Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsområde Ökad tillgänglighet för personer med behov av att ta sitt blodtryck.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsområde Ökad tillgänglighet för personer med behov av att ta sitt blodtryck."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsområde Ökad tillgänglighet för personer med behov av att ta sitt blodtryck

2 Bakgrund Ett obehandlad högt blodtryck kan leda till allvarliga följdsjukdomar. Det finns en större efterfrågan med hjälp att kontrollera sitt blodtryck idag än vad vi i dagsläget har möjlighet att hjälpa till med. Pat kan inte alltid få tid när den önskar. Personal upplever att vi behöver få tid över till annat, vara tillgängliga för övriga patienter som inte kan ta hand om sitt problem själva, men viktigt att vi inte äventyrar säkerheten. Mål Patienter som efterfrågar blodtryckskontroll får adekvat hjälp när patienten önskar. Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till ert uppdrag som vårdcentral och God vård (patientfokuserad, jämlik, i rimlig tid, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, effektiv)

3 Nuläge Nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag? Under två veckor var det 42 patienter som önskade/fick hjälp med att mäta sitt blodtryck. Vi bokar i dagsläget in patienterna för blodtrycksmätning till sjuksköterskan och vid behov får patienten låna hem en blodtrycksmätare, men detta är inte tillräckligt för att vara tillgängliga för våra patienter. Det kan leda till att patientsäkerheten blir drabbad. Vi behöver ta hand om andra patientgrupper samtidigt som det råder underbemanning bland både läkare och sjuksköterskor.

4 Analys av nuläget a) Beskriv orsaker till att nuläget ser ut som det gör utifrån fakta och inhämtade synpunkter från personal och patienter b) Samla alla idéer som ni tror påverkar att ni når målet A) Patienterna vill ha hjälp och tycker att det är en ökad tillgänglighet att kunna komma när de vill och kan för att mäta sitt blodtryck. En del av patienterna tycker också att det är en förmån att inte behöva betala patientavgiften på 250:-. Patienten skapar en möjlighet att mäta sitt blodtryck själv, när det passar. Personal – Vi bokar i dagsläget in patienterna till sjuksköterskan och vid behov får patienten låna hem en blodtrycksmätare men detta är inte tillräckligt för att vara tillgängliga för våra patienter. Det kan leda till att patientsäkerheten blir drabbad. Behöver ta hand om andra patientgrupper också. Underbemannade. Ökar man bemanningen ökar tillgängligheten, svårt att rekrytera till ytterområden. B) Personalens idé är att patienten får fylla i formulär med sitt blodtryck man tagit och lämna i postlåda som vårdspersonal tömmer dagligen. Patienten blir skriftligt informerad om vad ett normalt blodtryck är och när patienten bör söka hjälp. Det ges också möjlighet för patienten att ta kontakt med personal om så önskas. Om personalen upptäcker ett avvikande värde kontaktar de patienten för fortsatt handläggning. När vi startat med egenmätning av blodtryck kommer vi att föra statistik på hur många som mäter sitt blodtryck själva respektive hur många som önskar hjälp från personal. Denna mätning kommer mätas fortlöpande varje vecka. Vi ser att det finns ett stort behov av att kunna få sitt blodtryck kontrollerat. Vi ser också att det är viktigt för patienten att vara tillgängliga när det passar patienten. Vi ser också vi bokar upp många besök för blodtrycksmätning som skulle kunna användas för andra patientgrupper t.ex. såromläggningar.

5 Tidigare genomförda eller planerade aktiviteter/förbättringsarbeten beskriv de aktiviteter/förbättringsarbeten ni tidigare genomfört eller planerar att genomföra kopplat till det ni vill uppnå med detta förbättringsområde Vi har provat att ta blodtryckskontroller på okomplicerade hypertoni patienter till sjuksköterska varannan år och vartannat år till läkare. Har då haft diskussioner med läkaren om hur medicineringen ska vara. 1.Vi har försökt att rekrytera personal, svårt. 2.Vi har hemlåningsapparater som man kan mäta blodtrycket hemma. Denna möjlighet har man bara då man varit på ett besök tidigare och där man upptäckt ett avvikande blodtryck är där medicinjustering gjorts. ?


Ladda ner ppt "Förbättringsområde Ökad tillgänglighet för personer med behov av att ta sitt blodtryck."

Liknande presentationer


Google-annonser