Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skollagen 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skollagen 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina."— Presentationens avskrift:

1 Hummelstaskolan År: F–6 Antal: 216 elever Driftsform: Kommunal Huvudman: Enköpings kommun

2 Skollagen 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 5 a § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §.

3 LGR 11 ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. ” Gör vi det? Ja Kan det bli bättre JA

4 2000 Lena Gustafsson NPF -PEDAGOG
Vår resa mot NPF-säkring av skolan startades efter att Lisa vår kurator och Lena vår specialpedagog varit på rektor Elinor Kennerö Tonnérs föreläsning om hennes framgångsrika arbete med att NPF-säkra Källbrinksskolan

5 Incheckning NPF - Vad är NPF= ASD,adhd,ocd,Tourette,Språkhinder, Dyskaeli-Dyslexi sök forskning, artiklAr, hemsidor, bLoggar Vad var nytt? Vad vill jag veta mer om? Vår checklista All personal läser Elinor Kennerö Tonners PP Vision Mål och syfte elevhälsan central i utvecklingsarbetet

6 NPF – höstterminen 2017 NPF-säker skola – Elinor Kennerö-Tonnér föreläsning 14 augusti för all personal Utbildning NPF-tillgänglig skola Teknologiska institutet 9 platser 3-4 oktober Utbildning Specialpedagogiskt forum NPF 2 platser september Kollegialt lärande utifrån SPSm STUDIEPAKET under ht-17 Cecilia Bergentz handledare start den 12 september mini-föreläsningar av vår psykolog Andreas Karlsson angående Inlärningspsykologi i skolan.finnas tillgänglig att komma ut i klassrum och observera på lärares begäran. NPF-säkra klassrum Lena Gustavsson spec ped, Pia Nyberg spec lär, förstelärarna Linda Lundemo och Isabelle Tallberg ska under ht påbörja arbetet med et klassrum

7 Visionen Målen för årskurs sex ska nås oavsett funktionsnedsättning eller ej Skapa en attraktiv arbetsplats, med tydlig inriktning och framåtanda. Målet och syftet Betygen ska öka generellt. Färre underkända betyg i årskurs sex. Eleverna ska ha en bra skoldag Undervisningen skall i allt större utsträckning optimeras för att de övergripande målen och visionen ska nås. På Hummelstaskolan skapar vi möjligheter för alla elever, utifrån deras individuella behov att utvecklas optimalt utifrån var och ens förutsättningar.

8 Personer med NPF kan ha en fantastisk begåvning att:
•Hyperfokusera •Se detaljer som andra inte ser •Tänka utanför ramarna •Idérikedom, fantasi och kreativitet •Förändringsbenägenhet •Problemlösning •Målmedvetenhet och envishet

9 Meih Mattias, Richard och Fredrik

10 Det Fyller mig med sådan glädje att tänka att för varje liten förändring vi gör från och med nu kommer att göra skillnad för varenda elev ! Eija Svedin Nu vidare till Cecilia Bergetnz


Ladda ner ppt "Skollagen 3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina."

Liknande presentationer


Google-annonser