Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förmågor & The Big 5. Läroplanen 2011 (Lgr11) Kapitel 2Övergripande mål och riktlinjer 2.1 Normer och värden ex. Varje elev tar avstånd från att människor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förmågor & The Big 5. Läroplanen 2011 (Lgr11) Kapitel 2Övergripande mål och riktlinjer 2.1 Normer och värden ex. Varje elev tar avstånd från att människor."— Presentationens avskrift:

1 Förmågor & The Big 5

2 Läroplanen 2011 (Lgr11) Kapitel 2Övergripande mål och riktlinjer 2.1 Normer och värden ex. Varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. 2.2 Kunskaper ex. Varje elev kan efter genomgången grundskola använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

3 Kursplaner för ämnena Förmågorna i ämnet svenska: formulera sig i och kommunicera i tal och skrift läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer söka information från olika källor och värdera dessa

4 Kunskapskrav i ämnet Ett mått för hur långt eleven ska ha utvecklat de olika förmågorna i de respektive stadierna. Måluppfyllelse- läroplanen kapitel 2 Kunskapskrav -ämnenas specifika summativa bedömning

5 Centralt innehåll i ämnena Innehåll i undervisningen, dock inte det som mäts i kunskapskraven (i enstaka fall). Det är ett sätt att fylla förmågorna med innehåll. Ex. Svenska åk 1-3 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt att för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Åk 4-6 Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt att urskilja texternas budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

6 Förmågor - färdigheter Förmågor är ett nytt begrepp i Lgr11, eftersom ordet färdigheter var upptaget i bemärkelsen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. En tolkning av en förmåga är ”en resurs som används under frihet; något människor skulle kunna göra, inte vad de gör” (engelskans cabability). En förmåga kan inte bli färdigutvecklad.

7 The Big 5 Kursplanernas förmågor där likheter återfinns i fem övergripande förmågor som har sammanställts av Göran Svanelid: Analysförmåga, resonera, jämföra, se samband och skillnader Begreppsförmåga, förstå innebörden och kunna använda specifika begrepp Procedurförmåga/hantera information, söka, samla, strukturera information Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, lyssna, presentera Metakognitiv förmåga, pröva och ompröva, ha omdömen, äga sin lärprocess

8 Jämför med EU:s nyckelkompetenser Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens. Lära att lära. Social och medborgerlig kompetens. Initiativförmåga och företagaranda. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

9 Överblick TB5

10 Stödstrukturer för att utveckla TB5 De stora frågorna, ex, ”Fly eller flytta?” Begreppsschema, matris med de aktuella begreppen + wildcard Stödmall för jämförelser Analysmodellen för orsak och konsekvens om aktuella samhällsfrågor EPA-modellen Stödstrukturerna ger just struktur och hjälper eleverna i lärandet

11 Bildstöd för analysförmåga

12 Samla begrepp

13 TB5 fritids Fritids ett komplement till skolan Planera verksamheten utifrån TB5 Fånga det i den spontana leken Bildstöd

14 Elevintervjuer i årskurs 3 och 5 Tydliggör strukturen med de fem övergripande förmågorna målbilden för eleverna? Hjälper stödstrukturer eleverna till en högre måluppfyllelse? Hjälper kategoriseringen enligt The Big 5 eleverna att bli mer medveten om sitt lärande?

15 Resultat ”Jag lär mig inte så jättefort, men om jag repeterar nånting så kan jag det efter en stund. Jag tycker att det är ganska roligt att lära mig, om det händer nånting, eller när man blir större så är det bra att kunna läsa, skriva och räkna och så, så man får ett bra jobb. Det är ju det livet går ut på och då måste man ju kunna allting, så det blir ett bra liv.” Två elever lyfte betydelsen av att prata högt om det man har läst, helst med klasskompisar. "Jag lär mig genom att skriva ner saker" "Jag lyssnar på fröken"

16 TB5 Det har hjälpt mig lite grann genom att, att man utvecklar svaret och då får man utveckla sitt lärande”. "Vi har inte arbetet med dem, vi har bara gått igenom vad de betyder." Är det inte att arbeta med dem?" "Jo, typ. Fast vi har inte jobbat med dem som en uppgift."

17 Stödmallar En elev sa att hen hade nog inte skrivit så mycket utan den. Flera elever sa att stödmallen hjälper en att komma ihåg mer. Alla intervjuade verkar gilla stödmallen. "Jag lär mig jättemånga nya begrepp nästan varje vecka"

18 Reflektion Eleverna använder ord som analysera, begrepp, reflektera och liknande under intervjuns gång. De har lättast att förhålla sig till analys-, begrepps- och kommunikativ förmåga. Så som de talar om sitt lärande finns även den metakognitiva förmågan med.

19 Vårt fortsatta arbete TB5 ska genomsyra hela dagens verksamhet, men ser olika ut i skolbarnsomsorgen och i undervisningssituationerna. Vi utvecklar vårt arbete i tvärgrupper och i kategorierna. Vilka färdigheter ska eleverna på Fjordskolan utveckla utifrån TB5? Hur kan det se ut i praktiken?

20 Svenska

21 Matematik

22 Historia


Ladda ner ppt "Förmågor & The Big 5. Läroplanen 2011 (Lgr11) Kapitel 2Övergripande mål och riktlinjer 2.1 Normer och värden ex. Varje elev tar avstånd från att människor."

Liknande presentationer


Google-annonser