Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetskriterier & Forskningsetik Anders Gustafsson & Linn Olsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetskriterier & Forskningsetik Anders Gustafsson & Linn Olsson"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetskriterier & Forskningsetik Anders Gustafsson & Linn Olsson
Artikelgranskning Kvalitetskriterier & Forskningsetik Anders Gustafsson & Linn Olsson

2 Patient, nurse and organizational outcomes.
Artikel Nurses' extended work hours: Patient, nurse and organizational outcomes. Kunaviktikul W1, Wichaikhum O1, Nantsupawat A1, Nantsupawat R1, Chontawan R1, Klunklin A1, Roongruangsri S1, Nantachaipan P1, Supamanee T1, Chitpakdee B1, Akkadechanunt T1, Sirakamon S1. 1Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand. Syfte: Att för första gången i Thailand, undersöka sjuksköterskors övertidsarbete (>40 tim/vecka) och hur det påverkar patienter, sjuksköterskor och hälso- och sjukvården som stort. Metod (Dataanalys): Datan analyserades med hjälp av deskriptiv statistik, ”Spearman´s rank correlation” och logistisk regression. Logistisk regression användes för att undersöka korrelationen mellan övertid och patientutfall. Bakgrund: Det finns ett samband mellan sjuksköterskebrist och en ökad arbetsbelastning hos befintliga sjuksköterskor, vilket kan resultera i arbetsfel, vilket kan påverka patientsäkerhet, sjuksköterskan och hälso- och sjukvården som stort. Metod (Urval): Sjukhus övervakade av folkhälsodepartementet och utbildningsdepartementet. Sjuksöterskan skulle jobba >40 timmar/vecka & jobba två efterföljande pass. Exklusionskriterie = Administrativa sjuksköterskor. Metod (Datainsamling): Sjuksköterskorna fick fylla i fem olika enkäter med skattningsskalor.

3 Studiens relevans för projektplanen
Vår tänkta studie: “Underbemanning av sjuksköterskor på vårdavdelningar och dess påverkan på patientsäkerheten.” Underbemanning Patientsäkerhet Granskad artikel: “Nurses' extended work hours: Patient, nurse and organizational outcomes.” Övertid r/t underbemanning Underbemanning l/t minskad patientsäkerhet

4 Relevans i omvårdnadsvetenskap
ARTIKELN Utökade arbetstider/Övertidsarbete hos sjuksköterskor kan ha en direkt inverkan på patientsäkerhet och vårdkvaliteten, vilket gör denna fråga ett direkt ansvar för enhetschefen att se till att tillräckligt med personal finns tillgänglig för att ge en säker och effektiv vård för patienter på respektive vårdavdelning. Extended work hours among nurses may have a real and direct effect on patient safety and quality of care, making this issue the direct responsibility of the nurse manager to ensure that sufficient staff is available to provide safe and effective care for patients in their service departments. Ur Svensk Sjuksköterskeförenings beskrivning av omvårdnad och god vård: ” /…/ Ytterligare andra förutsättningar för en god omvårdnad är att vårdpersonalens kunskaper tas tillvara och att organisationen är utformad så att den stödjer arbetet. Organisationen bör utformas så att risker och skador undviks och så att vårdpersonalen kan uppleva tillfredställelse i arbetet.” Övertidsarbete r/t underbemanning bland sjuksköterskor l/t en direkt inverkan på patientsäkerheten, vilket är högst relevant i sjuksköterskornas omvårdnadsarbete!

5 Forskningsetiska principer
Etiskt godkännande þ Motivering: Författarna fick godkännande från såväl “Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand”, samt från de sjukhus där studien utfördes. Respekt för den undersökta personens självbestämmanderätt þ Motivering: Personalen fick skriftlig information om studiens utförande och deras rättigheter. Studien var frivillig och sjuksköterskorna hade även chans att när som helst under studiens gång, dra sig ur. Personlig integritet och dataskydd þ Motivering: Med anonyma svar och med respekt för integritet och sekretess.

6 Studiens kvalitet Artikeln granskad enligt bilaga G (Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod) ur Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Sammanfattat är artikelns kvalitet HÖG.

7 Referenser Kunaviktikul, W., Wichaikhum, O., Nantsupawat, A., Nantsupawat, R., Chontawan, R., Klunklin, A., & ... Sirakamon, S. (2015). Nurses' extended work hours: Patient, nurse and organizational outcomes. International Nursing Review, 62(3), doi: /inr Svensk Sjuksköterskeförening (2014) Omvårdnad och god vård. Hämtad 23 oktober, 2016, från Swenurse, sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

8


Ladda ner ppt "Kvalitetskriterier & Forskningsetik Anders Gustafsson & Linn Olsson"

Liknande presentationer


Google-annonser