Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals CHAPTER 33 Ecdysozoans: The Molting Animals.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals CHAPTER 33 Ecdysozoans: The Molting Animals."— Presentationens avskrift:

1 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals CHAPTER 33 Ecdysozoans: The Molting Animals

2 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Exoskelett: ett viktigt steg i evolutionen + ger skydd och stöd + fäste för muskler  snabbare rörelser -växer inte nytt mjukt skal färdigt då det gamla skalet lossnar nytt mjukt skal färdigt då det gamla skalet lossnar djuret oskyddat och långsamt under skalömsningen djuret oskyddat och långsamt under skalömsningen

3 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Exoskelett: ett viktigt steg i evolutionen maskliknande ecdysozoer har kutikulamaskliknande ecdysozoer har kutikula tunt, flexibelt tunt, flexibelt stöder men skyddar inte stöder men skyddar inte hydroskelett, långsamma rörelser hydroskelett, långsamma rörelser gaser, mineralämnen och vatten kan transporteras igenom gaser, mineralämnen och vatten kan transporteras igenom binder djuret till fuktiga habitat binder djuret till fuktiga habitat tagelmaskar och nematoder har seg kutikula och kan leva på land tagelmaskar och nematoder har seg kutikula och kan leva på land

4 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Exoskelett: ett viktigt steg i evolutionen hårda exoskelett är byggda av kitinhårda exoskelett är byggda av kitin kräver nya lösningar för kroppens uppbyggnad, t.ex. muskelstyrda lemmarkräver nya lösningar för kroppens uppbyggnad, t.ex. muskelstyrda lemmar skyddar mot uttorkning  landliv möjligtskyddar mot uttorkning  landliv möjligt

5 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals 32.1 Figure 32.1 figure 32-01.jpg

6 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Kinoryncha, kinorhyncher Marina, lever i sand och dyMarina, lever i sand och dy < 1 mm< 1 mm Segmenterad kutikulaSegmenterad kutikula Phylum Priapulida, korvmaskar Marina, lever nedgrävda i sedimentMarina, lever nedgrävda i sediment 0,5-20 cm0,5-20 cm osegmenteradeosegmenterade

7 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals 32.1 Figure 32.1 figure 32-01.jpg

8 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Chaetognatha, pilmaskar Marina rovdjurMarina rovdjur Kroppar med tre segment: huvud, bål, svansKroppar med tre segment: huvud, bål, svans näring och exkretionsprodukter transporteras i vätskan i bukhålan m. hj.a. ciliernäring och exkretionsprodukter transporteras i vätskan i bukhålan m. hj.a. cilier huvudbålsvans

9 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Nematomorpha, tagelmaskar lever i sötvatten, t.ex. dammarlever i sötvatten, t.ex. dammar Seg kutikulaSeg kutikula kan vara upp till en meter långakan vara upp till en meter långa larven parasiterar på arthtropoderlarven parasiterar på arthtropoder

10 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Nematoda, rundmaskar Artrikt och vitt utbrett phylumArtrikt och vitt utbrett phylum stora mängder finns i jordstora mängder finns i jord Seg kutikula med många lagerSeg kutikula med många lager Muskulärt svalgMuskulärt svalg rörelse genom kontraktion av longitudinella musklerrörelse genom kontraktion av longitudinella muskler parasiter: t.ex. trikiner, spolmaskar, elefantiasisparasiter: t.ex. trikiner, spolmaskar, elefantiasis

11 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals figure 32-05.jpg Trichinella sp.

12 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Brugia malayi

13 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals 32.1 Figure 32.1 figure 32-01.jpg

14 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Onychophora, klomaskar tunn böjlig kutikula som innehåller kitintunn böjlig kutikula som innehåller kitin hydroskeletthydroskelett lemmar: utväxter ur kroppen bildar kloförsedda, oledade benlemmar: utväxter ur kroppen bildar kloförsedda, oledade ben liknar antagligen arthropodernas förfäderliknar antagligen arthropodernas förfäder

15 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Tardigrada, björndjur fuktiga habitat, t.ex. mossafuktiga habitat, t.ex. mossa kitinförsedd kutikula, oledade lemmar, hydroskelettkitinförsedd kutikula, oledade lemmar, hydroskelett 0,1-0,5 mm0,1-0,5 mm saknar organ för gasutbyte och cirkulationsaknar organ för gasutbyte och cirkulation överlever torka i vilostadiumöverlever torka i vilostadium

16 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals 32.1 Figure 32.1 figure 32-01.jpg

17 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Arthropoda, ledfotingar Segmenterade kropparSegmenterade kroppar muskler fästa vid exoskeletonmuskler fästa vid exoskeleton de flesta arter har ledade lemmarde flesta arter har ledade lemmar rörelse, födointag, känselsinne rörelse, födointag, känselsinne en del forskare klassar alla ledfotingar i samma phylumen del forskare klassar alla ledfotingar i samma phylum här indelade i fyra phyla p.g.a. tidig separering av utvecklingslinjernahär indelade i fyra phyla p.g.a. tidig separering av utvecklingslinjerna

18 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Arthropoder: fyra nulevande phyla Phylum Crustacea – kräftdjurPhylum Crustacea – kräftdjur Phylum Hexapoda - insekterPhylum Hexapoda - insekter Phylum Chelicherata – palpkäkar (vattenspindlar, hästskokrabbor, spindeldjur)Phylum Chelicherata – palpkäkar (vattenspindlar, hästskokrabbor, spindeldjur) Phylum Myriapoda - mångfotingarPhylum Myriapoda - mångfotingar

19 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Trilobita havslevande organismer, för länge sedan utdödahavslevande organismer, för länge sedan utdöda tunga hårda exoskelett bevarats som fossiltunga hårda exoskelett bevarats som fossil ledade lemmar med början till specialisering för olika uppgifterledade lemmar med början till specialisering för olika uppgifter

20 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Crustacea: kräftdjur parafyletisk grupp? Var förfäderna till insekterna kräftdjur?parafyletisk grupp? Var förfäderna till insekterna kräftdjur? segmenterad kropp indelad i huvud, mellankropp (thorax), bakkropp (abdomen) segmenterad kropp indelad i huvud, mellankropp (thorax), bakkropp (abdomen) naupliuslarvnaupliuslarv Decapoda: räkor, kräftor, krabborDecapoda: räkor, kräftor, krabbor Isopoda: gråsuggorIsopoda: gråsuggor Amphipoda: märlor, tånglopporAmphipoda: märlor, tångloppor Copepoda: hoppkräftorCopepoda: hoppkräftor Cirripedia: havstulpanerCirripedia: havstulpaner......

21 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals figure 32-01.jpg

22 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals 32.12 Figure 32.12 figure 32-12.jpg

23 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Hexapoda: Insekter Den dominerande djurgruppen: 1,5 miljoner arter beskrivnaDen dominerande djurgruppen: 1,5 miljoner arter beskrivna land- och sötvattenhabitatland- och sötvattenhabitat huvud med ett par antennerhuvud med ett par antenner mellankropp med tre par ben, flygande insekter har ett eller två par vingarmellankropp med tre par ben, flygande insekter har ett eller två par vingar bakkroppbakkropp gasutbyte med hjälp av tracheergasutbyte med hjälp av tracheer

24 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals 32.14 Figure 32.14 figure 32-14.jpg

25 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Insekter Klass Apterygota: vinglösaKlass Apterygota: vinglösa hoppstjärtar, borstsvansar (t.ex. silverfisk) Klass Pterygota: vingförseddaKlass Pterygota: vingförsedda ca 28 ordningar, indelade i tre grupper ca 28 ordningar, indelade i tre grupper 1. kan inte vika vingarna: dagsländor, trollsländor 2. kan vika vingarna, ofullständig metamorfos t.ex. gräshoppor, skinnbaggar 3. kan vika vingarna, fullständig metamorfos t.ex. skalbaggar, fjärilar

26 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Insekter: ordlista Odonata:dragonfly: trollsländaOdonata:dragonfly: trollslända mayfly: dagslända Ephemeroptera: damselfly: jungfrusländaEphemeroptera: damselfly: jungfruslända Orthoptera: rätvingarOrthoptera: rätvingar Plecoptera: bäcksländorPlecoptera: bäcksländor Dermaptera: tvestjärtarDermaptera: tvestjärtar Thysanoptera: tripsarThysanoptera: tripsar Hemiptera: skinnbaggarHemiptera: skinnbaggar Homoptera: växtsugareHomoptera: växtsugare Neuroptera: nätvingarNeuroptera: nätvingar Coleoptera: skalbaggarColeoptera: skalbaggar Trichoptera: nattsländorTrichoptera: nattsländor Lepidoptera: fjärilarLepidoptera: fjärilar Diptera: tvåvingar (flugor och myggor)Diptera: tvåvingar (flugor och myggor) Hymenoptera: steklarHymenoptera: steklar

27 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Myriapoda: Mångfotingar Anatomiskt indelade i huvud och kroppAnatomiskt indelade i huvud och kropp kroppen segmenterad, böjlig, med stort antal benkroppen segmenterad, böjlig, med stort antal ben massor med artermassor med arter enkelfotingar (centipedes) är rovdjur med stora käkar, ett par ben per segmentenkelfotingar (centipedes) är rovdjur med stora käkar, ett par ben per segment dubbelfotingar (millipedes) är växtätare, två par ben per segmentdubbelfotingar (millipedes) är växtätare, två par ben per segment

28 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Phylum Chelicerata, palpkäkar kroppen indelad i framkropp och bakkroppkroppen indelad i framkropp och bakkropp framkroppen har två par mundelar och fyra par benframkroppen har två par mundelar och fyra par ben Klass Pycnogonida: havsspindlarKlass Pycnogonida: havsspindlar Klass Merostomata: hästskokrabborKlass Merostomata: hästskokrabbor Klass Arachnida: spindeldjurKlass Arachnida: spindeldjur

29 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Spindeldjur välanpassade till landlivvälanpassade till landliv skorpionerskorpioner lockespindlar (harvestmen)lockespindlar (harvestmen) spindlarspindlar kvalster (mites)kvalster (mites) fästingar (ticks)fästingar (ticks) organen som producerar spindelväv är modifierade lemmar i association med körtlarorganen som producerar spindelväv är modifierade lemmar i association med körtlar

30 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals Evolution av protostomer Började i havetBörjade i havet Vätska som stöd och bas för rörelserVätska som stöd och bas för rörelser  segmentering gav bättre kontroll sessila djur: kolonibildning  individuell specialiseringsessila djur: kolonibildning  individuell specialisering predation  skyddande skalpredation  skyddande skal skyddande skal gav nya möjligheter till rörelse  exoskelett, muskler och lemmarskyddande skal gav nya möjligheter till rörelse  exoskelett, muskler och lemmar  bättre möjligheter att invadera land

31 Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals


Ladda ner ppt "Chapter 32: Ecdysozoans: The Molting Animals CHAPTER 33 Ecdysozoans: The Molting Animals."

Liknande presentationer


Google-annonser