Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsförbundet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsförbundet"— Presentationens avskrift:

1 Samordningsförbundet

2 Fördel att samordna samhällets resurser ?!?
Välfärden är sektoriellt organiserad; - Vems ansvar? Olika myndigheter med Olika lagstiftningar och Olika mål Saknas gemensamma metoder Behov av helhetslösningar för individen genom samordning av insatser från parterna

3 Samordningsförbund? Lag 2003: Lagen om finansiell samordning. En frivillig möjlighetslagstiftning Inte ändra strukturer, Fyra parter; kommun, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa Jobba tvärsektoriellt, Organisera runt problemet, hitta lösningar

4 Lagen om finansiell samordning
Syfte; effektivare resursanvändning genom samverkan och samordning för att öka välfärden för medborgaren Finsam vs Samordningsförbund vs Samspelet

5 Samordningsförbund i Sverige
82 förbund innefattar drygt 220 av Sveriges 278 kommuner Länsförbund i Blekinge, Jämtland, Kalmar, Södermanland, Uppsala samt på Gotland Lokala perspektivet kontra små /stora förbund SKL – ”drive” att få alla kommuner att ingå i samordningsförbund

6 Samordningsförbund i Värmland
Östra Värmland; Filipstad, Storfors Samspelet; Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn Arvika / Eda Fryksdalen; Torsby, Sunne, Kil Klarälvdalen; Forshaga, Munkfors, Hagfors BåDeSÅ; Bengtsfors, Åmål, Dals Ed, Säffle och Årjäng

7 Resurser i förbunden beslutas från regeringen
Försäkrings- kassan 50 % inklusive Arbets- förmedlingen Kommun/er 25 % Landsting 25 %

8 Uppdrag 1 Främja och arbeta för samverkan och samordning mellan parterna Skapa struktur för samarbete och samverkan Nytänkande

9 Uppdrag 2 Finansiera insatser utifrån medborgarnas behov av samordning mellan förbundets parter Skapa möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt Målet är att öka medborgarens välbefinnande för en helhetslösning med egen försörjning genom arbete eller studier

10 Samordning av resurser – vårt synsätt
En plattform där vi har en helhetssyn utifrån individens behov och tar ett samlat ansvar för insatser som vi inte har möjlighet till inom våra enskilda myndigheter. Vårt synsätt innebär att det är den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet, som är grunden för vilken rehabilitering som behövs.

11 Finansiell samordning
Kärnverksamheter LiV Karlstad Fk Af Hammarö Samordnad Arbetslivsinriktad Rehabilitering Arbete/ studier Grums Krhmn

12 Styrelsen Egen juridisk person med egen rättskapacitet och beslutanderätt samt egen budget Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen utifrån given budget Svara för uppföljning och utvärdering av finansierad verksamhet Styrelsen ska ha en helhetssyn på medborgarens behov– inte utifrån den egna partens mål och verksamhet

13 Samordningsförbundets Styrelse
Arbetsförmedling Försäkringskassa Landsting Kommuner; Karlstad Hammarö Grums Kristinehamn Samordningsförbundets Styrelse En röst per part Presidium Beredningsgrupp Chefer med mandat från parterna Kansli Förbundschef Styrgrupp Stegen Kd Styrgrupp NPS Styrgrupp Porten Styrgrupp Stegen Hö Styrgrupp Stegen Krhmn Styrgrupp Utsikten Gr

14 Individverksamhet Målgrupp ; 5 % (2003) av befolkningen i arbetsför ålder, med behov av samordnad ALR där parterna inte kan tillgodose behoven i den egna myndigheten eller i ordinarie samverkan Behovsgrupper identifieras lokalt Arbetslinjen är mycket tydlig – arbetsförmåga en förutsättning för arbetslivsinriktad rehab Samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för fysiska, psykiska och/eller sociala behov

15 Vilka personer möter vi ?
2013: Snittiden i offentlig försörjning: > 50 % över 6 år därav 22 % > 10 år Stor psykisk ohälsa med flera olika diagnoser Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar > 90 % Social fobi, komplexa sociala problem Diffus värkproblematik o/e utmattningssyndrom Den mycket otrygga människan som saknar tillit till sig själv, till andra personer och ofta till förbundens parter

16 Samspelet/ Finsam – plattform för samverkan/samordning
Gemensamt uppdrag kring medborgarens behov Finns fungerande strukturer och etablerade forum – en arena/ en plattform Finansiering av ny arbetsmetodik, nya arbetsformer och nytänkande med upparbetande av gemensamma resurser

17 Individverksamhet - Stegen
Hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering vid psykisk, fysisk och /eller social ohälsa med behov av samordnad rehab från >två parter Kartläggning, utredningar, stödjande samtal, aktiviteter, pröva arbete och/eller studier Stegförflyttning utvärderas var 3:e månad Målet: 35 % arbete eller studier, övriga till rätt part/parter med rätt insats

18 Samordning och samverkan
Involverade parter aktiva i Stegen Samverkansteam med representation från de 4 parterna – kontinuerliga träffar Lokal styrgrupp med lokalt samverksansfokus för samordning för medborgarna i kommunen Se medborgarens behov med samma glasögon inte den egna organisationens

19 Stegförflyttning och utvärdering
Fungerar den gemensamma planen? Sker en stegförflyttning? Rätt insats till rätt person i rätt tid?!? SUS – numerärer ORS/SRS Maslows behovstrappa

20 Arbetande metoder Motivating interviewing – MI
Lösningsfokuserat arbetssätt -/samtalsmetodik Case management Kognitivt förhållningssätt Supported Employment /IPS ”Brukarperspektiv”

21 Brukarperspektiv Brukare i styrgrupp
Brukarinflytande genom gruppverksamhet SRS Förstudie Arena Studiecirkel för förstärkt brukarinflytande Utvärdering sommaren 2013 med intervjuer av bla brukare

22 NPS neuropsykiatrisk samverkan
För ungdomar år, från Karlstad, Grums, Hammarö och Kristinehamn, i behov av utredning, uppföljning och en hållbar vardag Teamarbete i syfte att tillskapa ny metodik för utredning samt för uppföljning av utrednings och länkning till ett hållbart liv. Teambemanning; proj.led, läk, ssk, ps, ater, v- adm samt vård och stödsamordnare Inget kökortningsprojekt -primärt

23 SOU 2013:13, SOU 2013:74 ”Unga som varken arbetar eller studerar”
Informationsansvar = aktivitetsansvar Avhopp – ska vara i åtgärd kommunal eller Af Af ska ta större ansvar Fk ska ha uppföljning regelbundet – akt.ers. 60 mkr till SOF - att vara grunden för arbetet Remissvar innan , verkställighet

24 Förstudie kommunerna i Värmland
Esf-medel förstudie med kartläggning av behoven i Värmlands kommuner gällande s.k. drop-outs samt tänkt mobilisering av åtgärder, lokalt anpassade inför ev genomförandeprojekt Horisont som förebild IFA, Karlstad kommun; projektägare Lokala styrgrupper oftast efter AMO Samordningsförbund med lokalt och centralt

25 Förstudie Arena, Samspelet
Beviljade medel av Region Värmland 2014: ”Kompetensutveckling genom kompetensmatchning” Arena för dialog mellan arbetsgivare, arbetstagare (Samspelets deltagare) och Samspelets medarbetare och parter Handledning och utbildning till företag? Projektledare; Päivi Johansson

26 Pusselbitar på plats Ung kvinna, flerårig kontakt med AF, många misslyckanden i samband med insatser och sysselsättning mått sämre och sämre. Till Stegen; sjukskriven med försörjningsstöd. Kartläggning, identifiering och samordning Möjlighet göra en neuropsykiatrisk utredning ; svar på många frågor kring varför hon haft så svårt att få en planering att fungera tidigare. Ett flertal diagnoser gör att hon behöver extra tydlighet och struktur. Fick prova en praktik där hon kunde dra nytta av sina egenskaper och hennes funktionshinder blev inte längre något negativt. God samverkan, tydlighet från arbetsgivaren , hjälpmedel från vuxenhabiliteringen = fungerade mycket bra på arbetsplatsen och hon mådde mycket bättre Samordning mellan parterna innebär ; Inskriven på AF, fortsatt praktik med extra stöd för att kunna arbeta % Beslut om aktivitetsstöd och med komplettering från försörjningsstöd.

27 Möjligheter Samordning är grunden för ökad välfärd
Förbundet – arenan för samordning och smörjmedlet mellan myndigheter Identifiera behov på gemensam arenan Gemensam kompetensutveckling Deltagarens hela behovsbild

28 Socioekonomi 2013 Övriga = Samspelet


Ladda ner ppt "Samordningsförbundet"

Liknande presentationer


Google-annonser