Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånes simallting 2011-08-26. •Regelkommittén •Funktionärsstegen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånes simallting 2011-08-26. •Regelkommittén •Funktionärsstegen."— Presentationens avskrift:

1 Skånes simallting 2011-08-26

2 •Regelkommittén •Funktionärsstegen

3 Skånes simallting 2011-08-26 180 RK:S UPPGIFTER RK har följande uppgifter: •1. bevaka förändringar i de internationella tävlingsbestämmelserna, •2. avge yttranden till SSF-styrelsen beträffande förslag till ändringar i de nationella eller internationella tävlingsbestämmelserna, •3. besluta om förändringar i de nationella tävlingsbestämmelserna, •4. ansvara för att gällande tävlingsbestämmelser finns tillgängliga för publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan. •5. besluta i fråga om protest som enligt regel 229 överklagats från eller överlämnats av SDF eller, i fråga om protest avseende förhållande vid tävling för vilken SSF ansvarar, överklagats eller hänskjutits till RK, •6. utse ledande funktionärer/domare vid nationella mästerskap och andra viktigare tävlingar i landet, •7. till FINA och LEN nominera funktionärer/domare till internationella mästerskap, •8. ansvara för att utbildning finns tillgänglig för funktionärer/domare i de olika simidrotternas mästerskaps- och tävlingsbestämmelser.

4 Skånes simallting 2011-08-26 181 SAMMANSÄTTNING •Regelkommittén (RK) ska vara sammansatt av ordförande och två ledamöter, utsedda av SSF-styrelsen. Därutöver ska SSF-styrelsen, efter hörande av idrottskommittéerna, till kommittén utse en ordinarie representant och en personlig suppleant för denne, från var och en av simidrotterna, varvid masters räknas som en simidrott. RK:s ledamöter och representanterna ska vara väl insatta i de bestämmelser som gäller för respektive simidrott.

5 Skånes simallting 2011-08-26 183 BESLUTSMÄSSIGHET •Vid beslut enligt 180.3 och 5 beslutar RK i sammansättningen ordförande och minst en av ledamöterna samt representanten för respektive berörd simidrott. För beslut enligt 180.3 erfordras enighet. I annat fall ska frågan, med yttrande från RK, hänskjutas till SSF-styrelsen för beslut. •I övrigt är RK beslutsmässig med ordföranden och minst en av ledamöterna. När fråga av större betydelse för någon av simidrotterna behandlas ska därutöver även berörd simidrotts representant delta. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. •Beslut av RK i protestärende enligt 180.5 kan inom 14 dagar från det beslutet sändes till den som berörs av protesten, överklagas hos SSF- styrelsen.

6 Skånes simallting 2011-08-26 106 BESLUTANDE ORGAN I SSF OCH SDF •SSF:s högsta beslutande organ är SSF-mötet och extra SSF-möte. När SSF-mötet inte är samlat, är SSF-styrelsen högsta beslutande organ. •För tillämpningen av bestämmelser i Avsnitt B (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och rekordbestämmelser samt Avsnitt C (Kapitel 4-9), Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser är Regelkommittén beslutande organ. •Vid oenighet i Regelkommittén ska frågan, med eget yttrande, hänskjutas till SSF-styrelsen. •SDF:s högsta beslutande organ är SDF-mötet och extra SDF-möte. När SDF-mötet inte är samlat, är SDF-styrelsen högsta beslutande organ.

7 Skånes simallting 2011-08-26 107 BESLUTFÖRHET FÖR ÄNDRING I STADGAR OCH TÄVLINGSBESTÄMMELSER •För ändring i Avsnitt A (Kapitel 1) Stadgar fordras beslut av SSF-möte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. •Ändring i Avsnitt B (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och rekordbestämmelser får beslutas av SSF-styrelsen. •Ändring i Avsnitt C (Kapitel 4-9) Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser får beslutas av Regelkommittén. •Vid oenighet i SSF-styrelsen eller Regel­kommittén ska frågan överlämnas till närmast högre beslutsorgan. Beslut av det högre beslutsorganet i sådan fråga fattas med enkel majoritet. •Bestämmelse som innebär rätt för ett högre beslutsorgan att fatta beslut eller meddela dispens får inte ändras av ett lägre beslutsorgan. Detsamma gäller bestämmelse som efter hänskjutande beslutats av ett högre beslutsorgan, intill dess beslutsrätten i samma fråga återlämnats från det högre till det lägre beslutsorganet.

8 Skånes simallting 2011-08-26 •Nya regelkommittén •Janne KarlssonOrdf •Marianne HördingLedamot •Leif BjörklundLedamot •Representanter med personliga suppl.

9 Skånes simallting 2011-08-26 •Nya regelkommittén – Representanter med suppl. –Simning •Paul Alfons •Eva Westman –Simhopp •Mathz Lindberg •Simon Chrisander –Vattenpolo •Lars Tannerfalk –Masters •Mats J Larsson –Konstsim •Vendy Lymeus

10 Skånes simallting 2011-08-26 •Funktionärsstegen –Steg 1 -Tävlingsfunktionär –Steg 2 -Distriktsfunktionär –Steg 3 -Förbundsfunktionär –FINA

11 Skånes simallting 2011-08-26 •Funktionärsstegen –Steg 1 -Tävlingsfunktionär Uppgifter: •Kunna tjänstgöra som tidtagare, måldomare och vändnings­ kontrollant m m. Krav för godkännande: •Genomgått SSF Tävlingsfunktionärsutbildning •Varit funktionär vid minst 2 tävlingstillfällen inom 6 månader efter utbildningen och därvid väl fyllt sin uppgift

12 Skånes simallting 2011-08-26 •Funktionärsstegen –Steg 2 -Distriktsfunktionär Uppgifter: •Kunna tjänstgöra som ledande funktionär, dvs tävlingsledare, biträdande tävlingsledare, bandomare, starter, måldomar­ledare, tidtagarledare, vändningskontrollantledare och tävlingssekreterare. Krav för godkännande: •Tjänstgjort som godkänd tävlingsfunktionär vid minst 3 tävlingstillfällen under de senaste 12 månaderna. •Genomgått SSF Distriktsfunktionärsutbildning •Att inom 6 månader efter utbildningen ha innehaft ledande funktion vid minst 2 tävlingstillfällen och därvid väl fyllt sin uppgift

13 Skånes simallting 2011-08-26 •Funktionärsstegen –Steg 3 -Förbundsfunktionär Uppgifter: •Kunna tjänstgöra som ledande funktionär vid mästerskap och andra större nationella tävlingar. Krav för godkännande: •Mycket god erfarenhet som distriktsfunktionär i ledande funktioner •Deltagit samt väl fyllt sin uppgift vid av RK anordnad praktik med efterföljande utvärdering •Deltagit i förbundsfunktionärsseminarier •Deltagit i av RK årligen anordnade regelsymposium •Genomgått SSF kurslärarkurs (KLÄRK)

14 Skånes simallting 2011-08-26 •Funktionärsstegen Godkännande –Tävlings- och distriktsfunktionärer godkännes av SDF, som även utfärdar funktionärskort. För att erhålla förlängd giltighet krävs kompletterande utbildning. –Förbundsfunktionärer godkännes av SSF styrelsen, på förslag från RK, som också utfärdar funktionärskort. Godkännandet förnyas efter omprövning vartannat år. –FINA, som utser funktionärer vid internationella mästerskap, har löpande två aktuella listor över godkända internationella funktionärer och på varje lista återfinns fyra (4) funktionärer från Sverige, vilka har föreslagits av SSF styrelse på rekommendation från RK.

15 Skånes simallting 2011-08-26 •Funktionärsstegen Förbundsfunktionärer Simning –MedelpadHåkan WestrinFINA RefereeTävlingsledare –SkåneBertil EkFINA StarterStarter –Sune LindFINA RefereeTävlingsledare –Daniel ThenteFINA RefereeTävlingsledare –Jonas ÅströmFINA Referee Tävlingsledare –SmålandBirgitta LindströmTävlingsledare –StockholmTitti HöjdénFINA Starter Tävlingsledare,Starter –Marianne HördingTävlingsledare – Jan KarlssonTävlingsledare, Starter –Tommy WestmanTävlingsledare – Eva-Marie SjömarkTävlingsledare –UpplandBerndt SjödinTävlingsledare –VästerbottenEva WestmanFINA RefereeTävlingsledare –VästmanlandUlf SundströmStarter – Benny OdellTävlingsledare –VästsvenskaTomas AgdahlFINA RefereeTävlingsledare –Kent WikströmFINA StarterTävlingsledare, Starter

16 Skånes simallting 2011-08-26 •Funktionärsstegen på ett annat sätt –Level I: RedTidtagare mm –Level II:WhiteTävlingsfunktionär ++ –Level III:OrangeDistriktsfunktionär –Level IV:GreenSkånefunktionär, Stockholmsfunktionär –Level V:BlueFörbundsfunktionär –CertifieringCertifiering


Ladda ner ppt "Skånes simallting 2011-08-26. •Regelkommittén •Funktionärsstegen."

Liknande presentationer


Google-annonser