Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser."— Presentationens avskrift:

1 Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

2 Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken i Kronoberg och Blekinge. Region Blekinge är huvudman. Pengar till verksamheten kommer från Kulturrådet, Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg. Vi får också intäkter via kurser, konferenser samt projekt. Vad är vi?

3 Genom omvärldsbevakning, information, rådgivning, fortbildning, projekt- och utvecklingsinsatser och kompletterande medieförsörjning vill vi: stödja och stärka kommunbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Genom samverkan och nätverk ska biblioteken ge människorna tillgång till samma service oavsett vilket bibliotek de anlitar. Vad vill vi? Människor ska få den information de behöver när de behöver den. där de behöver den. på ett sätt de kan ta den till sig.

4 • Samverkansprojekt (2010-2012) mellan Länsbibliotek Sydost, Regionbibliotek Kalmar och de 25 folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. http://futurumbibl.wordpress.com/ • Inriktning: Arbeta med utåtriktad kommunikation och marknadsföring utifrån gemensamma värdegrunder och prioriterade målgrupper Futurum.kom • Syfte: Skapa bilden av biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. • Målgrupper: Bokälskaren, Den digitalt ovane, Den oerfarne, Småbarnsföräldern, Tonåringen, Vuxenstuderanden

5 Kombib.eu http://kombibeu.wordpress.com/ • Samverkan: Läns/regionbiblioteken, folkbiblioteken och universitets/högskolebiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. • Bakgrund: Undersökning av vilka framtida nyckelkompetenser som kommer att behövas på biblioteken i sydost för att de skall kunna spela en aktiv roll i den lokala och regionala utvecklingen. • Genomförande: Under 2010 har omfattande utbildningsinsatser genomförts för att folkbibliotekspersonal ska kunna fungera som utvecklingsledare i kommunikationsplanering och som utvecklingsledare i webbutveckling. Dessutom har en särskild chefsutvecklingskurs genomförts. Personal från universitet/högskola har genomgått fördjupningskurs i undervisning/pedagogik.

6 • Samverkan: Läns/regionbiblioteken och folkbiblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län med deltagande av både bibliotekspersonal och pedagoger. http://crossoverbokprat.wordpress.com Nya medel – nya möjligheter: Läsfrämjande cross over • Genomförande: Bibliotekspersonal och pedagoger har fått utbildning i bl. a. dramatiserat bokprat, filmande och filmteknik. Därefter har de parvis tillämpat sina kunskaper genom bokprat för grupper av barn och unga och produktion av filmade bokpresentationer. Bokpresentationer har publicerats på webben. • Syfte: Läsfrämjande arbete för barn och ungdom genom olika medier.

7 Startasmart.nu http://www.startasmart.nu/ • Projekt Startasmart.nu har avslutats under 2010. • Det drevs i samverkan mellan Regionbibliotek Kalmar (projektägare) och Länsbibliotek Sydost. • Genom projektet har man byggt upp en informationsportal för vuxenstuderande i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

8 Kulturarv Sydost / ABM i Blekinge http://www.kulturarvsydost.se/ • Syfte: - Ur ett brukarperspektiv öka tillgängligheten till Blekinges kulturarv samt att utveckla kulturarvets betydelse som regional tillväxtresurs. - Förmedla kulturarvsdata och detta arbete ska inte begränsas till Arkiv, Bibliotek och Museer, utan vara öppet och tillgängligt för alla som har information och material att bidra med. • Samverkan: Blekingearkivet, Länsbibliotek Sydost och Blekinge Museum

9 • Aktuella insatser: - Arbete pågår med uppbyggnaden av Kulturparken Smålands nya hemsidor - ABM arbetet i Kronoberg har under hösten 2010 utmynnat i en kommande historiebok på nätet i form av en hemsida som kommer att heta ”Södra Smålands historia”. - Det tekniska skalet är byggt men kommer under våren 2011 att omstruktureras och fyllas med material från både arkiv, bibliotek och museum i Kronobergs län. ABM arbetet i Kronoberg http://www.kulturparkensmaland.se/1/1.0.1.0/15/1

10 Länsbiblioteket har genomfört flera konferenser och fortbildningar. Bland annat kan nämnas fortbildningstillfällen om videofilmning, om läsfrämjande förmedling, om barn som biblioteksbesökare Konferens har även genomförts om marknadsföring av den digitala talboken/DAISY på bibliotek och i skola. På biblioteken gjordes sedan lokala handlingsplaner i ämnet. Barn- och skolbiblioteksverksamhet

11 BISS (Bibliotek i Sydost i Samverkan) En styrgrupp för BISS har bildats med deltagare från folkbibliotek, universitets/högskolebibliotek, skolbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek i de tre länen. Övergripande målsättning beträffande omvärldsbevakning speciellt med inriktning på KB-uppdraget, att stärka BISS som strategisk samarbetsorganisation samt att få till stånd gemensamma projekt med externa medel. Vid styrgruppsmöte den 2 juni i Karlskrona på Landstinget Blekinges Kompetenscentrum deltog även Gunilla Herdenberg, chef för avdelningen för nationell samverkan på KB, Kungliga Biblioteket och informerade om KB:s nya uppdrag kring nationella utvecklingsfrågor.

12 IKT och Digital Delaktighet Länsbibliotek Sydost har under 2010 anslutit sig till den nationella kampanjen IKT-lyftet i avsikt att motverka digitala klyftor mellan människor. Under hösten tog Länsbibliotek Sydost i samverkan med Regionbibliotek Kalmar kontakt med folkbildningsförbunden och studieförbunden i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Nätverk och en arbetsgrupp har bildats för kommande insatser när projektet IKT-lyftet övergår till projektet Digidel, där bibliotek och folkbildning ska samverka nationellt, regionalt och lokalt för att öka den digitala delaktigheten.

13 Mångspråkig litteratur Medieförsörjningsfrågor vad gäller mångspråkig litteratur har under året diskuteras med representanter för värdbiblioteken (Växjö och Karlskrona). Länsbiblioteket har också arrangerat och medverkat i mediamöten, e-möten och bokmässa. En medverkande från Internationella biblioteket/IB presenterade vid ett e-möte (Adobe Connect) IB:s hemsida och den information och de resurser som finns där.

14 IKT och nättjänster Arbetet med att samordna en gemensam bibliotekswebb med integrerad katalog (webb/opac 2.0) har inletts. Det subventionerade nättjänstpaketet för folkbiblioteken i sydost har utvärderats och modifierats med hjälp av enkät och uppföljningsmöte via Adobe Connect. Flera e-möten har genomförts med information om nättjänster. Driften fortsätter av den gemensamma bloggen tillsammans med Regionbibliotek Kalmar (http://www.bibliotek25.se/). Biblioteken har bidragit med inlägg enligt ett rullande schema. Under 2010 hade bloggen 15 523 besökare, i snitt 43 besökare per dag.http://www.bibliotek25.se/ 105 personer prenumererar på inläggen.

15 Media och fjärrlån Det regionala samarbetet med transporter mellan biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län forsätter. Under 2010 transporterades 31 237 lån fram och tillbaka mellan biblioteken. Jämfört med 2009 är det här en ökning med 1 620 lån eller 5,5 %. Trenden att medierna strömmar i friare banor mellan de tre länen, oberoende av läns- och kommungränser, fortsätter.

16 Särskilda tjänster och tillgänglighet Nedladdningen av DAISY-talböcker fortsätter att öka på folk- och skolbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Enbart på folkbiblioteken har antalet nedladdningar ökat från 4464 år 2009 till 5416 år 2010. Vid Svenska DAISY-konsortiets (SDK) årsmöte omvaldes en av Länsbibliotek Sydosts konsulenter, Maria Lundqvist, till ordförande för konsortiet. Den regionala talboksplanen har uppdaterats tillsammans med Regionbibliotek Kalmar. Länsbiblioteket är tillsammans med representanter från FUB, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för Lättläst en av parterna i en regional arbetsgrupp för att främja arbetet med lättläst litteratur och information inom den kommunala handikappomsorgen.

17 Utbildning och fortbildning för bibliotekspersonal Kurser, konferenser, arbetsmöten med Länsbibliotek Sydost som arrangör eller medarrangör har genomförts i stor omfattning. Det gäller ett 90-tal arrangemang för ca 970 deltagare från Blekinge och Kronoberg. Flera av arrangemangen har även haft deltagare från andra län. Ökningen i antal arrangemang och deltagare i jämförelse med år 2009 (39 arrangemang för ca 755 deltagare från Blekinge och Kronoberg) beror på kurser/kompetensutvecklingsinsatser via projektet Kombib.eu samt dialogseminarier via projektet Futurum.kom.


Ladda ner ppt "Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser."

Liknande presentationer


Google-annonser