Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryssland blir Sovjetunionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryssland blir Sovjetunionen"— Presentationens avskrift:

1 Ryssland blir Sovjetunionen

2 Ryssland ska ha ”grundats” år 862 då Rurik (troligen en svenskättare) blev knez en sorts (adelsman) i Rus (som enligt populär teori är ett namn från Roslagen). Moskva omnämns första gången i krönikorna år 1147, men det dröjde lång tid innan staden blev huvudstad.

3 från fattigdom till industrialisation
Sovjetunionen industrialiserades senare än Västeuropa. Första världskriget försvagade tsarväldet och tsaren störtades och ersattes av världens första kommunistiska stat.

4 1900-talet leder till revolution
I början av 1900-talet inträffar ett antal våldsamma händelser i Ryssland. Dessa blev avgörande för Rysslands framtid och kom att påverka utvecklingen i hela världen. Det ryska tsardömet störtades 1917 och en kommunistisk diktatur tog över bildades Sovjetunionen. I väst följde man noga utvecklingen i öster. Under kommunisternas ledning förvandlades Sovjetunionen från ett outvecklat jordbruksland till ett industriland och en militär supermakt på femtio år.

5 Tsarens rike Kiev 800-tal: det första ryska riket bildas.
Kiev 1000-tal: den första kyrkan och skolan byggs. Riket splittras efter hand i olika furstendömen. 1200-tal: Mongolerna tränger in i riket från sydöst. De var ett ryttarfolk från Centralasien. De brände Kiev 1240 De ryska furstendömena blev en del av det mongoliska väldet. 1400-tal: mongolerna förlorar sitt grepp och ett enat Ryssland börjar växa fram med Moskva som huvudstad. 1547: Ivan IV låter kröna sig till Rysslands härskare, till alla ryssars TSAR.

6 Ryssland växer tal: Ryssland växer västerut mot Östersjön och österut mot Sibirien. Ryssland strider bl.a. mot Polen, Danmark och Sverige. Erövrarna ville ha pälsverk, salt, guld och mark. Det område som styrdes från Moskva växte i genomsnitt med 150 kvadratkilometer varje dag i 400 år från 1400-taletoch framåt. Det är världens största erövring.

7 Peter I blir tsar Mot slutet av 1600-talet blev Peter I tsar i Ryssland.

8 Peter I hade varit i Västeuropa som ung och imponerats av tekniken och administrationen.
Under 1700-talets första år började han bygga på en ny huvudstad som han gav namnet Sankt Petersburg, efter aposteln Petrus. Han byggde staden vid Östersjön. Sankt Petersburg var huvudstad i 200 år. Han kallades Peter den store och gjorde Ryssland till en stormakt. År 1709 krossade han Sveriges kung Karl XII och hans armé vid slaget vid Poltava. Han lyckades där lägga under sig Baltikum och få en kustgräns mot Östersjön.

9 fattigryssland 1800-tal: i början av århundradet var Ryssland ett väldigt rike som sträckte sig från Östersjön till Stilla Havet. Över hundra olika nationaliteter fanns i riket. T.ex. finnar, ester, letter, litauer, ukrainare, armenier och georgier. ¾ var analfabeter, 9/10 bodde i byar på landet och levde av jordbruk. Missväxt och hunger var vanligt och jämfört med Tyskland eller Frankrike var Ryssland outvecklat.

10 livegenskap Kyrkan, staten och adeln ägde den mesta och den bästa åkermarken och de flesta bönder var livegna. Livegna? När en godsägare sålde sin jord följde bondefamiljen med på köpet. De fick inte flytta från den by där de var födda utan godsägarens tillstånd. Godsägaren var deras domare och kunde döma dem till spöstraff och fängelse. 1861 avskaffades livegenskapen. Men precis som för USA:s slavar så blev inte livet så lätt för dem utan någonstans att bo, inget arbete och ingen mat och framför allt inga pengar att köpa jord för.

11 ett klassamhälle Adeln utgjorde 1% av befolkningen men ägde hälften av Rysslands jord. Tsaren var Rysslands härskare och kyrkans högste man. Han var ansvarig endast inför Gud (och kunde styra och ställa som han ville). Med hjälp av adeln styrde han landet. Från adeln kom biskopar, höga ämbetsmän och officerare.

12 Det fanns en mycket liten medelklass
Det fanns en mycket liten medelklass. Då det inte fanns några industrier fanns det heller inte några arbetare, alltså ingen arbetarklass att räkna med. Medelklassen växer i regel när ett land börjar industrialiseras och det skedde så sent som omkring 1870 i Ryssland.

13 industrialisering Slutet av 1800-tal: Tsar Alexander III beslutar att göra Ryssland till en stormakt, både industriellt och militärt. Man siktade på Tyskland och Storbritannien. Man lånade pengar från Västeuropa för att bygga järnvägar, något man trodde skulle göra det lättare att industrialisera Ryssland. Rälsen var också köpt i Västeuropa.

14 930 mil järnväg – Transsibiriska järnvägen
1915 blev järnvägen färdig som kunde transportera varor från öst till väst. Kol- och järnmalmsfyndigheter kom från Svarta havet och Kaspiska havet. I Baku började man utvinna olja. Fattiga människor började söka sig till städerna för att få arbete. De flesta hade låga löner och var utan skydd ifall de vart sjuka. Strejk och fackföreningar var förbjudna. Ca år 1900 fanns det ca 2-3 miljoner industriarbetare i Ryssland. De flesta levde fortfarande av jordbruket, ca 100 miljoner människor.

15 det kostar att ligga på topp
Det var dyrt att industrialisera ett land så stort som Ryssland och tsaren vågade inte beskatta adeln, som faktiskt betalade en ganska låg skatt. En del hade man lånat av Västeuropa men man ville pressa fram mer pengar inom landets gränser. Bönderna var de som fick bära den tunga bördan att betala landets industrialisering.

16 nationalismen växer Under andra delen av 1800-talets hälft växte nationalism fram inom Rysslands gränser. Man ville göra landet mera Ryskt. Alla gillade inte det, en del av befolkningen hade tidigare levt hur som helst och gillade inte att bli påtvingade rysk lag och rysk kontroll. Ett exempel på det är Finland som erövrats från Sverige Man ville bli av med detta tvång och revolutionära röster började höja sig. Böcker fick inte tryckas om det stod något ofördelaktigt om Ryssland i dem, inte heller fick tidningarna skriva kritik om Ryssland, då kunde de bli förbjudna att existera. Man menade att man skulle avskaffa enväldet, kanske kunde tsaren sitta kvar men i så fall tillsammans med ett parlament. Det skulle vara allmän rösträtt, precis som i Västeuropa, samhället skulle på så sätt reformeras. Påminner om Sverige … eller…?

17 Minns du? 1) Nämn några olika folk inom Rysslands gränser.
Finländare, ester, georgier, letter, litauer, ukrainare och armenier 2) När började Ryssland industrialiseras? Omkring 1870 3) Vad innebar det för en bonde att vara livegen? När godsägaren sålde marken och gården så följde bönderna med på köpet. Utan godsägarens tillstånd fick inte bönderna flytta ifrån sin by. Godsägaren var deras domare och kunde döma dem till spöstraff och fängelse

18 Fundera och analysera 1) Varför blev livet inte så mycket bättre för bönderna trots att livegenskapen avskaffats? Bönderna ägde ju inte någon mark och inte heller pengar så de kunde köpa någon mark, inte kunde de köpa mat och kläder. De fick bo liksom tidigare i sina kojor tillsammans med höns, kor och svin. De försökte i djurens värme uthärda vinterns kyla. 2) Vad innebar det att tsaren bara var ansvarig inför Gud? Han kunde avskeda sina rådgivare om han ville, och han kunde ensam upphäva lagar och stifta nya lagar. 3) Varför fanns det nästan ingen medelklass i Ryssland före industrialiseringen? För att en medelklass ska växa fram krävs en industrialisering. Ryssland industrialiserades sent. Industrier skapar även en arbetarklass och en medelklass härskar över dem.

19 4) Ge exempel på hur industrialiseringen förändrade Ryssland.
Man satsade på järnvägen, den göra det lättare att industrialisera samhället. Järnvägen gjorde det lättare att frakta varor. Efterhand byggde Ryssland upp sin egen stålindustri och även en textilindustri. Kol- och järnmalmsfyndigheter kunde utvinnas på grund av järnvägen. I Baku började man utvinna olja. Fattiga människor flyttade till städerna där industrier växte upp. 5) Förklara varför det var svårt och farligt för revolutionärerna att sprida sina idéer i Ryssland. Inga böcker med kritik mot tsar-riket Ryssland fick tryckas. Inte heller fick tidningar skriva negativt om tsarriket, de tidningar som kritiserade blev snart förbjudna.


Ladda ner ppt "Ryssland blir Sovjetunionen"

Liknande presentationer


Google-annonser