Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFÖR BETYGSPROGNOS VT2015 2015-03-12. ”Ett överordnat mål är att få alla barn, elever och deltagare inom AcadeMedias verksamheter att nå målen för respektive.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFÖR BETYGSPROGNOS VT2015 2015-03-12. ”Ett överordnat mål är att få alla barn, elever och deltagare inom AcadeMedias verksamheter att nå målen för respektive."— Presentationens avskrift:

1 INFÖR BETYGSPROGNOS VT2015 2015-03-12

2 ”Ett överordnat mål är att få alla barn, elever och deltagare inom AcadeMedias verksamheter att nå målen för respektive utbildning och därtill få möjligheter att utvecklas till sin fulla potential.” Ur AcadeMedias kvalitetsrapport 2014

3 Gemensam kvalitetsdefinition ”Att nå så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten, att göra det på ett sätt som vinner våra kunders förtroende och att göra våra barn/elever/deltagare väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet eller yrkeslivet och samhällslivet”  För oss handlar kvalitet om följande tre aspekter: ‒ Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen? ‒ Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder? ‒ Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever efter att de lämnat verksamheten? Blev de väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet/yrkeslivet? Betygsprognos är ett verktyg för att säkra Funktionell kvalitet

4 Varför betygsprognos - syfte  Betygsprognoserna syftar främst till att samtliga elever inom AcadeMedia ska nå kunskapskraven.  Att tidigt identifiera elever som är i behov av stödåtgärder är ett viktigt syfte, liksom att fånga upp vilka elever som behöver utvecklas ytterligare från sin nivå för att nå högre i sin kunskapsutveckling.  Betygsprognosen fungerar som ett underlag för skolornas organisation av resurser och stöd för att säkra en hög måluppfyllelse.  Likaså utgör prognoserna viktigt underlag för huvudmännen i deras resursfördelning och särskilda stödinsatser.

5 Vad är betygsprognos* - definition  ”Prognos avser en lärares professionella helhetsbedömning om eleven kommer att nå kunskapskraven vid läsårets slut – med utgångspunkt i vad läraren vid det givna tillfället vet om elevens kunskaper och kapacitet.” *Vi använder ordet betygsprognos för åk 3, 6 och 9 även om betyg inte sätts i åk 3.

6 Betygsprognoser - vad förväntas ni göra?  Undervisande lärare i åk 3, 6 och 9 ska redovisa ‒ antal elever i årskursen som läst ämnet ‒ antal elever i åk 3 som förväntas nå kunskapskraven i sv/ma/so/no samt förväntas ligga i nivå med kunskapskraven i övriga ämnen för åk 3 ‒ antal elever i åk och 6 och åk 9 som förväntas nå minst E i ämnet ‒ antal elever som förväntas nå F eller (-) i juni 2015.  Rapporteringen kan med fördel göras för alla betygssteg: A, B, C, D, E, F, -  Prognosen sammanställs i ”Rapportmall enhet”  Betygsprognosen ska vara en realistisk bedömning av hur resultatet kommer att bli i juni 2015 utifrån nuvarande undervisnings- och stödupplägg.  Det är upp till varje huvudman/rektor att avgöra om betygsprognosen ska delges elever/vårdnadshavare. Inrapportering till kvalitetsansvarig xx april 2015

7 Betygsprognoser - vad förväntas efter inrapportering?  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. […] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458). 3 kap 3§Skollagen  Efter gjord betygsprognos bör rektor och lärare samlas för att göra en bedömning av behov på grupp och individnivå. Underlaget är en viktig utgångspunkt för resursfördelning och eventuella insatser för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.  Betygsprognosen bör på samma sätt utgöra utgångspunkt för att stödja elevernas utveckling till ytterligare högre nivåer, även om eleven redan har godkända betyg.

8 Betygsprognos – åk 9 och åk 6 Samtliga ämnen fylls i – glöm inte antal elever som läst ämnet Välj att fylla i samtliga betygssteg eller antal elever som förväntas nå F/- resp. E-A

9 Betygsprognos åk 6 Om enheten sätter blockbetyg i So eller No i åk 6, dela upp betyget på ämnesnivå (t ex C i blockbetyg No = C i Biologi, C i Fysik och C i Kemi

10 Måluppfyllelse åk 3 Om ämnet inte har lästs ännu i åk 3 anges antal elever ”0”

11 Sammanställningen fylls i automatiskt

12 För att få en jämförbarhet med SIRIS, ska även andel elever som förväntas nå kunskapskraven anges Exempel: Om skolan har 100 elever i åk 3 och 10 av dem inte förväntas nå kunskapskraven i något av ämnena blir denna siffra 90% ((100-10)/100), oavsett hur många ämnen eleven inte förväntas nå upp till lägsta kravnivån i.

13 Betygsprognos VT15  Frågor?  Anna Frosch Nordin och Karin Carlsson besvarar frågor eller synpunkter! Anna.froschnordin@academedia.se; karin.carlsson@academedia.seAnna.froschnordin@academedia.se karin.carlsson@academedia.se  Den ifyllda mallen skickas till kvalitetsansvarig hos din huvudman/verksamhet (datum meddelas av kvalitetsansvarig)

14 Frågor & Svar  Mina elever läste teknik på höstterminen i 6:an och nu är det vårterminen i åk 6 – behöver jag lägga in något för teknik? Svar: Ja, senaste bedömningen ska registreras, i det här fallet från HT 14.  Mina åk 9 elever har redan fått ett slutligt betyg i hem- och konsumentkunskap, ska jag registrera? Svar: Ja, bedömningen ska registreras och betyget kommer också att anges i slutbetyget för åk 9.  Vilka ämnen ska bedömas? Svar: Alla ämnen som man läst hittills under skolgången ska bedömas.  Mina 3:or har inte läst musik än, hur gör vi? Svar: Registrera ”0” på ”Antal elever som läst ämnet”. Säkerställ också att eleven får den tid den har rätt till i åk 4-6.

15 Frågor & Svar, forts.  Eleven Viktor har särskilt stöd och gör framsteg, ligger på gränsen mellan E och F men läraren tror att kunskapskraven nås i juni. Svar: Viktor räknas in i antal elever som förväntas nå lägst betyget E.  Eleven Cornelia var på gränsen HT14, nådde precis kraven till jul, sackar efter ytterligare nu. Svar: Utifrån planerade stödinsatser, gör en bedömning om förväntat resultat i juni -15.  Särskilt stöd ges till Felicia, hon gör framsteg men lärare är mycket osäker på hur långt det räcker. Svar: Felicia räknas in i antal elever som förväntas nå F i juni. Utred det särskilda stödet och överväg andra insatser!  Eleven Lukas ligger i fas med planeringen i ämnet men lärare ser att han kommer att få svårt när det framöver förväntas mer och blir svårare. Prognos att eleven kommer att nå målen? Svar: Om bedömningen är ”Ja” i juni = Lukas räknas in i antal elever som förväntas nå lägst betyget E.  Carl ligger inte i fas och har inte gjort det tidigare heller men lärarens bedömning är att han skulle komma i fas om skolan sätter in extra anpassningar/särskilt stöd. Prognos att eleven kommer att nå målen? Svar: Gör en bedömning utifrån stödinsatserna och vad som är troligt hur eleven kan utvecklas.


Ladda ner ppt "INFÖR BETYGSPROGNOS VT2015 2015-03-12. ”Ett överordnat mål är att få alla barn, elever och deltagare inom AcadeMedias verksamheter att nå målen för respektive."

Liknande presentationer


Google-annonser