Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolagsstämma Probi 2005 10 maj 2005 Per Bengtsson, VD Konfidentiellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolagsstämma Probi 2005 10 maj 2005 Per Bengtsson, VD Konfidentiellt."— Presentationens avskrift:

1 Bolagsstämma Probi 2005 10 maj 2005 Per Bengtsson, VD Konfidentiellt

2 Detta är Probi Pionjärföretag
Grundades 1991 med första kommersialisering i mitten av 1990-talet Ledande aktör inom probiotisk forskning och utveckling ProViva första produkt utanför Japan med produktspecifikt hälsopåstående Väldokumenterad och patenterad probiotika 93 landspatent inom 10 patentfamiljer Anpassar probiotika till produktkoncept Licensierar ut probiotika mot högre ersättningsnivåer än branschen som helhet Avtal med marknadsledande bolag Global täckning, massmarknad Skånemejerier, Danone, Institut Rosell, Health World Breddat erbjudande från konsumentmarknad till sjukvårdsmiljö Konfidentiellt

3 Verksamhet – affärsmodell och strategi
 Söka, identifiera, utvärdera och kliniskt dokumentera intressanta bakteriestammar och probiotiska produktkoncept  Upprätta patentskydd  Analysera patentportföljen ur strategisk synvinkel  Teckna avtal med bevisat framgångsrika internationella aktörer  Tillhandahålla väldokumenterade probiotiska bakterier och produktkoncept Forskning Patent Kommersialisering Konfidentiellt

4 Verksamhet – affärsområden
Functional Food Kosttillskott Klinisk Nutrition Livsmedel berikade med ingredienser som ger positiva hälsoeffekter ut-över produktens normala näringsvärde. Livsmedel som är avsedda att komplett-era en normal kost. Näringsprodukter avsedda att användas på sjukhus och inom öppenvård. Licensavtal: Skånemejerier (1994) Danone (2003) Licensavtal: Health World (2003) Institut Rosell (2004): - Philips Health, USA - Quest Vitamins, GB Licensavtal: Affärsutveckling pågår Konfidentiellt

5 Verksamheten 2004 Produktutveckling tillsammans med Danone
Första avtal om lansering av ny produkt inom kosttillskott (USA) Viktiga forskningsresultat: Probis bakterier effektiva inom nya användningsområden Meta-analys visar att Probis bakterie ger minskad risk för infektion i intensivvård Nyemission och listbyte vid Stockholmsbörsens O-lista Konfidentiellt

6 Konfidentiellt

7 Största aktieägare sista april
Konfidentiellt

8 Ekonomiskt utfall 2004 Nettoomsättningen ökade med 15% (5) till 31,6 MSEK (27,5) Resultat -7,4 MSEK (-8,2) Functional Food +5,1 MSEK Kosttillskott -1,2 MSEK Klinisk Nutrition -5,8 MSEK Övrigt -5,5 MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,8 MSEK (3,4) Kassan var 46,9 MSEK (20,1) vid årets utgång Konfidentiellt

9 Functional Food – marknad
Marknad för probiotisk functional food: Global marknad ca 70 MdrSEK i konsumentledet Årlig tillväxttakt 10-12% Främst mejeriprodukter Danone och Yakult > 45% global marknadsandel Källa: Euromonitor, IMIS Database 2005 Konfidentiellt

10 Functional Food – drivkrafter
Forskning Insikter om nyttan med probiotika Konsumenter Större medvetenhet och ett ökat hälsointresse Industri Lönsamhetspress och strävan mot högre marginaler och tillväxt via innovativa produkter Myndigheter Strävan mot lägre vårdkostnader och bättre hälsa Kvalitetssäkring via ökade dokumentationskrav och regleringar Konfidentiellt

11 Functional Food 2004 Danone – en global marknadsledare inom probiotisk functional food Framgångsrik produktutveckling Flera varianter av produktlösningar framtagna Skånemejerier – dominerar i hela Sverige inom probiotisk functional food Royaltyintäkter ökade 8 % Ökad konkurrens på marknaden Lättsockrade produkter lanserades under året Konfidentiellt

12 Kosttillskott – marknad
Marknad för probiotiska kosttillskott: Global marknad ca 5 MdrSEK i konsumentledet Årlig tillväxttakt ca 11% Torra produkter som tabletter, dospåsar och kapslar Marknaden är omogen och fragmenterad Konfidentiellt

13 Kosttillskott - drivkrafter
Liknande drivkrafter som inom functional food Ökat intresse från läkemedelsbolag (OTC) att bygga marknad Fragmenterad marknad skapar möjligheter för stora spelare Konfidentiellt

14 Kosttillskott 2004 Institut Rosell – ledande leverantör (USA och Europa) av probiotiska kosttillskott Kapslar med lång hållbarhet i rumstemperatur utvecklade Etableringsstudie genomförd för att verifiera kapslarnas kvalitet Första kontrakten för distributionskanaler tecknade Konfidentiellt

15 Klinisk Nutrition – marknad
Probiotisk klinisk nutrition: Specialiserade näringsprodukter för sjukvården Används vid enteral nutrition (tillförs via sond eller mun) Premiumprodukter - högre marginaler Global marknad enteral nutrition ca 23+ MdrSEK i producentledet Källa: Årsredovisningar och investerarpresentationer från Abbot, Novartis, Fresenius Kabi, Numico samt intervjuer med branschrepresentanter Konfidentiellt

16 Klinisk Nutrition – drivkrafter
Ökad kunskap och dokumentation avseende probiotikans hälsoeffekter Krav på kortare vårdtider och en minskad antibiotikaanvändning Strävan att undvika infektioner och komplikationer vid kirurgiska ingrepp Probiotika erbjuder nya möjligheter att dämpa inflammation och förbättra näringsupptag Konfidentiellt

17 Klinisk Nutrition - 2004 Ett första produktkoncept framtaget
En meta-analys omfattande 230 patienter presenterades vid ESPEN, som stödjer att Probis produkt inom klinisk nutrition minskar antalet infektioner vid intensivvårdsbehandling Samtal med aktörer inom Klinisk Nutrition Konfidentiellt

18 Ekonomiskt utfall Q1 2005 Nettoomsättningen minskade till 7,3 MSEK (9,0) Storbritannien Danone periodisering Resultat -1,3 MSEK (0,4) Functional Food +0,7 MSEK Kosttillskott -0,2 MSEK Klinisk Nutrition -1,8MSEK Personalkostnader ökade med 0,7 MSEK till 3,9 MSEK Övriga externa kostnader minskade med 0,2 MSEK till 3,6 MSEK Kassaflödet var -1,7 MSEK och likvida medel uppgår till 45,2 MSEK (20,1). Konfidentiellt

19 Danone Q1 2005 Danone Stark tillväxt för Danones två probiotiska varumärken 2004 Actimel: + 31%, 787 MEuro Bio/Activia : +36,2%, 611 MEuro Danones globala marknadsandel från 12% till 20% på 2 år Under Q1: Efter konsumenttester bedömer Probi att Danones lansering skjuts fram till början av 2006. Konfidentiellt

20 Övriga samarbetspartners Q1 2005
Skånemejerier Royaltyintäkter ökade 6 % Nya smaker och produkter lanserades ProViva-sortimentet - lättsockrade produkter dominerar Revision av strategi i Storbritannien Institut Rosell Började leverera sin Probi-produkt i USA via distributören Philips Health Tecknade distributionsavtal med Quest Vitamins Ltd för Storbritannien Konfidentiellt

21 Aktiviteter 2005 Functional Food:
Stödja Danones förberedelser inför lansering Nya erbjudanden Fler probiotiska bakterier Dokumentation inom nya användningsområden Kosttillskott: Ökad potential via Institut Rosells befintliga och nya distributörer Klinisk Nutrition: Överenskommelse om att starta en studie på 500 personer under andra kvartalet 2005 vilken bekostas till största delen av externa anslag. Fortsatta samtal med intressanta licenstagare. Konfidentiellt

22 Probi - sammanfattning
Ledande utvecklingsföretag inom probiotiska bakterier Effektiv och väldokumenterad probiotika Kommersialiserade produkter och löpande intäkter Starka drivkrafter för väldokumenterad probiotika Två marknadssegment med stor potential Probiotika för massmarknaden – Danone Probiotika för sjukvården – god tillväxtpotential och hög marginal Forskning Patent Kommersialisering Konfidentiellt

23 Peter Zakrisson, Ordförande
10 maj 2005 Peter Zakrisson, Ordförande Styrelsearbete 2004 Konfidentiellt

24 Styrelsearbete 2004 Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter med Peter Zakrisson som ordförande. Styrelsen har haft 13 möten under 2004. Under året har styrelsen arbetat med att driva bolagets strategier och mål, deltagit i arbetet med nyemission och byte av lista. Revisorerna har deltagit på två möten för att avrapportera årsrevision samt status av intern kontroll i bolaget. Styrelsen utgör revisions-kommitte. Ersättningskommitte utgörs av styrelsen. Under året har en utvärdering av styrelsen genomförts. Konfidentiellt

25 Huvudpunkter under 2004 Styrelsen har varit mycket aktiv i:
Utvecklingsarbetet med Danone Framtagande av erbjudande och strategi inom klinisk nutrition Nyemissionen och bytet av lista från NGM till O-listan Konfidentiellt

26 Motiv till listbyte Öka förtroendet hos kunder och samarbetspartners
Öka kännedomen om bolaget nationellt och internationellt Möjliggöra ökat institutionellt ägande Möjliggöra ökad likviditet i handeln med bolagets aktier Konfidentiellt

27 Listflytt och nyemission
Likviditetsgarantiavtal med Hagströmer & Qviberg Omvänd split 5:1 Alla befintliga aktieägare fick teckna i emissionen Eftergifter från huvudaktieägarna: Ett aktieslag infördes Huvudägargrupp ställde ut säljoptioner Konfidentiellt

28 Styrelsen antog finansiella mål, oktober 2004
Tillväxt Organiska nettoomsättningstillväxten kommande 5-årsperiod i genomsnitt minst 25 procent per år Rörelsemarginal Rörelsemarginalen exklusive FoU-kostnader lägst 60 procent. FoU-kostnader efter en femårsperiod ej överstiga 30 procent av intäkterna Resultat före skatt Generera positivt helårsresultat senast inom en treårsperiod. Långsiktigt bedöms vinstmarginalen före skatt överstiga 25 procent Kassaflöde Positivt om tre år, uppgå till minst 50 procent av rörelseresultatet Skuldsättning Närmaste treårsperioden finansieras med eget kapital Konfidentiellt


Ladda ner ppt "Bolagsstämma Probi 2005 10 maj 2005 Per Bengtsson, VD Konfidentiellt."

Liknande presentationer


Google-annonser