Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liv & Hälsa ung Alkohol Narkotika Dopning Tobak Trender

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liv & Hälsa ung Alkohol Narkotika Dopning Tobak Trender"— Presentationens avskrift:

1 Liv & Hälsa ung Alkohol Narkotika Dopning Tobak Trender 2004-2017
Till dessa bilder finns rapporten Alkohol-Narkotika-Dopning-Tobak trender Landstinget Sörmland. Rapporten togs fram i samarbete med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Bilderna togs fram första gången 2014 och har reviderats med värden från års Liv & Hälsa ung undersökning.

2 ”Bra och viktiga frågor i dagens samhälle
”Bra och viktiga frågor i dagens samhälle. Många vågar nog inte erkänna allt de egentligen har gjort, men när det är anonymt kanske man ka ta fram hur det egentligen är och hjälpa dem” Röst från Liv & Hälsa ung Länsstyrelsen har ett regional ansvar för ANDT politiken. I länet finns DROGSAM som är en samverkan grupp inom ANDT området där representanter från länsstyrelsen (sammankallande), landstinget, kommuner, polisen och frivilligorganisationer deltar. Gruppen har den nationella handlingsplanen som styrdokument. Ett arbete pågår med att ta fram en regional ANDT plan

3 Om Liv & Hälsa ung Enkätundersökning riktad till elever
Följande årskurser 2017 7 och 9 i grundskolan 2 gymnasiet Undersökningen genomförs på lektionstid Frågeområden: livsvillkor, levnadsvanor, hälsa Har genomförts åren 2004 2006 2008 2011 2014 2017 Vid alla undersökningarna har svarsfrekvensen varit god och det har varit få skolor som inte deltagit. Ett undantag var 2014 då 15 skolor inte deltog*. Detta år inkluderades också årskurs 5 och särskolan så 150 skolor blev inbjudna. *Två större fristående grundskolor i Eskilstuna valde att inte medverka Det motsvarar 18 procent av eleverna i grundskolan i Eskilstunas årskurs 5, 7 och 9. Jämförelser med tidigare undersökningsår för årskurs 7 och 9 i Eskilstunas kommunprofil ska därför göras med en viss försiktighet. I Nyköpings kommun valde sex skolor med elever i årskurs 5 att inte medverka. Det motsvarar ungefär 30 procent av alla elever i årskurs 5. Resultaten i Nyköpings kommunprofil kan därför inte ses som representativa för samtliga elever i årskurs 5 i Nyköpings kommun. Övriga skolor som inte deltog var små och jämt fördelat över länet.

4 Liv & Hälsa ung 2017 59 skolor deltog i undersökningen, av 63 möjliga, sammanlagt cirka elever. Svarsfrekvens: Åk 7 Åk 9 Åk 2 gymn. Totalt 85 % 84 % 82 % Fyra skolor deltog inte, samtliga högstadieskolor. Tre var från Eskilstuna, en från Flen och en från Nyköping. En skola var kommunal och resterande friskolor. Totalt hade skolorna 341 elever. Skolorna i Eskilstuna 156 elever åk 7, 163 elever åk 9. Skolan i Flen 3 elever åk 7, 4 elever årskurs 9. Skolan i Nyköping 15 elever årskurs 9 (årskurs 7 deltog).

5 Hur ska resultaten tolkas?
På länsnivå ger resultaten en bra generell bild av hälsa, livsvillkor och levnadsvanor hos skolungdomar På länsnivå kan jämförelser mellan olika undersökningsår visa på faktiska trender över tid Viktigt att komma ihåg att livsvillkor, levnadsvanor och hälsa påverkar varandra i ett komplext samspel

6 Andel elever som röker dagligen
% Andelen daglig rökare var som störst 2011 och har därefter minskat för tjejer och killar i årskurs 9 och 2. En förklaring till den positiva utvecklingen kan vara att tillsynen för skolgårdarna intensifierats i länet. Flera skolor arbetar också aktivt för en tobaksfri/rökfri skola och att unga i dag inte vill röka. Unga i dag möter också fler rökfria miljöer som bidrar till att främja rökfrihet. Det är en mycket stor andel vuxna som inte tycker att det är ok att unga röker och stödjer beslutet om 18 års gräns för försäljning av tobak. Det finns starka samband mellan att röka, dricka alkohol och använda narkotika. Detta mönster är mycket likartat mellan könen. Forskning pekar på att tobaksbruk är det första normbrytande beteendet vilket banar väg för andra droger.

7 Andel elever som röker ibland
% Även Rökning ibland visar på en positiv nedåtgång under perioden.

8 Andel elever som uppger att det inte är
okej för deras föräldrar att de röker % Andel elever som uppger att det inte är okej för deras föräldrar att de röker ligger ganska stabilt runt 90 %. Frågan ställs bara i åk 9 och ställdes första gången 2008.

9 Andel elever som snusar dagligen
% Snusning bland killar årskurs 2 gy och 9 har minskat kraftigt under perioden medan den legat på en konstant låg nivå för tjejer i samtliga årskurser och för killar i årskurs 7 under mätperioden.

10 Andel elever som rökt vattenpipa de senaste 12 månaderna
% Frågan om vattenpipa har funnits med sedan Andel elever som rökt vattenpipa har sjunkit kraftigt mellan dessa år.

11 Andel elever som rökt vattenpipa en gång i månaden eller mer (av de som har rökt)
% Andel elever som rökt vattenpipa en gång i månaden eller mer är fortsatt högst för killar i åk 9. För tjejer i åk 9 har andelen minskat sedan 2014. För tjejer och killar i åk 2 är trenden att fler röker vattenpipa en gång i månaden eller mer.

12 Ny fråga 2017 om e-cigarett Andel elever som någon gång under de senaste 12 månaderna använt e-cigarett. Andelen som använt e-cigaretter 1 gång i veckan eller oftare är 1 procent tjejer och 5 procent killar i årskurs 9 och 2 procent tjejer och 3 procent killar i årskurs 2 gymnasiet. Årskurs 9 Årskurs 2 gym Tjejer 19 % 18 % Killar 25 % 30 %

13 Andel elever som druckit alkohol någon gång
% Andelen elever som inte har druckit alkohol någon gång fortsätter att visa en mycket positiv utveckling för tjejer och killar i åk 7. Andelen som har druckit alkohol någon gång 2014 är för tjejer 25 procent och för killar 30 procent var andelarna för flickor 59 procent och för pojkarna 60 procent.

14 Andel elever som varit berusad någon gång (av de som druckit)
% Att ha varit berusad någon gång (av de som dricker) är de lägsta nivåerna som har presenterats under mätperioden, 18 procent för tjejer och 14 procent för killar.

15 Andel elever som druckit alkohol under de senaste 12 månaderna
% Andelen elever som inte har druckit alkohol det senaste året visar en positiv utveckling över tid, både för tjejer och killar. Minskningen är större i årskurs 9 än i årskurs 2. Värden Årskurs 9 tjejer 41 procent och killar 36 procent. Årskurs 2 gy tjejer 73 procent och killar 68 procent. 2017 års enkät. Frågan något ändrad från Hur ofta har du… till Har du… Svarsalternativ tidigare ”Aldrig”, nu ”Nej”

16 Andel elever som druckit sig berusade minst en gång i månaden senaste året (av de som druckit)
% De positiva trenden vi såg 2014 har brutits Dock är nivåerna låga, näst lägsta under mätperioden. Årskurs 9 14 procent för båda könen, Årskurs 2 gy 29 procent för tjejer och 32 procent för killar.

17 Andel elever som uppger att det inte är okej för deras föräldrar att de dricker alkohol
% Andelen vars föräldrar inte tycker det är okej att de dricker alkohol fortsätter att öka. Frågan ställs bara i årskurs 9.

18 Andel elever som vanligtvis får alkohol från föräldrar (köper ut/bjuder)
% Andelen elever som får vanligtvis alkohol från föräldrar (köper ut/bjuder) har minskat kraftigt till 2017 ca fem procent jämfört med 2008 års värden 17 procent.

19 Diskussionsfråga: På vilket sätt märks den positiva utvecklingen av minskad tobak och alkohol i skolan/samhället? Vad tror jag/vi har haft störst betydelse för utvecklingen? Vilka utmaningar finns för att den positiva trenden ska kunna fortsätta? Den senaste tioårsperioden har varit ett tydligt fokus på folkhälsoarbetet inom ANDT området. Arbetet har skett på flera nivåer i samhället, såväl lokalt, regionalt som nationellt och har omfattat en rad olika insatser ofta i samverkan. Det har handlat om insatser för ökad medvetenhet hos såväl föräldrar, ungdomar, skola och samhället i stort. Detta har också skett i kombination med lagstiftning kring till exempel rökfria restauranger och att resurser satsats på att bygga upp funktioner lokalt och regionalt som mobiliserar kring frågan.

20 Andel elever som någon gång använt narkotika
% Andelen som någon gång använt narkotika har minskat för både tjejer och killar i samtliga årskurser efter att ha varit på en högre nivå 2014. Värde Årskurs 9 tjejer 4 procent och killar 7 procent. Årskurs 2 gy tjejer 10 procent killar 16 procent. Vanligaste drogerna bland åk 2 Hasch/marijuana, 13,0% av alla elever har testat Narkotikaklassade läkemedel utan läkarordination 2,4% har testat Spice, Kokain och Amfetamin låg alla på 2% Vad gäller nätdroger tycks det vara drogsubstanser för erfarna droganvändare, ett ytterligare preparat i raden av flera droger som använts av en relativt belastad grupp ungdomar med stor förekomst av många riskfaktorer” Källa: Ungdomar som använder nätdroger – vilka är de? CAN 2013 (sidan 8 i rapporten Alkohol-Narkotika-Doning-Tobak resultat )

21 Andel elever som känner till någon som kan ge/sälja narkotika till dem
% Andel elever som känner till hur eller var man får tag på narkotika har minskat något sedan 2014. Här visas svarsalternativen Ja, det tror jag samt Ja, det vet jag säkert. 2017 fördelar sig svaren på följande sett: Ja, det tror jag Årskurs 2 gy 27 procent för båda könen Årskurs 9 tjejer 22 procent killar 21 procent Ja, det vet jag säkert Årskurs 2 gy tjejer 19 procent och killar 23 procent Årskurs 9 tjejer 12 procent och killar 14 procent

22 Ny fråga 2017 om anabola steroider
2 procent av tjejerna och 2,4 procent av killarna i årskurs 2 på gymnasiet svarade att de någon gång använt anabola steroider utan läkarordination. Frågan ställdes bara i årskurs 2 på gymnasiet. Frågan har ställts också tidigare men då inte specificerat ”utan läkarordination”.

23 Narkotikaanvändning visade fram till 2014 på en oroande utveckling men till 2017 har det vänt:
Har vi gjort något i vår organisation som påverkat utveckling? Hur fortsätter vi arbetet? Hur samverkar vi med andra verksamheter? Möjligheter och hinder i arbetet

24 Mer om Liv & Hälsa ung www.landstingetsormland.se/lhu
På webbsidan finns enkäterna och presentation av mer resultat.


Ladda ner ppt "Liv & Hälsa ung Alkohol Narkotika Dopning Tobak Trender"

Liknande presentationer


Google-annonser