Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetslokaler och arbetsrum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetslokaler och arbetsrum"— Presentationens avskrift:

1 Arbetslokaler och arbetsrum
Aldijana Puskar

2 Byggande och utformning
Många lagar och regler styr byggande och utformning av arbetslokaler. I Plan- och bygglagen framgår det att skyddsombud ska vara med vid planeringen av nya eller ändrade lokaler. I AFS 2000:42, Arbetsplatsens utformning, finns bestämmelser om arbetslokaler och personalutrymmen. Där finns regler om dagsljus, luftkvalitet, belysning, buller, transportvägar mm. Reglerna är samordnade med Boverkets och andra myndigheters regler om byggande.

3 Byggnadens placering Dagsljusinfall och vindförhållanden påverkas av placeringen. Vid snöröjning och sandning måste det finnas plats för traktorer och arbetsfordon. I utformningen ska hänsyn tas till behovet av parkeringsplatser för anställda och kunder, men även för leveranser av råvaror och annat.

4 Lokalers storlek Vad som är lämplig storlek på arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen mm beror på flera faktorer; vilken typ av verksamhets som bedrivs, antal arbetstagare, typ av system för ventilation, belysning, behov av rörelseutrymme runt maskiner, skrivbord mm. Det ska även finnas utrymme för underhåll och service bakom och ovanför utrustning. Arbetslokalernas storlek påverkas också av behovet av städning och användning av städmaskiner.

5 Kontorslandskap Det blir allt vanligare med öppna planlösningar sk kontorslandskap. Syftet med dem är ofta att tillgodose organisationens behov av kommunikation och flexibilitet såväl som att spara in rumsyta. Ett vanligt problem med öppna kontor är s.k. överhörning, informationen kan spridas till fler än den/dem som den är direkt avsedd för.

6 Portar och dörrar Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt portar och dörrar, bland annat för att undvika drag som är ett vanligt problem. Luftridå, vindfång och vädertätningsportar är ex på anordningar som kan skydda mot drag.

7 Fönster Det ska normalt finnas dagsljus och möjlighet till inblick i utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt. Dagsljus har flera funktioner, det stimulerar, styr människans dygns- och årsrytmer och orienterar om tidpunkt på dygnet. Samtidigt bör stora fönster mot söder undvikas, eftersom de ofta orsakar problem med värme och bländning.

8 Golv Golv ska ha en lämplig svikt och inte medföra halkrisk.
Det kan vara lämpligt att välja en sviktande golvbeläggning för att minska påfrestningen på fötter, ben och rygg. I lokaler med stor halkrisk bör golvytan vara belagd speciellt friktionsmaterial, särskilt där det förekommer spill av vatten och fett. Golv ska kunna rengöras på det sätt som verksamheten kräver.

9 Minskad halkrisk Ett annat gemensamt krav för alla arbetsplatser är att golv, trappsteg och lastkajer ska vara utformade så att halkrisken minskas. Näst vanligaste orsaken till arbetsolyckor i Sverige är att personer snubblar eller halkar omkull. Enkla åtgärder som att sanda trappor under vintern eller torka upp spill på golv kan förhindra många olyckor.

10 Personalutrymmen Personalutrymmen är till för att de anställda ska kunna äta, sköta hygien och vila sig. Tvätt och duschrum, toaletter, matrum/ matplats och vilrum är några exempel på sådana utrymmen. Vilken typ av personalutrymmen som ska finnas och hur stora de ska vara beror på antal anställda, fördelning mellan män och kvinnor och vilken typ av arbete det handlar om.

11 Säker el Andra allmänna regler för arbetsplatser är att elinstallationerna ska vara säkra, och att lokalerna ska vara utformade så att larm och utrymning fungerar. Det innebär ex att det ska vara lätt att hitta och använda nödutgångarna. Utrymningsvägarna ska vara ordentligt skyltade och dörrarna lätta att öppna. En nödutgång får inte blockeras.

12 Arbetsmiljöskyltar Precis som det i trafiken finns skyltar som upplyser om vilka regler som gäller för en viss vägsträcka, finns det också arbetsmiljöskyltar som talar om vad som gäller på en arbetsplats, eller en del av arbetsplats. Det finns sex olika kategorier av arbetsmiljöskyltar; förbudsskyltar, nödskyltar, varningsskyltar, varselmarkering, påbudsskyltar och informationsskyltar.


Ladda ner ppt "Arbetslokaler och arbetsrum"

Liknande presentationer


Google-annonser