Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det digitala läsandet Maria Rasmusson Rikskonferens för specialpedagogik, Växjö 10 augusti 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det digitala läsandet Maria Rasmusson Rikskonferens för specialpedagogik, Växjö 10 augusti 2015."— Presentationens avskrift:

1 Det digitala läsandet Maria Rasmusson Rikskonferens för specialpedagogik, Växjö 10 augusti 2015

2 Vem är jag? Undervisar på Mittuniversitetet, sedan 2001 – IKT-pedagogik – Läs- och skrivutveckling – Statistik – Handleder examensarbeten Arbetar med PISA-undersökningen, sedan 2007 – Läsförståelse – Det datorbaserade provet Forskning om digital läsning, PIAAC m.m.

3 Utgångspunkt - förändrade vanor Bokläsandet har minskat Användandet av Internet har ökat 100 procent av unga i åldern 12-15 år använder Internet dagligen 86% har egen dator/platta (13-16 år) 95% har egen smart mobil (13-16 år) Skillnader mellan pojkar och flickor – Flickor - sociala medier – Pojkar - datorspel

4 BEGREPP

5

6 En traditionell syn på läsförståelse Avkodning x Språkförståelse = Läsförståelse Läsförståelse består av två centrala processer: – att känna igen ord – att förstå texten Dessa två processer samspelar med tidigare kunskap och flera andra språkliga funktioner såsom ordförråd, satsanalys och lingvistiska system för att läsaren ska skapa förståelse för texten (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005)

7 En vidare definition av läsförståelse Läsförståelse är förmågan att förstå och använda de skriftspråkliga former som krävs av samhället och/eller värderas av individen Förmågan att kunna reflektera och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential Detta innebär att läsare kan skapa mening från en mängd olika texter för att lära sig om olika saker och för att delta i det samhälle de lever i

8

9 Läsförståelse av traditionella texter Innebär att läsa och förstå texter på papper som till exempel romaner, läroböcker och tidningar Texten är ofta linjär och kan innehålla illustrationer

10

11 Läsförståelse av digitala texter Innebär att läsa och förstå text som erbjuds via digitala artefakter och kan innehålla hyperlänkar, bilder, symboler, animationer och ljud Även läsning av traditionella texter som presenteras på skärm istället för på papper

12

13 Läsförståelse av traditionella texter på skärm Handlar om text med i stort sett samma utformning som texten skulle haft på papper, som läses från en digital skärm Texterna är oftast linjära och saknar hyperlänkar Det kan exempelvis vara böcker som läses på en läsplatta men även traditionella läsförståelsetest som ges i en elektronisk version

14 Hur läser du en dagstidning? https://b.socrative. com/login/student / https://b.socrative. com/login/student / Skriv in koden: VRDVORGX

15 PROCESS

16 Video-observationer Studie i tre steg Intervjuer – uppgifter Video-observationer 7 elevpar Elev åk 4 + elev åk 9 Analys –kategorier Förmågor som är viktiga för det digitala läsandet

17

18

19

20 Viktiga förmågor för digital läsning Traditionell skriftspråklig förmåga Multimodal literacy Navigation IT-kunskaper Informationskompetens

21 Traditionell skriftspråklig förmåga Skriva och stava Traditionell läsning

22 Multimodal literacy Semiotiska resurser – Har meningspotential – T.ex. en linje i en bild – Semiotisk modalitet Multimodalitet – Ord, bilder, tal, video, musik

23 Navigation Välja ”rätt” väg Sökstrategier Upptäcka återvändsgränder

24 IT-kompetens Hantera “apparaten” Förmåga att hantera webbläsaren/mjukva ra Kunskap om konventioner hos webbadresser

25 Informationskompetens Identifiera genre Förstå informations- arkitekturen Källkritik

26 RESULTAT

27 Papper - skärm 235 elever i 14-15-års åldern deltog Alla elever gjorde testet på både skärm och papper (balanserad design) Testet på skärm utformades så att det var så likt papperstestet som möjligt

28 Papper - skärm Bättre resultat på lästestet på papper än på skärm Skillnaden störst för texter med mycket fakta och information Större skillnad mellan testen för pojkarna än för flickorna

29 Papper - skärm Texter med kartor, diagram, formulär, information och faktatexter klarade eleverna bättre på papper

30 Papper - skärm Större stresspåslag och trötthet vid lästest på skärm (Wästlund, 2007) Texter på papper och skärm används på olika sätt (Hillesund, 2010) Arbetsminne och visuo-spatial förmåga vid navigation (Naumann et al., 2008, Pazzaglia et al., 2008) Illustrationer och text försvårar förståelse vid dyslexi (Wennås Brante, 2014)

31 PISA-UNDERSÖKNINGEN 2012

32 PISA-undersökningen OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65 deltagande länder, varav samtliga 34 OECD-länder Prov, elevenkät, skolenkät År 2012 deltog deltog knappt 4 700 svenska elever i 209 skolor i pappersprovet. I det digitala provet deltog ca 2 500 elever Matematik var huvudområde år 2012 (naturvetenskap 2015, läsning 2018)

33 PISAs traditionella lästest ATT BORSTA TÄNDERNA Blir tänderna renare och renare ju längre och hårdare vi borstar dem? Brittiska forskare svarar nej. De har faktiskt prövat många olika alternativ och kommit fram till det perfekta sättet att borsta tänderna. Två minuters borstning, utan att borsta för hårt, ger det bästa resultatet. Om man borstar hårt, skadar man tandemaljen och tandköttet utan att få loss matrester eller plack. Bente Hansen, som är expert på tandborstning, ger rådet att hålla tandborsten på samma sätt som man håller en penna. ”Börja på ena sidan och borsta längs med hela tandraden”, säger hon. ”Glöm inte heller tungan! Den kan faktiskt innehålla massor med bakterier som kan ge dålig andedräkt.” ”Att borsta tänderna” är en artikel från en norsk tidskrift. Använd ”Att borsta tänderna” här ovan för att besvara följande frågor.

34

35 Resultaten 2000-2012

36 Likvärdighet läsning

37 Andel elever under nivå 2 i läsning

38 Skillnad pojkar- flickor

39 PISA 2012 Svenska 15-åringar har haft den sämsta resultatutvecklingen av samtliga OECD-länder. Försämringen har skett inom samtliga tre kunskapsområden – matematik, läsförståelse, naturvetenskap. De svenska kunskapsresultaten ligger numera under OECD-genomsnittet i alla tre kunskapsområden. Pojkar och lågpresterande elever är de som har tappat mest. Likvärdighetsmåtten ger olika bilder i matematik jämfört med i läsförståelse och naturvetenskap.

40 Hur tycker du att PISA-resultaten stämmer om du jämför med dina egna erfarenheter av svenska 15-åringars läsförmåga? http://answergarden.ch/ view/182928 Skriv in ditt svar – ett ord med max 20 tecken

41 MINA TVÅ STUDIER UTIFRÅN PISA- DATA (2009)

42 PISAs digitala lästest

43

44 Unika aspekter i digital läsning

45 Pojkar och datorspelande Pojkarna lyckades bättre i de aspekter som var unika för det digitala läsandet Den mertid som pojkarna ägnade åt datorspelande förklarade denna skillnad

46

47 Förmågor som övas upp av vissa datorspel Visuo-spatial förmåga – navigera i texter med hyperlänkar Datorvana – hantera datorn, tolka symboler och bilder Läsaktiviteter kopplade till spel (wikis, forum m.m.) Engelska

48 Kulturellt och ekonomiskt kapital I både svenska och norska data fanns ett samband mellan kulturellt kapital och den övergripande läsprestationen Däremot återfanns inte något samband mellan den unika digitala läsfaktorn och faktorn för kulturellt kapital

49

50 Läsförståelse påverkas av sitt sammanhang

51 Mina slutsatser Digital läsning påverkas av den kontext som texterna presenteras i Speciella förmågor och kompetenser krävs för digital läsning Större likvärdighet i digital läsning än i traditionell läsning

52 Framtidens läsning?

53 Rasmusson, M. (2015). Reading Paper – Reading Screen, Nordic Studies in Education, 35(1), 3-19. Rasmusson, M. & Åberg-Bengtsson, L. (in press). Does performance in digital reading relate to computer game playing? A study of factor structure and gender patterns in 15-year-olds’ reading literacy performance. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2014.965795 Rasmusson, M. (2014). A Multilevel Analysis of Swedish and Norwegian Students’ Overall and Digital Reading Performance with a Focus on Equity Aspects of Education. Manuscript submitted for publication. Rasmusson, M., & Eklund, M. (2013). ”It’s easier to read on the Internet—you just click on what you want to read…” Abilities and skills needed for reading on the Internet. Education and Information Technologies, 18(3), 401-419. doi: 10.1007/s10639- 012-9190-3

54 DET DIGITALA LÄSANDET Begrepp, processer och resultat Mittuniversitetet Avhandling nr 209 ISSN 1652-893X ISBN 978-91-87557-94-1

55 Tack för att ni lyssnade! Maria Rasmusson e-post: maria.rasmusson@miun.se Tack för att ni lyssnade!

56 Referenser Wästlund, E. (2007). Experimental studies of human-computer interaction: working memory and mental workload in complex cognition. (Doktorsavhandling). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för psykologi. Hillesund, T. (2010). Digital reading spaces: How expert readers handle books, the Web and electronic paper. First Monday, 15(4). Naumann, J., Richter, T., Christmann, U., & Groeben, N. (2008). Working memory capacity and reading skill moderate the effectiveness of strategy training in learning from hypertext. Learning and Individual Differences, 18(2), 197-213. Pazzaglia, F., Toso, C., & Cacciamani, S. (2008). The specific involvement of verbal and visuospatial working memory in hypermedia learning. British Journal of Educational Technology, 39(1), 110-124. Wennås Brante, E. (2014). Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild? (Doktorsavhandling). (Göteborg Studies in Educational Sciences, 354). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

57 Källor till bilder ”The heart of the library” https://www.flickr.com/photos/katerha/https://www.flickr.com/photos/katerha/ ”Keyboard” https://www.flickr.com/photos/laurahendersondesign/https://www.flickr.com/photos/laurahendersondesign/ ”The High Coast Bridge” https://www.flickr.com/photos/nillanilzon/https://www.flickr.com/photos/nillanilzon/ ”Reading for bad weather” https://www.flickr.com/photos/elsie/https://www.flickr.com/photos/elsie/ ”Kindle” https://www.flickr.com/photos/43602175@N06/https://www.flickr.com/photos/43602175@N06/ ”Editing a paper! https://www.flickr.com/photos/nics_events/https://www.flickr.com/photos/nics_events/ ”Computer screen” https://www.flickr.com/photos/blakespot/https://www.flickr.com/photos/blakespot/ ”Dungeon LAN” https://www.flickr.com/photos/allaboutchase/https://www.flickr.com/photos/allaboutchase/ ”Testing time” https://www.flickr.com/photos/comedynose/https://www.flickr.com/photos/comedynose/ Skärmdumpar från Kamratposten, Bamse, Aftonbladet


Ladda ner ppt "Det digitala läsandet Maria Rasmusson Rikskonferens för specialpedagogik, Växjö 10 augusti 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser