Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkohol- och drogsituationen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkohol- och drogsituationen"— Presentationens avskrift:

1 Alkohol- och drogsituationen
Riskbruk, missbruk och beroende – kunskap till praktik Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt Nationell baskurs, Norrbotten den 18 augusti 2009 Annika Nordstrand, utredare Harald Segerstedt, verksamhetsstrateg Norrbottens läns landsting

2 Upplägg Sverige i ett europeiskt perspektiv - vuxna och ungdomar: Jämförelser och utveckling, användning, skador/ konsekvenser Källor: CAN, SoRAD, STAD, FHI Norrbotten och kommunerna - vuxna och ungdomar: Jämförelser och utveckling Källor: FHI, ESPAD, CAN, Hälsosamtalsundersökningen

3

4 Sverige har låg totalkonsumtion av alkohol i ett Europeiskt perspektiv (2006)
Källa: SoRAD

5

6 Alkoholrelaterad slutenvård bland kvinnor – ökar i de flesta åldersgrupper
Notera ungdomarna per Källa: SoRAD

7 Alkoholrelaterad slutenvård bland män - vanligare än bland kvinnor
Notera skalan per Källa: SoRAD

8 Norrbotten: andel med riskabla alkoholvanor - stor skillnad mellan kommunerna, vissa över riket
Källa: Hälsa på lika villkor? Norrbotten 2006

9 Norrbotten– alkohol i olika åldrar
Med undantag från unga och äldre män, ingen större skillnad vad gäller riskabla alkoholvanor jämfört med riket Källa: Hälsa på lika villkor? Norrbotten 2006

10 Summering – alkohol 1(2) Betydande uppgång i alkoholkonsumtion , men sedan viss nedgång främst beroende på minskad införsel och smuggling – trenden med ökande alkoholkonsumtion bruten Totalkonsumtion fortfarande på historiskt hög nivå, men låg i europeiskt perspektiv Alkoholrelaterad dödlighet och sjuklighet upp främst bland kvinnor men fortfarande högre bland män Norrbotten: lägre andel med riskabla alkoholvanor än riket i övrigt, men vissa kommuner högre än riket vanligare med riskabla alkoholvanor bland män än kvinnor

11 (Elever som fyller 16) Alkohol-mgd senaste berusn
Druckit alk senaste 12 m Berusad senaste 12 m Rökt senaste 30 d Cannabis ngn gng Annan narkotika ngn gng Ej förskrivna sömn/Läkem ngn gng Sniffat ngn gng Blandat alk läkem

12 (Elever som fyller 16)

13 X X X X X : Flickor, åk9 Norrbotten X : Pojkar, åk9 Norrbotten

14 Elever i länet som dricker alkohol minst någon gång i månaden
Norrbotten - lika många eller färre än i Jämtland och Västernorrland Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2007/2008

15

16 Elever i Norrbotten Antydan till positiv utveckling med minskad alkoholkonsumtion, oavsett kön Dricker alkohol minst någon gång i mån Har provat Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2008/2009

17 Exempel på risk- och skyddsfaktorer för alkoholproblem
Individ Familj Skola Samhälle Biologiska/ genetiska faktorer Tidiga problembeteenden Positiva attityder till alkohol och droger Vänner som missbrukar Alienation och avståndstagande Samhörighet med familjen Regler och tillsyn Missbruk i familjen/ alkoholpositiva attityder Brist på ledarskap i familjen Familjekonflikter Samhörighet med skolan Akademiska misslyckanden Tillgänglighet till alkohol och droger Media Uttalad fattigdom Svaga band till grannskapet/ lokalsamhället Källa: Andréasson, Den svenska supen i det nya Europa

18 Summering alkohol 2(2) Svenska elever
dricker alkohol förhållandevis sällan, jämfört med Europa, men dricker relativt mycket när de dricker En femtedel i gymnasiets andra år har råkat ut för olycka eller skadats pga alkohol Mer än var fjärde gymnasieelev har haft oskyddat sex pga alkohol Andelen som aldrig dricker alkohol i åk9 har ökat, men relativt oförändrad konsumtion i gymnasiet Norrbotten Flickorna dricker lika ofta som pojkarna på gymnasiet tecken på minskande andel gymnasieelever som dricker minst någon gång i månaden, eller har provat Liksom för vuxna, stor skillnad mellan kommunerna även för gymnasieelever

19 Sverige i Europa: Använt narkotika senaste 12 månaderna
Källa: Befolkningsundersökningar/ SKL

20 Andel (%) som använt cannabis någon gång och under den senaste mån - 15–24-åringar i Sverige och i EU-15 Använt någon gång Använt senaste mån EU-15 Sweden EU Sweden % 17 % 11 % % % 14 % 11 % % Ökat i EU-15 men minskat i Sverige Källa: Eurobarometer, Young people and drugs, 2004

21 Narkotikarelaterade dödsfall och antal pat
Narkotikarelaterade dödsfall och antal pat. inom slutenvården med narkotikarelaterade diagnoser (riket) Källa: Socialstyrelsen

22 Andel som använt hasch eller marijuana på senare tid - Kvinnor: lägst andel i Norrbotten av norrlandslänen - Betydligt lägre andel i Norrbotten än i riket i övrigt Källa: Hälsa på lika villkor? Norrland (Norr-, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)

23

24 X X 2009 kommer nya data Norrbotten
X : Flickor, resp pojkar, åk9 Norrbotten 2009 kommer nya data Norrbotten

25 Summering narkotika Svenska elever
ligger långt nere på europalistan vad gäller narkotikaerfarenhet (16 år) Från att ha minskat sedan 2001, ökar nu andelen i nian som testat narkotika Norrbotten Mindre vanligt än i riket i övrigt att ha provat narkotika i årskurs 9 (år 2000, nya data kommer 2009)

26

27 Röker dagligen Källa: Hälsa på lika villkor? , Livsstilsrapport, FHI, 2008

28 Snusar dagligen Källa: Hälsa på lika villkor? , Livsstilsrapport, FHI, 2008

29 Elever i Norrbotten, gymnasiets första år
Antydan till negativ utveckling med ökad andel rökare, särskilt flickor Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2008/2009

30 Elever i Norrbotten, gymnasiets första år
Antydan till positiv utveckling med minskad andel som snusar Källa: Hälsosamtalsundersökningen, Läsåret 2008/2009

31 Vanligare i vissa grupper med:
Daglig rökning Arbetslösa, arbetaryrken, ekonomiskt utsatta Kort utbildning (även daglig snusning) Män födda utanför Norden, kvinnor födda i övriga Norden Funktionshindrade Homo- och bisexuella Riskabla alkoholvanor Mellanlång utbildning, tjänstemannayrken på lägre nivå Födda i Sverige eller övriga Norden Unga kvinnor och män (16-24) Använt cannabis senaste 12 månaderna Män Inga statistiskt säkerställda skillnader vg socioekonomi, men något vanligare vid låg inkomst, arbetslöshet, män födda i övriga Norden Samband: diskriminering pga funktionshinder och olaglig droganvändning Källa: Hälsa på lika villkor? , Livsstilsrapport, FHI, 2008

32 Läs mer om folkhälsa på


Ladda ner ppt "Alkohol- och drogsituationen"

Liknande presentationer


Google-annonser