Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsrätt (747G62 ).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsrätt (747G62 )."— Presentationens avskrift:

1 Affärsrätt (747G62 )

2 Obeståndsrätt (föreläsning 2013-07-21)
BETALNINGAR Till vem ? Av vem ? När ? Var ? OM t ex osäkert vem ska betala till eller om B är i dröjsmål deponering ”betala med befrian de verkan till Lst” Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet OM t ex betalning till fel person (el fel belopp) rätt till återkrav ”condictio indebiti” Inverkan god tro hos mottagare

3 TVÅ MÖJLIGHETER UTMÄTNING KONKURS Utsökningsbalken (1981:774) Konkurslagen (1987:672)

4 UTMÄTNING Krav på s k exekutionstitel (beslut om bet skyldighet) t ex gm dom gm betalningsföre läggande Lag (1990:746) om betal- ningsföreläggande och hand- räckning Utmätning - verkställande av exekutionstitel

5 Utsökningsbalken (UB)
Tillämpningsområde ”verkställighet av dom eller annan exekutionstitel, som innefattar en betalningsskyldighet” (UB 1:1) Exekutionstitlar (UB 3:1) KRM handlägger (UB 1:3) Utmätningsbar egendom - ”egendom som ej är undan-tagen … i denna balk” (UB 4:2) - undantag (UB 5 kap)

6 UTMÄTNING AV LÖN UB 7 kap Hur mycket får utmätas ? (jfr förbehållsbelopp, UB 7:3-4) INVÄNDNING MOT UTMÄTNING ”Annans egendom” Krav ? Presumtion – besittning (UB 4:18) Jfr UB 4:19

7 KONKURS ”förfarande som avser att fördela en insolvent gäldenärs egendom mellan alla borgenärer (med beaktande av regler om förmånsrätt)” Def 1:1 KonkL Krav: ”obestånd” då ”G inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga inte endast är tillfällig” (1:2 KonkL) Ansökan - av G eller B (1:2) - hos TR (2:1) Vilken egendom omfattas ? ”all egendom som personen ägde då beslut togs om konkurs och det som tillfaller honom under konkursen” (Jfr 3:1-3) Undantag: beneficium (3:5)

8 Regler om utdelning (11 kap)
Regler om ackord (12 kap) Regler om återvinning (4 kap) - ex 4:5 ”om B gynnats framför andra på otillbörligt sett” - ex 4:6 ”om förekommit gåvor till nackdel för B” - ex 4:7 ”om avstått fr rätt till hälften vid bodelning” - ex 4:10 ”om betalning i förtid” - verkan av återvinning (4:14) - ansökan (4:19-20)

9 FÖRMÅNSRÄTTSLAGEN Böter, viten m m (19 §)
”vid utmätning el konkurs har B inbördes rätt till betalning enligt denna lag” (1 §) Prioriterade – oprioriterade fordringar Förmånsrätt är särskild eller allmän (2 §) Oprioriterade fordringar (18 §) - inbördes lika rätt Böter, viten m m (19 §) Ex särskild f-rätt (3-9 §§) Ex allm f-rätt (10-14 §§)

10 ANDRA MÖJLIGHETER SKULDSANERING FÖRETAGSREKON- STRUKTION Skuldsaneringslagen Lag om företagsrekonstruktion


Ladda ner ppt "Affärsrätt (747G62 )."

Liknande presentationer


Google-annonser