Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bild 1 Dialog och samråd kring pris- och sortimentstrategi för Västtrafik DKR hösten 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bild 1 Dialog och samråd kring pris- och sortimentstrategi för Västtrafik DKR hösten 2013."— Presentationens avskrift:

1 Bild 1 Dialog och samråd kring pris- och sortimentstrategi för Västtrafik DKR hösten 2013

2 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 2 Kort tillbakablick Västtrafik påbörjade arbetet redan hösten 2009. 2010 gjordes två stora kundundersökningar med över 800 djupintervjuer. Här fick vi gedigen kunskap om vad resenärerna tycker är viktigt med ett nytt prissystem. Från resvaneundersökningar och statistik har vi också goda kunskaper om hur resandet ser ut med Västtrafik. Ovanstående har utgjort grunden för arbetet med pris- och sortimentsstrategin. Sedan hösten 2011 leds arbetet av en politisk arbetsgrupp med 8 ledamöter ur Kollektivtrafiknämnden.

3 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 3 Vad säger resenärerna? 1.Det måste vara enkelt! 2.Det ska också vara rättvist! 3.Priset ska bygga på hur långt man reser och hur ofta man reser. 4.Ungdom, student, pensionär etc. bör också ge ett lägre pris. 5.Bort med check-ut!

4 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 4 Hur reser man med Västtrafik? 90 % av alla resor sker inom samt till och från regionens fem största tätortsområden 85 % av alla resor är kortare än 15 km 89 % av alla resor är kortare än 20 km Reslängd per delregion finns i dokumentet ”frågor och svar”

5 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 5 Strategier för ett nytt prissortiment, repris Sortiment anpassat efter målgruppernas behov Få prismodeller och prisfaktorer Ökat resande och lojalitet ska ge lägre pris per resa Kunna göra alla resor med ett färdbevis och samma beteende Stimulera utvidgade arbetsmarknadsregioner och regionförtätning Intäktsneutralitet, samma totalintäkt som i dagens system Kompatibelt med grannlänen så att man enkelt kan resa över länsgräns

6 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 6 Nuläge inför dialog och samråd i DKR Den politiska arbetsgruppen förordade i augusti 2013 att gå vidare med modellen Flexibla zoner - för användartest, samt dialog och samråd i DKR. Från att ha börjat med nio olika prismodeller har vi successivt trattat oss ner till fyra, sedan två och nu en modell - den som bäst svarar mot kundernas och politikens krav på enkelhet och rättvisa.

7 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 7 Genomförande i två steg Arbetsgruppen har också förordat ett genomförande i två steg: Steg ett ”enkelhet” Slopad check-ut Nytt förenklat sortiment, även för kombiresenärer. Rensa och förenkla bland tilläggen (natt, båt, express etc) Nytt förenklat gränssnitt på biljettmaskinerna Ny app-lösning för betalning via smartphone Om möjligt, ta bort ”snedsitsar” i nuvarande geografimodell Steg två ”rättvisa” Ny avståndsbaserad geografimodell med Flexibla zoner för ”gränslöst resande”

8 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 8 Exempel på förenklat gränssnitt i kortläsare

9 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 9 Genomförande i två steg, forts Steg ett kan införas inom två år efter beslutad strategi. De stora förändringarna för kunderna i vardagsresandet ligger i steg ett. Tanken är att kunderna först ska få chansen att lära sig det nya sortimentet, vänja sig vid slopad check-ut, app-lösning, enklare biljettmaskiner mm. När man sedan inför Flexibla zoner i steg två kommer det inte att upplevas som en lika stor förändring. En förutsättning för genomförande av Flexibla zoner i steg två är att användartest och kundundersökning samt dialog och förankring i DKR under hösten 2013 faller väl ut.

10 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 10 Flexibla zoner för gränslöst resande Flexibla zoner bygger på avstånd fågelvägen istället för kommungräns. Alla kan resa lika långt inom sin zon, oavsett om man startar sin resdag intill en kommungräns eller mitt i kommunen. Zonen utgår från resenären och den hållplats där man startar sin resa för dagen blir mittpunkt i ens zon under den resdagen. Man kan enkelt utöka sin zon vid behov, i biljettmaskinen med reskassa på Västtrafikkortet, eller via app i mobilen för den som väljer att resa med smartphone.

11 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 11 Flexibla zoner, forts Zonstorlekar Vi har tagit fram tre alternativ till zonstorlekar: 1: 15 - 30 - 45 - 60 – Region Runt 2: 20 - 30 - 45 - 60 – Regionen Runt 3: 20 - 40 - 60 – Regionen Runt

12 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 12 Exempel 15 km ”flexibla zoner”

13 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 13 Exempel 20 km ”flexibla zoner”

14 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 14 Flexibla zoner, forts Priser Känslighetsanalys av intäktsmodellen blir klar i slutet av september. Ungefärliga priser kommer att redovisas på DKR.

15 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 15 Tidplan för dialog, beslut och införande 2013 Sept/okt: information och dialog i DKR och tjm-beredningar Okt/nov: dialog och samråd i DKR 28 november: Samråd/beslut i Regionala kollektivtrafikrådet 12 december: Beslut i Kollektivtrafiknämnden 2014 Jan/feb: Beslut i Regionstyrelsen Feb/mars: Beslut i Regionfullmäktige, med uppdrag åt Västtrafik att genomföra 2015 Västtrafiks genomför steg ett ”enkelhet” Efter 2015 Västtrafiks genomför steg två ”rättvisa” med Flexibla zoner, efter beslut i Kollektivtrafiknämnden

16 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 16 Förslag till dialogfrågor inför nästa DKR: a)Kan ni ställa er bakom strategipunkterna nedan som grund för Västtrafiks nya prissystem? (sidan 5 i dialogdokumentet) 1.Sortiment anpassat efter målgruppernas behov 2.Få prismodeller, gemensam för målgrupperna kollektiv- och kombiresenärer 3.Få prisfaktorer, gemensamma mellan prismodellerna och som prioriteras av kunderna 4.Prismodeller som ger incitament att öka resandefrekvensen och belöna lojalitet 5.Kundfokuserat sortiment som tillåter kunder att genomföra alla resor med ett färdbevis och beteende Stimulera utvidgade arbetsmarknadsregioner och regionförtätning. Intäktsneutralitet, samma totalintäkt som i dagens system. Kompatibelt med grannlänen så att man enkelt kan resa över länsgräns.

17 DKR dialog hösten 2013 om Pris- och sortimentstrategi för Västtrafik Bild 17 Förslag till dialogfrågor inför nästa DKR, forts: b)Kan ni ställa er bakom inriktningen att basera Västtrafiks nya prissystem på flexibla zoner? (sidan 10 i dialogdokumentet) Detta under förutsättning att höstens användartest och kundundersökning faller väl ut. c)Vilket av de tre förslagen till zonstorlekar i km nedan föredrar ni? Är det något av de tre förslagen som ni inte kan tänka er? 1.15 - 30 - 45 - 60 – Regionen Runt 2.20 - 30 - 45 - 60 – Regionen Runt 3.20 - 40 - 60 – Regionen Runt d)Finns det ytterligare frågor vill ni skicka med inför samråd och beslut om strategin?


Ladda ner ppt "Bild 1 Dialog och samråd kring pris- och sortimentstrategi för Västtrafik DKR hösten 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser