Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitativ forskningsintervju

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitativ forskningsintervju"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitativ forskningsintervju
Sigrid Stjernswärd Leg. ssk, mag. ovd, dr med. vet.

2 Innehåll Vad är en intervju? Hur går man tillväga?
Svårigheter och möjligheter? Kvalitetskriterier

3 Syftet avgör metoden Förklarande (kvantitativ) Beskrivande (kvalitativ) Generella samband och skillnader genom att mäta. t.ex. syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan övervikt och intag av läsk Ett fenomens karaktär eller egenskaper genom att upptäcka mönster. t.ex. syftet med denna studie är att undersöka anhörigas upplevelser av att leva med en person med depression

4 Forskningsintervjun är…
Uppgiftsorienterad: ett bestämt syfte (att besvara en frågeställning), intervjuaren har ansvaret och styr intervjun Samspel/kommunikation mellan två personer utan jämställt förhållande Ett sätt att nå tillförlitliga och giltiga resultat

5

6 Datainsamling Strukturerad: enkät, schema
Slutna svarsalternativ (ja/nej), bestämda svarsalternativ Semistrukturerad: intervjuguide, teman Frågor/teman besvaras med informantens egna ord Ostrukturerad: explorativt möte Öppna frågor/följdfrågor, baserade på informantens svar. Pilotintervju: testa & modifiera efter behov.

7 Exempel Strukturerad: (psykhopp) t.ex. SEI (suicide/depression inventory) – förhandsbestämda valbara svar (nedstämd? Inte alls, lite grand, mycket, etc) Semistrukturerad: intervjuguide Berätta om dina erfarenheter av att leva med en person med depression? Hur har det påverkat dig privat, socialt, professionellt? I övrigt? Ostrukturerad: Kan du berätta hur du upplevde att få beskedet om att du har diabetes. Följdfrågor utifrån informantens svar.

8 Urval Val av informanter: Vem besvarar frågan bäst?
Hur får man tag på informanter? Hur många informanter behövs för att få svar på frågeställningen? Maximal variation – bredd och djup.

9

10 Praktiska aspekter Tid och plats
Bekvämlighet, avskildhet, lugn och ro, närhet, ersättning för transport, etc. Placering i rummet Dokumentation Anteckningar (stödord, citat) Ljudinspelning (dubbelkolla teknisk utrustning) Video eller blandteknik Transkribering Ordagrant, redigerat, anteckningar av kroppsspråk/skratt/tystnad/suckar, etc. Tidskrävande, men kommer nära materialet.

11 Förberedelser Förbered dig väl genom att vara förtrogen med…
Studiens syfte Inspelningsutrustningen (testa, batterier, …) Lokalen Då är det lättare att fokusera på uppgiften och ta emot informanten på ett avslappnat och förtroendeingivande sätt! Informerat samtycke (etiska aspekter)

12 Mötet – skapa förtroende
Mötet – den initiala kontakten: skapa förtroende, få informanten att känna sig välkommen, slappna av, öppna sig. Igångsättning av intervjun (småprat, dryck, informera, samtycke, startfråga) Kommunikationssvårigheter, t.ex. av psykiska, fysiska, semantiska skäl (avbrott, oljud, psykiskt försvar, ”olika språk”)

13

14 … före intervjun… Skapa kontakt, förtroende och orientering
Informera om upplägget Berätta vad du är intresserad av (informantens upplevelser, tankar, känslor, etc.) Inget rätt eller fel Inspelning pågår och hur insamlad data behandlas Konfidentialitet Frågor eller oklarheter?

15 …under intervjun… Skapa ett gott samtalsklimat
Visa intresse, förståelse och respekt Lyssna uppmärksamt och aktivt med både ögon och öron (verbala uttryck + kroppsspråk) Uppträd obesvärat Var fokuserad och målinriktad (ta reda på det du vill veta)

16 Frågor för att fånga en berättelse
Inledande frågor (övergripande) Följdfrågor i beredskap (djup och ram) t.ex. berätta mer, vad menar du med det, hur tänkte du då? Direkt fråga, t.ex. introducera nytt tema t.ex. Hur påverkar sjukdomen ditt sociala liv? Lyssna noga och fånga ”cues” -> följdfrågor Var inte rädd för tystnaden!

17 … avrunda intervjun. Fråga informanten: har du något mer att tillägga?
Gör eventuellt en kort sammanfattning och fråga informanten om du uppfattat henne/honom rätt - möjlighet till rättelse/komplettering Berätta när du stänger av ljudupptagningen Off the record eller on? Ok att använda detta? Hur data behandlas (studiens syfte, redovisning,…) Eventuell återföring till informanterna

18 Analys - Vad undersöks? Explicit och konkret Implicit och mellan raderna Verbala uttryck (ord) Manifest analysnivå (det uppenbara) Expressiva uttryck (t.ex. kroppsspråket, mimiken, tystnad, osv.) Latent analysnivå (tolkning, mellan raderna)

19 Databearbetning Val av analysmetod utifrån syfte/frågeställningar
Analys beroende av datainsamlingens kvalitet Intervjuaren som instrument Objektiv eller subjektiv? Som man frågar får man svar!

20 Kvalitetskriterier Tillförlitlighet (trustworthiness)
Trovärdighet (credibility) - val av informanter, genomförande, dokumentation, utskrift, resultatredovisning Pålitlighet (dependability) – intervjuguidens kvalitet, genomförande av intervjun, etc Överförbarhet (transferability) – beskrivning av intervjusituationen: kan resultaten överföras till en annan population/situation?

21 Att tänka på Tidskrävande och kostsamt
Ställer höga krav på intervjuaren: risk för bias! Data ska spegla källan, inte intervjuaren. Trovärdighet genom noggrannhet under hela forskningsprocessen (datainsamling, databearbetning, sammanställning av resultat med noggrann beskrivning). Noggranna förberedelser, inklusive pilotintervju

22 Men kom ihåg att syftet avgör valet av metod.
Roligt! Rik och djup data. Möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Spännande att möta människor och ta del av deras livsöden. Men kom ihåg att syftet avgör valet av metod. Lycka till!


Ladda ner ppt "Kvalitativ forskningsintervju"

Liknande presentationer


Google-annonser