Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ Praktisk nätpedagogik: Planering av och handledning på nätstödda kurser 30.10.2012 Tove Forslund Lärcentret tove.forslund@abo.fi,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ Praktisk nätpedagogik: Planering av och handledning på nätstödda kurser 30.10.2012 Tove Forslund Lärcentret tove.forslund@abo.fi,"— Presentationens avskrift:

1 tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/
Praktisk nätpedagogik: Planering av och handledning på nätstödda kurser Tove Forslund Lärcentret Tove Forslund, Lärcentret

2 Dagens teman Vad ska vi tänka på då vi planerar nätstödd undervisning?
Bra – mindre bra i nätkurser Planeringsprocessen Pedagogisk planering Beskrivning av lärprocessen och lärandemål Översikt över kursen Val av teknik Materialproduktion Aktivering av studerandena: Övningsuppgifter på nätet - exempel, goda råd, bra att tänka på Handledningen under olika skeden av kursen: före arbete med uppgifter (instruktioner), under arbetets gång (stöd och handledning samt feedforward) och efteråt (feedback) Lärarens roller och handledningens funktion: social, teknisk, pedagogisk och organisatorisk Tove Forslund, Lärcentret

3 Vad bidrar till bra resp. misslyckad (nät)kurs?
Lyckad kurs Enkla och tydliga instruktioner Kursdeltagarna känner varandra Diskussionerna känns nyttiga och inspirerande Gruppen lagom stor Deltagarnas motivation och studieerfarenhet Alla kurser måste inte vara ”pakkosociala” Beakta deltagarnas och kursens specialdrag Mångsidig, framskrider i lämpliga delar Misslyckad kurs Undervisningen/upplägget ensidigt/enformigt Feldimensionerad (för mycket innehåll/uppgifter) Måste i diskussioner kommentera sådant som i princip någon redan sagt Kursmiljön är svår att navigera i och oredig Jfr Verkkokurssin suunnittelu/TY/Kulttuurituotannon ja maisemantuktimuksen laitos

4 Kirsten Larsen, Dansk BiblioteksCenter: What works in teaching?
variera motivera illustrera strukturera + aktivera

5 Inlärningspyramiden föreläsning 5 % text 10 % med audiovisuella hjälpmedel 20 % demonstration 30 % diskussion 50 % genom att göra 75 % genom att undervisa andra 90 %

6 Tre skeden i kursens livscykel
Planering & produktion ’byråkrati’ pedagogisk planering planering av kursmaterial val av medium uppgörande av övningsuppgifter planering av handledning tekniskt genomförande Genomförande/ undervisning ev. närstudier handledning och feedback Uppdatering och vidareutveckling

7 Verktyg för planeringsprocessen
Handboken för nätkursproduktion Checklista för kursutvecklingsprocessen Planeringsunderlag > Stödmaterial > Anvisningar för nätkurser

8 Planeringsunderlag Modul/Helhet /Tema/Vecka 1 /Tema/Vecka 2 etc
Tidsperiod Lärandemål Innehåll Litteratur Aktivering/ Övningsuppgift 1 -Hurudan uppgift Omfång Indiv./par/grupp Teknik Feedback Bedömning Deadline Aktivering/Övn.uppgift 2 etc Uppskattad arbetsmängd för lärare / studerande

9 Översikt för kursdeltagarna och planeringsverktyg
Exempel på schematiska översikter: > Stödmaterial > Anvisningar för nätkurser: Schematiska översikter över kurs

10 Handbok för nätkursutveckling
> Stödmaterial > Anvisningar för nätkurser 1. Planering 2. Produktion 3. Start och genomförande 4. Avslutning Förberedelse & yttre ramar Produktion av kursmaterial Uppdatering av nätkurs som skapats tidigare Kursavslutning & kurs- utvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Kursstart + ev. närstudier Dokumentation, uppdatering & vidareutveckling Medieval Planering av handledning & feedback Handledning Utvärdering av arbets- processen Lärmiljö & layout Examination Testning av kursen

11 Planera den studerandes lärprocess
Kursens mål och innehåll Vad är kursens lärandemål? Se Guide för kurs- och undervisningsplanering + guiden Att skapa och revidera kurser i MinPlans kursdatabas Jfr ex. Blooms taxonomi Utgångspunkten för aktiveringen Vilka kunskaper och färdigheter får den studerande? Notera även allmänna färdigheter som tränas via nätkurser: teamarbete, nätverkande, sociala färdigheter, IT, informationssökning, utvärdera andra etc Pedagogiskt angreppssätt – hur lär studenterna Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Peda-gogisk planering Medieval

12 Formulera lärandemål Inleds med ”Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna” och därefter 4–8 målbeskrivningar som innehåller ett aktivt verb, som berättar om vad studeranden förväntas kunna göra vid studieperiodens slut, t.ex. namnge, sammanfatta, redogöra för, analysera, tillämpa, tolka (kunskapsmål), endast ett aktivt verb per lärandemål, ett eller flera ord som anger kvaliteten i det som studerandena förväntas kunna eller göra, t.ex. självständigt, utförligt, översiktligt (färdighetsmål), ett eller flera ord som används för att visa att lärande har uppnåtts, t.ex. kunna ta ställning till etiska avgöranden i samband med x... (attitydmål) Prestationerna skall vara mätbara, dvs. kunna bedömas och utgöra grund för betygssättningen

13 Modellen bygger på en sammanfattning och översättning som Khalid El Gaidi gjort efter Gronlund N.E. How to Write and Use Instructional Objectives.(2000)

14 Beskrivning av lärprocessen hjälper studerande att
se kursen som helhet se vilka arbetsskeden som ingår i kursen se vilket stöd han/hon får uppskatta arbetsmängden se kursen som en del av helhet/övriga studier Konkreta lärandemål, vilka kunskaper och färdigheter skall studerande få Via vilka arbetsskeden, uppgifter, arbetssätt och med vilken tidtabell går studerande framåt Hur, när och av vem handleds den studerande på nätet Hur och när bedöms den studerandes lärande, vem bedömer och ger feedback, vilka bedömningskriterier används Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Peda-gogisk planering Medieval Information om kursen

15 Beskrivning av studieprocessen 1
Beskrivning av studieprocessen 1. Allmän studievägledande information i kursen Handledning och feedback vilka kommunikationskanaler används i kursen feedback Planering av studierna och arbetsmängd förslag på hur den studerande kan fördela sitt arbete under veckan att arbeta i grupp Tekniskt stöd och tekniska guider plattformsguide för studerande att ladda ned programvara att lämna in uppgifter Skrivtekniska instruktioner skrivråd och -guider referensteknik Kontaktpersoner Kurs- och ämnesbeskrivning Kurslitteratur och –material om printning av material biblioteksinformation Kursens upplägg/schema länk till översiktsbild av kursen terminologi som används i kursen Bedömning och examination kursens examination bedömning av uppgifter vitsords-/betygsboken allmänna krav på uppgifterna Här finns en mall för den allmänna informationen: > Stödmaterial > Anvisningar för nätkurser

16 Beskrivning av studieprocessen, forts.
2. bild på innehåll studiegången se exempel på schematiska översikter: > Stödmaterial > Anvisningar för nätkurser: Schematiska översikter över kurs 3. tekniska lärmiljöns struktur

17 Teknik att välja: Kursens struktur och studenternas skriftliga övningsuppgifter: Moodle ÅA:s bloggverktyg Handledning (muntlig): Adobe Connect Videoföreläsningar: Adobe Connect för online-föreläsnigar och inbandning av korta föreläsningar Adobe Presenter, Adobe Captivate och skrivtavla + Camtasia för produktion av audio-/videomaterial Filmning eller ljudinspelning av föreläsningar Annvändarguider, stödpersoner och produktionshjälp, se > Utrustning&programvara Planering Förberedelse av yttre ramar för kursen Pedagogisk planering Medie-val

18 Produktion av kursmaterial
Planering av aktivering av studerande Planering av handledning och feedback  Lärmiljö och layout Utvärdering och testning av kursen Produktion av kursmaterial Lärarens instruktionsmaterial Studenterna producerar material Material som läraren använder i feedforward

19 Nätföreläsningar/Audio- och videomaterial
Distansstudier/-undervisning möjlighet för studerande att ta del av föreläsning fastän de inte kan närvara ej resor till kursorten (t.ex. gästföreläsare, ÖPU-kurser) Repetition de studerande kan repetera, ta del av föreläsningen eller delar av den på nytt Dokumentation och återanvändning gästföreläsning/specialist (obs! Upphovsrätt) föreläsning kan användas på olika sätt/återanvändas Sparar in föreläsartid ej upprepning av samma föreläsning i många grupper Åskådliggörande möjlighet att åskådliggöra processer eller demonstrera något (videofilm, räkneövningar) ”Rest”: det som läraren inte hinner föreläsa på timmen

20 Adobe Connect Kan ha olika vyer ”pods” i olika storlek: chat,
whyteboard, notepads, gallup, föreläsarens (+ deltagarnas kamerabild) Tillgänlig via webben

21 Så här kan en färdig föreläsning se ut:
Adobe Presenter Tilläggsmeny till Ppt, enkel att använda Tillgänglig i Mimers Brunn på LC (särskild licens ca 130 €) Banda in ljud (med headset) Banda in video (med webbkamera) (Kan lägga till quizzes & surveys) Blir Flash-format då publiceras Så här kan en färdig föreläsning se ut: Ljud + foto av föreläsaren

22 Adobe Captivate Inbandning av det som sker på datorns desktop + möjligt banda in ljud till det + textboxar Tillgänglig i Mimers Brunn på LC (särskild licens, ca 100 €) MinPlan-eguide gjord i Adobe Captivate:

23 Skrivtavla Skriva/rita för hand (också på dokument ex bild/ppt/excel som hämtas in) + ev. ljud Spelas in med Camtasia Wacom cintiq + Camtasia Tillgänglig i MimersBrunn på LC Bild: Maria Sundström använder skrivtavlan Ex: Jonas Lagerström, föreläsning i nationalekonomi: (se t.ex. vid 37 min)

24 Utgångspunkten för planering av aktiveringen
Produktion Produktion av kursmaterial Planering av aktivering av studerande Planering av handledning och feedback  Lärmiljö och layout Utvärdering och testning av kursen belastningsanalysen, dvs. beräknandet av studerandes arbetstid  antalet övningsuppgifter och omfånget på dem lärarens arbetstid  begränsningar för mängden handledning  övningsuppgifternas typ och omfång de pedagogiska målen för att uppnå lärandemålen måste materialet aktiveras (kunskaper/ almänna färdigheter / attityder) examinationen tentamen längre skriftligt arbete /kontinuerliga korta övningsuppgifter

25 Handledning före, under och efter
“Förebyggande” handledning instruerande material instruktioner för övn.upppgifter studieguide studerandes tidsplanering och –användning Kravet på instruktionerna för övningsuppgifter klara och rediga instruerande utmanande och motiverande inspirerande konsekventa genom hela kursen Hjälp under pågående övningsarbete frågar ger råd uppmuntrar feedforward Efter uppgift: Feedback vitsord individuell eller gruppfeedback

26 Examination För att avlägga kursen måste deltagarna avklara följande:
Närvaron på x % av närstudierna Deltagit i diskussionerna med x antal inlägg/kursavsnitt vilka uppfyller kraven på diskussionsinlägg Gjort alla/x % av övningsuppgifterna Skrivit uppsats/hemtent mm Och vitsordet baseras på (exempel): Aktivt* deltagande i nätdiskussioner x % av vitsordet Övningsuppgifter x % av vitsordet Uppsats/hemtent/projketarbete x % av vitsordet * ”aktivt” bör definieras

27 För tydliga övningsuppgifter:
Uppgiftens nummer: Uppgiftens namn (så beskrivande som möjligt) Tidpunkt/Deadline: Målsättning med uppgiften /lärandemål: Litteratur/material som utgör underlag för uppgiften: Uppgiftsbeskrivning: Omfång: Bedömning: (dvs. vad är det som bedöms, vad är kriterierna och får den studerande vitsord eller godkänt/icke-godkänt) Feedback: (dvs. hurudan feedback får den studerande av läraren eller av andra studerande; är det individuell feedback, gruppfeedback, modellsvar) Hur bedöms uppgiften? När ges feedback? Vem ger feedback? I vilken form ges feedback? Var hittas feedbacken? Tekniska instruktioner: (dvs. instruktioner för hur uppgiften skickas in, och för vem den publiceras)

28

29 Det skall också vara kiva att studera på nätet
Nancy Pettersson, minikonferens 2006

30 Kvalitet i nätundervisning
Aktivitet Reflektion Kommunikation Kontextanknytning Individualisering Meningsfullt lärande Överföring Målinriktat Samarbete Konstruktivism Meningsfullt lärande/Mielekäs oppiminen, se t.ex.

31 Aktiverande metoder i nätet för att uppnå meningsfullt lärande: några exempel
Autentisk tillämpande uppgifter rollspel debatt (för-forum, mot-forum, debattforum) intervjua experter studerande deltar i temadiskussioner ute på webben virtuella fältstudier / exkursioner sociala medier, ex. studerandena gör egen blogg samlar och värderar information/material på nätet i egen länksamling (delicious.com) – kan användas för kommande kurser/slutarbete

32 Motivation&variation
självrättande test, korsord mm. valbara sätt att avlägga kursen diskussionsteman enligt eget val gruppuppgifter sociala medier Samla länkar om kursens teman i delicious.com Blogga mm. Gör filmer och publicera i YouTube Gör fotoserie i Flickr.com etc. “one-minute-paper” P-M-I (plus-minus-intressant), fördelar-nackdelar, en sak att tillämpa/fråga etc gallup brainstormning frågelåda/frågetimme möjlighet / obligatoriskt att fråga läraren isbrytare rollspel temadiskussioner

33 Reflektion och konstruktivism
fallstudier portfolio och dagbok/blogg diskussioner wiki – skapa kunskapen tills. med andra studerande Kritiskt tänkande Nätdiskussioner Utvärdering av andras arbeten Ta ställning till artiklar Utvärdering av webbkällor Individualisering val mellan övningar individuella deadlines samla nyckelord i varje modul och definiera dem skapa egna begreppskartor tillämpningsuppgifter individuell skrivuppgift som processskrivning bestämmer själv deadline för inlämning egen blogg

34 Kommunikation & samarbete
Studerande som lärare Sammandrag för andra + leder diskussion kring temat Hem-/expertgrupper Rollspel/drama Debatt (för-forum, mot-forum, debattforum) Diskussion chat, forum intervjua experter Seminarier Presenterar projektplaner och –arbeten för varandra Kommenterar varandras arbeten Grupparbeten gemensam slutprodukt: arbetsfördelning och individuellt arbete men koordinering (1 + 1 = 3) Feedback åt varandra ”Team building” Först individuellt, sedan i par, sedan paren tillsammans (snöboll) Kommenterar och utvecklar varandras arbeten

35 Grund för fungerande nätdiskussion
bra tema gemensam utgångspunkt (ex. film, artikel, annat material) deltagarna har åsikter deltagarna kan tillämpa (egna exempel, egna erfarenheter) aktuellt deltagarna föreslår teman deltagarna väljer teman av utbud klart syfte: ”Efter nätdiskussionen kan ni [aktivitetsverk] xxx.” och framgår vad som skall uppnås (slutprodukt i form av sammanfattning/referat/essä/ppt-presentation som görs av x, underlag för nästa uppgift, lösning på problem, överenskommelse om ngt etc) klargjort lärarens och studerandes roller hur aktivt deltar läraren studeranderoller: funktionella, ämnesrelaterade / för och emot storlek på diskussionsgruppen deltagarna ska känna varandra tillräckligt bra frivilligt/obligatoriskt deltagande (vänj deltagarna från början med aktiv diskussionskultur)

36 Grund för fungerande nätdiskussion forts.
tidtabell/skeden i diskussionen start mellanetapp sammanfattning klara spelregler / netikett och klara instruktioner hurudana diskussionsinlägg räknas, dvs. vad är ett ”bra” diskussionsinlägg? t.ex. som ger nya fakta och idéer bygger på tidigare inlägg/andras inlägg kritiskt värderar andras inlägg sammanfattar det väsentliga i diskussionen länkar teorier till egna erfarenheter hänvisar till litteraturen regler för gott beteende Instruktioner: ”I diskussionen skall du..” motivera föra en dialog gå in tillräckligt ofta hålla dig till ämnet tillämpa skriva koncentrerat följa de regler gruppen gjort upp för diskussionen (jfr t.ex. Joutsenvirta&Hankonen i Piirtoheitin )

37 Exempel på diskussioner
Deltagarna brainstormar frågor/temat för diskussionen, varje individ skickar in x frågor/teman till läraren läraren grupperar frågorna till lämpligt antal diskussioner varje individ väljer ex. två diskussioner hon/han deltar i under tidsbestämda diskussionen i slutet: individuell sammanfattning /dagboksinlägg eller sekr. sammanställer > övriga kompletterar > sekr. publicerar slutligt svar Snöboll: fundera individuellt > diskutera i par > flera par slås ihop och diskuterar för att undvika enformighet: ny synvinkel på diskussionen då paren slås ihop Läsecirkel: Hemgrupp (alla läser samma material, diskuterar sig fram till vad som är det väsentliga) > Expertgrupp (alla experter på olika material som de presenterar för varandra) Diskussionen fördjupas: Diskussion > läraren sammanfattar och fördjupar diskussionen genom nytt material och/eller nya frågor > diskussionen fortsätter

38 Handledning av diskussioner
påminn deltagarna om att använda terminologi, hänvisa till litteratur att följa instruktionerna för uppgiften netikett (om behov) via e-post eller annan privat kommunikationmm rätta till missförstånd / felaktiga uppfattningar bygga broar mellan monologer: hänvisa deltagarna till kommentarer som andra studerande gjort hänvisa till litteraturen uppmuntra till att ta reda på mer: ge webblänkar, uppmuntra till att läsa viss författare eller kontakta viss person ge feedback i form av positiv kritik: visa att du är närvarande och läser inlägg summera diskussionen vid behov

39 Summering av nätdiskussioner
Summera för att notera och poängtera olika ideér/deltagare fokusera på nytt om många inlägg/om diskussionen spårat ur/om diskussionen avstannat förstärka infon/visa på vad nytt deltagarna lärt sig repetera/påminna deltagarna om det de lärt sig hittills avsluta en uppgift ge underlag för uppföljningsaktivitet skapa kursmaterial för nästa grupp

40 Handledning av diskussioner: Handledningsfraser
ställ frågor inspirera till reflektiva tankar (tillämpning, “betydelsen för dig”, “hur förstår du”) uppmuntra till djupare förståelse (“ge mer info om..”, “motivera hur…”) uppmuntra till dialog (“kan någon ge tre potentiella orsaker..”, “håller alla med om..”) Samla på fungerande handledningsfraser!

41 Organisera studierna Tekniskt stöd Syften med handledningen Motivering / Social funktion Handleda inlärningen /Pedagogisk funktion

42 Läraren och studerandes
aktivitet under kursens olika skeden Gilly Salmon: “The 5 stage model”

43 Se till att alla kan logga in och känner sig välkommen på kurs
Info före kursstart till dem som anmält sig Ge tekniskt stöd, snabbt (via telefon, mejl, träff, användarguid, instruktioner i varje övningsuppgift) Se till att kursdeltagarna vet vad de ger sig in på Se till att studerande reserverar tid för att jobba med kursen kontinuerligt Notera alla på kursen genast i början Gilly Salmon: “The 5 stage model”

44 Att handleda studerande i att studera på nätet: Goda råd för nätstudier
Bekanta dig med kursens uppläggning och instruerande material (välkomstmejl, studieguider, allmän information). Skumma genast i början igenom modulernas innehåll och övningsuppgifter. Reservera tid för nätstudierna i kalendern! Gå regelbundet in på kurshemsidan. Ta ditt ansvar i grupparbeten och nätdiskussioner. Fråga och be om hjälp vid behov!

45 Lära känna varandra och lära sig verktygen och spelreglerna:
”Isbrytare” där de tekniker utnyttjas som kommer att användas i kursen För att göra deltagarna bekanta med tekniken För att garantera att alla loggat in innan studierna kör igång på allvar Indela i grupper, starta upp grupparbete Kom överens om vissa spelregler tillsammans med kursdeltagarna E-mottagning Hur och när avslutas kursen Viktigt med aktivitet Netikett Visa gott exempel genom att regelbundet synas på kurshemsidan – notera alla kursdeltagare själv ange referenser i materialet som finns i kursen Gilly Salmon: “The 5 stage model”

46 Kursen pågår Lärarens roll proaktiv – reaktiv?
ser till att deltagarna hänger med visar studerande till källor administrerar kursen: Föra in resultat för delprestationer Följa upp egen tidsanvändning Notera uppdateringsbehov Feedback i tid! Gilly Salmon: “The 5 stage model”

47 Handledning av övningsuppgifter: feedback
I feedback: hur motsvarar svaret… lärandemålen för modulen/uppgiften kriterierna för ett bra svar Former på feedback vitsord / godkänd individuella kommentarer / gruppkommentar peer feedback självevaluering (ex. i dagbok) modellsvar sammanfattning självrättande svar Reaktionen på feedbacken “hamburger”-feedback feedbacken som tvåvägskommunikation studerande besvarar feedback: Hur upplevde feedbacken? Vad lärt sig? > ev. lämnar in förbättrad version av uppgiften feedforward

48 Kursen avslutas Kursutvärdering Administration:
Eller mellanutvärdering för att göra utvärderingen till dialog? Administration: Avsluta kursen Bestämma hur gör med eftersläntrare Dokumentera kursen och övningsuppgifter Gilly Salmon: “The 5 stage model”

49 Den ideala feedbackgivaren…
ger feedback snabbt! (Hur?) inleder positivt tänker sig in i hur mottagaren kan uppfatta feedbacken är uppmuntrande och motiverande ger personlig och individuell feedback (är det möjligt med tanke på tidsåtgång?) får studerande att utvärdera sig själv ger objektiv feedback; koncentrerar på sak, ej person är saklig och tydlig koncentrerar sig på helheten, inte småsaker är ärlig och äkta ger feedback som kan hanteras (av läraren själv och av deltagarna)

50 Material Suominen, R & Nurmela, S: Verkko-opettaja. WSOYpro 2011
Chydenius-instituutin verkkoluotsi: verkkoluotsi.chydenius.fi/salatutsivut/etusivu.html Anne Rongas: “Blogien opetuskäyttö” (om sociala medier och lärande i allmänhet): opeblogi.blogspot.com/ Anu Ylitalo, Tritonia, 2010: koutek-1011.wikispaces.com/file/view/Aktivoivia_opetusmenetelmi%C3%A4.pdf Opiskelijan pitäminen oppimistyössä (ppt, aktiverande metoder) Salmon, G: e-tivities. Kogan Page Theory and Practice of Online Learning, Athabasca University, 2004: cde.athabascau.ca/online_book/contents.html Tove Forslund, Lärcentret

51 www.abo.fi/lc > Stödmaterial > Anvisningar för nätkurser
Handbok för utveckling av nätkurser: Anvisningar, bl.a. studieguider, bilder av kursstruktur mm. Guide för handledning på nätkurser TieVie-projektets material (Finlands virtuella universitet): Verkko-opetuksen suunnittelu Digitaaliset aineistot Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön Arviointiaavan ABC, OY Tove Forslund, Lärcentret

52

53 Potentiella problem i nätkurser: … deltagarna följer inte deadlines…
Förebyggande: då längre kurs/mer sällan eller oregelbundet deadlines: En vecka före deadlines påminner per mejl om att deadlines på kommande kursdeltagarna bestämmer tillsammans deadlines Efterverkningar: får feedback endast om följer deadlines lägre vitsord om försenad Vänta inte på att alla lämnat in före du ger feedback (dvs. låt inte de som varit i tid vänta på alla andra) Gruppuppgifter skapa grupp av “slöfockarna” vs. heterogena grupper där de som är i tid drar med sig övriga gruppen evaluerar varandras arbetsinsats PS…håller du dig själv till tidtabllen i den kurs du handleder…?

54 Handledarens arbetsmängd på nätkurser
“Före-handledning”: Instruktionernas betydelse “Under-handledning”: E-mottagning “Efter-handledning”: Hur behärska arbetsmängden då ger feedback: gruppkommentarer deltagarna kan även lära av varandras misstag gruppkommentaren kan användas som undervisningsmaterial i nästa kurs modellsvar självutvärdering deltagarna utvärderar sitt eget arbete (ex. utg. från vissa kriterier) deltagarna läser andras svar och bedömer sin egen uppgift utgående från dem peer feedback’: deltagarna kommenterar/bedömer varandras uppgifter ge kriterier de bör följa ge ‘kommentarbank’ grupper utvärderar varandra men bara för lärarens ögon, som vid behov editerar och skickar vidare självrättande frågor Kursplanering och –administration blir lättare för varje gång kursen ges; även feedbacken underlättas (återanvändning)

55 Handledning av inlärning Verktyg i nätet
Kursadministration Studieguide Forum för info och påminnelser (Moodle) Kalender (Moodle) E-post (utanför Moodle) och Quickmejl (Moodle) Material- och informationsdistribution Filer och webbsidor i Moodle Länkar till annat webbmaterial utanför Moodle Nätföreläsningar i Adobe Presenter/ Adobe Connect / Adobe Captivate /Audio- eller videofil/ (asynkron) Föreläsning i Adobe Connect (synkron – dvs. samtidig) Bilder, foton Aktivering av studerande genom övningsuppgifter Uppgift (Moodle) Forum (Moodle) Självrättande test (Moodle) Wiki, lektion m.fl. (Moodle eller gratisvara på webben) Blogg (ÅA:s bloggverktyg) Ord- och begreppslista (Moodle), verktyg för mindmaps&begrepp (gratisvaror ex. Cmap-tools, Mindmanager) Upprätthållande av motivation och variation Chat (Moodle) Opinionsundersökning (Moodle) Självrättande mellantest (Moodle) Enkät > stud. får tal del av sammanställning (Moodle) HotPotatoes Forum – ’café’ (Moodle) Sociala medier

56 Handledning av inlärning Verktyg i nätet
Handledning medan studerande jobbar med övningsuppgifter Nyhetsforum – påminnelser (Moodle) Forum – deltagare kan hjälpa varandra, alla ser lärarens/annan studerandes svar (Moodle) E-post/Quickmejl (Moodle) Adobe Connect, Skype Chat (Moodle) Feedback Betygsboken (individuell feedback, vitsord) (Moodle) Forum: Feedback/diskussionsinlägg - alla kan lära sig av allas feedback (Moodle) Textdokument i modulen/gruppfeedback (Moodle) Muntlig feedback i realtid eller inbandad (Adobe Connect) Aktivitet online – processkrivning: feedback >förbättrad text (Moodle) Självutvärdering (utvärdering av egen inlärning) Aktivitet online (Moodle) Forum (Moodle) Blogg (ÅA:s bloggverkytg) – även för peer feedback SWOT (word) Utvärdering av kursens kvalitet Enkät (Moodle) Forum – utvärderingsdiskussion (Moodle) Utvärderingsblankett i e-lomake

57 Dokumentation (på kurshemsidan)
Avslutning Kursavslutning och kursutvärdering Dokumen-tation, uppdatering och vidare-utveckling      Dokumentation (på kurshemsidan) basfakta om vem som har varit med och producerat kursen och när, finansiering av utveckling och handledning, upphovsrätt beskrivning av pedagogisk idé utvärderingar av studerande + självutvärdering erfarenheter av att hålla kursen ändringsförslag som framkommer under kursen gång materialbank ”överlopps” material studerandes produktioner för handledning och feedback: spara feedbacken som handledaren gett (för återanvändning eller som instruktioner) spara bra svar som modellsvar för nästa grupp spara exempel på nöjaktiga/goda/utmärkta svar (ex för nästa lärare på kursen, för hjälplärare)

58 Uppdatering Vidareutveckling
Avslutning Kursavslutning och kursutvärdering Dokumen-tation, uppdatering och vidare-utveckling      Uppdatering gör korrigeringar i kursen genast efter kursens slut eller innan kursen startar nästa gång? arbetstid för uppdateringen? checklista vad som bör göras när kursen skall gå nästa gång Vidareutveckling alternativa sätt att avlägga kursen på (valmöjligheter mellan övningsuppgifter) mer teknik, för att stöda fler inlärningsstilar mm.


Ladda ner ppt "Tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ Praktisk nätpedagogik: Planering av och handledning på nätstödda kurser 30.10.2012 Tove Forslund Lärcentret tove.forslund@abo.fi,"

Liknande presentationer


Google-annonser