Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!"— Presentationens avskrift:

1 Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!

2 Om dessa 3 timmar Förhållningssätt:
Inga frågor är för dumma för att ställas. Frågor kan också skrivas på blädderblocket så lyfter vi de mot slutet Mål: Tydliggöra vad som gäller för Idrottslyftet Arbetsgång: Presentation av mötesdeltagare Information om IL Fika Info forts Frågestund Roller: Lena och Anders leder mötet. Övriga önskar vi deltar så aktivt som möjligt. Syfte: Ge samtliga SF möjlighet att få en djupare insyn i IL

3 Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Fokus på verksamhetsutveckling, dvs glöm rekryrteringsmål och behållamål. Verksamhetsutveckling är i fokus! Nästa bild ”i en sån bra verksamhet som möjligt”

4 Får se var och om jag visar denna…

5 Mål: Där utvecklingsinsatserna ska vara
att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Där utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott  och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening. Nåt om Anvisningarna Livslångt idrottande Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet Idrottens värdegrund är vår styrka Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund Idrott i förening Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening Idrotten gör Sverige starkare - Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör

6 Så många som möjligt, så länge som möjligt i en sån bra verksamhet som möjligt
Så bra

7 5 utgångspunkter för Idrottslyftet 2016-2019

8 Att Idrottslyftet får en starkare koppling svensk idrotts strategi mot 2025.
Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen. Se idrottslyftet som en möjlighet att utveckla ert förbunds verksamhet för barn och unga Kopplingen till strategiarbetet (Läs i verksamhetsinriktningen sid 3) Övergripande mål mot 2025 Livslångt idrottande Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet Idrottens värdegrund är vår styrka Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund Idrott i förening Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening Idrotten gör Sverige starkare - Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör

9 Att Idrottslyftet får en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor. Idrottslyftet ska bidra till att utforma en verksamhet som inte bara är öppen för alla utan också av alla upplevs som attraktiv och välkomnande. Lyckas idrottsrörelsen med detta kommer den också att rekrytera, och behålla, barn och ungdomar som den idag inte når och därmed också bättre uppfylla den viktiga samhällsfunktion som idrotten har. (positiva effekter) Målet är verksamhetsutveckling (det kan vi påverka = fokus på rätt saker) Önskade effekter: Så många som möjligt, så länge som möjligt – livslångt idrottande (Ska ske på föreningsnivå) Medel: Kunskap och Kompetens Pengar Helhetstänk Kloka långsiktiga beslut

10 Att RF och SF ges en tydligare ledande roll i arbetet.
RF ska i större utsträckning följa SF:s arbete med utvecklingen av idrottsverksamhet för barn och unga. Konkret innebär det att RF/SISU stöttar SF med att ta fram utvecklingsplaner, godkänner dessa och även följer upp dessa tillsammans med SF. Det innebär också att SF gentemot sina föreningar, har uppdraget att maximera nyttan med medlen och därmed tydligare följa upp vad som görs och vilka resultat som genereras. Det viktiga är att effekter blir märkbara på föreningsnivån. Vi kommer att ligga närmare SF i arbetet. Ffa de största SF´n Konkret innebär det processledning eller annat stöd i framtagande av utvecklingsplaner samt godkännande och uppföljning av dessa. Det kan också innebära att vi initierar särskilda satsningar under perioden. Dessutom kommer vi ta ett större grepp om kompetensutveckling av personer på såväl SF som distrikt inom idrottsverksamhet för barn och unga. För SF innebär det att: SF får större frihet att styra mot sina definierade basutvecklingsbehov som ska identifieras under Vi tror på styrning. Omvandling av föreningsstödet

11 Att idrottsrörelsens stödorganisationer ses som en enhet och erhåller resurser för att kunna stötta SF:s och föreningarnas arbete utifrån identifierade behov. Detta innebär att RF med sina distrikt och SISU Idrottsutbildarna med sina distrikt tillsammans optimerar sina medel och krafter i rollen som stödorganisationer. Förväntad effekt är ett än bättre stöd till SF i deras utvecklingsarbete. En gemensam stödorganisation med ett uppdrag. Inget specifikt för DF eller SISU IU Däremot ska samtliga distrikt göra en nulägesanalys av hur det står till med barn och ungdomsidrotten i respektive distrikt. Dessa resultat tillsammans med era (SF´s) behov är vägledande för hur distrikten använder sina medel. Vi har organiserat om med SF-team (SF + SISU IU) och med idrottskontakter i alla distrikt. Den organisationen försöker vi ständigt vässa och vi är inte ända framme ännu. En nyckel tror vi är att distrikten (främst idrottskontakterna) är väl införstådda i era utvecklingsbehov och planer

12 Att kraven på SF är olika beroende på omfattningen av deras föreningsverksamhet och i vilken utsträckning SF har en organisation som kan arbeta med frågorna. De SF som har störst verksamhet får större krav på sig avseende sina utvecklingsplaner och sitt deltagande i kompetensutvecklingsinsatser. Erfarenheten har visat att Idrottslyftet i många fall är en isolerad verksamhet i SF och därmed bör krav ställas för att säkerställa ett större internt engagemang. Det leder till att betydligt fler blir involverade i utvecklingsinsatser kopplade till Idrottslyftet. Vi kommer att jobba med 4 olika SF-nivåer. Det är kraven som kommer att skilja sig åt när det gäller omfattningen av kartläggnings- och analysarbetet samt med hur många och hur ofta de ska delta på kompetensutvecklingspass

13 % medel Idrottslyftet (utv.stöd samt föreningsstöd)
Placering LOK-stöd % medel Idrottslyftet (utv.stöd samt föreningsstöd) Enbart utvecklingsstöd Topp 10 81,58% 55,80% 44,51% 11 till 20 10,74% 14,82% 16,30% 21 till 30 4,72% 11,60% 14,15% 31 till 40 1,81% 7,52% 9,80% 41 till 50 0,82% 4,39% 6,14% 51 till 60 0,29% 3,32% 4,98% 61 till 70 0,04% 2,81% 4,11% 82 15,5 2,5 0,3

14 Skillnader jämfört med nuvarande period
Nytt syfte och mål Inga prioriterade områden för SF DF ansvarar fortsatt för anläggningsfrågor och ska i övrigt under 2016 verka för en övergång till det nya upplägget. Det innebär att medel satsas på att avsluta pågående verksamhet samtidigt som hänsyn börjar tas till SF:s identifierade behov. En sökväg mindre för IF. Ansökan till DF + SISU-d (exklusive anläggning) slås ihop. Differentierade krav på SF Kompetensutvecklingsprogram Rådet för Idrottslyftet ersätts med Idrottsrådet

15 Redogörelse inför 2016 Ska vara RF tillhanda senast den 25 oktober via särskilt formulär, som skickas ut i mitten av september. Tänk på: Att ha Idrottslyftets syfte och mål i fokus, när ni planerar era utvecklingsinsatser Att använda resurserna i linje med era eventuellt redan framtagna visions- och måldokument. Att ni som vägledning i planeringsarbetet kan använda er av den skattning ni gjorde i anslutning till ert förbunds utvecklingsdialog under våren 2015. Att ni under 2016 måste avsätta tid för att arbeta med kartläggning, analys och utvecklingsplan. Att ni kommer att ha ungefär lika mycket medel till förfogande under 2016 som under 2015.

16 Redogörelse inför 2016 Följande frågor ska besvaras:

17 Redogörelse inför 2016

18 Redogörelse inför 2016

19 Kartläggning, analys och utvecklingsplan
Under 2016 ska SF kartlägga och analysera sin verksamhet för barn och unga. Arbetet ska mynna ut i en utvecklingsplan för perioden 2017 – 2019, som också ligger till grund för hur Idrottslyftets medel används. Hur arbetet med kartläggning och analys ska genomföras och hur utvecklingsplanen ska utformas kommer att beskrivas på en gemensam träff för samtliga förbund den 10 november Förbunden ska lämna in sina planer till RF senast den 1 september 2016. Basutvecklingsbehov ska fram som sedan ska omsättas i en utvecklingsplan för förbundets verksamhet för barn och unga

20 Vad (vilka parametrar) anser ni vara relevanta att kartlägga och analysera för att på bästa möjliga sätt kunna vaska fram era basutvecklingsbehov? Använd metaforen Maslows behovstrappa

21 Kartläggning, analys och utvecklingsplan
Distrikten ska vara ett stöd till SF i deras utvecklingsarbete och ska fortsatt fördela medel till föreningar. Samtliga distrikt ska även under 2016 göra en SWOT-analys av idrotten för barn och unga i distriktet. Där identifieras styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Utifrån denna analys och med hänsyn tagen till SF:s utvecklingsplaner görs sedan en plan för distriktens nyttjande av medlen för Distrikten ska lämna in sina planer till RF senast den 1 september 2016. Detta gäller för distrikten

22 Kompetensutvecklingsinsatser
Under Idrottslyftet 2016 och framåt kommer såväl SF som distrikt att få delta i ett kompetensutvecklingsprogram kring barn- och ungdomsidrott. Omfattningen av programmet och krav på deltagande kommer att variera beroende av förbundets storlek

23 Vilket innehåll önskar ni? Hur ofta? I vilken form?

24 Viktiga datum 1 oktober Sista dag att anmäla sig till träffen den november 25 oktober 2015 Sista dag att lämna in redogörelse inför 10 november 2015 Träff om kartläggning och analys mm för SF, DF och SISU-d 1 december 2015 Sista dag för RF att ge återkoppling på era redogörelser för 2016. 1 januari Nytt Idrottslyftsår startar (15 mars Sista dag att redovisa IL 2015) 1 september 2016 Sista dag att lämna in utvecklingsplan för perioden 2017 – 2019

25 Övrigt Idrottslyftets ABC Idrottslyftsapplikationen

26 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!"

Liknande presentationer


Google-annonser