alltså en kohort på drygt 1000 personer Som är följda från de var 16 år (år 1981) tills den senaste uppföljningen år 2008 Det har i alla uppföljningar varit en hög svarsfrekvens, och nu vid senaste uppföljningen var det 94% I denna studie har vi använt: Enkätdata från 43 års ålder (insamlat år 2008) Informationen kommer från sammanboende par som bor med barn En sak som är viktig att tänka på när jag presenterar resultaten är att mönster och samband gäller på gruppnivå och kan inte direkt appliceras hos enskilda individer eller par.

4 Ansvar för hemarbete Den här bilden visar hur fördelning av ansvar i hemarbete ser ut. Gröna staplarna representerar ansvaret i hemarbete för kvinnor: De flesta har halva / mer än halva ansvaret Lila staplarna representerar ansvaret i hemarbete för män: De flesta har mindre än halva / halva ansvaret Kvinnor i vår studie har allstå generellt sett mer ansvar för hemarbetet än män, vilket i stort sett följer det generella mönstret i Sverige vad det gäller hemarbete.

5 Överrisk för psykisk ohälsa
När vi undersökte sambanden mellan ansvar för hemarbete och psykisk ohälsa såg vi Att ha hela ansvaret innebar en överrisk för psykisk ohälsa bland kvinnor. Kvinnor som har hela ansvaret för hemarbetet har alltså 2 gånger högre risk för psykisk ohälsa jämfört med de som delar lika på hemarbetet. Forskningen har visat att det är bra för hälsan att kombinera förvärvarbete och hemarbete, men bara till en viss nivå. För när den totala belastningen blir för stor ökar risken för ohälsa. Men i den här studien har vi tagit hänsyn till tiden i förvärvsarbete, vilket innebär att det är själva ansvaret i sig som har negativa effekter för hälsan bland kvinnor. För män såg vi att ha mindre än halva ansvaret innebar en överrisk för psykisk ohälsa, och detta oavsett hur mycket männen förvärvsarbetar. Män som har mindre än halva ansvaret för hemarbetet har alltså 2 gånger högre risk för psykisk ohälsa jämfört med de som delar lika på hemarbetet. För både kvinnor och män fanns det alltså ett samband mellan ojämställdhet i ansvar för hemarbete och psykisk ohälsa. Men riktningen av ojämställdhet, dvs. att ta mer eller mindre ansvar gick åt olika håll. För att förstå relationen mellan jämställdhet i hemmet och hälsa finns det några aspekter som är särskilt viktiga att ta hänsyn till. Dels är som jag nämnde tiden i förvärvsarbete viktig att ta hänsyn till. Även om det inte är så enkelt att de som förvärvsarbetar mer gör mindre obetalt hemarbete, ger tiden på jobbet en indikation om hur mycket tid det finns till att utföra sysslor i hemmet. I våra analyser har vi också tagit hänsyn till tidigare psykisk ohälsa Inom forskning om jämställdhet och hälsa är detta en viktiga fråga för att kunna reda ut om jämställdhet leder till bättre hälsa, eller om det är de som har bra hälsa redan för från början som blir jämställda. Genom att ta hänsyn till hur människors hälsa varit tidigare i livet, kan vi få reda på hur jämställdhet påverkar hälsan. En annan viktig aspekt är socioekonomisk position Vi vet att både yrke och utbildningsnivå kan påverka hur mycket ansvar man tar i hemarbete. Tidigare studier har visat att en högre utbildningsnivå är ofta sammankopplat med en högre grand av jämställdhet i hemmet. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är om det finns barn i hemmet, eftersom det ökar mängden hemarbete. Hänsyn har tagits för tidigare psykisk ohälsa, tid i betalt arbete, socioekonomisk position och antal barn i hemmet

6 Jämställdhet i parrelationen
Fler män upplevde parrelationen som jämställd Fler kvinnor upplevde parrelationen som ojämställd Vad det gäller upplevelse av jämställdhet i parrelationen såg vi att En något större andel män upplevde parrelationen som jämställd (samtidigt som de hade mindre ansvar för hemarbetet) En något fler kvinnor upplevde parrelationen som ojämställd (samtidigt som de hade mer ansvar för hemarbetet) Forskare som intervjuat svenska par har visat att det finns en stark strävan att presentera sin parrelation som jämställd även om ex. arbetsdelningen i hemmet är väldigt ojämn. Uppfattningen av jämställdhet kan därför innefattar mer än enbart hur man delar på hemarbetet, som exempelvis känslomässigt stöd, ömsesidig repsekt eller en bra relation till sin partner.

7 Överrisk för psykisk ohälsa
2.2 När vi undersökte sambanden mellan upplevelsen av ojämställdhet i parrelationen och psykisk ohälsa såg vi att Det var en högre risk för psykiska ohälsa om parrelationen upplevs som ojämställd, både bland kvinnor och män. Kvinnor som upplevde sin parrelation som ojämställd hade 2 gånger högre risk för psykisk ohälsa Män som upplevde sin parrelation som ojämställd hade 3 ½ gånger högre risk för psykisk ohälsa, jämfört med de som tyckte att deras parrelation var jämställd Det har gjorts få studier om upplevelse av jämställdhet i parrelationen och hälsa, men de som finns pekar liksom vår studie på att kvinnor och mäns hälsa påverkas på liknande sätt av att uppleva parrelationen som ojämställd. - Att uppleva att man befinner sig i en relation som inte ger samma villkor för båda parter har utifrån resultaten från vår studie alltså ett samband med psykisk ohälsa Hänsyn har tagits för tidigare psykisk ohälsa, tid i betalt arbete, socioekonomisk position och antal barn i hemmet

8 Överrisk för psykisk ohälsa
För kvinnor som har hela ansvaret för hemarbete För män som har mindre än halva ansvaret för hemarbete För kvinnor och män som upplever sin parrelationen som ojämställd Vår fråga i den här studien var alltså om det finns något samband mellan jämställdhet i hemmet och psykisk hälsa? För att förstå relationen mellan jämställdhet i hemmet och hälsa tog jag tidigare upp några aspekter som är viktiga att ta hänsyn till: Tid i förvärvsarbete Tidigare hälsostatus Socioekonomisk position Barn i hemmet Men den viktigaste och inom forskningen mest använda förklaringen till sambanden mellan jämställdhet och hälsa handlar om genus; Om hur kvinnor och män har olika villkor i samhället och förväntas utföra olika typer av arbete. I vår studie såg vi att situationen vad det gäller obetalt arbete i hemmet hade olika mönster för kvinnor och män, men fann ökad risk för psykisk ohälsa både för kvinnor som har hela ansvaret för hemarbete och för män som har mindre än halva ansvaret för hemarbete Samtidigt fann vi också likheter i jämställdhet och hälsa for kvinnor och män: - Vi fann en ökad risk för psykisk ohälsa både för kvinnor och män som upplever sin parrelationen som ojämställd

9 Is gender inequality in the domestic sphere associated with psychological distress? Results from the Northern Swedish Cohort Harryson L., Mehmed N., Hammarström A. Journal of Epidemiology and Community Health 2010 Resultaten från den här studien är publicerad i en vetenskaplig tidskrift som heter Journal of Epidemiology and Community Health . Jag har också med mig några ex av artikeln som ni gärna får hämta.


Ladda ner ppt "Har jämställdhet i hemmet någon betydelse för hälsan?"

Liknande presentationer


Google-annonser