Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASI (Addiction Severity Index) Beslut på bättre grunder En systematisk intervjumetod för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASI (Addiction Severity Index) Beslut på bättre grunder En systematisk intervjumetod för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik."— Presentationens avskrift:

1 ASI (Addiction Severity Index) Beslut på bättre grunder En systematisk intervjumetod för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik

2 ASI – Ett bedömningsinstrument ASI-metoden är ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning, vårdplanering och uppföljning av klienter/patienter med alkohol- och narkotikarelaterade problem, missbruk eller beroende. Utvecklades av McLellan i USA på 70-talet och började användas i Sverige på 90-talet.

3 Strukturerade intervjuer som täcker 7 livsområden Fysisk hälsa Arbete och försörjning Alkohol Narkotika Rättsliga problem Familj och umgänge Psykisk hälsa Grundintervju innehåller 180 frågor. Informationen samlas in utifrån 2 tidsperspektiv, livstid och de senaste 30 dagarna.

4 Skattning/Återkoppling Klienten/patienten skattar under intervjun sin egen oro samt behov av hjälp i varje livsområde och när intervjun är färdig gör även intervjuaren en skattning utifrån den information som framkommit. Intervjuaren återkopplar alltid resultatet av intervjuerna till den intervjuade.

5 ASI uppföljning ASI uppföljningsintervju med 150 frågor ger återkoppling till klient/patient om positiva/negativa förändringar över tid. Ger stöd till professionen inför uppföljning av insatser och vårdplanering. Ger beslutsstöd till verksamheter och ledning samt återkoppling av resultat i arbetet.

6 ASI-net ASI-net är ett webbaserat datorstöd som underlättar arbetet med ASI-metoden. Databas som kan användas i behandlingsplanering, rapportering, forskning och statistik Personkänslig information behandlas med samma säkerhetsrutiner och teknik som hos banker.

7 ASI i Bergs kommun Utbildningssatsning i ASI Bred satsning, både socialsekreterare och behandlare i öppenvård, (Vuxenteamet), 8 utbildade i ASI. Utgå från socialtjänstens personal och minska sårbarheten! Börja använda ASI grundintervju direkt efter utbildning på alla vuxna personer som ansöker om vård eller behandling för sitt missbruk! Utse ASI-ansvarig och ASI-samordnare! Bilda en liten arbetsgrupp med chef och några ASI- utbildade som arbetar med genomförandeplan och håller ASI levande!

8 Genomförandeplan för ASI i Bergs kommun Arbetsprocess i arbetsgrupp med att skriva fram en genomförandeplan. Titta på exempel från andra kommuner! Hur vill vi använda ASI i vår kommun? Förankra i hela arbetsgruppen! Använd ASI i vuxenutredningen. Fördel med Politisk förankring! Hur ska ASI hållas levande och aktuellt?

9 Innehållet i genomförandeplan för ASI i Bergs kommun Urval: Bör göras på alla vuxna personer som ansöker om vård, behandling eller annan insats för missbruks- eller beroendeproblem. ASI-intervjun skall fungera som ett utredningsunderlag och genomföras så tidigt som möjligt i ärendet. ASI bör även göras på personer som redan är beviljade insats för missbruks- eller beroendeproblematik, samt personer med missbruk/beroende aktuella för ett andrahandskontrakt. Personens skriftliga samtycke viktigt och vilka andra myndigheter som vid behov får ta del av den samt tidsperiod för samtycket. Uppföljningsintervjuer: Uppföljningsintervju bör om möjligt göras av samma person som grundintervjun. Ansvarig handläggare ansvarar för att uppföljningsintervjuerna blir gjorda. Första uppföljningsintervjun bör göras 12 månader efter grundintervjun och därefter var 12:e månad om personen fortfarande har en insats. Uppföljningsintervjun görs innan uppföljning/omprövning av insats sker. Bortfall: Skäl till bortfallet diskuteras med enhetschef och dokumenteras i ASI-net.

10 Fortsättning innehåll i genomförandeplan ASI Metoden: ASI får utföras av personal som gått ASI-utbildning och blivit godkända. ASI-ansvarig är enhetschef på IFO. Det ska finnas en ASI-samordnare och det ska vara en person som gör ASI-intervjuer. Diskussion och uppföljning av metoden sker minst 4 gånger per år. Om en ASI-intervju skall göras kan handläggare ta kontakt med ASI-samordnare för att få hjälp med intervjuns genomförande. Vi har 8 personer som behöver upprätthålla sina kunskaper i metoden! ASI – net: Alla med ASI-utbildning ska ha kunskap i inmatning av intervjuer i ASI-net och varje person som genomför ASI-intervjun tar ansvar för det! Minst 2 personer på enheten ska ha tillgång till inloggning i ASI-net. ASI och rättssäkerhet: ASI- intervjuerna avidentifieras i ASI-net och ersätts med kod som antecknas på ASI-intervjuformulär och textsammanställning. ASI och statistik: När vi använder ASI på ett systematiskt sätt kan vi i förlängningen få ut statistik. Därför bör minst en person i kommunen ha kunskap om hur statistiken tas fram och dess användningsområden!

11 Forts. Genomförandeplan ASI i Bergs kommun Genomförandeplanen gäller tills vidare men ska diskuteras och revideras vid behov! Med klientens samtycke kan den färdiga intervjun delas med andra huvudmän, t.ex. Landstinget eller Kriminalvården. OBS! Socialtjänsten i Bergs kommun har beslutat att ASI aldrig får ställas som villkor för att bistånd skall beviljas.


Ladda ner ppt "ASI (Addiction Severity Index) Beslut på bättre grunder En systematisk intervjumetod för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik."

Liknande presentationer


Google-annonser