Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A-F betygskriterier Åsa Lindström 14 & 16 mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A-F betygskriterier Åsa Lindström 14 & 16 mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 A-F betygskriterier Åsa Lindström 14 & 16 mars 2015

2 Introduktion till högre studier VT09
Agenda Rektorsbeslut Kriteriebaserad bedömning Beskrivande tillämpning Matematisk tillämpning Viktning av kursbetyg Exempel på kurser Tips från Lundkvist/Swartling och Ekecrantz Hur går vi vidare?

3 Rektorsbeslut Införa ytterligare en betygsskala A-F (sjugradig skala)
Kurser för internationella studenter ska använda A-F betygsskala från höstterminen 2015 Enbart en av de beslutade betygsskalorna kan användas på en kurs - enskilda delmoment kan dock ges U/G Ta fram betygskriterier: A, C och E-nivåerna rekommenderas Anförda skäl i beslutsdokumentet: Lnu:s ledningsgrupp har uttalat sig positivt. Skalan ger förbättrad tydlighet vad gäller svenska studenters möjlighet att konkurrera i internationella utbildningar. ”Det finns även erfarenheter som visar att internationella studenter, som bedriver studier vid Linnéuniversitetet efterfrågar en betygsskala med fler betygssteg.” (Ingen källa angiven) Ska i första hand gälla för kurser med internationella studenter. Bör senare komma att gälla för kurser på avancerad nivå. Reviderat rektorsbeslut 25 augusti 2014 Beslut om lokala regler för examinationer vid Lnu: I beslutet anges under punkt 4: Bedömning och betyg: Ny betygsskala har införts (A, B, C, D, E, Fx, F). Kurser för internationella studenter ska använda betygsskalan från ht 2015. Enbart en av de beslutade betygsskalorna kan användas på en kurs. Fakulteterna måste respektera tidsplanen för att lämna information till KursInfo. I beslutet i april 2014 anges under rubriken Genomförande att Universitetspedagogiska enheten ”bör involveras” för att stödja fakulteterna i arbetet med att utarbeta en A-F-skala. Arbetet bör anknyta till principen om ”konstruktiv länkning” mellan kursmål-innehåll-examinationsformer.

4 Lnu’s lokala regler för examinationer
”Bedömningsgrunder och de krav som ställs för respektive betygsgrad dvs. betygskriterier ska presenteras för studenterna skriftligen vid kurs/delkursstart.” Inte nytt! Även i gamla lokala reglerna. Motstridigt med Rektors A,C,E-förslag?

5 Från HT15 anges i alla kursplaner:
Betygskriterier behöver inte stå i kursplanen. Från HT15 anges i alla kursplaner: Betygskriterier för A-F-skalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband med kurs/delkursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda examinationsmoment till slutligt kursbetyg sker. Grading criteria for the A–F scale are communicated in writing to the student by the start of the course/module at the latest, as well as how grades on separate elements of examination are weighed to a final course grade.

6 Lärandemål vs. betygskriterier
Lärandemål vad studenterna ska kunna efter avslutad kurs Betygskriterie hur väl de möter lärandemålet

7 Bedömning (examination)
Den gula tråden Läraktiviteter Mål & kriterier Bedömning (examination)

8 Den gula tråden… ”constructive allignment”

9 Kriteriebaserad bedömning
För varje kurs anges: vad de förväntas lära sig; lärandemålen och hur väl; betygskriterier. Rättssäker examination – undvika godtycklighet i bedömningen Transparent bedömning som motiverar varför en viss prestation får ett visst betyg Effektivare bedömningsprocess Främjar lärande och skapar motivation Jag påstår detta! Här är också en definition av distinktionen mellan VAD de förväntas lära sig (lärandemålen) och HUR VÄL (bedömningskriterier).

10 Problem med kriteriebaserad bedömning
Internationell jämförbarhet Kan missgynna okonventionella och kreativa studenter Användbara kriterier är ”omöjliga” att formulera Balans mellan ytterligheter; för allmänt vs. för detaljerat en balans mellan ytterligheter – alltför allmänna och därmed riskera att tolkas på olika sätt eller att göra dem mycket exakta och med risk att lärare och studenter begränsar sin inställning till vad de ska åstadkomma för snävt kan missgynna okonventionella och kreativa studenter skapa ett än mer examinationsinriktat beteende hos studenterna en uppfattning bland lärare att de baserat på professionell erfarenhet vet normen för vilken prestation studenterna måste visa för att nå ett visst betyg, s.k. normbaserad bedömning användbara kriterier är ”omöjliga” att formulera Kan skapa ett mer examinations- inriktat beteende hos studenterna Lärare ”vet” vilken prestation studenterna måste visa för att nå ett visst betyg Viktning mellan olika examinations- moment

11 Beskrivande tillämpning
Betyg Bedömning A Utmärkt Enastående resultat med bara få mindre brister B Mycket bra Över förväntan med endast ett fåtal brister C Bra Generellt bra arbete med några brister D Tillfredsställande Acceptabel nivå, men flera brister finns E Tillräckligt Resultatet uppfyller mininikriterierna FX Otillräckligt Mer arbete krävs innan godkänt betyg kan ges F Avsevärt mer arbete krävs

12 Beskrivande tillämpning – en annan variant
Betyg Bedömning A Utmärkt Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. B Mycket bra Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. C Bra Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. D Tillfreds- ställande Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup, praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. E Tillräckligt Ett resultat som möter minimikraven enligt ovanstående, men inte mer. F Otillräckligt (Underkänt) Ett resultat som är otillräckligt.

13 Beskrivande tillämpning – mer detaljerad variant
Betyg Bedömning Med avseende på varje förväntat studieresultat för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier: A Utmärkt Utmärkt helhetsintryck. I stort sett korrekt, dvs. endast smärre brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Mycket hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet.   B Mycket bra Mycket bra helhetsintryck. Några brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar dock inte begripligheten för läsaren/åhöraren. Hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.  C Bra Bra helhetsintryck. En del brister finns avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. I några fall försvårar begränsningarna begripligheten för läsaren/åhöraren. Ganska hög nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna.  D Tillfreds-ställande En mer än endast acceptabel nivå. En hel del brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna försvårar i en hel del fall begripligheten för läsaren/åhöraren. Acceptabel nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. E Tillräckligt Godtagbar nivå. Avsevärda brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna leder dock inte till en oacceptabel nivå för läsaren/åhöraren. Godtagbar nivå om än med avsevärda brister vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. FX Otillräckligt Uppnår inte fullt en godtagbar nivå. Stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren försvåras avsevärt. Icke fullt godtagbar nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. F Mycket stora brister avseende något eller några av kriterierna kunskap, förståelse eller färdighet. Begränsningarna är av en sådan karaktär att begripligheten för läsaren/åhöraren nästan helt eller helt går förlorad. Undermålig nivå vad gäller något eller några av kriterierna analysförmåga, värderingsförmåga, kritisk reflektion och/eller självständighet vid lösning av de förelagda uppgifterna. Förslag till nya FEH’s nya riktlinjer!

14 Procent av totala poängsumman på tentamen
Matematisk tillämpning Under revision Betyg Procent av totala poängsumman på tentamen A 90% B 80% C 70% D 65% E 60% FX* < 60% F * Komplettering bör ej ges vid salstentamen.

15 Matematiska betygsgränser
Viktning av kursbetyg Under revision Betyg Matematiska betygsgränser A 8,51-9,00 B 7,51-8,50 C 6,76-7,50 D 6,26-6,75 E 6,00-6,25

16 Exempel på olika praxis gällande målformulering (7,5 hp)
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: redogöra för och reflektera över hur organiseringens processer skapar och utvecklar organisationer redogöra för och reflektera över organisationsämnet ur ett skandinaviskt perspektiv ställt i relation till internationellt vedertagna begrepp Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  härleda utbud av och efterfrågan på arbetskraft förklara begreppet jämvikt på arbetsmarknaden samt härleda jämvikt såväl grafiskt som matematiskt förutspå hur arbetstagare och arbetsgivare reagerar på förändringar av arbetsmarknadspolitiken och dess regleringar grafiskt och matematiskt motivera hur individer fattar beslut kring investeringar i humankapital beskriva lönestrukturen samt förklara hur lönespridningen påverkas av att det finns olika typer av arbeten och av att arbetstagare har olika mycket humankapital beskriva hur diskriminering på arbetsmarknaden påverkar sysselsättning och lönenivå för olika grupper av arbetstagare identifiera vilka typer av arbetstagare som sannolikt ansluter sig till fackföreningar samt beräkna matematiskt och visa grafiskt hur fackföreningar påverkar arbetstagare, arbetsgivare och arbetsmarknadsjämvikt förklara och redogöra för olika incitamentsskapande kontrakt och hur och varför sådana kontrakt används av arbetsgivare redogöra för olika typer av arbetslöshet, härleda arbetslöshetsnivån och förutspå hur arbetslöshetsnivån påverkas av arbetsmarknadspolitik och -regleringar skriftligt och muntligt presentera en tillämpning av ekonomisk teori på ett valt ämne inom arbetsmarknadsekonomi

17 1FE190 Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: redogöra för grundläggande teori inom organisering och ledning redogöra för klassiska bidrag till organisationsteorin och ämnets utveckling tolka organisatoriska fenomen utifrån olika perspektiv tillämpa och argumentera för olika handlingsalternativ i en organisation, i förhållande till teori och praktik identifiera problem, söka, värdera och tolka information, strukturera analys och beslutsunderlag samt förmedla detta i muntliga presentationer och skriftlig rapportering Betygskriterier Examinationsformer Examinationen sker genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. Muntliga presentationer samt ett aktivt deltagande under obligatoriska kursmoment förutsätts också för godkänt resultat.

18 1FE190 Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Skriftlig tentamen (5 hp) A B C D E FX F Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: redogöra för grundläggande teori inom organisering och ledning redogöra för klassiska bidrag till organisationsteorin och ämnets utveckling tolka organisatoriska fenomen utifrån olika perspektiv Vad krävs för A? Utmärkt- enastående resultat med bara få mindre brister. Vad krävs för C? Bra – generellt bra arbete med några brister. Vad krävs för E? Tillräckligt – resultatet uppfyller minini-kriterierna. Seminarieuppgift (2,5 hp) A B C D E FX F Vilka mål examineras genom inlämningsuppgift och muntliga presentation? tillämpa och argumentera för olika handlingsalternativ i en organisation, i förhållande till teori och praktik identifiera problem, söka, värdera och tolka information, strukturera analys och beslutsunderlag samt förmedla detta i muntliga presentationer och skriftlig rapportering Vad krävs för A? Eller ges endast U/G? Vad krävs för C? Vad krävs för E?

19 1FE193 Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II,  15 hp
Mål DELKURS 1 Extern redovisning 7,5 hp Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna: beskriva externredovisningens lagstiftning, normer och principer samt normbildningsprocessen bokföra vanligt förekommande affärshändelser upprätta enkla bokslut utarbeta enklare kassaflödesanalyser förklara grunderna i koncernredovisning förklara grunderna i internredovisning använda bokföringsprogram för löpande bokföring och bokslut förklara grunderna i redovisningsteori Betygskriterier Examinationsformer Examinationen sker genom enskilda skriftliga tentamina, genom författandet av rapport, samt datorlaborationer. I examinationen ingår att genomföra muntlig framställan inför grupp. Ett aktivt deltagande under obligatoriska moment förutsätts för godkänt resultat.

20 1FE193 Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II,  15 hp
Betyg A B C D E FX F Generell beskrivning av i vilken grad kursmålen har uppnåtts. Utmärkt- enastående resultat med bara få mindre brister. Bra – generellt bra arbete med några brister. Tillräckligt – resultatet uppfyller minini- kriterierna. Mål Efter avslutad delkurs förväntas studenten kunna: beskriva externredovisningens lagstiftning, normer och principer samt normbildnings-processen Vad krävs för A?    Vad krävs för C? Vad krävs för E? upprätta enkla bokslut utarbeta enklare kassaflödes-analyser bokföra vanligt förekommande affärshändelser förklara grunderna i koncern-redovisning förklara grunderna i internredo-visning förklara grunderna i redovis-ningsteori använda bokföringsprogram för löpande bokföring och bokslut

21 1FE617 Business Administration II – Consumer Behaviour, 7.5 credits
Objectives After completing the course the student is expected to be able to: describe and reflect upon different aspects of consumer behaviour with a societal perspective give account for the consumer decision process and analyze how it affects the marketing decisions of organizations explain how different psychological processes influence consumer behaviour integrate knowledge of consumer behaviour and marketing strategy apply consumer behaviour theory to solve consumer marketing oriented cases and problems, and clearly account for and discuss their conclusions in conversations with different groups Betygskriterier Examination Assessment of the student's attainments is carried out through written individual exam, written papers and oral presentations performed in group.

22 1FE617 Business Administration II – Consumer Behaviour, 7.5 credits

23 4FE18E Examensarbete i controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp
Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: redogöra för olika inriktningar inom vetenskapsteori redogöra för, applicera och kritiskt granska vetenskapliga metoder visa avancerade kunskaper om både kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera data redogöra för och kritiskt diskutera teori inom ämnesområdet för examensarbetet, dvs. ekonomistyrning, styrstrukturer och ekonomistyrsystem självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie med praktiska implikationer, på begränsad tid kommunicera andras och egna idéer och resultat, både för experter och en bildad allmänhet kreativt konstruera teori för att förstå eller förklara ett fenomen tillämpa vetenskapliga teorier på praktiska problem redogöra för, diskutera och på så vis visa förståelse för den etiska dimensionen av vetenskapligt arbete Ej fastställd Examination Bedömningen av de studerande prestationer sker genom utvärdering och opposition av examensarbetet. Dessutom ingår opposition av annat examensarbete och presentationen av examensarbetet.

24 Exempel på mål från examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: redogöra för och förstå konsekvenserna av olika perspektiv i skilda typer av undersökningar, vid val av metod och vid författandet av examensarbete identifiera, avgränsa och formulera ett problem med vetenskaplig relevans kommunicera och motivera sina metodval och visa på förståelse för dess konsekvenser identifiera, samla in, hantera och tydliggöra relevant empiri, med  utgångspunkt från undersökningsområdet och problemfrågans karaktär identifiera, klarlägga och analysera den teoretiska referensram som  relaterar till undersökningsfråga och problem analysera resultatet av en studie och på ett medvetet, självständigt och reflexivt sätt kunna tydliggöra olika ingredienser i detta författa och försvara ett vetenskapligt upplagt examensarbete självständigt och aktivt genomföra en opposition

25 Ekonomihögskolans nuvarande riktlinjer för examensarbeten i företagsekonomi
Under revision

26 Mål för självständigt arbete pedagogik magister Lnu
Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs: utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genomföra  ett självständigt arbete kunna på ett stringent och intresseväckande sätt presentera  egna resultat och  andras vetenskapliga arbeten kunna genomföra ett opponentskap

27 OBS! Inte A-F eller målrelaterat
Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu OBS! Inte A-F eller målrelaterat Bedömningsområde För betyget GODKÄND ska studenten För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom  Problematiserande Bakgrund -ha formulerat en bakgrund som ringar in och tydligt visar på den problematik som studien syftar till att belysa  - ha formulerat en bakgrund där problemområdet noggrant utreds och visar på komplexiteten i problematiken Syfte/frågeställning - självständigt ha formulerat ett tydligt angivet syfte och en undersökningsbar forskningsfråga med relevans för studiens inriktning  -ha formulerat syfte och frågeställning med precision och kreativitet Tidigare forskning -ha presenterat sådan tidigare forskning som beskriver kunskapsområdet allmänt och specifikt identifierar problemområdet -ha redovisat och kritiskt granskat de olika forskningsbidragens betydelse för problemområdet Teorianvändning - ha formulerat välgrundade argument för tillämpning av teori anpassad till studiens syfte och forskningsfråga -ha redovisat och diskuterat studiens teoretiska ramverk med väl framskrivna och analytiska kopplingar till studiens syfte och forskningsfråga   Metod -ha argumenterat för val av metod, ha redovisat och genomfört denna på ett adekvat sätt i förhållande till syfte, frågeställning och vald teori  -utifrån redovisade och transparenta val ha genomfört studiens empiriska delar -ha fört ett metodkritiskt resonemang som visar på god metodologisk medvetenhet  -utifrån välgrundade och noggrant motiverade val ha genomfört studiens empiriska steg Mål Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs: - utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genomföra ett självständigt arbete - kunna på ett stringent och intresseväckande sätt presentera egna resultat och andras vetenskapliga arbeten - kunna genomföra ett opponentskap

28 Exempel på betygskriterier från självständigt arbete pedagogik magister Lnu, forts.
Bedömningsområde  För betyget GODKÄND ska studenten För betyget VÄL GODKÄND ska studenten dessutom  Etisk medvetenhet - ha visat ett forskningsetiskt förhållningssätt vid planering och genomförande av studien = Resultat/Analys - ha tematiserat och redovisat underlaget för undersökningens resultat på ett för läsaren logiskt sätt - ha tolkat och analyserat materialet i relation till arbetets teorianvändning - utfört bearbetning, tolkning och analys i nära dialog med det teoretiska ramverket - visat fördjupad förståelse i analysen Diskussion -ha diskuterat de empiriska resultaten -ha argumenterat kring arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha kritiskt diskuterat lämpligheten i teori- metodval -på ett fördjupat sätt ha argumenterat kring arbetets framtida betydelse för forsknings- och utvecklingsarbete inom området - ha fört ett kritiskt resonemang om den valda metodens funktion i studien samt gjort fördjupade kopplingar till teori  Språk och form - skrivit en text som är väldisponerad och språkligt korrekt - sammanställt arbetet i enlighet med angivna formella krav på abstrakt, innehållsförteckning, tabeller, figurer, referenshantering och litteraturförteckning - skrivit en text som är väl anpassad till genren vetenskaplig prosa vad gäller logik, stringens och abstraktionsnivå. Försvar och opposition -ha försvarat sitt arbete med sakliga och relevanta argument -visar lyhördhet för, bedömer och omsätter relevanta förslag till förbättringar - på ett systematiskt, kritiskt och konstruktivt sätt ha granskat annans arbete och pekat på såväl brister som förtjänster -ha försvarat sitt arbete på ett övertygande sätt med väl underbyggd argumentation

29

30 Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011)
Formulera Involvera alla berörda lärare Avsätt tid för utarbetandet, gärna på avstånd från e-post och telefoner Utgå från kursmålen och var beredd att formulera om dem Ta hjälp av erfarenheter, t ex gamla tentamenssvar Hitta balans mellan tydliga och alltför detaljerade kriterier (riskerar att hämma kreativiteten) Fundera över viktning – ska vissa mål värderas högre? Vad kännetecknar skillnaden mellan två olika betyg? - Kvalitativ skillnad (tillfredsställande/bra)? - Kvantitativ skillnad (flertalet/samtliga)? - Annat?

31 Tips för dig som arbetar med betygskriterier (Lundkvist & Swartling, 2011)
Implementera Förtydliga för studenterna genom exempel Använd kriterierna aktivt under kursen och visa på användbarheten även under inlärning Efter examinationen – återkoppla utifrån kriterierna Testa kriterierna innan full implementering (t ex genom dubbelbedömning parallellt med tidigare system) Utvärdera både kriterier och användningen av dessa. Var beredd på att skriva om dem!

32 Hur går vi vidare?


Ladda ner ppt "A-F betygskriterier Åsa Lindström 14 & 16 mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser