Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandutbildning Hus H/G19, Växjö 2019

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandutbildning Hus H/G19, Växjö 2019"— Presentationens avskrift:

1 Brandutbildning Hus H/G19, Växjö 2019
Välkomna. Jag heter Jennie Persson och är brandskyddssamordnare på campus Växjö. Min motsvarighet i Kalmar heter Maria Ekstrand. Många utav er här i dag har någon funktion kring brandskyddet eller utrymning, andra inte. MEN Brandskydd angår ALLA. Vi är en myndighet som hanterar ett stort antal människor och vi tar ansvar för hur vi agerar vid brandlarm. Främst värnar vi om alla människoliv, och i andra hand om byggnaden. Vår kontaktperson vid Räddningstjänsten är brandingenjör Hans Svensson. Kontrollorgan, tillsyn, rådgivande, godkänner vid ny- och ombyggnationer, vissa brandutbildningar, utrymningsövningar mm.

2 Varför jobbar vi med Brandskydd?
LSO (2003:778) Arbetsmiljölagen (1977:1160) Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. LSO = Ökad betoning på förebyggande arbetet och på olycksförberedande verksamhet. SBA. Utdrag ur LSO…2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

3 Nyttjanderättshavare
Ansvarar för verksamhetens organisation ang. brandskydd och utrymning samt Intern brandskyddskontroll, IBK Säkerhetspolicy Brandskyddsorganisation Utrymningsorganisation Brandskyddsregler Intern brandskyddskontroll Uppföljning Riskinventering Brandutbildningar Utrymningsövningar Dokumentation av brandskyddet Tillsyn Linnéuniversitetet Fastighetsägare Ansvarar för byggnadens fasta brandtekniska installationer enl. brandskyddsdokumentationerna Teknisk brandskyddsbeskrivning Brandskyddsdokumentationer (Utrymningsplaner) Brandskyddsritningar Kontroll fasta installationer Drift och underhållsplan Uppföljning Skriftlig redogörelse Nödlägesberedskap Dokumentation av brandskyddet Tillsyn Vidéum Lnu i egenskap av nyttjanderättshavare ansvarar för utrymningsorganisationen, brandutbildningar + egenkontroller. På campus Växjö är fastighetsägaren Vidéum. Vidéum ansvarar för byggnaden och dess fasta installationer. Det automatiska brandlarmet.

4 Systematiskt brandskyddsarbete, SBA på LNU
Säkerhetspolicy Brandskyddsorganisation Brandskyddsregler Utrymningsorganisation Systematiskt brandskyddsarbete, SBA på LNU Säkerhetspolicyn gäller överst. Säkerhetspolicyn består av fem områden, varav brandskyddet är en del av den fysiska säkerheten. Brandskyddsorganisation, brandskyddsregler samt utrymningsorganisation.

5 BRANDSKYDDSORGANISATION
Brandskyddsansvarig: Kanslichef/prefekt/motsv. chefer Övergripande ansvar för brand- och utrymningsorganisation inom sin verksamhet, utse brandskyddskontrollanter och utrymningsledare. Brandskyddskontrollant: Utsedda inom verksamheten Kontrollera brandskyddet enligt handledning på checklista. Löpande kontroll. Inlämnas 1 ggr/år, senast 30 november Brandskyddssamordnare: Jennie Persson (Växjö) / Maria Ekstrand (Kalmar) Uppdateras inom kort Stödfunktion, planera och samordna SBA, initiera brandutbildningar och utrymningsövningar, kontaktperson mot fastighetsägare och Räddningstjänst. Brandskyddsansvariga. För resp verksamhets lokaler finns brandskyddskontrollanter som sköter vår interna brandskyddskontroll 1 ggr/år. För allmänna lokaler sköter LOS de interna brandskyddskontrollerna. Samordnarna jobbar övergripande.

6 LNU:s BRANDSKYDDSREGLER
Utrymningsvägar Brandcellsgränser Släckutrustning Skräp och emballage Elektrisk utrustning Timer Rökning Levande ljus Marschaller, pyroteknik och öppen eld Rök- och dimalstring Brandkrav på lös inredning Färger och kemikalier Gäller alla, både personal och studenter. Denna information får de som hyr lokal hos oss. 12 punkter på en A4 - brandskyddsregler. Det handlar om: Fria utrymningsvägar, täta brandceller, åtkomlig släckutrustning, skräp och emballage på avsedd plats, krav på tillfällig elektrisk utrustning, kaffebryggare/vattenkokare förses med fast timer Ingen rökning i lokaler och ute på anvisad plats, minst 15m från entré Varsamhet med levande ljus. Inga höga ljus, endast värmeljus ok. Inga marschaller, pyroteknik, öppen eld Ingen rök- och dimalstring Tillfälliga textilier i öppna miljöer ska vara flamskyddade, inredningstextilier ska uppfylla miljö- och brandkrav. Färger och kemikalier ska vara vattenbaserade.

7 Lnu:s Interna BrandskyddsKontroll, IBK
Utrymningsplaner – uppdaterade, på plats Utrymningsvägar, trapphus – fria Utrymningsskyltar – synliga samt att de belysta lyser Dörrar i brandcellsgräns – ej kilade eller blockerade Handbrandsläckare – oblockerad, skyltad samt i funktion på plats Inomhusbrandposter – oblockerad, skyltad Skräp och emballage – förvaras på avsedd plats, även utomhus Elektrisk utrustning – timer, hela sladdar, blinkande lysrör, brandvarnarbatteri Gasflaskor – skyltade Brandfarliga kemikalier – i låsbart plåtskåp Laddningsplats för batterier – avskild plats fri från skräp nära släckredskap Kontrollpunkter som görs 1 gång per år. Görs av brandskyddskontrollanter. Men de ska följas av alla. Undertecknas av verksamhetens chef så de är medvetna om ev. brister och anmärkningar. Brandskyddssamordnaren sammanställer protokoll och inrapporterade punkter behandlas av resp ansvariga.

8 UTRYMNINGSORGANISATION
Utrymningsledare: Ett flertal utsedda i varje byggnad. Förebyggande bevaka utrymningssäkerheten inom sitt område. Med gul väst beordra utrymning, genomsöka rum samt vägleda folk ut. En går till brandförsvarstablån och möter insatsstyrkan. Övriga går till återsamlingsplatsen och insamlar viktig information. Samråda med insatsstyrkan. Invänta besked om återgång. Undervisande lärare, skrivningsvakter samt ansv. för tillfälliga besökare: Gäller alla som ansvarar för en grupp människor i en lokal. Förebyggande vara orienterad om brandskydd och utrymningsväg från aktuell lokal. Ta initiativ och vägleda gruppen till återsamlingsplatsen. Där rapportera viktig fakta till utrymningsledarna. Gå igenom Utrymningsorganisationen! Det finns ett antal utrymningsledare för varje byggnad. Dessa utses av brandskyddsansvariga för verksamheter i byggnaden. Utrymningsledarnas huvuduppgift är att se till att samtliga som befinner sig i byggnaden vid ev. larm (brand, gas, annan fara) utrymmer, så ingen kommer till skada. Utrymningsledare använder gul varselväst vid utrymning. De gula västarna ska hänga upphängda i t.ex. skrivarrum el. dyl. Undervisande lärare och skrivningsvakter har också en viktig funktion vid utrymning. De ska ta initiativ och vägleda sin grupp till återsamlingsplatsen. Detsamma gäller ansvariga för tillfälliga besökare. Undervisande lärare har ingen gul väst.

9

10 Brandlarmknapp Ev. Visuellt brandlarm Brandförsvarstablå
Brandlarmknapp sätter igång det automatiska brandlarmet samt larmar SOS Alarm. Insatstiden för Räddningstjänsten är 10 minuter. Falsk larm kostar ca 5000:- Alla brandskyddstekniska hjälpmedel måste vara åtkomliga! I bullriga lokaler är utrymningslarmet kompletterat med ett visuellt larmdon i form av ett blixtljus. Megafon finns vid behov att hämta i Infocenterdisken i Hus H. Brandförsvarstablå Gul väst och megafon

11 Nödutrymningsskylt Nödvred
Följ alltid närmsta nödutrymningsskyltar, ”vägledande markeringar”. Använd nödvred om larmet går. Visa hur brandsläckare fungerar. Den räcker ca 20 sekunder och ska användas på ca 4-5 meters håll. Brandfilt finns i personalrummet. När du använder brandfilten rätt så kväver den elden. Viktigt att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den istället bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden. Om det börjar brinna i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Lägg på brandfilten, börja uppe vid huvudet. Se till att filten sluter tätt, styk eller tryck lätt med händerna ovanpå filten. Lyft alltid bort filten nerifrån och upp, så att elden inte flammar upp i ansiktet på personen.   Använd brandsläckare Använd brandfilt

12 Genomförande av utrymning
Utrym lugnt och snabbt till återsamlings- plats. Välj närmsta utrymningsväg (ej hiss!). Leta inte efter ytterkläder eller andra personliga tillhörigheter. Vid rökfylld lokal intag låg ställning genom att krypa eller gå hukad. Stäng dörr till brandhärd. Hjälp arbetskamrater som har funktionshinder. Rullstolsburna rullas om möjligt över till byggnad ”i sidled”. Där fungerar ofta hissen ner. Vid konstaterad brand ring 112. Respektera larmet och bege sig ut direkt. Ingen panik. Alternativt kan 112 ringas. Dock bara om man har information att ge. Ta på den gula västen, beordra utrymning i ditt område. Hjälp funktionshindrade. En ledare går till brandförsvarstablån, resten går till återsamlingsplatsen. Samla information, Invänta besked om återgång. Skyddsavstånd minst 25 meter ifrån byggnaden.

13 Det finns totalt 4 återsamlingsplatser på campus Växjö
Det finns totalt 4 återsamlingsplatser på campus Växjö. Er återsamlingsplats är Universitetsplatsen. Det är återsamlingsplats för hus C, D, F, H och UB. För hus K, M och N är återsamlingsplats Lückligs plats. Det finns även återsamlingsplats vid hus O och hus J.

14 Medarbetaren Websida. Brand- och utrymning ligger under ”Lokaler och Säkerhet” under ”Stöd och service” på vår internwebb Medarbetare. Titta gärna där. Där finns alla dokument om brand och utrymning. Brandskyddsorganisation, Utrymningsorganisation, Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar, Brandskyddsregler mm. Där ligger även alla utrymningsplaner. Där ligger även 2 utbildningsfilmer. Utbildningsmaterialet från detta tillfälle kommer att läggas upp på Medarbetaren. Nya kontaktuppgifter kommer publiceras inom kort eftersom jag jobbar mina sista veckor här. Ni kan alltid vända er till LOS med era frågor.

15 Filmer om Lnu:s brandskyddsarbete
Titta på filmerna i lugn och ro på er arbetsplats. Eller gör det till en gemensam punkt vid ett möte när personal är samlad.


Ladda ner ppt "Brandutbildning Hus H/G19, Växjö 2019"

Liknande presentationer


Google-annonser