Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Nationella IT-strategin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Nationella IT-strategin"— Presentationens avskrift:

1 Vision Nationella IT-strategin
Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter en god och säker vård och bra service Vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa vården till varje patients behov IT-används som ett strategiskt verktyg i alla delar av vården och de samlade vård resurserna utnyttjas på ett mer effektivt sätt

2 Nyttan för den enskilde
24-timmars service Enhetlig och gemensam informationsstruktur finns tillgänglig för medborgaren på nätet. - Förstärker den enskildes ställning och inflytande - Tillgängliga riktlinjer minskar känslan av godtycklighet i biståndsbedömningar - Enkel och effektiv kommunikation mellan myndighet, den enskilde och utförare ökar kvalitet i vårdkedjan.

3 Nyttan för verksamheten
Informationen finns samlad på ett ställe Informationen följer den enskilde och är tillgänglig för alla berörda vårdgivare Standardiserad dokumentation minskar administrationen Utmana traditionellt tänkande inom vård och omsorg Mer tid till den vårdbehövande

4 Nyttan för ledning och styrning
Standardiserad dokumentation möjliggör individbaserad uppföljning av kvalitet o kostnader Ökar jämförbarheten Ökar effektiviteten Sänkta kostnader per insats

5 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin
Framtagning av en handlingsplan 2009 ska hälften av kommunerna tillämpa den nationella IT-strategin

6 Tidplan Förankring/ information Verksamhet IT Juridik Styrning
Projekt- organisation Förankring/ information Verksamhet Juridik IT April Maj Juni Juli/Aug Sept Okt Nov Dec Styrning Handlingsplan - realisera nyttan Styrning av det fortsatta arbetet Matcha Landstingets projekt mot kommunernas Identifiera gemensamma utvecklingsområden Identifiera Juridiska hinder och möjligheter Kartlägg kommunala projekt enligt Nationella IT-strategin Få med kommunerna Kommunikations- plan Informations- material Påvisa nyttan Identifiera nationella projekt som påvisar nyttan Del av Handlings- planen

7 Kommunernas kommunikationsbehov
Kunder Landstinget Kommunen X FK Skola och Barnomsorg Vård och omsorg AF Kultur Gata Länsstyrelsen Privata vårdgivare Sektoriell lösning eller en helhetslösning?

8 Utvecklingsområden 2. 1. Standarder – Termer och Säker Begrepp
Verksamhet 1. Säker Behörighetsinloggning/ Elektronisk identifiering och Informationssäkerhet Juridik IT 4. Informationsstruktur Verksamhet IT 5. Informationsutbyte Verksamhet Juridik IT 6. Klassificera och bedöma Informationens säkerhetsnivåer Verksamhet Juridik 3. Processbank avseende kartlagda processer samt fortsatt utveckling, bedömningsinstrument och beslutsstöd ingår Verksamhet

9 Informationsstruktur inom vård o omsorg
Fastställa ”standarder” för innehållet i den uppgifter som ska registreras om olika företeelser, analysera, definiera och rekommendera ändamålsenliga termer, begrepp. Fastställa format och koder för informationen så att sökning, kommunikation och information underlättas. Bedöma och klassificera enskilda personuppgifters integritetskänslighet.

10 3 insatsområden där utveckling måste ske:
1. Teknisk infrastruktur för säker behörighetsinloggning o kommunikation baserad på elektronisk identifiering 2. Informationsstruktur och standarder för den information som dokumenteras i kommunal vård o omsorg (termer, begrepp, klassifikationer, koder mm) 3. Ökat erfarenhetsutbyte och ökad samverkan kring IT-stöd av gemensamt intresse.

11 Styrgruppsdeltagare och projektledare
Joakim Danielsson Täby kommun Annika Wennerblom Trollhättans kommun Gert Åberg Vellinge kommun Madeleine Sjöstrand Haninge kommun Tommy Winberg Uppsala kommun Henry Magnusson Bodens kommun Karin Norman Sollefteå kommun Lena Källström Örebro kommun Lennart Jonasson Nacka kommun Projektledare Catharina Mann Sveriges Kommuner och Landsting

12 Deltagare i workshopgrupp
Verksamhet Birgitta Mogård-Beckman Uppsala Helen Holmgren Kristinehamn Karin Bengtsson Nacka Kirsten Hallman Pettersson Gällivare Ingrid Bäfman Habo Ida-Lena Svensson Västra Götaland Rita Jedlert Lst – Region Skåne Katarina Rasmusson Skåne Bo Alm SKL IT Christer Haglund SKL Leif Eriksson Täby Roger Eriksson Norrköping Magnus Petzäll Göteborg Göran Jarebrant Malmö Leif Eriksson Uppsala Sven-Erik Johansson Skåne Eva Hansson Trollhättan Juridik Lotta Svärd Boden Pär Ödman SKL Förankring/information Mats Andersson Kristinehamn Marie Vestin SKL

13 Organisation för Nationella IT-strategins genomförande
Gemensam styrning/samordning kommun landsting Nationellt styrning/samordning Landstingets beställar-funktion/,landstingsdir. med kansli Kommunernas samlade funktion kommundir. med kansli Kommuner och Landsting regionalt Regionalt/lokalt Genomförande 13 13

14 Erfarenheter av kundval
Valmöjlighet används Ökad administration Förändrade krav på Informationsmaterial Tillgänglighet Innehåll Uppföljning Kvalitet Ekonomi

15 IT-Forum nu Från 2006 inom ramen för KSL
På sikt en del av ett kommande regionförbund Från 2007 –genomförandet av den nationella IT-strategin för vård och omsorg Men också diverse andra mindre frågor

16 Regional Webbplats för Vård och Omsorg ”En användarvänlig webbplats med medborgarens behov i centrum”

17 Konkretiserad vision Medborgare
En gemensam webbplats för vård och omsorg där medborgaren ges möjlighet till större delaktighet i och ansvar för sin egen hälsa skapar förutsättningar för god hälsa, vård och omsorg Med detta menar vi följande: Delaktighet & ansvar för sin egen hälsa Möjlighet till egenvård Kontroll över egen kalender / eget schema Säkerhet & trygghet Rätt och korrekt information nås snabbt av de som behöver ha tillgång till den Möjlighet att dela information genom att själv ge samtycke Tillgänglighet till: Information; allmän, grupp- och individanpassad Tjänster Självservice Synliggöra vård- och omsorgsmöjligheter (val) och bistå i besluten (servicegarantier, väntetider) Transparens i beslutsprocesserna

18 Konkretiserad vision Huvudmän
Skapa en gemensam webbplats för vård och omsorg för medborgare och verksamhet, med medborgarens behov i centrum för att öka servicen till medborgarna och ge förutsättningar för effektivisering Med detta menar vi följande: Ökad service till medborgarna Kvalitetsförbättring genom säkrare vård med bättre tillgång till information om och för medborgaren Öka den värdeskapande tiden genom effektivare resursutnyttjande, förbättrat arbetssätt, gemensam information och helhetssyn Tillhandahålla kvalitetsinformation som möjliggör jämförelse mellan olika aktörer/roller Effektivare egen verksamhet Säkerställa ekonomisk effektivitet och ge möjlighet till återanvändning av existerande tjänster och information Få information för att vidare utveckla och anpassa vård och omsorg utifrån medborgarens behov genom att analysera vad som efterfrågas eller om egenbetjäning ger resultat samt genom uppföljning av frågor och svar Positiva ekonomiska effekter för alla involverade parter Samarbete över huvudmannagränser Skapa ett arbetssätt för utvecklingsbarhet beträffande webbplatsens tjänsteutbud och tjänsteområden

19 Tillståndshantering för färdtjänst
Medborgaren ansöker Läkaren styrker Kommunen utreder Landstinget beslutar 19

20 Färdtjänsten i siffror - Stockholms Län
tillstånd finns registrerade Varje år hanteras ca ansökningar 9.000 nyansökningar ansökningar om förlängning, hanteras som nyansökning 9.000 ansökningar om förändring, flertalet av dessa hanteras utan utredning av kommunen Stockholms stad hanterar ca ansökningar årligen 20

21 Hans går in och ansöker om färdtjänst och då läkarintyget redan finns hos handläggaren kan denna direkt börja att behandla ärendet… 21


Ladda ner ppt "Vision Nationella IT-strategin"

Liknande presentationer


Google-annonser