Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evolution.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evolution."— Presentationens avskrift:

1 Evolution

2 Evolution Definition Evolution innebär att alla arter levande som utdöda, har ett gemensamt ursprung varifrån arterna ständigt förändras Evolution ger oss förklaringar till fossilen och likheter mellan arter Evolution lär oss att förstå hur arterna är anpassade till sin miljö

3 Fylogenetiskt träd – livets ursprung

4 Evolution som teori Evolution är idag naturvetenskapens teori och förklaring till hur vår omvärld ser ut och förhåller sig till varandra. Vad är en teori? Teori är antaganden eller påståenden som förklarar företeelser och systematiserar kunskapen om dessa.

5 Tillbakablick Jordens skapelse & uppkomst av livet har förklarats av människor genom alla tider I de flesta religioner finns det även en skapelseberättelse där förklaringar ges till varför allt ser ut som det gör I takt med att naturvetenskapen växte fram under talet uppstod nya frågor som krävde nya svar

6 Tillbakablick Fossil ger oss ofta svaren men allt som oftast uppstår nya frågor Under 1700-talet började man intressera sig för fossila fynd Varför?

7 Tillbakablick Fossil är oftast rester av utdöda arter sedan lång tid tillbaka Fossil ofta lika en annan fossil, varför då? Kunde det vara så att organismerna var släkt? Kanske t.o.m. utvecklats ur varandra?

8 Tillbakablick De flesta fossil finner vi i bergarter ovan marken
Ju högre upp i berg vi finner dem, ju mer ”avancerade” är organismerna

9 Naturvetenskapen vs. religion
Hur kunde kyrkan & bibeln förklara detta? Liv måste ha funnits långt före de 6000 år som gamla testamentet antydde Enligt forskare på 1700-talet så förklarade man fossil som ett resultat av syndafloden men hur förklarar man då fynden av alla utdöda arter? Enligt bibeln så fick Noa med sig alla arter på arken.

10 Naturvetenskapen vs. religion
Alla organismer är anpassade till sin omgivning Någon måste ha konstruerade dessa avancerade & väl anpassade varelser efter rådande miljö Denne någon måste rimligtvis vara Gud…..eller?

11 Evolution genom naturligt urval
1859 publicerade Charles Darwin boken Om arternas uppkomst Här presenterades bevis för organismernas gemensamma ursprung samt teorin om arternas anpassning till miljön Alltså naturen själv har anpassat arterna till miljön, inte Gud.

12 Evolution genom naturligt urval
Hur sker då dessa anpassningar? I naturen är det de organismer som är bäst på att hitta mat och skydda sig från rovdjur som överlever och kan då reproducera sig Naturen själv gör ett urval av vissa egenskaper som gör att vissa arterna klarar sig bättre – Survival of the fittest

13 Evolution Evolution kallas det när ärftliga egenskaper (gener) förändras och blir vanligare medan andra blir ovanligare inom en population Solbränna – ej ärftlig Hudfärg – ärftlig En förändring av solbränna i en population är alltså inte evolution.

14 Förändringar av arters egenskaper
En arts ärftliga egenskaper kan förändras genom: Naturligt urval Slumpvisa händelser När en ärftlig egenskap blir vanligare eller ovanligare talar vi om EVOLUTION

15 Naturligt urval Naturligt urval innebär att de individer som är bäst anpassade till sin miljö har störst chans att överleva och reproducera sig

16 Naturligt urval Avel av hundraser ger oss en tydligare bild av hur evolution genom naturligt urval fungerar Hund som inte skäller belönas & bestraffas om den skäller blir så småningom tystare Dennes avkomma kommer dock skälla lika mycket – ej evolution

17 Naturligt urval Recept på hur man avlar fram en hundras som inte skäller Plocka ut individer som spontant inte skäller lika mycket och låt dom para sig med varandra Gör detsamma med nästa generation avkomma o.s.v. Efter x-antal generationer har du så småningom hundar som inte skäller

18 Naturligt urval Avel av önskvärda egenskaper är möjliga så länge anlagen finns där från början D.v.s. vissa hundar har fler av ”tysta gener” än andra – vi gör dessa anlag mer fördelaktiga och vanligare inom en viss population

19 Naturligt urval Detsamma gäller för hästar, kor andra ”tamdjur” som vi nyttjar för ett visst egenvärde En häst som har önskvärda egenskaper såsom snabbhet låter vi para sig med en annan häst med önskvärda egenskaper Resultatet blir en avkomma med stor chans att ha önskvärda anlag

20 Naturligt urval I fallen med tamdjursavel är det vi människor som bestämmer vilka egenskaper som är önskvärda och fördelaktiga Detsamma gäller i naturens värld Naturen gynnar de individer som har störst möjlighet att reproducera sig och därmed få avkomma

21 Naturligt urval Hur sker då evolutionen, vad är det som driver evolutionen framåt? Hur kommer det sig att alla individer inom en population är unika, att det finns så många varianter av olika anlag? Svar: Mutationer!

22 Mutationer Mutationer uppstår ständigt hos alla organismer men vi människor kan inte bestämma vilka mutationer som skall uppstå Mutationer sker helt slumpmässigt, oavsett om det är till fördel eller nackdel för individen

23 Naturligt urval Det naturliga urvalet sker alltså bland de varianter av en art (anlagen) som råkat uppstå genom mutationer Varför skall vi inte överkonsumera antibiotika?

24 Naturligt urval Djungelns lag
Ofta förknippat med fysiskt storlek - ju större desto bättre I evolutionsläran finns det inget stöd för ett sådant påstående, storleken har ingen betydelse, varför då?

25 Evolution Evolution har inget syfte
Evolutionen sker alltså inte för artens bästa Naturligt urval är ett resultat av individernas skilda förmåga att reproducera sig och lämna avkomma

26 Egenskaper & förändringar
Vilka egenskaper är det som ändras genom det naturliga urvalet? Endast ärftliga egenskaper kan ändras genom naturligt urval D.v.s. egenskaper som gör att vi liknar våra föräldrar

27 Evolution genom naturligt urval - exempel

28 Innan Darwin…. Hur förklarade naturvetenskapen skillnader och likheter i naturen(evolution)? Jean-Babtiste de Lamarck först ut med evolutionsteori år 1809 – Lamarckismen Till skillnad mot t.ex. Linné vände Lamarck sig mot rådande föreställningar om att arterna ingick i en hierarki med gud och att människan var kronan på verket.

29 Lamarckismen Lamarck menade att allt liv har evolverat från lägre stående organismer till allt mer komplexa varelser. I korthet menade Lamarck att: Egenskaper som inte används försvinner – och nyttoegenskaper förstärks Förvärvade egenskaper under livstiden kommer att gå i arv

30 Exempel på Lamarckismen

31 Darwins evolutionsteori – fortsatt rådande

32 Förklara för varandra Vad menas med Evolution?
På vilka sätt kan en arts ärftliga egenskaper förändras? Förklara innebörden av evolution genom naturligt urval. Vad är det som driver evolutionen framåt samt på vilket sätt sker processen? Varför angriper lejonhannen de nya honornas avkomma?


Ladda ner ppt "Evolution."

Liknande presentationer


Google-annonser