Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6/1/2015SL1 Medicinska Kvalitetsindikatorer Nationella samrådsgruppen för säkerhet och kvalitet i vården (Soc, Lf, Spri och Svenska Läkaresällskapet) Medicinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6/1/2015SL1 Medicinska Kvalitetsindikatorer Nationella samrådsgruppen för säkerhet och kvalitet i vården (Soc, Lf, Spri och Svenska Läkaresällskapet) Medicinska."— Presentationens avskrift:

1 6/1/2015SL1 Medicinska Kvalitetsindikatorer Nationella samrådsgruppen för säkerhet och kvalitet i vården (Soc, Lf, Spri och Svenska Läkaresällskapet) Medicinska kvalitetsrådet (MKR) (Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund) Svensk medicin 1993 nr 38 - förslag om Medicinska kvalitetsindikatorer (MKI)

2 6/1/2015SL2 Medicinska Kvalitetsindikatorer Styrelsen för medicinsk mikrobiologi har gett referensgrupperna för klinisk bakteriologi och klinisk virologi i uppdrag att presentera förslag på MKI Arbetsgrupp: Lena Dillner, Britt Åkerlind, Sture Löfgren och Magnus Thore. Ett första utkast presenterades vid vårmötet i Lund.

3 6/1/2015SL3 Medicinska Kvalitetsindikatorer - en mätbar variabel som har hög relevans och är entydigt tolkningsbar - ska belysa viktiga aspekter på vårdens kvalitet - ska kunna identifiera förhållanden som bör analyseras och där möjlighet till förbättring finns - ska ha hög validitet med avseende på kvalitet och kunna användas för att påvisa kvalitetsförbättringar

4 6/1/2015SL4 Medicinska Kvalitetsindikatorer A. MRSA (Svarsrutin i relation till klinisk relevans) Spridning av MRSA inom svensk sjukvård förhindras bl a genom omfat- tande screening. De nordiska länderna och Nederländerna har lyckats hålla prevalensen låg, men genombrott har skett. Spridning av samhällsförvär- vad MRSA ökar nu fokus på screeningprogrammen. MRSA är anmälningspliktig. Det är av synnerlig vikt att våra rutiner på laboratorierna är sådana att patienter ej behöver isoleras i onödan, i väntan på provsva. Snabbt svar är viktigt också för övriga som provtas med MRSA- frågeställning.

5 6/1/2015SL5 Medicinska Kvalitetsindikatorer MRSA (forts) 1. Nyckeltal: Andelen MRSA-neg prov som besvaras inom ett dygn från att det kommit till laboratoriet 2. Mätmetod: Ta ut information från datasystemet. Referens: MRSA-screening enligt "Halmstadmodellen" Bil 3.4, Referensmetodik I 2. Nedre Luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005.

6 6/1/2015SL6 Medicinska Kvalitetsindikatorer B. Influensa A och B (Svarsrutin i relation till klinisk relevans) Influensavirus är luftburna RNA-virus som regelbundet återkommer varje säsong under vinterhalvåret med större eller mindre epidemier som följd. Smittspridning sker lätt på akutintag och vårdavdelningar vilket kan ställa till med stora bekymmer vid inläggning av patienter med febersjukdom. Snabbt svar underlättar handläggning av influensapositiva patienter, som bör isoleras.

7 6/1/2015SL7 Medicinska Kvalitetsindikatorer B. Influensa A och B (forts) 1. Nyckeltal: Andelen nasofarynxprov med influensafrågeställning som besvaras samma vardag om prov inkommit till lab före kl.14.00 2. Mätmetod: Information från remisser och datasystem under 1 månad av högsäsong eller under hela säsongen beroende på provmängd Referens: Referensmetodik I 2. Nedre Luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005.

8 6/1/2015SL8 Medicinska Kvalitetsindikatorer C. Blododlingar (Mäter logistik och rutiner) Prov från patient med potentiellt livshotande tillstånd, och är därför att betrakta som akutprov. Det ska snarast inkuberas i rätt miljö. Med detta avses inkubatorsystem för blododlingar samt beredskap att vid positiv signal kunna omhändertas enligt laboratoriets rutiner.

9 6/1/2015SL9 Medicinska Kvalitetsindikatorer C. Blododlingar (forts) 1. Nyckeltal: Andelen blododlingar som kommer in i rätt miljö inom 24 timmar från provtagningstillfället. 2. Mätmetod: Tills vidare en 14-dagsperiod höst och vår där beställarna ombeds ange provtagningstid. Referens: Referensmetodik I 4. Bakteriemi-diagnostik SBL-tryck nr 135-1993.

10 6/1/2015SL10 Medicinska Kvalitetsindikatorer D. Herpes simplex frågeställning vid encefalitmisstanke (Svarsrutin i relation till klinisk relevans) Båda typerna av HSV kan infektera centrala nervsystemet. Fokal HSV- encefalit utgör den allvarligaste formen, vanligen en följd av primär eller sekundär HSV 1 infektion. Många patienter får bestående hjärnskador och kan få återfall. Antiviral terapi finns och sätts in på klinisk misstanke.

11 6/1/2015SL11 Medicinska Kvalitetsindikatorer D. Herpes simplex frågeställning vid encefalitmisstanke (forts) 1. Nyckeltal: Andelen likvorprover som svaras nästa vardag eller samma vardag om prov inkommit till laboratoriet senast kl. 09.00. 2. Mätmetod: Information från remisser och datasystem under 6 månader till 1 år. Referens: Referensmetodik I 9. Infektioner i centrala nervsystemet. SMI-tryck nr 114-1997.

12 6/1/2015SL12 Medicinska Kvalitetsindikatorer Vi vill se MKI som ett dynamiskt medel för vårt förbättringsarbete. Utfallen för våra MKI kan förslagsvis sammanställas och bearbetas av respektive referensgrupp, med återkoppling till laboratorierna. Vi börjar i liten skala och föreslår att första årets utfall får ligga som grund för att sätta mål för respektive MKI. När vi inom professionen tycker att ett MKI nått sitt mål kan det bytas mot ett annat.


Ladda ner ppt "6/1/2015SL1 Medicinska Kvalitetsindikatorer Nationella samrådsgruppen för säkerhet och kvalitet i vården (Soc, Lf, Spri och Svenska Läkaresällskapet) Medicinska."

Liknande presentationer


Google-annonser