Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt för att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden Åsa Andersson 3 juni 2013 Syfte att medverka till utveckling och förbättring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt för att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden Åsa Andersson 3 juni 2013 Syfte att medverka till utveckling och förbättring."— Presentationens avskrift:

1 Projekt för att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden Åsa Andersson 3 juni 2013 Syfte att medverka till utveckling och förbättring av Nationella Kvalitetsregister med möjligheter att i högre utsträckning registrera omvårdnadsvariabler, utveckla variabler och medverka till att öka täckningsgraden

2 Projektet Projektledare Arbetsgrupp Referensgrupp
54 Sektioner och nätverk Möten med sjuksköterskor i styrgrupper Nationella kvalitetsregisterkonferensen Möte patientorganisationer

3 Vision kvalitetsregistren ska vara viktiga och användbara för alla professioner sjuksköterskor ska vilja arbeta med registerdata data ska återföras snabbt och kunna användas i förbättringsarbeten kvalitetsregistren ska ha ett effektivt och relevant IT-stöd patienterna ska ha tillgång till kvalitetsdata.

4 Definition Omvårdnadsvariabel omfattar data som beskriver omvårdnadsinsatser på struktur-, process- eller resultatnivå.

5 Granskning av 94 Nationella kvalitetsregister år 2011
Omvårdnadsvariabler fanns i 27 register Sju register innehöll fyra eller fler frågor som avser omvårdnad Utveckling pågår

6

7 Projektets förslag Generella områden Relevanta i förbättringsarbete
Avgränsning till prioriterade områden Fler områden identifierade

8 Team Samverkan i team är en nyckelfaktor för en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård. Flera professioners kompetens samverkar inom de föreslagna områdena till omvårdnadsvariabler.

9 Prioriterade områden Vårdplan, omsorgsplan Nutrition Smärta Sömn/vila
Fall Trycksår Munhälsa Stöd till närstående Patientundervisning p-ADL

10 Vårdplan alternativt omsorgsplan
Vårdplan definition: Vård- och omsorgsplan som beskriver hälso- och sjukvård för en enskild patient (Socialstyrelsens termbank). En vårdplan/omsorgsplan ska innehålla diagnos/problem, mål och åtgärder/ordinationer (Vårdhandboken, 2012). Patient definition: Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (Socialstyrelsens termbank). Delaktig definition: Aktiv medverkan och att ha medinflytande (Nationalencyklopedin).

11 Vårdplan Har vårdplan/omsorgsplan för omvårdnadsåtgärder upprättats för patienten? Ja Nej Vid ja Har patienten varit delaktig i upprättande av vårdplan/omsorgsplan? Ja Nej Vet ej/okänt Patienten är oförmögen att delta Är vårdplanen/omsorgplanen aktuell? Ja Nej Vet ej/okänt Berört kvalitetsregister bedömer relevant intervall för aktuell vårdplan .

12 Trycksår Föreligger trycksår enligt klassificering 0. Inget trycksår
Kategori 1. Rodnad som inte bleknar vid tryck Kategori 2 .Delhudsskada Kategori 3 Fullhudskada Kategori 4 Djup fullhudsskada Kommentar: Berört Nationellt Kvalitetsregister bedömer relevant intervall för mätning av förekomst av trycksår.

13 Trycksår Har riskbedömning gjorts med riskbedömningsinstrument (t.ex. Modifierad Nortonskala) för att bedöma om patienten är i riskzon att utveckla trycksår? Ja Nej Vet ej/okänt Vid ja Föreligger risk för trycksår? Ja Nej Vet ej/okänt Har förebyggande åtgärder vidtagits? Berört kvalitetsregister anger relevanta förebyggande åtgärder

14 Fall Har patienten fallit under vårdkontakten? Ja Nej Vet ej/okänt
Vid ja Ledde fallet till en vårdskada?  Ja Nej Vet ej/okänt Har riskbedömning gjorts med riskbedömningsinstrument (t.ex. Downton Fall Risk Index) för att bedöma om patienten är i riskzon för fall?  Ja Nej Vet ej/okänt

15 Fall Föreligger risk för fall? Ja Nej Vet ej/okänt Vid ja
Vid ja Har förebyggande åtgärder vidtagits? Berört kvalitetsregister anger relevanta förebyggande åtgärder

16 Munhälsa Har patienten ohälsa i munnen? Ja Nej Vet ej /okänt
Har riskbedömning gjorts med ett riskbedömningsinstrument (tex ROAG) för att bedöma om risk för ohälsa i munnen föreligger? Ja Nej Vet ej/okänt Vid ja Föreligger risk för ohälsa i munnen? Har förebyggande åtgärder vidtagits vid risk för ohälsa i munnen? Ja Nej Vet ej /okänt

17 Smärta Har patienten smärta? Ja Nej Vet ej/okänt Vid ja
Har patientens smärta skattats med ett bedömningsinstrument (te.x NRS 0-10) ?  Ja Nej Vet ej/okänt Har åtgärder vidtagits för att lindra smärtan?  Ja Nej Patienten har avböjt Vet ej/okänt Lindrades patientens smärta enligt bedömningsinstrument (te.x. NRS0-10)?  Ja Nej Vet ej/okänt Berört kvalitetsregister anger relevant intervall mellan mättillfällena

18 Undernäring Kroppsvikt ____________kg Kroppslängd __________cm
Mäts i cm utan skor stående eller liggande BMI_________m2 (räknas ut automatiskt) Har riskbedömning för undernäring gjorts innehållande riskfaktorerna ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt enligt BMI? Ja Nej Vet ej/okänt Bedöms risk för undernäring föreligga, dvs minst en av tre riskfaktorer ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt enligt BMI?

19 Undernäring Har riskbedömning för undernäring gjorts med ett riskbedömningsinstrument (tex MNA)?  Ja Nej Vet ej /okänt  Vid ja Föreligger risk för undernäring enligt bedömningsinstrument (tex MNA)?  Ja Nej Vet ej/okänt Har åtgärder vidtagits vid risk för undernäring?   Ja Nej Vet ej/okänt

20 Aktiviteter i dagligt liv p-ADL
Avgränsning av p-ADL till bada/duscha, klä på/av sig, gå på toaletten, förflytta sig, äta samt kontrollera urin och avföring  Föreligger behov av stöd i p-ADL  Ja Nej Vet ej/okänt  Vid ja  Har p-ADL förmågan bedömts med ett bedömningsinstrument (tex KATZ)?  Ja Nej Vet ej/okänt Har åtgärder vidtagits? Berört register anger relevanta åtgärder

21 Sömnproblem Har patienten svårt att somna? Ja Nej Vet ej/okänt
 Har patienten störd nattsömn Har patientens sömnproblem bedömts med ett bedömningsinstrument (t.ex ISI)).  Ja Nej Vet ej/okänt  Vid ja  Har åtgärder vidtagits? Ja Nej Vet ej/okänt  Minskade patientens sömnproblem?

22 Patientutbildning Har patienten erbjudits strukturerat utbildningsprogram? Ja Nej Vet ej/okänt Varje register avgör vilka områden som ska in gå i ett strukturerat utbildningsprogram Har patienten genomfört strukturerat utbildningsprogram? Ja Nej Har tackat nej Vet ej/okänt

23 Närstående Har närstående erbjudits stödsamtal
 Ja Nej Ej aktuellt Vet ej /okänt  Vid ja  Har närstående erhållit stödsamtal?  Ja Nej Har tackat nej Vet ej/okänt Har närstående erbjudits strukturerat utbildningsprogram? Ja Nej Vet ej/okänt Har närstående deltagit i strukturerat utbildningsprogram?  Ja Nej Har tackat nej Vet ej/okänt

24 Fortsatt arbete…. Pröva omvårdnadsvariabler i skarpt läge!
Fördjupa arbetet - Sjuksköterskor i cancervård - Riksföreningen för barnsjuksköterskor Barn och vuxenkvalitetsregister - Sjuksköterskor i styregrupper

25 www.swenurse.se www.kvalitetsregister.se (nyheter)


Ladda ner ppt "Projekt för att utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden Åsa Andersson 3 juni 2013 Syfte att medverka till utveckling och förbättring."

Liknande presentationer


Google-annonser