Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stenebergsgårdens Likabehandlingsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stenebergsgårdens Likabehandlingsplan"— Presentationens avskrift:

1 Stenebergsgårdens Likabehandlingsplan
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Presentation Lieselott Björnsson Likabehandlingsansvarig

2 Vår vision ”I Gävle kommuns förskolor är alla barn trygga och blir respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Inget barn i våra förskolor är diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.”

3 Styrdokument Läroplanen 98/reviderad10 Diskrimineringslagen
Barnkonventionen

4 Diskrimineringsgrunder
Kön Könsidentitet och könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder

5 Kön Läroplanen säger att flickor och pojkar i förskolan skall ha samma möjligheter att prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Mål: Alla barn får lika förutsättningar oavsett kön. Insats: Vi skall i förskolan: Ge alla barn möjlighet att få prova alla aktiviteter. Ge alla barn möjligheter att komma till tals. Se till att vi pedagoger ger varierande aktiviteter, lyssnar till barnens intressen och tillhandahåller material.

6 Könsidentitet och könsuttryck
Enligt läroplanen skall förskolan motverka traditionella könsmönster och könsroller. Mål: Alla barn skall känna sig trygga i sin identitet. Insats: I förskolan skall vi: Ge barnen möjligheter att utveckla sin självkänsla och självförtroende. Samtala med barnen om allas lika värde. Se till att förskolan är tillåtande och ge barnen möjlighet att prova sig fram i sin identitet.

7 Etnisk tillhörighet Läroplanen säger att förskolan skall ge barnen möjlighet att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. Mål: Alla skall känna stolthet över sitt ursprung. Insats: Vi skall i förskolan: Respektera varandras ursprung. Öka pedagogernas kunskap om olika etniciteter. Göra barnens ursprung tydligt för varandra, ex. genom berättelser, flaggor, mat m.m. Belysa positiva effekter av olika ursprung för barnen, t.ex. språkkunskaper. Införskaffa böcker om olika länder, traditioner m.m.

8 Religion eller annan trosuppfattning
Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människans uppfattningar och levnadssätt, enligt läroplanen (Lpfö 98/10) Mål: Alla har rätt till sin tro/åsikt. Insats: Vi skall i förskolan: Svara på barnens frågor om religion och tro så gott det går. Tillmötesgå barn och föräldrar så långt det går, vad gäller deras åsikter och tankar.

9 Funktionsnedsättning
Enligt läroplanen skall hänsyn tas till barnens olika förutsättningar och behov. Mål: Alla skall ges utmaningar utifrån sin förmåga/förutsättningar. Insats: Vi skall i förskolan anpassa verksamheten utifrån de barn vi har. Detta gör vi genom att se över; Miljön . Resurs/assistent. Arbetssätt.

10 Sexuell läggning Läroplanen menar att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av sexuell läggning. Mål: Alla har rätt att känna trygghet med sin familj, hur den än ser ut. Insats: I förskolan skall: Det finnas böcker om olika familjekonstellationer tillgängligt. Barnen i leken få vara den de vill.

11 Ålder Läroplanen säger
Mål: barnen skall bli sedd utifrån sina förmågor. Insats: I förskolan skall: Pedagogerna uppmuntra barnen utifrån deras nivå, inte ålder. Med detta menas att vi använder ord som t.ex. ”du som är så bra på det där” istället för ”du som är så stor”. Alla ska få möjlighet att prova aktiviteter utifrån sin förmåga och intresse, inte ålder.

12 Kränkande behandling Läroplanen säger
Mål: Vi ska behandla varandra med respekt. Insats: Vi ska i förskolan: Prata med varandra om hur det är att vara en bra kompis. Träna på att lyssna på varandra, turtagning. Hjälpa barn att sätta ord på känslor. Vara konsekventa pedagoger, markera och säga ifrån då barn använder kränkande ord/handlingar.

13 Utdrag ur barnkonventionen
Ingen annan är som du. Du har rätt att vara den du är. Alla barn är lika mycket värda. Du har rätt att säga vad du tycker när det handlar om dig. Vuxna måste lyssna och tänka vad som är bäst för dig. Du har rätt att känna dig trygg.  Du har rätt att må bra. Om du är sjuk har du rätt att få hjälp.  Du har rätt att lära dig sådant som är viktigt att kunna. Du har rätt att gå i skolan och trivas där.  Ingen får göra dig illa. Ingen vuxen och inget barn får slå eller reta dig.   Du har rätt att ha dina tankar för dig själv.  Du har rätt att få veta viktiga saker.  Du har rätt att leka och ha kul på många olika sätt. När du är trött har du rätt att vila. FN: s konvention om barnets rättigheter kan läsas i sin helhet på (barnombudsmannens hemsida)

14 Kartläggning av vår utemiljö
Vi har kartlagt vår utemiljö. Där har vi tittat på var pedagoger och barn befinner sig. Vi ville göra denna kartläggning för att öka tryggheten och förhindra kränkningar och diskriminering. Resultat och analys: Vår gård är stor och svår att överblicka. Vissa tider är detta mer sårbart, t.ex. på eftermiddagen då färre pedagoger arbetar. Vi vill därför kunna begränsa gården yta dessa tider, med hjälp av en grind. Detta skulle medföra en tryggare utevistelse, och även gynna alla barnen under utevistelsen alla tider på dagen, eftersom vi då kan dela upp oss på gården och ge barnen möjligheter att få verka i mindre sammanhang.

15 Vårdnadshavarna Vårdnadshavarna har varit involverade i likabehandlingsplanen genom att svara på en enkät om vår utemiljö. Svaren i enkäten ligger till grund för våra förebyggande åtgärder som ska genomföras under året. De upplever att barnen känner sig trygga i vår utemiljö. Barnen vet att pedagogerna hela tiden finns i närheten och det är en stor trygghet. Vilket medför att de vågar utforska gården, vilket är mycket positivt. Man hoppas att vi också har uppsikt på baksidan när barnen är där. De upplever att vår utemiljö är trygg, bra, stor, bra inhägnad, härlig, trivsam, lekfull och utbildande, bra planerad. De anser också att det är svårt att hålla uppsikt. De önskar att det skulle finnas en lekstuga, en bensinstation och gungmotorcykel eller häst. Vårdnadshavarna anser att pedagogernas roll under utevistelsen är att observera, leka, hjälpa barn att leka. Passa barnen, aktivera barnen, ta hand om barnen. Ge barnen trygghet och få dem att känna sig trygga. Ge den hjälp barnen behöver. Se till att samtliga barn får känna sig delaktiga i lek. Att ha en tillräcklig överblick var barnen befinner sig och vad de gör. Uppmuntra barnen till lek. Finnas till hands samt stötta de yngre med kommunikationen till varandra. Starta upp lek/projekt. Upplysa om eventuella faror, vad som är ok och vad som inte är det. Stimulera till lek. Engagera barnen. Trösta barnen vid behov. Hålla ordning och hjälpa.

16 Barnen I vardagen pratar vi med barnen om hur vi är bra kompisar och om hur man behandlar varandra på ett bra sätt. Barnen har fått vara delaktiga i likabehandlingsplanen genom intervjufrågor i en enkät angående utemiljön. Barnen från tre år blir också involverade genom intervjufrågor med smileys, med tre gemensamma frågor över hela området och tre frågor internt gällande Stenebergsgårdens förskola. I enkäten svarade barnen att vår gård är bra. Rolig. Tråkig. De tycker om att leka på vår gård. Man kan leka med bilar. Man kan leka bebis. Bra sandlåda. Barnen tycker om att leka överallt på gården. Det är roligt att leka ute, främst vid gungorna, tycker ett barn. På gården anser barnen att pedagogerna: Går. Tar ut cyklar, är med och leker, gör fart på gungorna. Tittar till barnen så att de inte bråkar. Plockar fram pennor och papper för att rita. Hjälper små barn att gunga. Leker ”Under hökens vingar kom” med barnen. Spelar fotboll. Pratar med barnen. Tittar på oss. Pratar. Busar. Säger till barnen att inte vara dumma.

17 Förebyggande åtgärder
Till följd av vår enkät och kartläggning har vi kommit fram till följande förebyggande åtgärder: Uppdelning av gården Spridning av pedagoger Lyssna på barnens intressen Ge utmaningar/aktiviteter En del i förebyggande åtgärderna blir dessutom att introducera materialet ”Så kan det vara – Regnbågsfamiljer i förskolan” för pedagogerna och ljudsagan ”Junior börjar förskolan” för barnen. Ansvaret för detta ligger hos Lotta som är likabehandlingsansvarig.

18 Länkar Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Här kan du läsa om diskrimineringslagen, om diskrimineringsombudsmannens uppgifter Här kan du läsa vår likabehandlingsplan i sin helhet. Du finner även en massa annat kul.


Ladda ner ppt "Stenebergsgårdens Likabehandlingsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser