Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delegeringsutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delegeringsutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Delegeringsutbildning
Läkemedelshantering Del 2

2 Läkemedel Att ta medicin när man är äldre Så fungerar läkemedel
Biverkningar Olika sätt att inta läkemedel

3 Att ta medicin när man är äldre
Det kan bli svårare att använda medicinen på rätt sätt För att en behandling med läkemedel ska fungera bra, är det viktigt att medicinen används på rätt sätt. När man blir äldre kan både åldrandet i sig och olika sjukdomar göra att det blir svårare att ta sin medicin. Man kan bl.a. bli glömsk eller få problem med att svälja.

4 Så fungerar läkemedel Läkemedel kan tillföras kroppen på många olika sätt. Det vanligaste är genom munnen, men det också vara via lungor, ändtarm, injektion eller slemhinnor. De flesta behöver tas upp i blodet för att kunna fungera. När ett läkemedel tagits upp i blodet förs det till kroppens olika organ. En del läkemedel sprids i hela kroppen, och andra förs till vissa kroppsdelar. Kroppen börjar bryta ner medicinen på en gång. Många mediciner bryts ner i levern och lämnar kroppen genom njurarna i urinen. Hur lång tid det tar innan ett läkemedel börjar verka beror på det verksamma ämnet i läkemedlet, medicinens beredningsform (t.ex. flytande, tabletter, kapslar, droppar, salvor eller injektionslösning) och på vilket sätt det tillförs kroppen. (genom munnen eller ändtarmen, som injektion eller utanpå huden t.ex.) Olika individer tar också upp och bryter ned läkemedel olika snabbt beroende på hälsa, vikt och ålder.

5 Biverkningar Risken för att få biverkningar av läkemedel ökar när man blir äldre. Det beror inte bara på åldersförändringar, utan också på att man som äldre ofta använder flera olika mediciner. Många olika mediciner ökar risken för biverkningar och för så kallade interaktioner. Interaktion betyder att vissa läkemedel påverkar varandra och ökar eller minskar varandras effekt. Upp till en femtedel av alla äldre som läggs in på sjukhus, gör det helt eller delvis på grund av biverkningar från mediciner. Därför bör man alltid följa upp hur den boende påverkas av sitt läkemedel. Alla misstankar om biverkningar ska rapporteras till sjuksköterska!

6 Olika sätt att inta läkemedel
Munnen Innandning Underlivet - ändtarm - slida lokal behandling på utsidan av kroppen Injektion

7 Munnen Vanliga tabletter som också kan vara dragerade dvs försedda med med ett överdrag Enterotabletter, har ett överdrag som hindrar tabletten från att lösa upp i magsäcken. Den verksamma substansen löses först i tarmen, kan irritera magslemhinnan. Depottabletter, släpper ut sin verksamma substans långsamt i kroppen, har därmed en förlängd verkan. Viktigt att dessa sväljes hela, då de annars kan få för kraftig verkan, eller inte den förlängda verkan som avses. Kapslar, innehåller en doserad mängd läkemedel i fast eller flytande form. Ska sväljas hela. Viktigt med minst ett halvt glas vatten. Börja med att ge några munnar vatten. Brustabletter, ska lösas i ett halvt glas vatten, ger något snabbare effekt än vanliga tabletter Flytande beredningsformer, droppas , mixtur, lösningar är alla flytande läkemedel. Sugtabletter, tuggummi, ger lokal effekt i munhåla och svalg och ska inte sväljas ner Resoritabletter/spray, löses upp i munnen, snbbt effekt Dospulver och dosgranulat är korn färdigpackade i små påsar. Oftast är en påse lika med en dos Veckotabletter….

8 Inandning Inhalationsvätska, inhalationspulver
Läkemedel som ska andas in kan ha en lokal effekt i andningsvägarna eller påverka hela kroppen genom att gå ut i blodet via lungorna. Det kan t.ex. vara inandningspulver och vätskor som andas in med hjälp av en inhalator, ett inandningshjälpmedel, vid astma och kronisk obstruktiv sjukdom (KOL). Ges med hjälp av olika inhalatorer. Det är viktigt att patienten sitter eller står när inhalationen ges, så att läkemedlet kommer ner i lungorna.

9 Underlivet – ändtarm eller slida
Suppositorier (kallas ibland stolpiller eller ”supp”) förs in i ändtarmen och verkar i hela kroppen genom att tas upp i blodet via tarmväggarna. Stolpiller kan vara lämpliga för personer som har svårt att ta läkemedel genom munnen t.ex. vid illamående och kräkning. Förs in med den ”trubbiga” sidan först. Bör fuktas lätt med ljummet vatten så förs den in lättare. Klysma kan också användas i ändtarmen. Det är viktigt att man håller tuben ihop klämd när man drar ut pipen, eftersom medicin annars sugs tillbaka in i tuben Vagitorier, slidpiller, salvor, för underlivsbesvär hos kvinnor. De har lokal effekt.

10 Lokala behandlingar på utsidan av kroppen
Krämer, lösningar, salvor och puder Plåster som kan ha verkan i flera dygn och byts regelbundet används vid t.ex. smärta, demenssymtom eller vid t.ex. åksjuka. Det sätts på ryggen/bröstet eller överarmarna där huden är något tunnare, variera appliceringsställe. Märk det nya plåstret med datum, tid och signatur. Måste kasseras i avsett kärl/påse och lämnas till apoteket. Ögondroppar och –salvor kan innehålla olika ämnen och kan ges vid t.ex. torra ögon, starr eller infektioner Örondroppar och –salva används vid lokal behandling vid eksem, öronvax eller infektioner Lokala besvär kan många gånger behandlas just på den plats problemet finns. Vid tillförsel av läkemedel direkt på den plats där det ska verka är ofta effekten lätt att reglera och biverkningarna få

11 Att tänka på när du ska ge ögondroppar och ögonsalva
Tvätta händerna och använd handsprit innan du ger droppar eller salva Märk förpackningen med namn och datum då du öppnar en ny förpackning En öppnad ögondroppsflaska som används till en person är hållbar 1 månad. Skriv alltid öppningsdatum på flaskan/tuben Se till att personen håller huvudet lätt bakåtlutat och tittar uppåt och dra sedan försiktigt ner det undre ögonlocket Droppa en droppe av det ordinerade läkemedlet på ett sådant sätt att tubens eller flaskans spets inte vidrör ögat. Om detta ändå skulle inträffa får läkemedlet inte användas igen Ögondroppar ska vara rumstempererade när de ges Be patienten blunda efter du droppat eller lagt salva i ögat Om olika sorters ögondroppar ska ges väntar du minst fem minuter mellan indroppningarna. Annars finns det risk för att den avsedda effekten inte uppnås När du ska ge salva, lägg ca 1cm lång salvsträng i ögat Om både droppar och salva ska ges i samma öga ska salva ges sist

12 Att tänka på då du ska ge örondroppar och öronsalva
Tvätta händerna och använd handsprit innan du ger droppar eller salva Bör ha rums- eller kroppstemperatur när de ges, kalla droppar kan orsaka feber Vänd huvudet på sidan och dra försiktigt ytterörat bakåt för att räta ut hörselgången. Droppa ordinerade droppar. Använd alltid fetvadd (inte bomull) om det behövs i hörselgången efteråt Ofta kort hållbarhet. Skriv datum på förpackningen då den öppnas

13 Injektion Injektioner kan ges i en muskel, underhudsfett eller i en blodkärl. Läkemedel kan injiceras för att ge en mycket snabb eller lokal effekt s.c – subkutan d.v.s. i underhuden i.m – intramuskulär d.v.s. i muskel i.v – intravenös d.v.s. i blodkärl Handskar ska användas vid injektion då det finns risk för kontakt med kroppsvätska Händerna ska desinfekteras före och efter användning av handskar Mer information finns i Vårdhandboken S.C är lånsammast I.V är snabbast

14 Exempel på administreringsformer
Dosett Apodos Direkt ur förpackning Kombination dosett och apodos Läkemedelspåse Medicinmugg Dosetter Stående ordinationer= röd dosett Vid behov= turkos Waran= mörkblå

15 Vid överlämnande av läkemedel
Kontrollera alltid på signeringslistan så att patienten inte redan fått sitt läkemedel Rätt person Rätt antal tabletter, kontrollera mot läkemedelslistan På rätt datum På rätt tid På rätt sätt Signera på signeringslista Du som delar medicin måste förvissa dig om följande: De flesta läkemedel ska intas i samband med måltid, men inte alla. Ta reda på vad som gäller för de läkemedel du står i begrepp att överlämna Det är viktigt att de läkemedel som intas via munnen intas med riklig mängd vätska Rätt tid Läkemedel ska alltid fördelas så jämt som möjligt över dygnet. Vilken tid läkemedlen ska tas framgår av ordinationshandlingen På rätt sätt En del tabletter och kapslar går att dela eller krossa, men et gäller inte alla. En del är till och med direkt olämpliga att krossa. Vissa tabletter behöver lösas upp extra långsamt i magen och tarmarna. Om man delar eller krossar sådana tabletter fungerar de inte som de ska. Man kan alltid fråga sjuksköterskan om vad man kan och inte kan göra med olika tabletter och kapslar. Visa tabletter och kapslar måste sväljas hela, eftersom de får förändrad effekt om de krossas. Andra kan smaka illa eller utlösa kontaktallergier i tex. Munhåla och svalg om de krossas. Tala med ssk om du märker att en patient har svårt att svälja et visst läkemedel. Om patienten har svårt att svälja hela tabletter/kapslar bör en annan beredningsform ordineras t5ex flytande … endast i vissa fall får man krossa tabletter Kontrollera vad som gäller i det enskilda fallet, det ska framgå i patientens vårdplan och/eller på ordinationshandlingen. Om det ändå bedöms att en tablett kan krossas, ska detta göras med hjälp av en tablettkross, inte en mortel.

16 Dokumentation – läkemedel
När man utfört en HSL-insats ska detta dokumenteras, när något avvikande inträffar kopplat till HSL-uppgifter ska det dokumenteras. Den dokumentation som sker är en del av patientjournalen, dvs. hälso- och sjukvårdsjournalen. I första hand …….på signeringslista I andra hand…..i vårdplan för läkemedelshantering i Treserva I tredje hand……i daganteckning HSL, i Treserva I sista hand…..på pappersjournal ”daganteckning HSL” Signeringslistor Allt som utförs enligt planerat ska dokumenteras på en signeringslista om en sådan finns. En stor del av omvårdnadspersonalens HSL-dokumentation sker därför på signeringslistor. Signeringslistor ska, när de är färdigskrivna, lämnas till sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast beroende på vem som ordinerat HSL insatsen som listan gäller. Vårdplaner i genomförandewebben Som omvårdnads personal får man de flesta hälso- och sjukvårdsuppdrag via vårdplanen som finns att läsa i genomförandewebben. All dokumentation som inte sker via signeringslista skrivs under uppföljning, sista delen vårdplanen. Daganteckning HSL När varken signeringslista eller vårdplan angående den aktuella insatsen finns ska man dokumentera under Daganteckning HSL. Legitimerad personal sparar/sammanfattar med jämna mellanrum de anteckningar som finns under Daganteckning HSL så att de hamnar i patientjournalen.  Funktionen daganteckning i Genomförandewebben, innehåller flera ”delar”. Varje del är ett sökord. Anteckningar som är HSL ska alltid skrivas under sökordet Daganteckning HSL.

17 Exempel på signeringslista

18 Läkemedel vid behov Sjuksköterskan kontaktas för att göra en bedömning
Vid behovs läkemedel ska framgå av läkemedelslistan Dokumentera överlämnandet av läkemedel

19 Utbyte av läkemedel generika / synonym preparat
När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte, du får ett synonym preparat Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel.

20 Läkemedelslista och ordinations-handling
Läkemedelslista, medicinlista, dosrecept och ordinationshandling Endast ordinatör (läkare och ssk med förskrivningsrätt) och ansvariga för läkemedelshantering (ssk/dsk) får göra förändringar på medicinlistan. Endast aktuell medicinlista ska finnas i anslutning till patientens läkemedel.

21 Exempel på Dosrecept

22 Forts. ordinationshandlingens innehåll
Leveransadress är adress till boendet eller till utlämningsställe för patient som bor hemma. Första dosdag är patienten första dag i nästa dosrulle Kontaktperson är den som har kontroll på patientens ordinationer och kan också vara en roll, behöver inte vara en namngiven person. Ordinationsansvarig enhet är namn på t ex Vårdcentral Insättningsdatum är här ordinationens insättningsdatum, till skillnad från det insättningsdatum som visas på dosreceptet som är receptets startdatum. Förklaring av symboler D oregelbunden dosering * parallellimport med olika handelsnamn kan finnas = Inkommit som e-recept till befintlig dospatient. 7. Obs! Denna kolumn innehåller viktig information om in och utsättningsdatum. 8. Sista dag är den sista dag som patienten ska ha läkemedlet. 9. Gäller fr.o.m. anges i denna kolumn om insättningsdatumet ligger i framtiden, jämfört med ordinationshandlingens utskriftsdatum. 10. Övriga giltiga e-recept. Detta är e-recept som en ny dospatient hade i receptregistret, dessa visas i Pascal och på ordinationshandlingen. Ansvarig förskrivare behöver ta ställning till om de ska sättas ut eller göras om till ”stående helförpackningar” eller ”dispade” läkemedel. 11. Version i ordinationshandlingen uppdateras varje gång det sker en förändring av ordination i Pascal. (På dosreceptet styrs versionshanteringen av farmaceutens godkännande på dosapoteket i samband med leverans eller expedition).

23 Exempel på ordinationshandling

24

25 Exempel på läkemedelslista

26 Förvaring Medicinskåp hos patient Kylskåp Utanför låst medicinskåp
Ssk/dsk ansvarar för skötsel av medicinskåp kan ibland delegeras Medicinskåp: Läkemedlen skall vara i fullgott skick överskådligt ordnade förväntas komma till användning inom rimlig tid Utanför medicinskåpet: Om det är förenligt med en säker hantering får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras utanför medicinskåpet. Det måste föregås av ett beslut från ssk/dsk eftersom de är ansvariga för att det är en säker läkemedelshantering. Städning av medicinskåp: kassera läkemedel med utgått datum/användningstid kassera överflödiga förpackningar (i normalfall sådana som inte använts på 2 år) Fel på läkemedel, lämnas till ssk Läkemedel som ska kasseras lämnas till ssk eller enligt uppgift i lokal läkemedelsrutin

27 Kassering av läkemedel
Överblivna läkemedel (inklusive delade tabletter), tomma insulinpennor, inhalationsflaskor, ögondroppsflaskor och använda läkemedelsplåster ska kasseras i en särskild behållare eller påse, som ska vara märkt med ”Kasserade läkemedel”. Kasserade läkemedel lämnas till apoteket för destruktion.

28 Nycklar till medicinskåp
Nyckeln till det patientbundna läkemedelsskåpet får innehas av tjänstgörande sjuksköterska och den som fått delegering för läkemedelshantering på enheten. Endast den som har delegering för utdelning av medicin skall ha tillgång till skåpet där medicinen förvaras och därmed även ha tillgång till medicinskåpsnyckeln.

29 Avvikelsehantering Om du misstänker att något blivit fel ska du omgående ta kontakt med tjänstgörande sjuksköterskan Avvikelser ska genast rapporteras muntligt till ansvarig sjuksköterska/tjänstgörande sjuksköterska Därefter ska skriftlig avvikelserapport fyllas i och överlämnas till ansvarig sjuksköterska alternativt direkt till medicinskt ansvarig sjuksköterska Vad är en avvikelse Alla ska bidra till en hög säkerhet inom vården och omsorgen En händelse som medfört eller hade kunnat medföra att patienten skadats Varför avvikelserapportering Hitta orsaken till varför avvikelsen inträffade Analys och ev. åtgärd för att undvika att det händer igen Vi är enligt lag (patientsäkerhetslagen) skyldiga att rapportera avvikelser för att få en så trygg och säker vård som möjligt Vem rapporterar Den som upptäcker avvikelsen Exempel på avvikelser som ska rapporteras Läkemedelsdos som är glömd eller given vid fel tidpunkt Fel antal tabletter Patienten vill inte ta sina ordinerade läkemedel Förväxlat läkemedel Lex Maria Allvarliga vårdskador utreds och anmäls til IVO, Inspektionen för vård och omsorg av MAS

30 Blodförtunnande läkemedel
Waran och Fragmin är exempel på läkemedel som används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen. Man kan få medicinen som förebyggande behandling om man har ökad risk för att få blodproppar. Fragmin administreras som subkutan injektion. Waran ges i tablettform. Fragmin administreras som subkutan injektion. Medicinen används också för att hjälpa till att lösa upp blodproppar som redan bildas. Den vanligaste anledningen till att man behandlas med Fragmin är blodproppar i benens och lungornas blodkärl. Waran ges i tablettform. Den vanligaste anledningen till att man behandlas med Waran är: Ventrombosprofylax samt förvärvad hjärtsjukdom med särskild embolirisk tex kronisk förmaksflimmer, kardiomyoapti osv

31 Kärlkramp Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på att det har blivit en förträngning i ett eller flera av hjärtats kranskärl. Det gör att hjärtat inte får tillräckligt med syre, vilket särskilt märks när man anstränger sig. Vanliga symtom är: - tryck över bröstet - andfåddhet som kommer plötsligt - en känsla av att det är trångt i bröstet - smärta i bröstet som ibland strålar ut i en arm, halsen, ryggen eller underkäken Kärlkramp behandlas oftast med läkemedel tex. Nitroglycerin. Biverkningar av nitroglycerin kan vara: - att man känner rodnad i huden av kärlvidgning - huvudvärk och yrsel, - illamående och - dimsyn.

32 Diabetes Det finns två former av diabetes Typ 1 Diabetes Är en autoimmun sjukdom och är alltid insulinkrävande. Kroppen saknar eller har nedsatt produktion av hormonet insulin. Typ 2 Diabetes Åldersdiabetes. Kroppens känslighet för insulin är nedsatt. Produktionen av insulin är normal eller förhöjd. Däremot har insulinet minskad effekt på vävnaderna i kroppen och blodsockret blir högt. Viktigt att tänka på: Undvika socker Regelbundna måltider, mellanmål och motion (promenader) ”Livskvalitet”

33 forts. Diabetes Symtom vid lågt blodsocker Humörsvägningar Huvudvärk
Svettningar Blek Hunger Trött Synstörningar Oro, ängslan yrsel Symtom vid högt blodsocker Muntorr Trött Stora urinmängder Törstig Sömnig .

34 Delegeringsförfarande
Utbildning - Allmänt om delegering - Läkemedelshantering - Diabetes och insulin 2. Kunskapstest - Allmän läkemedelshantering - Diabetes/insulin - Plats Gruvan eller av ssk/dsk annan anvisad plats Skriftlig personlig delegering - Ges i första hand av omvårdnadsansvarig ssk/dsk - En delegering per enhet/område, kan även begränsas till avdelning/våning/patient Personal som enbart arbetar natt kan få delegering via natt ssk istället för omv.ansvarig ssk/dsk

35 ”Det är bättre att du ringer sjuksköterskan en gång för mycket än en gång för lite”

36


Ladda ner ppt "Delegeringsutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser