Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Styrelsearbetet 2006 i Probi 8 maj 2007 Peter Zakrisson, styrelseordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Styrelsearbetet 2006 i Probi 8 maj 2007 Peter Zakrisson, styrelseordförande."— Presentationens avskrift:

1 1 Styrelsearbetet 2006 i Probi 8 maj 2007 Peter Zakrisson, styrelseordförande

2 2 Styrelsen har haft 11 möten Under året har styrelsearbetet inriktat sig på att säkerställa att bolagets strategier och mål efterlevs Tillsättande av tf VD samt påbörjat rekryteringsarbete av ny VD Revisionskommittén, som utgörs av samtliga styrelse- medlemmar, har haft två separata möten under året Ersättningskommittén utgörs av styrelsen i sin helhet Styrelsearbetet 2006

3 3 Probis styrelse och ledning strävar efter att leva upp till aktieägarnas och övriga intressenters krav på god ägarstyrning genom: Öppenhet Tydlig styrning Väl fungerande interna rutiner Bolagsstyrning

4 4 Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning som reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelse, ordförande samt VD. Styrelsen har det yttersta ansvaret för Probis organisation samt förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsens uppgifter omfattar utvärdering och fastställande av strategier, affärsplaner och budget. Styrelsen fastställer också delårsrapporter och bokslutskommuniké. Styrelsens arbetsrutiner

5 5 Styrelseordförande är ansvarig för att kontinuerligt följa bolaget och se till att samtliga styrelseledamöter löpande får nödvändig information för att bedöma och utvärdera Probi. Styrelseordförande ska samråda med vd i strategiska frågor, leda styrelsemötena samt tillse att styrelseärenden inte handläggs i strid med jävsreglerna i aktiebolagslagen. Styrelseordförandens roll

6 6 Kommersialisering av kosttillskott både genom interna och externa resurser Kommersialisering inom livsmedelssektorn genom befintliga och nya erbjudanden Forsknings- och utvecklingsarbetet inom bolagets samtliga affärsområden Utvärdering av bolagets resurser Styrelsens utvärderingar

7 7 Årsstämma 8 maj 2007 Rolf Bjerndell, tf VD

8 8 Probi  Ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling  Utvecklar probiotika till nya produktkoncept med stor kommersiell potential  ProViva – stark marknadstillväxt under många år  Brett erbjudande från konsumentmarknad till sjukvårdsmiljö

9 9 Probis affärsmodell och strategi  Söker, identifierar, utvärderar och dokumenterar kliniskt intressanta bakteriestammar och probiotiska produktkoncept  Upprättar patentskydd och analyserar patentportföljen ur strategisk synvinkel  Erbjuder väldokumenterade probiotiska bakterier och produktkoncept  En allt bredare kundbas med många framgångsrika internationella aktörer Forskning Patent Kommersialisering

10 10 2006 i korthet Förstärkt marknadsbearbetning Kraftig försäljningsökning av ProViva, royaltyintäkter +21% Nytt, tvåårigt avtal tecknat med Danone En rad nya avtal tecknade inom Kosttillskott Tre avtalsmodeller breddar erbjudandet inom Kosttillskott Rolf Bjerndell utsedd till tf vd samt Per-Ola Forsberg till vice vd

11 11 Nya avtal Lansering våren 2007 Kanada, Finland, Kina och USA Lansering hösten 2007 Lansering under vintern 2007 Livsmedelsavtal för den europeiska marknaden Tyskland, Tjeckien, Slovakien och Grekland Lansering 2006 Sydafrika

12 12 Ett positivt 2006 Nettoomsättning37,2 27,2 +37% Intäkter FF33,6 24,1 +39% Kostnader-43,8 -37,2 +18% Resultat efter skatt-4,8 -8,8 Resultat per aktie-0,52 -0,94 +45% Kassaflöde-5,3-7,2+27% 2006 2005 Förändring Intäkter Kosttillskott4,6 3,5 +30% (MSEK)

13 13 Fortsatt stark utveckling under Q1 2007 Nettoomsättning 9,4 MSEK, +47% –Kraftig tillväxt för ProViva –Ökad royaltyintäkter inom Kosttillskott Rörelseresultat 0,8 MSEK (-2,7) –Functional Food 1,7 MSEK –Kosttillskott -0,3 MSEK –Klinisk Nutrition -0,7 MSEK Rörelsekostnader minskade till 8,8 MSEK (9,3) Kassaflöde 4,9 MSEK, likvida medel 39,4 MSEK (38,1)

14 14 Aktiekursutveckling 2006 – 2007/04

15 15 Största aktieägare sista april 2007 SKÅNEMEJERIER EK FÖR13,22% H&B CAPITAL LP12,95% PECUNIA8,72% KL CHEM AB6,05% NORDEA5,01% GÖRAN MOLIN med bolag4,55% BENGT JEPPSSON4,35% SIV AHRNÉ2,21% GUSTAF DOUGLAS2,14% TAPIRA INVESTMENT AB1,35% SEB PRIVATE BANK1,29% ESKIL JOHANNESSON1,07%

16 16 Affärsområde Functional Food Functional FoodKosttillskottKlinisk Nutrition Livsmedel berikade med ingredienser som ger positiva hälsoeffekter utöver produktens normala näringsvärde Livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost Näringsprodukter avsedda att användas på sjukhus och inom öppenvård Världsmarknad 90 mrd SEK Tillväxt 19 procent

17 17 Drivkrafter för väldokumenterad probiotika Functional Food Myndigheter - Önskan om bättre hälsa och lägre vårdkostnader - Kvalitetssäkring - Skärpta EU-regleringar Industri - Strävan mot högre marginal och tillväxt via innovativa produkter - En intressant ingrediens Konsumenter - Större medvetenhet och ett ökat hälsointresse - Funktionalitet önskas Forskning - Insikter om nyttan med probiotika

18 18 Affärsområde Kosttillskott Functional FoodKosttillskottKlinisk Nutrition Livsmedel berikade med ingredienser som ger positiva hälsoeffekter utöver produktens normala näringsvärde Livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost Näringsprodukter avsedda att användas på sjukhus och inom öppenvård Världsmarknad 7 mrd SEK Tillväxt 14 procent

19 19 Marknaden för Kosttillskott Probi och Institut Rosell har byggt upp distribution i det övre segmentet, med noggrant val av distributörer Cirka 25% av försäljningen i Frankrike är läkarordinerad - ger trovärdighet för övrig försäljning Probis kosttillskott väntas kunna lanseras även inom områden som immunförsvar, allergi samt hjärt- och kärlsjukdomar Probis kosttillskott inom nya områden samt nya kombinationsprodukter kommer att utvecklas

20 20 Tre olika avtalsmodeller breddar Probis erbjudande inom Kosttillskott Royaltyintäkter Försäljning av halvfabrikat Försäljning av färdig produkt

21 21 Affärsområde Klinisk Nutrition Functional FoodKosttillskottKlinisk Nutrition Livsmedel berikade med ingredienser som ger positiva hälsoeffekter utöver produktens normala näringsvärde Livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost Näringsprodukter avsedda att användas på sjukhus och inom öppenvård

22 22 Produktlansering Förutsättningar för lyckad lansering: –Kliniska data med bevisade hälsoeffekter Dokumentation (krävs för subventioner) Lokala regulatoriska begränsningar Distribution och paketering Hållbarhet

23 23 Forskning inom probiotika Probi är attraktivt för kompetenta forskare inom medicin, mikrobiologi och livsmedelskemi Omfattande forskarutbyte med flera ledande universitet Målet för de kliniska studierna: ge underlag för godkännande av produktspecifika påståenden Framtida potential i behandling och förebyggande av t ex allergi, cancer, typ II-diabetes, Alzeimers sjukdom och olika hjärt-och- kärlsjukdomar Väldokumenterad probiotika och attraktiva produktkoncept ska bidra till hög tillväxttakt

24 24 Probiotika kan bidra till bättre matsmältning och närings- upptag, och även motverka symptom vid inflammatoriska tarmsjukdomar Probiotika kan bidra till att hålla immunförsvaret i form Mag- och tarmbesvär Immunförsvar De stora folksjukdomarna i fokus …….. En klinisk prövning av probiotikaanvändning vid förkylningar genomförs

25 25 Probiotika kan bidra till att minska onormalt höga inflammationsnivåer och härigenom motverka sjukdomstillstånd Pobiotika kan återställa balansen, liksom bidra till att kroppen återhämtar sig efter fysisk ansträngning Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar Fysiologisk stress, återhämtning De stora folksjukdomarna i fokus Ökad förekomst av inflammation i västvärlden

26 26 Forskning En klinisk prövning av probiotikaanvändning vid förkylningar genomförs Intensivvårdsstudier –En stor intensivvårdsstudie pågår i Nederländerna Produktionsoptimering för nya bakteriestammar Säkerhetsdokumentation

27 27 Växande patentportfölj Ett viktigt värde och skydd för såväl Probi som våra partners och kunder - totalt 124 patent 4 nya patentansökningar 2006 avseende nya applikationsområden 21 beviljade patent under året, varav tre avseende bakteriestammar och 18 avseende applikationer

28 28 Aktiviteter 2007 Functional Food Geografisk expansion via nya partners Applikationsutveckling Kosttillskott Geografisk expansion via nya partners Applikationsutveckling Klinisk Nutrition Ta fram ett marknadsanpassat erbjudande FoU Probi ska inom ett år utveckla ytterligare produktkoncept

29 29 Grunden lagd för nästa tillväxtfas Stor framtida potential i forskningsportföljen Stort intresse för Kosttillskott och Functional Food Större frihet med det nya Danone-avtalet Nya avtal med marknadsledande distributörer väntas Såväl resultat som kassaflöde från den löpande verksamheten bedöms bli positivt under 2007


Ladda ner ppt "1 Styrelsearbetet 2006 i Probi 8 maj 2007 Peter Zakrisson, styrelseordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser