Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsprocesser F4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsprocesser F4"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsprocesser F4

2 Dagens föreläsning Del 1: Introduktion
Del 2: Modellering av verksamhetsprocesser Del 3: Egenskaper hos verksamhetsprocesser Del 4: Analys av verksamhetsprocesser Del 5: Kategorier av processer/aktiviteter Läsanvisning: Alter (2002), Kapitel 3, sid

3 Del 1: Introduktion

4 Arbetssystem och verksamhetsprocesser
Ett arbetssystem är ”a system in which human participants and/or machines perform a business process using information, technology, and other resources to produce products and/or services for external or internal customers”

5 Arbetssystem och verksamhetsprocesser
Customers people who benefit from the products produced by the work system Products and Services what the work system produces Business Process activities performed in the work system Participants people who perform the business process Information information used by participants in doing work Technology hardware, software, etc. used by participants

6 Exempel på verksamhetsprocesser
En försäljningsprocess (a sales process or a order fullfilment) En tillverkningsprocess (a manufacturing or production process) En kundhanteringsprocess (a customer relationship process)

7 Exempel: En försäljningsprocess
En försäljningsprocess (sales or order fullfilment process) kan innehålla följande aktiviteter (eller subprocesser): Motta ordern/beställningen Acceptera ordern Tillverka produkterna Leverera produkterna Vad är skillnaden på ”process” och ”aktivitet”?

8 Alters (2002) definition av verksamhetsprocess
A business process is a related group of steps or activities in which people use information and other resources to create value for external or internal customers Bör ”business process” översättas till ”affärsprocess” eller ”verksamhetsprocess”?

9 En försäljningsprocess
Production & Warehouse Order Handling & Customer service Shipment & Quality check Vendors Market Management Purchase Customers

10 En inköpsprocess Vendors Customers Production & Warehouse Order
Handling & Customer service Shipment & Quality check Vendors Market Management Purchase Customers

11 IS/IT-stöd till verksamhetsprocesser
Production & Warehouse Order Handling & Customer service Shipment & Quality check Vendors Market Management Purchase Customers Stove pipe problem (stuprörsproblemet) = organisationens olika avdelningar har olika IT-system som inte är integrerade Lösning är s.k. affärssystem (Enterprise Resourse Planning system ERP), integrerade system

12 Varför fokusera på verksamhetsprocesser?
förändra verksamhetsprocesser för att förbättra prestanda (eliminera onödiga aktiviteter och flaskhalsar) tidigt upptäcka och snabbt anpassa till förändrad efterfrågan hos kunder åtgärda genom att t.ex. utveckla affärsprocesserna med hjälp av IT Automatisering av affärsprocesserna Förbättring av affärsprocesserna Reengineering av affärsprocesserna

13 Del 2: Modellering av verksamhetsprocesser

14 Vad är en verksamhetsprocessmodell?
- är en representation (avbildning) av en verksamhetsprocess i den verkliga världen (eller en önskad verksamhetsprocess) - är en förenklad beskrivning av en verksamhetsprocess i den verkliga världen - har ett syfte (till exempel stöd för analys och förbättring, eller som grund för att bygga ett IT-system)

15 Varför processmodellera?
För att klargöra problemen som informations-systemen ska lösa och på vilket sätt de ska lösa det, det vill säga genom att studera processmodellerna underlättas analys som klargör vilka aktiviteter som kan automatiseras/förbättras/total förändras i samband ned att affärsprocessen stöds av nya informationssystem

16 Varför grafiska verksamhetsprocessmodeller?
En verksamhetsprocessmodell representeras (visualiseras) ofta som en graf/diagram, därför att : - Ger bättre överblick och struktur – centralt för att enas om gemensam tolkning av problem och lösning Gör det lättare att kommunicera mellan olika grupper av människor (organisationsledning, systemutvecklare, anställda, kunder)

17 En modell av en försäljningsprocess
Production & Warehouse Order Handling & Customer service Shipment & Quality check Vendors Market Management Purchase Customers Receive order Get products in warehouse Quality check Packing Manufacture Shiping

18 Modeller på olika abstraktionsnivåer
Visar i vilken ordning olika processer genomlöps när t.ex. en viss händelse (intern, extern) inträffar Ex arbetsrutiner Receive order Receive order Get products in warehouse Manufacture Manufacture Quality check Packing Shiping Shiping

19 Analys: As-Is-modeller vs. To-Be-modeller
Receive order Receive order Get products from vendor Get products in warehouse Manufacture Manufacture Quality check Packing Packing Shiping Shiping Samma typ av modell används för att beskriva Både As-Is och To-Be läget om det är möjligt

20 DFD – dataflödesdiagram (visar samspelet mellan en verksamhets olika processer, statisk beskrivning)
Hantera order order order Kund Orderuppgifter produktions- order F 2. Tillverka arbetsorder Arbetsorderuppgifter följesedel Det finns flera olika processmodelleringstekniker, dvs olika sätt att representera processer. De olika teknikerna använder sig av olika symboler och i de fall de använder sig av samma symboler så kan ända symbolernas semantik vara olika, det vill säga symboler semantik kan vara olika. Alter beskriver en teknik, dataflödesdiagram (data flow diagram), och det är den teknik som ni främst ska använda i kursen. Den ska jag beskriva strax. Dataflödesteknikens styrka, jämfört med andra processmodelleringstekniker, är att den på ett enkelt och åskådligt sätt visar hur strukturen hos business processer beror på lagring och flödet av data. Andra processmodelleringstekniker kan fokusera andra saker som till exempel vilka yttre händelser som startar de olika aktiviteterna som processen består av, eller vilka resurser som används och i vilka aktiviteter de används Det ska sägas att dataflödestekniken inte är formellt definierad. Det gör att det förekommer en rad olika varianter av den. Vi kommer nu använda oss av den variant som Alter använder. leveransnota Processer transformerar input till output, endast när det gäller information (data) F 3. Leverera

21 DFD - symboler En process transformerar input till output och representeras i form av en box med rundade hörn. Processer beskrivs vanligen med hjälp av verb. Process Ett dataflöde representerar förflyttning av data mellan processer, datalager och externa entiteter. Dataflödena representeras med hjälp av pilar med ett namn på den data som flödar. Dataflöde Ett datalager är en plats där data lagras. Det kan vara en hårddisk, diskett eller ett skåp med dokument, som alla svara på frågan ”Var finns data?. Ett datalager tillhandahåller eller mottar data till och från en process. Datalager representeras med hjälp av en öppen rektangel Datalager Varje processmodelleringsteknik innehåller ett antal begrepp, eller symboler, som har olika semantik, det vill säga de betyder olika saker. Eller uttryckt på ett annat sätt: de olika begreppen/symbolerna representerar, symboliserar, avbildar, olika saker i verkligheten. Alter använder termen processmodelleringsteknik. Ett exempel på en processmodelleringsteknik är dataflödesdiagram. Jag brukar istället för processmodelleringsteknik använda termen processmodelleringsspråk. Det vill säga betona att det är ett språk som har ett antal begrepp/symboler som representerar något i verkligheten. De dataflödesdiagram som Alter använder sig av har fyra olika begrepp, eller symboler, som Alter definierar på följande sätt. ….[se text i bild] Det är naturligtvis bra att definiera vad man menar med de processmodelleringsbegrepp som man använder sig av. Precis som Alter gör. Därigenom blir det lättare att tolka modellen på det sätt som den som skapat processmodellen tänkt sig. En extern agent (entitet) är en person eller organisation som tillhandahåller eller mottar data till och från en process. Den externa entiteten representeras med hjälp av en kvadrat. Extern agent

22 DFD - dataflödesdiagram
Kund order följesedel Försäljning Kontextnivån visar processen interaktion med omgivningen (Extern agent (Entity) visar systemets mot omgivningen, det vill säga processen ”Försäljning” är systemet. får endast innehålla en process ska visa externa agenter (entiteter) får inte visa datalager Låt oss nu försöka tolka dataflödesdiagrammet vi ser på bilden. I mitten ser vi processen, en försäljningsprocess. Vi ser att processen mottar ett dataflöde en order från den externa entiteten ”Kund” och

23 DFD - dataflödesdiagram
Accepterad order F 1. Hantera order order Hantera order order Orderuppgifter Kund produktions- order följesedel F 2. Tillverka arbetsorder 0-nivån visar de delprocesser (3 – 6) som processen på kontextnivån består av nu visas även datalager innehåller de affärsprocesser som beskrivs i arbetssystemet Arbetsorderuppgifter leveransnota Notera att dataflödesdiagrammen bör vara mediaoberoende (det ska inte synas om det är en databas eller en pärm)! F 3. Leverera

24 Fördjupning av processer på 0-nivå
Fördjupningsnivån visar de delprocesser som processerna på 0-nivån består av/per 0-nivå process notera att processerna som har relationer till den process som fördjupningen avser nu blir externa agenter datalager som inte fanns på 0-nivån kan nu visualiseras

25 Fördjupning av en process i O-nivå diagrammet (processen F1)
Artikeluppgifter Kunduppgifter Kund order F 1.1 Registrera order I lager F 1.2 Lagerkon-troll antalsuppgift Order i lager F 1.4 F 1.3 Beräkna ordersumma F2 Tillverka Kreditkon- troll ordersumma Ordersumma ok produktionsorder Accepterad order F 1.5 Orderuppgifter Godkänna order

26 DFD - dataflödesdiagram
Motta order order Orderuppgifter order Kund Order-mottagnings- avdelning F 2. produktions- order Tillverka arbetsorder Arbetsorderuppgifter leveransnota följesedel F 3. Leverera Om vi vill modellera in ytterligare en extern entitet…

27 DFD - dataflödesdiagram
Order- mottagnings- avdelning Kund order produktions- order följesedel Försäljning Låt oss nu försöka tolka dataflödesdiagrammet vi ser på bilden. I mitten ser vi processen, en försäljningsprocess. Vi ser att processen mottar ett dataflöde en order från den externa entiteten ”Kund” och …ska det synas på kontextnivå. Notera att hur ordermottagningsavdelningen producerar produktionsordern kommer inte att beskrivas eftersom det ligger utanför systemet

28 DFD - dataflödesdiagram
Ökad detaljeringsnivå av en process Försäljning Kontextnivå F 1. F 2. F 3. Hantera order Tillverka 0-nivå Leverera Nedbrytning av processer F 2.1 F 2.2 Fördjup- ningsnivå Förbereda tillverkning Tillverkning etc Vi får en hierarki av processer

29 DFD:s relation till Alters arbetssystem
Customers Kontextnivån Omfattar hela affärssystemets verksamhet 0-nivån Omfattar de processer som nämns som arbetssystemets affärsprocesser Fördjupningsnivå Används om man behöver fördjupad information om en eller flera av processerna på 0-nivå Products and Services Business Process Hantera order Tillverka Leverera Participants Information Technology

30 Föreläsa, lektioner, laborera,
Övning - lösning Customers Studenter Products and Services Kunskap … Business Process Föreläsa, lektioner, laborera, anmäla, examinera, materialkopiera Processen i detta arbetssystem var alltså att ge en kurs. Den processen ger som output olika produkter och tjänster, föreläsningar, lektioner, examination, övningsuppgifter m.m. Kunderna i det här exemplet är studenter, det är de som får nytta av det som processen producerar. De som utför arbetet är främst lärare, men också annan personal deltar, som vaktmästare och administratörer. För att kunna utföra arbetet behöver de tillgång till information, t.ex. om schemat och uppgifter om de studenter som går på kursen. Den informationen kan hanteras med hjälp av olika sorters teknik, som databaser och servrar. Det kan också behövas annan typ av teknik, t.ex. Overheadprojektorer. Participants Lärare, Vaktmästare, Administratörer Information Schema, Studentuppgifter mm Technology Overheadproj, Linux server, Oracle DBMS, PC:n…

31 Exempel på dataflödesplan för
0-nivå (ej färdigt) Kontextnivå Lektions- uppgifter föreläsa examinera Lektioner anmälning Studenter kunskap Ge moment Laborera anmäla Studentuppgifter kunskap anmäla Studenter

32 Exempel Gör en processmodell av nedanstående beskrivning. Du ska göra modellen i form av ett data­flödesdiagram och modellen ska bestå av ett diagram på kontextnivå och ett diagram på 0-nivå. Utgå från att systemet som studeras är specialistavdelningens remisshantering och att vårdcentral och privatläkare är externa entiteter. En ögonspecialistavdelning på ett sjukhus tar emot en patientremiss från en vårdcentral. Bakgrunden är att vårdcentralens läkare har bedömt att en ögonexpert måste undersöka patienten eftersom synproblemet verkar allvarligt. På specialistavdelningen finns en remissfördelare som bedömer och fördelar alla inkomna remisser. För mer komplicerade fall tar ögonkliniken själv hand om undersökningen. Remissfördelarna kontaktar då patienten via brev och anger vilken tid patienten kan få komma för undersökning. Remissfördelaren skriver också in besöket i specialistavdelningens bokningssystem. Om specialistavdelningen har ont om lediga tider och remissfördelaren bedömer att synproblemen inte verkar vara komplicerat skickar remissfördelaren remissen vidare till en privat läkare som specialistavdelningen har avtal med.

33 IDEF0 – en variant av DFD-språk
Inkluderar även hantering av produkter/tjänster Pilarna representerar “input”, “output”, “kontroll”, and “mekanismer”. Den vänstra sidan är reserverad för input, övre sidan för kontroll, högra sidan för output och undre sidan för så kallade “mekanismer”. Denna notation representerar centrala principer: input transformeras till output, kontrollerna begränsar eller dikterar under vilka villkor som transformationen genomförs, och mekanismer beskriver vilka verktyg och aktörer som används för att utföra processerna.

34 Processmodellingsspråk
DFD Flowcharts UML:s aktivitetsdiagram UML:s tillståndsdiagram

35 Arbetsflödesdiagram (flowcharts)
(kan även använda som programflödesplan) Start Printed notification Material received? no Notify vendor yes Manufacture Vad representerar symbolerna? Stop

36 UML:s aktivitetsdiagram
Order register * for each order line Credit check Check order line i lager OK Add to order Vad representerar symbolerna? not OK Stop order Ship Order manager Credit manager

37 Del 3: Egenskaper hos verksamhetsprocesser

38 Graden av struktur hos uppgifter
Strukturerade uppgifter – möjliga att fördefiniera hur uppgiften ska utföras Semistrukturerade uppgifter – möjligt att fördefiniera några aspekter hos uppgifterna (till exempel informationsbehovet), men för andra aspekter måste organisationen förlita sig på omdömet hos den person som utför uppgiften Ostrukturerade uppgifter – utförandet baseras på erfarenhet, intuition, trial-and-error, beroende på aktuell situation/kontext IS kan användas för att stödja alla dessa typer av uppgifter IS kan också användas för att skapa struktur

39 Graden av struktur hos processer
Även verksamhetsprocesser i stort (inte bara uppgifter) kan ha olika grader av struktur. Jämför tillverkningsprocesser vs. produktutveckling- och lobbyingprocesser. Man brukar skilja på ”strukturerade” vs. ”ad hoc”- processer Är det bra att strukturera verksamhetsprocesser?

40 Del 4: Analys av verksamhetsprocesser

41 Prestanda hos verksamhetsprocesser
Activity rate - summan av arbetssteg (uppgifter, aktiviteter) som kan utföras per tidsenhet Output rate – summan av output (completions) som en process kan producera per tidsenhet

42 Prestanda hos verksamhetsprocesser forts
Productivity – relationen mellan summan output producerat av en verksamhetsprocess och summan pengar, tid och ansträngning som processen konsumerar, det vill säga summan output i förhållande till insatt resurs (Jämför med ”effektivitet” som ofta betyder hur framgångsrikt uppgifter utförs, det vill säga hur ofta genomförda uppgifter uppnår mål (”success rate”)).

43 Prestanda hos verksamhetsprocesser fort
Cycle time - tiden som används för att genomföra en process, eller snarare ett ärende/instans i processen (completion time) Waiting time – tiden då ett ärende väntar i processen för att få tillgång till resurs (orsakas av flaskhalsar) Processing time – tiden då resurer arbetar med ett ärende Cycle time = waiting time + processing time Downtime - summan eller procent av tid under vilken processen inte är i drift

44 Del 5: Kategorier av processer/aktiviteter

45 Planera, exekvera (utföra) och kontrollera
Planera, exekvera och kontrollera är kategorier av processer som finns i alla organisationer. Planera – processen då det bestäms vad som ska göras, vilken input och vilken output och när. Tidsfokus: framtid Exekvera – processen då arbete utföras. Tidsfokus: nutid Kontrollera – processen då information om det som hänt används för att försäkra att mål uppfylls och planer genomförs. Tidsfokus: dåtid Exekvera Kontrollera Planera

46 Planera, exekvera (utföra) och kontrollera
Genom att förbättra relationen mellan planering, exekvering, kontroll kan organisationens mål bättre uppnås. Här kan IS spela stor roll! Exekvera Kontrollera Planera

47 Kategorier av aktiviteter
Aktiviteter kan kategoriseras i följande typer: processa data kommunicera fatta beslut tänka/skapa utföra fysiska handlingar IS kan utföra, stödja och kontrollera aktiviteter


Ladda ner ppt "Verksamhetsprocesser F4"

Liknande presentationer


Google-annonser