Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!"— Presentationens avskrift:

1 Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!

2 Om dessa 3 timmar Syfte: Ge samtliga SF möjlighet att få en djupare insyn i IL 2016 - 2019 Mål: Tydliggöra vad som gäller för Idrottslyftet 2016 - 2019 Arbetsgång: Presentation av mötesdeltagare Information om IL 2016 - 2016 Fika Info forts Frågestund Förhållningssätt: Inga frågor är för dumma för att ställas. Frågor kan också skrivas på blädderblocket så lyfter vi de mot slutet Roller: Lena och Anders leder mötet. Övriga önskar vi deltar så aktivt som möjligt.

3 Syfte: Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

4

5 Mål: att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. – Där utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott – och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

6 Så många som möjligt, så länge som möjligt i en sån bra verksamhet som möjligt Så mångaSå längeSå bra

7 5 utgångspunkter för Idrottslyftet 2016-2019

8 Att Idrottslyftet får en starkare koppling svensk idrotts strategi mot 2025. Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

9 Att Idrottslyftet får en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor. Idrottslyftet ska bidra till att utforma en verksamhet som inte bara är öppen för alla utan också av alla upplevs som attraktiv och välkomnande. Lyckas idrottsrörelsen med detta kommer den också att rekrytera, och behålla, barn och ungdomar som den idag inte når och därmed också bättre uppfylla den viktiga samhällsfunktion som idrotten har. (positiva effekter)

10 Att RF och SF ges en tydligare ledande roll i arbetet. RF ska i större utsträckning följa SF:s arbete med utvecklingen av idrottsverksamhet för barn och unga. Konkret innebär det att RF/SISU stöttar SF med att ta fram utvecklingsplaner, godkänner dessa och även följer upp dessa tillsammans med SF. Det innebär också att SF gentemot sina föreningar, har uppdraget att maximera nyttan med medlen och därmed tydligare följa upp vad som görs och vilka resultat som genereras. Det viktiga är att effekter blir märkbara på föreningsnivån.

11 Att idrottsrörelsens stödorganisationer ses som en enhet och erhåller resurser för att kunna stötta SF:s och föreningarnas arbete utifrån identifierade behov. Detta innebär att RF med sina distrikt och SISU Idrottsutbildarna med sina distrikt tillsammans optimerar sina medel och krafter i rollen som stödorganisationer. Förväntad effekt är ett än bättre stöd till SF i deras utvecklingsarbete.

12 Att kraven på SF är olika beroende på omfattningen av deras föreningsverksamhet och i vilken utsträckning SF har en organisation som kan arbeta med frågorna. De SF som har störst verksamhet får större krav på sig avseende sina utvecklingsplaner och sitt deltagande i kompetensutvecklingsinsatser. Erfarenheten har visat att Idrottslyftet i många fall är en isolerad verksamhet i SF och därmed bör krav ställas för att säkerställa ett större internt engagemang. Det leder till att betydligt fler blir involverade i utvecklingsinsatser kopplade till Idrottslyftet.

13 Placering LOK- stöd % medel Idrottslyftet (utv.stöd samt föreningsstöd)Enbart utvecklingsstöd Topp 1081,58%55,80%44,51% 11 till 2010,74%14,82%16,30% 21 till 304,72%11,60%14,15% 31 till 401,81%7,52%9,80% 41 till 500,82%4,39%6,14% 51 till 600,29%3,32%4,98% 61 till 700,04%2,81%4,11%

14 Skillnader jämfört med nuvarande period Nytt syfte och mål Inga prioriterade områden för SF DF ansvarar fortsatt för anläggningsfrågor och ska i övrigt under 2016 verka för en övergång till det nya upplägget. Det innebär att medel satsas på att avsluta pågående verksamhet samtidigt som hänsyn börjar tas till SF:s identifierade behov. En sökväg mindre för IF. Ansökan till DF + SISU-d (exklusive anläggning) slås ihop. Differentierade krav på SF Kompetensutvecklingsprogram Rådet för Idrottslyftet ersätts med Idrottsrådet

15 Redogörelse inför 2016 Ska vara RF tillhanda senast den 25 oktober via särskilt formulär, som skickas ut i mitten av september. Tänk på: Att ha Idrottslyftets syfte och mål i fokus, när ni planerar era utvecklingsinsatser Att använda resurserna i linje med era eventuellt redan framtagna visions- och måldokument. Att ni som vägledning i planeringsarbetet kan använda er av den skattning ni gjorde i anslutning till ert förbunds utvecklingsdialog under våren 2015. Att ni under 2016 måste avsätta tid för att arbeta med kartläggning, analys och utvecklingsplan. Att ni kommer att ha ungefär lika mycket medel till förfogande under 2016 som under 2015.

16 Redogörelse inför 2016 Följande frågor ska besvaras:

17 Redogörelse inför 2016

18

19 Kartläggning, analys och utvecklingsplan Under 2016 ska SF kartlägga och analysera sin verksamhet för barn och unga. Arbetet ska mynna ut i en utvecklingsplan för perioden 2017 – 2019, som också ligger till grund för hur Idrottslyftets medel används. Hur arbetet med kartläggning och analys ska genomföras och hur utvecklingsplanen ska utformas kommer att beskrivas på en gemensam träff för samtliga förbund den 10 november Förbunden ska lämna in sina planer till RF senast den 1 september 2016.

20 Vad (vilka parametrar) anser ni vara relevanta att kartlägga och analysera för att på bästa möjliga sätt kunna vaska fram era basutvecklingsbehov?

21 Kartläggning, analys och utvecklingsplan Distrikten ska vara ett stöd till SF i deras utvecklingsarbete och ska fortsatt fördela medel till föreningar. Samtliga distrikt ska även under 2016 göra en SWOT-analys av idrotten för barn och unga i distriktet. Där identifieras styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Utifrån denna analys och med hänsyn tagen till SF:s utvecklingsplaner görs sedan en plan för distriktens nyttjande av medlen för 2017-2019. Distrikten ska lämna in sina planer till RF senast den 1 september 2016.

22 Kompetensutvecklingsinsatser Under Idrottslyftet 2016 och framåt kommer såväl SF som distrikt att få delta i ett kompetensutvecklingsprogram kring barn- och ungdomsidrott. Omfattningen av programmet och krav på deltagande kommer att variera beroende av förbundets storlek

23 Vilket innehåll önskar ni? Hur ofta? I vilken form?

24 Viktiga datum 1 oktober 2015Sista dag att anmäla sig till träffen den 10 november 25 oktober 2015Sista dag att lämna in redogörelse inför 2016 10 november 2015Träff om kartläggning och analys mm för SF, DF och SISU-d 1 december 2015Sista dag för RF att ge återkoppling på era redogörelser för 2016. 1 januari 2016Nytt Idrottslyftsår startar (15 mars 2016Sista dag att redovisa IL 2015) 1 september 2016Sista dag att lämna in utvecklingsplan för perioden 2017 – 2019

25 Övrigt Idrottslyftets ABC Idrottslyftsapplikationen

26 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Informationsträff om Idrottslyftet 2016 – 2019 VÄLKOMMEN!"

Liknande presentationer


Google-annonser