Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur mår niondeklassare i Sörmland? Trender

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur mår niondeklassare i Sörmland? Trender"— Presentationens avskrift:

1 Hur mår niondeklassare i Sörmland? Trender 2004-2017

2 ”Ta inte allting som om det är allvarligt, jag har ett bra liv men ibland så blir det stökigt.
Annars tycker jag det är bra att ni kollar vad som händer med ungdomar i våran ålder” Röster från Liv & Hälsa ung

3 Om Liv & Hälsa ung Enkätundersökning riktad till elever
Följande årskurser 2017 7 och 9 i grundskolan 2 gymnasiet Undersökningen genomförs på lektionstid Frågeområden: livsvillkor, levnadsvanor, hälsa Har genomförts åren 2004 2006 2008 2011 2014 2017 Vid alla undersökningarna har svarsfrekvensen varit god och det har varit få skolor som inte deltagit. Ett undantag var 2014 då 15 skolor inte deltog*. Detta år inkluderades också årskurs 5 och särskolan så 150 skolor blev inbjudna. *Två större fristående grundskolor i Eskilstuna valde att inte medverka Det motsvarar 18 procent av eleverna i grundskolan i Eskilstunas årskurs 5, 7 och 9. Jämförelser med tidigare undersökningsår för årskurs 7 och 9 i Eskilstunas kommunprofil ska därför göras med en viss försiktighet. I Nyköpings kommun valde sex skolor med elever i årskurs 5 att inte medverka. Det motsvarar ungefär 30 procent av alla elever i årskurs 5. Resultaten i Nyköpings kommunprofil kan därför inte ses som representativa för samtliga elever i årskurs 5 i Nyköpings kommun. Övriga skolor som inte deltog var små och jämt fördelat över länet.

4 Liv & Hälsa ung 2017 59 skolor deltog i undersökningen, av 63 möjliga, sammanlagt cirka elever. Svarsfrekvens: Åk 7 Åk 9 Åk 2 gymn. Totalt 85 % 84 % 82 % Fyra skolor deltog inte, samtliga högstadieskolor. Tre var från Eskilstuna, en från Flen och en från Nyköping. En skola var kommunal och resterande friskolor. Totalt hade skolorna 341 elever. Skolorna i Eskilstuna 156 elever åk 7, 163 elever åk 9. Skolan i Flen 3 elever åk 7, 4 elever åk 9. Skolan i Nyköping 15 elever åk 9 (åk 7 deltog).

5 Hur ska resultaten tolkas?
På länsnivå ger resultaten en bra generell bild av hälsa, livsvillkor och levnadsvanor hos skolungdomar På länsnivå kan jämförelser mellan olika undersökningsår visa på faktiska trender över tid Viktigt att komma ihåg att livsvillkor, levnadsvanor och hälsa påverkar varandra i ett komplext samspel

6 Andel elever i årskurs 9 som mår bra
% Andelen elever som rapporterar att de mår bra eller mycket bra har legat relativt konstant runt 80 procent fram till Dock har det funnits en könsskillnad till tjejernas nackdel. Andelen har därefter minskat för att 2017 ha de lägsta andelarna som har rapporterats. För tjejernas del är det en markant förändring på nästan tio procentenheter mellan 2011 och 2017. Andelen tjejer som uppger att de mår bra eller mycket bra är 66 procent 2017, motsvarande andel för killar är 82 procent. Andelen som rapporterar att de mår dåligt eller mycket dåligt är åtta procent av tjejerna och fyra procent av killarna.

7 Andel elever i årskurs 9 med värk i axlar/skuldror/nacke mer än 1 gång i veckan
% Det finns könsskillnader, till tjejernas nackdel, när det gäller andelen elever som har värk i axlar, skuldror eller nacke minst en gång i veckan. Andelen tjejer som uppger att de har värk minst en gång i veckan är 23 procent 2017, motsvarande andel för killar är 11 procent.

8 Andel elever i årskurs 9 som känner sig stressade mer än 1 gång i veckan
% Det finns stora könsskillnader, till tjejernas nackdel, när det gäller andelen elever som uppger att de är stressade minst en gång i veckan. Nivåerna 2017 är i nivå med 2014 års nivåer som var en markant ökning från tidigare tillfällen. Andelen tjejer som uppger att de är stressade minst en gång i veckan är 67 procent 2017, motsvarande andel för killar är 42 procent.

9 Andel elever i årskurs 9 som har svårt att somna mer än 1 gång i veckan
% Det finns könsskillnader, till flickornas nackdel, när det gäller andelen elever som uppger att de har svårt att somna minst en gång i veckan. Nivåerna har minskat något sedan 2014. Andelen tjejer som uppger att de har svårt att somna minst en gång i veckan är 34 procent 2017, motsvarande andel för killar är 24 procent.

10 Andel elever i årskurs 9 som trivs bra i skolan
% Andelen elever som trivs mycket eller ganska bra i skolan visade en positiv utveckling för både tjejer och killar fram till Tjejernas trivsel har sedan minskat och 2017 är det i nivå med 2004 års värden. För killarna har andelen ökat med fyra procentenheter 2017 jämfört med Könsskillnaden har ökat vid de två senaste mättillfällena till tjejernas nackdel. Andelen tjejer som uppger att de trivs bra eller mycket bra i skolan är 72 procent 2017, motsvarande andel för killar är 80 procent. Andelen tjejer som uppger att de trivs dåligt eller mycket dåligt i skolan är sju procent 2017, motsvarande andel för killar är fem procent.

11 Andel elever i årskurs 9 som inte skolkar
% Det finns inga könsskillnader när det gäller skolk. Andelen elever som inte skolkar har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Dock är det en minskning med några procent sedan 2014. Andelen elever som uppger att de inte skolkar är 73 procent 2017. Andelen elever som skolkar en gång i veckan eller oftare är fem procent av eleverna.

12 Andel elever i årskurs 9 som röker dagligen
% Det positiva trendbrott som uppmättes 2014 för daglig rökning fortsätter. För tjejers del är det en kraftig minskning från 2004 då andelen dagligrökare var 12 procent. Andelen är fyra procent för både flickor och pojkar 2017. Andelen elever som röker ibland är sex procent för tjejer och fem procent för killar.

13 Andel elever i årskurs 9 som snusar dagligen
% Andelen dagligsnusare har minskat under perioden. Tjejer har under hela mätperioden haft mycket låga andelar som fram till 2017 har minskat till under en halv procent. Andelen killar som uppger att de snusar dagligen har minskat med tio procentenheter. Andelen tjejer som uppger att de snusar dagligen är 0,4 procent 2017, motsvarande andel för killar är 5 procent.

14 Andel elever i årskurs 9 som inte druckit alkohol under de senaste 12 månaderna
% Andelen elever som inte har druckit alkohol fortsätter den mycket positiv utveckling både för tjejer och killar. Andelen tjejer som uppger att de inte druckit alkohol är 59 procent 2017, motsvarande andel för killar är 64 procent. 2017. Frågan något ändrad från Hur ofta har du… till Har du… Svarsalternativ tidigare ”Aldrig”, nu ”Nej”

15 Andel elever i årskurs 9 som dricker läsk dagligen
% Det är fortfarande en högre andel av killar som dricker läsk dagligen även om killarnas nivå har minskat jämfört med Dock ses en ökning hos både tjejer och killar sedan 2014 års resultat. Andelen tjejer som uppger att de dricker läsk dagligen är 10 procent 2017, motsvarande andel för killar är 19 procent.

16 Andel elever i årskurs 9 som är överviktiga eller feta
% Andelen elever som är överviktiga eller feta har det skett en positiv utveckling års värde är det lägsta som har angetts under mätperioden för killarna medan det för tjejerna har varit nästintill likvärdiga värden under hela mätperioden. Andelen tjejer som är överviktiga eller feta är 11 procent 2017, motsvarande andel för killar är 15 procent.

17 ”Vad gör ni åt det?” Vad kan jag göra i min kommun/organisation?
Röst från Liv & Hälsa ung Vad kan jag göra i min kommun/organisation? Vad kan jag göra tillsammans med andra? möjligheter och hinder Exempel på diskussionsfrågor till det resultat som har redovisats.

18 Mer om Liv & Hälsa ung www.landstingetsormland.se/lhu
På webbsidan finns enkäterna och presentation av mer resultat.


Ladda ner ppt "Hur mår niondeklassare i Sörmland? Trender"

Liknande presentationer


Google-annonser