Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratins utmaningar och förtroendevaldas roll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratins utmaningar och förtroendevaldas roll"— Presentationens avskrift:

1 Demokratins utmaningar och förtroendevaldas roll
Ahmad Azizi Demokratiutvecklare, kommunledningsförvaltningen

2 Demokrati Skillnaden mellan demokrati i teorin och i verklighet
Demokrati som idé och i teori Olika modeller Demokrati som verklighet och i praktiken Demokrati är mer än de formella allmänna valen

3 Botkyrkas strategi för demokrati och delaktighet
Alla vi som arbetar i Botkyrka har en viktig uppgift att lyssna på och möta behoven hos olika samhällsgrupper. Demokratin i Botkyrka är inte bara för medborgarna. Demokratin i Botkyrka ska byggas av och utvecklas med medborgarna.

4 Utvecklingsområden för demokrati och delaktighet
Den representativa demokratin Delaktighet och inflytande i Botkyrka Botkyrka samarbetar med civilsamhället 4. Samarbete internationellt och nationellt 5. Ungas inflytande i Botkyrka 6. Digital demokrati 7. Demokrati på arbetsplatsen i Botkyrka

5 Utmaning: relationen mellan förtroendevalda och medborgarna
Att vara förtroendevald i Botkyrka är ett viktigt, utvecklande och utmanande uppdrag. Relationen mellan förtroendevalda och medborgarna är kärnan i demokratin. Det är ett förtroende varje förtroendevald alltid behöver fundera över. Hur kan du på bästa sätt leva upp till förtroendet? Botkyrkas befolkning växer och deras förutsättningar att delta i demokratin förändras med samhällsutvecklingen. Demokratins former och uttryck måste därför ständigt diskuteras och utvecklas.

6 Utmaning: antalet fortroendevalda minskar
Att öka tilliten till partipolitiken och den kommunala organisationens förmåga att genomföra fattade beslut är en utmaning för Botkyrka kommun. Antalet förtroendevalda på kommunal nivå har minskat samtidigt som antalet förtroendeuppdrag per politiskt förtroendevald har ökat (Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011, SCB).

7 Dialogforum 3,9 % är medlemmar i ett politiskt parti (10% 1991)
Dialogforum har fungerat som en kompletterande kontaktyta och som ett politiskt forum där förtroendevalda träffar kommuninvånare mellan valen. Men ett utvecklingsarbete är nödvändig. Kommunens strategi: ”För att förbättra och förenkla för medborgares inflytande i sitt eget område så behöver dialogformen utvecklas. Dialogforumen ska vara utformade så att medborgarnas synpunkter på ett tydligt sätt kan tas tillvara på och användas som underlag vid beslutsfattande. De ska dessutom spela en självklar roll i respektive områdes utveckling”. Verksamheten behöver säkerställa invånarnas faktiska möjligheter för påverkan vid deltagande i dialogforum. Nya riktlinjer för dialogforum 3,9 % är medlemmar i ett politiskt parti (10% 1991) ca 1 % av medborgarna är aktiva förtroendeuppdrag politiker Konsekvensen för demokrati?

8 Utmaning: representativitet bland de förtroendevalda
Att de förtroendevalda är representativa för befolkningen har betydelse för den lokala demokratin i Botkyrka. Medborgarnas Botkyrka- Medborgarnas fokus. Färre kvinnor, unga och utrikesfödda i de politiska partierna, fullmäktige…

9 Utmaning: jämlikt deltagande är en grund för demokrati
Rättigheter i ett demokratiskt samhälle måste ha ett jämlikt värde. Skillnader i deltagande i allmänna valen och skillnaden i delaktigheten mellan valen ökar mellan olika samhällsgrupper. Det handlar om att värna om den mänskliga rättigheten till deltagande.

10 Våldsbejakande extremism är en demokratisk utmaning att hantera
Extremism: religiös, politisk och kulturell extremism. Botkyrkas civilsamhälle mobiliserar tillsammans med kommunen för att stärka lokalsamhällets motståndskraft.

11 Händelser i omvärlden och dess konsekvenser för demokratin
Nationella och globala händelser påverkar invånarnas syn på och benägenhet att delta i demokratin. Att hantera de diskussioner som uppstår bland Botkyrkabor vid sådana händelser är en utmaning för kommunen och för att behålla medborgarnas förtroende.

12 Ungas syn på demokrati är en utmaning
Var femte ung svensk mellan 18 och 29 år kan tänka sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar. Var fjärde ung svensk tycker inte det är så viktigt att de får leva i en demokrati. Var fjärde ung svensk tycker det vore bra, om Sverige styrdes av en ”stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen och allmänna val”. Nästan 15 % av de unga tycker att det vore bra eller mycket bra och Sverige styrdes av militären.

13 Utmaning: förtroendevalda och det civila samhällets engagemang
En god relation och en stark tillit mellan förtreondevalda och det civila samhället är viktigt för demokratin i Botkyrka. En ömsesidig tillit. Sociala rörelser. Folkliga initiativ.

14 Samtal/Dialog 1. Är frågan påverkbar? 2. Är jag/vi som beslutsfattare
påverkbar/a?

15 Sammanfattning av utmaningar:
Relationen mellan förtroendevalda och medborgarna Antalet fortroendevalda minskar Representativitet bland de förtroendevalda Jämlikt deltagande - skillnader i deltagande ökar mellan olika samhällsgrupper. Våldsbejakande extremism är en demokratisk utmaning att hantera Ungas syn på demokrati är en utmaning Förtroendevalda och det civila samhällets engagemang Verklig påverkan och inflytande- är vi påverkbara?


Ladda ner ppt "Demokratins utmaningar och förtroendevaldas roll"

Liknande presentationer


Google-annonser