Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transport Management ”Transport Management är att kombinera flera transportrelaterade forskningsområden för att vetenskapligt kunna analysera transporternas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transport Management ”Transport Management är att kombinera flera transportrelaterade forskningsområden för att vetenskapligt kunna analysera transporternas."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Transport Management ”Transport Management är att kombinera flera transportrelaterade forskningsområden för att vetenskapligt kunna analysera transporternas roll i företag, organisationer och myndigheter och samhället i stort såväl lokalt, regionalt och nationellt som globalt.”

4 Transport Management Ska tillgodose behovet av kompetens inom transportområdet avseende Operativ verksamhet och intern organisation Strategiska beslut Transporternas roll i samhället och för miljön

5 Varför behövs transportmanagers?
Globalisering, specialisering, handel och konkurrens, tillväxt och försörjning Nya fysiska strukturer, regler och förändrade nätverk, t ex EU:s utvidgning och regionalisering Nya handelsmönster och aktörer Förändrade politiska styrmedel Nya processer, produktions- mönster och lokaliseringar (t ex JIT, Lean, Agile/postponement o s v)

6 Mer… Nya produktions och konsumtionstrender: Från där- till när, här- och nuproducerat; t ex Slowfood o s v Nya tekniker – nya lösningar (ITS, drivmedel) Klimatförändringar; Kvalitets- och miljökrav Hållbar infrastruktur – sårbarhet, säkerhet Behov av helhetssyn och internationellt samarbete

7 Gods- och persontransporternas roll i hållbar samhällsutveckling står i fokus
Ekonomi: Lönsamhet, tillväxt, hållbarhet och planering Nya logistiska lösningar, mobility management, city logistics, intermodalitet/kombi Miljö, infrastruktur och samhällsplanering ITS Nytt ledarskap och styrning Process- och produktionsflödesutveckling Supply chain, service and risk management Nya kollektivtrafiklösningar

8 Omfattning Kandidatexamen (treårigt 180 hp) VT2011 gick totalt ca 150 studenter programmet! Högskoleexamen (tvåårigt 120 hp) Möjlighet att avsluta efter 2 år Några fristående kurser på halvfart

9 Efter tre år är du en Transport Manager!

10 Arbetsmarknadsdagen: LeTMi

11 Studentföreningen LeTMi

12 Internationalisering både borta och hemma!

13 Internationella utbyten

14 Kurser inom programmet

15 Kurser år 1 och 2 (nästan alla 7,5 hp)
Alla kurser på halvfart två och två Ht11 Transportlogistik I (15 hp) Transportinriktad företagsekonomi Transportengelska Vt12 Transportinriktad organisation och ledarskap Transporter och miljö Transportjuridik I Logistiska affärssystem Ht12 Transportlogistik II Transport Service management och Marknadsföring Transportinriktad Ekonomistyrning Kvantitativa beslutsmodeller med statistik

16 Vt13 Informationslogistik Transportjuridik II Organisationens lärande
Kultur, kommunikation och Transport Management eller Självständigt arbete för Högskoleexamen Ht13 Transportsektorn i samhällsekonomin (15 hp) Transportsystem, lokalisering och planering (15 hp) Vt14 Supply chain och risk management (15 hp) Examensarbete i Transport Management (15 hp)

17 Vad utbildningen kan ge dig!
Efter utbildningen arbetar du med taktiska och strategiska uppgifter i företag, organisationer eller myndigheter är du drivande i förnyelse- och innovationsarbetet hjälper du till att bidra till ett effektivare transportsystem och hushållning bidrar du till en hållbar samhälls- och klimat utveckling

18 Några yrken tidigare studenter fått
Transportupphandlare Produktionsplanerare Supply Chain Manager Infrastrukturplanerare Transportledare Transportsäljare Speditör Företagsledare Trafikplanerare Resursplanerare Utredare i transportfrågor Transportchef Ekonomiansvarig Marknadsanalytiker Projektledare Trafikansvarig i kommun Logistikchef Logistikutvecklare Doktorand/forskare Gymnasielärare ALLT ÄR MÖJLIGT!

19 Kontakter Hemsida: www.mah.se/transport
Programledare: Carl-Magnus Carlsson U-hallen, rum U427

20 Kurssekreterare: Eva Stockelius
U-hallen 5 vån.

21 Lärandemål för Transport Management
Kunskap och förståelse visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi med inriktning mot Transport Management, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

22 identifiera, förklara och förstå transportsystemens utveckling och betydelse i det moderna samhället, regionalt, nationellt och globalt samt de vetenskapliga metoder som är tillämpliga inom Transport Management analysera och förklara olika vetenskapliga metoder och modeller för utveckling av hållbara transporter i det moderna samhället

23 Färdighet och förmåga visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. visa förmåga att självständigt identifiera, analysera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

24 visa förmåga att formulera olika transport- och logistiklösningar samt intermodala flödesstrukturer i relation till god miljö- och jämställdhetshänsyn, lönsamhet samt samhällsekonomisk effektivitet med hänsyn tagen till hela försörjningskedjan

25 • utvärdera hur olika lösningar, metoder och modeller kan förenas för att hantera flöden av gods, personer och information i företag och samhälle, regionalt, nationellt och globalt i samklang med mål om hållbar tillväxt och utveckling

26 • analysera olika transportrelaterade och infrastrukturella modeller i relation till hållbar miljö- och samhällsutveckling

27 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika transport- och logistiklösningar i dialog med olika grupper • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i verksamheter som berörs av Transport Management • arbeta självständigt och i grupp samt ta ansvar för sitt eget lärande

28 Värderingsförmåga och förhållningssätt
•visa förmåga att inom företagsekonomi och Transport Management göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter •förhålla sig till den transportpolitiska debatten, målen och besluten och den vetenskapliga och tillämpade metodutvecklingen inom transportforskningsområdet

29 •visa insikt i kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
•visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

30 Uppläggning Föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar samt studiebesök. Självstudier utgör en viktig del av lärandet som du själv tar ansvar för Projektarbeten i samverkan med företag inom transportsektorn. Gruppövningar, case-studies och övningar Examination: Skrivningar/tentor, Rapporter/papers, Muntliga redovisningar

31 Mer VIKTIGT Passerkort/Datorid: Receptionen på Kranen (Plattan),1-12 september kl 9-17, fre Datoridentitet hämtas även på E-post: Du loggar in på webmail.mah.se med din datoridentitet. (hämtas på: Din epostadress är Ladok: lpw.mah.se Studieverkstaden: förbättra ditt språk och skrivande både på svenska och engelska. , Orkanenbiblioteket Nordenskiöldsgatan 10, Matematikverkstaden: få stöd i matematik. Kranen, sal C124,

32 It's learning

33

34 Studentkåren…. Kolla på http://karen. mah. se/ och http://www. mah
Studentkåren…. Kolla på och Orkanenbiblioteket, Nordenskiöldsgatan 10 Parkering: Månadskort köps på Parkering Malmö, Kaptensgatan 1, tel , måndag–fredag kl 08.30–16.00.

35 Schema ”Hitta schema” i högermarginalen på www.mah.se
eller För längre perioder välj på ”hitta schema” i högermarginalen sedan ”sök schema till vänster” Skriv in SGTRP, klicka på välj, kryssa sedan för denna kod, (SGTRP11, antagningsår) klicka på ”visa schema” Tentamensschema på där man måste anmäla sig inför skrivningar. Glöm inte göra kursvärderingar när kurserna är klara! Programrådet/styrgruppen: Välj 2 representanter! Kursplaner finns på

36

37 Hur läser man en kursplan? Transportlogistik I (15 hp)
Kursbeskrivning Kursen syftar till att ge studenten en introduktion till ämnet logistik samt förståelse för transportbranschen, varuflödenas och transportsystemens betydelse för samhällsutvecklingen och logistikens betydelse för effektivt resursutnyttjande. Kursen syftar vidare till att studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i rationell och effektiv styrning av materialflödet från råvara via producent till konsument och tillbaka för återvinning. Lärandemål Kunskap och förståelse Studenten ska efter avslutad kurs: -kunna redogöra för logistikens grunder samt metoder för material-, transport- och lagerstyrning ur ett lönsamhetsperspektiv -ha kännedom om till reglerna för att utföra arbeten på ett ur skydds- och miljösynpunkt säkert sätt -visa förståelse av arbetsmiljöfrågor och ergonomins betydelse inom transportsektorn -kunna redogöra för hur olika typer av gods transporteras säkert och effektivt med olika transportslag eller kombinationer av transportslag

38 Färdighet och förmåga Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
-diskutera logistikens betydelse för effektiva varuflöden, företagande, ekonomi och miljö ur ett lönsamhetsperspektiv -förhålla sig till och analysera sambanden mellan logistik, ekonomi och samhälle -analysera hur olika typer av gods transporteras säkert och effektivt samt diskutera och föreslå olika typer av lösningar för säker och effektiv godshantering och arbetsmiljöförbättringar -förmedla kunskap om säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljöfrågor och regelverk som är styrande för transportverksamheter -bedöma transportsäkerhet angående farligt gods enligt ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) och utifrån detta planera säkra transporter -bedöma olika säkerhetsaspekter avseende transporter av olika godsslag i olika miljöer och olika typer av transportmedel och emballage -värdera olika transportlösningar med hänsyn tagen till gällande trafikregelverk, transportmetodiska och miljörelaterade överväganden samt andra restriktioner Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska efter avslutad kurs: -kunna förhålla sig till logistikens betydelse för en hållbar utveckling

39 Formerna för att bedöma av studenternas prestationer
Kursen examineras med skriftlig tentamen (10 hp) och inlämningsuppgifter (5 hp) Krav för godkänd: Godkänd tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. För väl godkänd krävs dessutom väl godkänd tentamen. Innehåll Kursen innehåller logistikens grunder avseende olika metoder och modeller för effektiv materialflödesstyrning, lastbärarteknik, lagerstyrning och transportorganisation, skilda transport- och distributionssystem (så som t ex City Logistics) samt hantering av olika godsslag. Kursen behandlar vidare lastsäkring, miljösäkring, farligt gods, anläggnings- och distributionstransporter, skogs-, tank- och bulktransporter, livsmedelshantering (kyl, frys, värme), emballering, miljötransporter och kvalitetssäkring samt arbetsmiljöfrågor, ergonomi och de särskilda regelverk som är styrande för olika transportverksamheter. Arbetsformer Föreläsningar och lärarledda övningar/seminarier ca 80 timmar. Självstudietid innefattande projektarbeten/studiebesök m m ca 320 timmar. Betygsgrader Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

40 Kurslitteratur och övriga läromedel
Ahlberg, K. Arbetsmiljölagen. Prevent, senaste upplagan Aronsson, H., Ekdahl, B. & Oskarsson, B. Modern Logistik: för ökad lönsamhet. Liber, 2009 Lastsäkring. Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), senaste utgåvan Lumsden, K. Logistikens grunder: teknisk logistik. Studentlitteratur, 2006 Sjöfartens bok, Svensk sjöfartstidnings förlag, senaste upplagan Tedfeldt Jonsson, S. Handbok för vägtransport av farligt gods – styckegods. Prevent, senaste utgåvan Åkerihandboken. Sveriges Åkeriföretag, senaste upplagan Kompendium i transportlogistik Kursvärdering Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

41 Urbana studier Ubåtshallen
ÄMNEN Byggd miljö Byggteknik Fastighetsvetenskap Företagsekonomi Juridik Ledarskap och organisation Miljövetenskap Transport Management Ubåtshallen Restaurang vån 1 Mah våningar 3-5 Rumsnummer börjar med U Förbindelsegång på våning 3 till Kranenbyggnaden där det också finns restaurang Bussförbindelser Linje 2 - Lindängen, Södervärn, G A torg, Centralen, TS (hållplats Ubåtshallen), Turning Torso Linje 3 – Ringlinjen. Värnhem, Centralen, Kockums, Erikslust, Södervärn, Värnhem

42 Gemensam förvaltning: 3, 4 Studentkåren: 4
Universitetsholmen: Lärarutbildningen: 1, 2 Orkanenbiblioteket: 1 Gemensam förvaltning: 3, 4 Studentkåren: 4 Studievägledning, antagning, internationella frågor, präst, hälsovård, service till funktionshindrade: 5 Kultur och samhälle: 6 IMER: 6, Globala politiska studier: 6 Urbana studier: 7,8 Centrum för teknikstudier: 7,8 K3: 7, 8 Centrum för kompetensbreddning: 6 42

43 STUDENTKOLLEGORNA Närmare 22 000 personer studerar vid Malmö högskola
Snittålder 24,7 år 60% kommer från Malmö, 20% från Skåne och 20% från övriga landet 33% har utländsk bakgrund 92,7% av högskolans utexaminerade studenter hade jobb år 2006 Över 60% av studenterna är kvinnor 43


Ladda ner ppt "Transport Management ”Transport Management är att kombinera flera transportrelaterade forskningsområden för att vetenskapligt kunna analysera transporternas."

Liknande presentationer


Google-annonser