Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Basal hygien 2016-04-15. Allmänt SOSFS 2015:10 (Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg)  7 kap 4 § patientsäkerhetsförordningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Basal hygien 2016-04-15. Allmänt SOSFS 2015:10 (Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg)  7 kap 4 § patientsäkerhetsförordningen."— Presentationens avskrift:

1 Basal hygien 2016-04-15

2 Allmänt SOSFS 2015:10 (Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg)  7 kap 4 § patientsäkerhetsförordningen  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen som behövs till skydd för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa Beslutade 2015-05-07 Trädde i kraft 2016-01-01, ersätter SOSFS 2007:19 (Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso-och sjukvården m.m.) som upphävts Innehåller 6 paragrafer (2 § avser SoL, 3 § LSS) Förtydligande i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2015 ”Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg”

3 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av 1.hälso-och sjukvårdslagen 4 §  hänvisning till SOSFS 2011:9 (3 kap 1 §) Obs ! Författningen innehåller endast föreskrifter, ej allmänna råd 1 § författningssamlingsförordningen

4 Hygienkrav, 5 § Den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning i verksamhet enligt 1 § som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter (vård) ska, i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen, iaktta följande SOSFS 2007:19  begränsa risken för vårdrelaterade infektioner SOSFS 2007:19  undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt 

5 Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser får de dock bäras även vid färd mellan dessa. Arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen. Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de blir förorenade eller om det annars finns behov av det ska de bytas så snart som möjligt. SOSFS 2007:19  arbetskläderna ska ha korta ärmar SOSFS 2007:19  vid behov oftare

6 Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett vård-eller omsorgsmoment ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna. Om skyddskläder används vid vård eller omsorg om flera personer efter varandra ska de bytas mellan varje person. SOSFS 2007:19  ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas om det finns risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material ”annat biologiskt material” t.ex. hud, hudflagor

7 Underarmar och händer ska hållas fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material. SOSFS 2007:19  händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken

8 Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vård-eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra innan de desinfekteras. Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion, om de är eller kan antas vara smutsiga. Efter vård av eller omsorg om en person som kräks eller har diarré ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. SOSFS 2007:19  händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient SOSFS 2007:19  händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar; händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras; händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras

9 Skyddshandskar ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor under ett vård-eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra när handskarna sätts på. Skyddshandskar som används i vård och omsorg ska vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet. De ska bytas mellan varje vård- eller omsorgsmoment. SOSFS 2007:19  skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Skyddshandskar ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment.

10 5 § andra stycket  undantag får göras från kraven i första stycket vid vård av pat med misstänkt eller säkerställd ebolainfektion, om det är nödvändigt för att begränsa risken för överföring av smitta

11 Tack för visat intresse ! Finn Kronsporre


Ladda ner ppt "Basal hygien 2016-04-15. Allmänt SOSFS 2015:10 (Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg)  7 kap 4 § patientsäkerhetsförordningen."

Liknande presentationer


Google-annonser