Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhismens spridning i Asien

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhismens spridning i Asien"— Presentationens avskrift:

1 Buddhismens spridning i Asien
Introduktion

2 Buddha uppmuntrade munkarna att sprida läran och buddhismen blev tidigt en missionerande religion.
Buddhismen spreds först till Sri Lanka och sedan till Burma. Thailand, Laos, Kambodja och delar av Vietnam. Alla dessa länder använder sig av Palikanon. Det var först härskarna i dessa länder som accepterade buddhismen. Det finns tre gemensamma drag i buddhismen: -Det finns inte några fullt ordinerade nunnor i dessa länder - Det blev möjligt för män att tillfälligt upptas i kloster-gemenskapen. - Buddhistiska tankar blandades med lokala trosföreställningar och religiösa vanor.

3 Sri Lanka. Theravada ”de äldres skola” kom först till Sri Lanka. Traditionen säger att Buddha Shakyamuni själv besökte Sri Lanka och lämnade en gång ett fotavtryck efter sig på berget Adam’s Peak. Man ville på Sri Lanka behålla theravada, som förknippas med sanghan (församllingen). Idealet var alltjämt att bli en arhant, en upplyst, ett ideal som endast kan uppnås om man är medlem av munkförsamlingen. Lekmännens fromhet var mer inriktad på handlingar, karma, för att uppnå en bättre existens i nästa liv.

4 Burma. Redan på kejsar Ashokas tid skickades missionärer till Burma.
Senare kom påverkan från mahayana och den tantriska buddhismen. På 1000-talet så bestämde en kung att han föredrog theravada efter inverkan från Sri Lanka. Man studerade särskilt abhidharmapitaka som innehåller texter om metafysiken och meditationen. Förbuddhistiska föreställningar om nater lever kvar, de är en sorts medier som ger en typ av seanser. Forskning visar att buddhismen i Burma och andra länder i Sydostasien uppvisar tre dimensioner. 1) Nirvanabuddhismen relaterad till sanghan, 2) lekmännens karmabuddhism, Man hänger sig år goda handlingar etc ) Apotropaisk buddhism (avvärjande), som kännetecknas av att man försöker skydda sig mot demoner och faror av olika slag. Skillnader mellan karmabuddhister och normativa buddhister:

5 Karmabuddhisterna säger ofta att nirvana kan vänta och man föredrar samsara och strävar efter att födas till ett bättre liv. Många av de normal byinvånarna föredrar lust i stället för lidande. Man accepterar inte begreppet duhkha (lidande), utan bejakar världen. Man accepterar inte icke-jagsbegreppet (anatman) utan anknyter i stället till förbuddhistiska föreställningar om ett jag som lever från liv till liv. Man önskar samla meriter i stället för att ägna sig åt meditation. Det ovanstående gäller i hög grad också för andra buddhistiska länder som Thailand, Kambodja , Tibet. Den ”filosofiska buddhismen” är inte så attraktiv för många i befolkningen.

6 Kina – De gamla kinesiska religionerna
I det gamla Kina f.Kr. Fanns det en dyrkan av förfäderna. En viktig gud var Himmelen (Tian). Tre begrepp var viktiga Tian (Himmelen), Dao (Vägen) och Yin-Yang (kvinnligt-manligt; mörkt-ljus etc) På 500-talet f.Kr. uppstod de två stora religionerna konfucianismen och daoismen. Konfucius ( f.v.t.) lanserade begreppet li som står för den goda samhällsordningen. Människan är en kugge i samhällsmaskineriet och det grundläggande är de 5 relationerna: 1) furstens godhet – undersåtens lojalitet, 2) faderns kärlek – sonens pietet, 3) de äldres vilja – de yngres vördnad, 4) mannens rättvisa - kvinnans lydnad och vännens trofasthet - vännens återgäldande.

7 Den konfucianska etiken var en pliktetik och den blev en statslära under Han-dynastin (202 f.v.t e.v.t.) DAOISMEN: Läran grundades på 600-talet f.v.t. av Lao Zi. Han skrev boken Tao Te Ching (Dao de Jing), ”boken om Vägen och dess kraft”. Lao Zi var mystiker. Typiskt är att begreppet Dao inte kan beskrivas i positiva termer. Det är evigt, opersonligt, odifferentierat, höjd över alla motsättningar och oföränderligt. Dao är endast tillgängligt för den som kan praktisera wu-wei, ”konsten att icke-verka”, eller ”den handlingslösa handlingen”. Läran är full av paradoxer som ska förstås intuitivt. Lao Zi kan betraktas som en mystiker där målet är en typ av ”befrielse”.

8 Buddhismen i Kina. Buddhismen etablerade sig stegvis under de första århundradena e. Kr. På 400-talet översattes ett antal buddhistiska texter till kinesiska av den lärde Kumarajiva. I norra Kina fick buddhismen en mer folkig karaktär med intresse för magiska förmågor, visualisering av buddhan Amitabha, goda handlingar etc. I söder betonades den intellektuella dimensionen av buddhismen. ”Det rena landets buddhism” var viktig och utgår från buddhan Amitabha, som härskar i det stora landet i väster och man kunde åkalla honom i bön. Man var beroende av Amitabhas nåd och det räckte med att repetera hans namn för återfödas i hans himmel.

9 Chan-buddhismen. Ordet chan kommer från sanskritordet dhyana som betyder meditation.
Den hade sitt ursprung i texten Lankavatarasutra och sin första patriark, Bodhidharma, som kom till Kina år 470 e.v.t. Bodhidharma lanserade en meditationsteknik som gick ut på att sitta och stirra in i en vägg. Det var en formlös meditation. Man kunde också ägna sig åt t ex bågskytte och kampsport. Ex vis i Shaolinklostret som har arvet från Bodhidharma. Chanbuddhismen accepterade läran från den indiska buddhismen om att samsara och nirvana är i grunden identiska Man övertog också läran om Tathagatagarbha, föreställningen om att Buddhas väsen är närvarande i alla levande varelser. Det är alltså meningslöst att söka nirvana på ett visst ställe. Man kan uppleva upplysningen plötsligt, som en blixt och det är kännetecknet för chan med den plötsliga upplysningen som kommer genom ologiska gåtor, medtation etc.

10 Japanska religioner. Shintoismen är Japans traditionella religion som fortfarande finns idag. Ordet betyder ”gudarnas väg”. Shintoismen är i första hand ett system av ritualer. Det historiska ursprunget är dunkelt, men religionen fanns minst från 500-talet e.v.t. Det saknas en religiös kanon och religionen består snarast av en mängd religiösa vanor. Gudavärlden är mycket stor. I centrum finns Amaterasu, solguden som sände sin sonson till jorden och denne upprättade det första kejsardömet vilket betyder att kejsaren är gudomlig. Kami är ett mycket viktigt begrepp som står för en odifferentierad kraft, inneboende i allting. Det står för 1) släktens förfäder, 2) deifikationer av naturkrafter eller mänskliga förmågor, också kami som förknippas med jord, floder regn etc, 3) avlidna ledares själar, dvs kejsare och stora hjältar. Shintoismens ritualer kretsar kring att skapa ordning i kosmos ur kaos.

11 Japansk buddhism. När buddhismen introducerades i Japan på 500-talet så had den alltså en tusenårig historia. Immigranter från Kina och Korea kom med den nya religionen. Prins Shotoku på 500-talet anknöt till buddhismen och byggde en del tempel och studerade buddhistiska texter. Under Nara-perioden främjades buddhismen tillsamman med shintoism och konfucianism som alla levde tillsammans. Under den senare Heian-perioden kretsade intresset för buddhismen kring sutralitteraturen. Tendaibuddhismen infördes i Japan av munken Saicho på 700/800-talet. Den bygger på Lotussutran. Man åberopade namnet på Amitabha (Amida).

12 Shingon-buddhismen och Det rena landets buddhism.
Shingon-buddhismen grundades av Kukai på 800-talet. Det är en esoterisk variant av buddhismen grundad på tantriska texter som grundaren tog med sig från Kina. I meditationen används de tantriska metoderna mudra, mantra och mandala. ”Det rena landets skola”, Jodoshu: I denna skola ömmar man för vanliga arbetande lekmän som behöver lita på Amida och födas i Amidas rena land (västra paradis. Man skapade mantrat ”Namu Amida Butsu” (Lovad vare Amida Buddha som används för att be om Amidas nåd.

13 Nichirenbuddhismen (1200-talet) och Zenbuddhismen(1200-t)
Grundaren Nichiren var en karismatisk personlighet med profetiska egenskaper. Han talar om universell befrielse, men skolan blev med tiden till en form av militant buddhism Zenbuddhismen infördes först av Eisai i slutet av och 1200-talen. Han grundade Rinzai-skolan och gjorde den till en elitrörelse i samhället. I Rinzai-skolan infördes koan-meditationen som är en gåtfull fras utan lösning som man ska fundera på och eventuellt nå befrielsen. Ex: Hur låter det när man klappar med en hand. Den andra Zen-skolan är sotozen, grundad av Dogen på 1200-talet. Han grundade ett kloster, Eiheiji, på en avlägsen plats i Japan.

14 Dogen införde zazen-metoden som går ut på att man ska sitta och meditera och titta in i en vägg. Man bara sitter och eventuellt kan upplysningen komma. Dogen säger att handling och upplysning är detsamma. I meditationen i klostret ingår också att laga mat och göra andra praktiska göromål. Allt är meditation i ett sådant kloster. Dogen öppnade också helt för kvinnan möjlighet att nå upplysning. Buddhismen och social aktivism: Det finns en del exempel på social aktivism som Dalai Lama i Tibet och Aung San Suu Kyi Burma. Under Vietnamkriget brände sig en del munkar levande i protest mot den sydvietnamesiska regeringen. I Tibet finns exempel på munkar och andra i fängelser som har använt metoder för att överleva extrema situationer av tortyr i kinesiska fängelser.


Ladda ner ppt "Buddhismens spridning i Asien"

Liknande presentationer


Google-annonser