Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-03-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-03-31."— Presentationens avskrift:

1

2 Program måndagen 31 mars 19.00 Inledning Jonas Magnusson
19.15 Årsmöte Styrelsen 19.45 Mötet avslutas

3 ÅRSMÖTE

4 Ärenden på årsmöte måndagen 31 mars 2008
Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande Fastställande av röstlängd Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet Fastställande av föredragningslista Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning Föredragning av revisionsberättelse Fastställande av balansräkning samt vinst- eller förlustbehandling för räkenskapsåret Beslut om ansvarsfrihet Fastställande av verksamhetsplan med budget och marknadsplan Fastställande av medlemsavgift Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter Val av ordförande Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Val av revisorer Val av valberedning Medlemsförslag Eventuella övriga frågor Mötets avslutande

5 Verksamhetsberättelse 2007
248 hushåll som medlemmar

6 Verksamhetsberättelse 2007
Miljögruppen Utplacering av blomkrukor Städning av badplatsen vid Rydet Påsk-, och sommarplanteringar i centrum Höstplantering på medborgarplatsen

7 Verksamhetsberättelse 2007, forts
Miljögruppen Välkomstskyltar Juldekorationer Glöggservering och musikunderhållning Röjning av slyr och gallring av skog vid Sandaredsån

8 Verksamhetsberättelse 2007
Barn & Ungdomsgruppen Lekplatsen, Lillhemsvägen, Rydet Hastighetspåminnelseskylt utplacerad vid Boråsvägen Seniorgruppen Städdag anordnades i april. En återkommande aktivitet? Näringslivsgruppen Ett första uppstartsmöte hölls.

9 Verksamhetsberättelse 2007
Styrelsen 4 protokollförda möten Möten med kommundelsnämnd samt stadsbyggnadskontoret Ansökan om bidrag från Sparbanksstiftelsen till belysning av motionslingan

10 Årsredovisning 2007

11 Årsredovisning 2007, forts

12 Revisionsberättelse 2007

13 Verksamhetsplan 2008 Ansökan om medel för försköning av Sandareds Centrum från Borås Stad!!! Parkområde vid järnvägen Medborgarplatsen Stationsplatsen Gång- och cykelvägar Blomsterplanteringar Strandstädningar Jul i centrum Medlemsvärvning Barn & Ungdomsgruppen stödjer miljögruppen Arbetsgrupperna får nya ansvariga

14 Budget 2008 Intäkter Kostnader Resultat 3.000 Medlemsavgifter 25.000
Bidrag från kommundelsnämnden Kostnader Påsk, sommar, höst plantering Jul i centrum Hemsida Övrigt Resultat

15 Förslag till styrelse 2008 Ordförande: Johanna Grapengiesser Andersson (1 år) V ordf: Torbjörn Blomdahl (1 år) Sekr: Ann Kullander (2 år) Kassör: Anita Frendin (1 år) Ledamot: Luna Ek (2 år) Ledamot: Christina Fredriksson Suppleant: Lars-Åke Pettersson Suppleant: Anders Alfraeus

16 Förslag till stadgeändringar 5§
5§ Nuvarande lydelse: ” Föreningsmöte utgörande årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad, och ytterligare ett ordinarie möte hålls under hösten.” Förlag till ny lydelse: ”Föreningsmöte utgörande årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad.”

17 Förslag till stadgeändringar 5§
5§ Nuvarande lydelse: ”Kallelse till föreningsmöte jämte föredragningslista utsändes genom brev med allmänna posten senast 14 dagar före mötet.” Förlag till ny lydelse: ”Kallelse till föreningsmöte jämte föredragningslista sker genom anslag på ICA Köpet och annonsering i BT senast 14 dagar före mötet.

18 Verksamhetsgrupperna
Nya gruppansvariga till -Miljögruppen -Barn och ungdomsgruppen -Seniorgruppen

19 Upprustning av centrum
ŸAnläggande av en park/grönyta väster om pendelparkeringen (idag grusplan och återvinningsstation). Flyttning av återvinningsstationen till annan lämplig plats. Marken ägs av Borås Stad. Ansvarig för genomförande: Borås Stad. ŸAnläggande av torgyta och försköning av yta framför stationshus och godsmagasin. Marken ägs av Borås Stad. Ansvarig för genomförande: Borås Stad ŸMiljöprioriterad genomfart längs Göteborgs- och Boråsvägen. Anläggande av GC-bana, avsmalning av vägens bredd, förhöjda övergångsställen. Trädplanteringar. Väghållare är Vägverket. Ansvarig för genomförande: Vägverket. ŸUppsnyggning av torgyta framför skola, bibliotek, den s k Medborgarplatsen. Ansvarig för genomförande: Borås Stad/Sandaredskolan. Ÿ Förskönande av ställverk, arbetsbod och signalcontainer(?) vid järnväg väster om pendelparkeringen. Mark och byggnader ägs av Banverket. Ansvarig för genomförande: Banverket. ŸAnläggande av GC-bana och trädplanteringar väster om Alingsåsvägen (aktuell sträcka är Alingsåsvägen mellan Göteborgsvägen och Skolvägen). Marken ägs av Sandhultsbostäder och en privat fastighetsägare. Ansvarig för genomförande: Sandhultsbostäder. ŸFörbättra dagvattenavrinningen från torgytan framför stationshus/godsmagasin samt från Alingsås-, Göteborgs- och Boråsvägen. Ansvarig för VA-nätet är Gatukontoret. Ansvarig för genomförande: Gatukontoret.

20 Miljöupprustning 2008 1. Hålan vid ån i centrum. Uppfyllnad av den vattenfyllda hålan vid Sandaredsån utefter Boråsvägen mittemot gamla prästbostaden. Här behövs ordentligt med schaktmassor, så att en ny gräsmatta kan ersätta skövlingen som nyligen gjorts för nya vattenledningar. Bortforsling av ikullfallna träd måste då också prioriteras. En ny stig håller på att träda fram nära åkanten. Denna vill vi ha iordninggjord med hög grusyta så att det går att gå där även om det är högt vatten i ån. Denna stig kan möta upp vid den gamla upptrampade påfarten från terrängbanan som, men även den bör fyllas upp. Några enkla sittbänkar utefter å -stigen vore trevligt. Viktigt är att kunna se eller skönja ån mellan färre träd än som nu. 2. Översyn av broarna på terrängbanan. Den övre på korta slingan måste åtgärdas snarast, då fundamentet har rasat på ena sidan till hälften undertill. (Bron som vetter mot arbetsvägen till Sjömarken) Den bortre bron på långa terrängslingan är rutten och har hål rakt igenom. 3. Å-röjning Röjning av sly och nedfallna träd utefter hela Sandaredsån (främst där den är synlig från hus, vägar och promenadstigar) med början från sjön, upp förbi Promenaden, bort mot Boråsvägen och på andra sidan den utefter korta terrängslingan. Promenaden är mycket viktig. Gångstråket och bron behöver breddas och trappan förses med en ramp för barnvagnar och mer belysning. Dessutom måste skogen vänster om (Sv) promenaden återställas från gupp efter att den illegalt har gjorts om till motocrossbana. De stora nedfallna träden har visserligen försvårat för buskörning sedan stormen Per, men det ser inte vackert ut. Bättre vore att sätta ut betonggrisar vid banans påfart. Skylten om förbud mot mopedåkning har boende gjort ren, men den kanske måste bytas till en ny. Lättare städning av andra (östra)sidan ån, då där växer rikligt med hallon. Däremot behövs en del träd gallras bort där.

21 Miljöupprustning 2008, forts
4. Ljus på terrängslingan Elljusspår utefter lilla terrängbanan och kutter eller grusbeläggning av densamma. Denna gångstig används enormt mycket året runt, inte minst av barngrupper och skola med samling vid hitre mynning, där det en gång varit en gammal kvarn. Detta vackra område har en stor framtida potential för Sandared. Som ett första steg skulle ett vindskydd, en grillplats, papperskorgar, ev. några naturleksaker, men framförallt en anslagstavla vara på sin plats där. På denna informationstavla kunde även skrivas om de ovanliga kallorna som växer i massor vid ån. Ån som håller på att växa igen behövs muddras ur en del bland annat från nedfallet buskage. 5.Gångstigen mellan Promenaden och Industrivägen. Denna upptrampade genväg till byn över järnvägen används av barn som ska till skolan, bussen eller till träning och av pendlare eller bara som en snabb väg till affären. Dessutom ett populärt promenadstråk för inte bara boende söder om järnvägen utan för alla i samhället. För att vara en säker väg skulle den behövas dras under järnvägen, men tills vidare vill vi ha belysning och helst asfaltbeläggning där. Papperskorg behövs också. 6. Gångstig mellan Parkvägen – Lillsjövägen. En annan genväg är på Rydet mot Lillsjön. Denna stig behöver fasas av och fyllas och gärna få en soffa eller naturbänkar, som kan användas vid bad och båtliv. 7. Stora badstranden Igenfyllning av stora hålor i vägen till badet och på den inre delen av stranden, där det står mycket vatten. Översyn av utedasset och dess tömning, samt utsättning av papperskorgar eller tunna.

22 Miljöupprustning 2008, forts
8. Soptunna och soffa på lilla badplatsen på Strandvägen 9. Slyröjning efter strandremsan nedanför tennishallen. 10. Strandröjning nedanför Sjöuddevägen Hela strandremsan av Sandhults – Rydet S: Belysning av trappan mellan Furudalsv – Lövåsvägen. 12. Belysning av gångstigen mellan Torp – Husvägen 13.Belysning av återvinningsstationen på Sandevi.

23 Välkomstskylt

24 Parkområde


Ladda ner ppt "2008-03-31."

Liknande presentationer


Google-annonser