Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Strategier för minskad klimatpåverkan - framtidsbilder för markanvändning på landsbygden Rebecka Milestad, Åsa Svenfelt & Kalle Dreborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Strategier för minskad klimatpåverkan - framtidsbilder för markanvändning på landsbygden Rebecka Milestad, Åsa Svenfelt & Kalle Dreborg."— Presentationens avskrift:

1 1 Strategier för minskad klimatpåverkan - framtidsbilder för markanvändning på landsbygden Rebecka Milestad, Åsa Svenfelt & Kalle Dreborg

2 2 Bakgrund till forskningen Behovet att komma till rätta med klimatförändringarna innebär att mindre mängd fossila bränslen kan användas. Bioenergi från jord och skog kan bli en viktig ersättning, men är inte problemfritt. Befolkningsökningar och höjda konsumtionsnivåer globalt ökar också behovet av livsmedel, textil och bioenergi. I framtiden kan det bli konkurrens om vad marken ska användas till och det påverkar även hur vi använder marken i Sverige. För att förekomma eller ha beredskap för sådana konflikter behövs ett långsiktigt perspektiv på markanvändning och långsiktig planering

3 3 Framtidsstudiens övergripande syfte Att visa på möjliga lösningar och inte låsa fast sig vid dagens strukturer och problem Skapa underlag för diskussion för vad vi behöver göra och vilka avvägningar som kan behövas

4 4 Projektet syftar till att: Utveckla scenarier för markanvändningen för två svenska landsbygder 2060 där långtgående mål för att minska utsläpp av klimatpåverkande gaser uppnås Utvärdera scenarierna mot de nationella miljökvalitetsmålen och andra mål som rör utvecklingen av samhället Illustrera möjliga mål- och intressekonflikter som kan motverka att klimatmålet nås Inkludera lokala aktörers kunskap och perspektiv på hur vägen mot en önskad framtid kan se ut Öka medvetenheten (lokalt och nationellt) om risker och möjligheter relaterade till markanvändning och klimatförändringen

5 5 Målen som vi fokuserar på i studien till 2060 Noll-utsläpp av växthusgasen koldioxid Åtgärder inom skogs- och jordbruket för att minimera utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas Rättvist miljöutrymme? Samma tillgängliga biomassa för energi/person i varje land

6 6 Framtidsbilderna utvecklas med hjälp av: Intervjuer med nationella experter Intervjuer med aktörer i varje region Litteratur (utredningar, andra scenarier, beräkningar)

7 7 Frågor i intervjuer och workshopar med kommuntjänstemän Vilka trender (faktorer) i omvärlden och i Sverige/Falköping/Västervik kan påverka markanvändningen i framtiden? Varför? Vilka kan påverkas av aktörer inom kommunen/i Sverige och vilka ligger utanför kommunens/landets kontroll? Vilka är de två viktigaste faktorerna? Varför ?

8 8 Framtidsbildernas dimensioner Central styrning Den överstatliga och nationella nivån är mest inflytelserik. Staten planerar och genomför omställningen till ett noll-utsläppsamhälle med storskaliga lösningar Lokal styrning Den lokala nivån är mest inflytelserik. Lokalsamhällen planerar och genomför omställningen till ett noll- utsläppsamhälle med småskaliga lösningar Inga internationella klimatöverenskommelser De flesta av världens länder fortsätter använda fossil energi så länge den finns Ett internationellt klimatavtal En planerad nedtrappning av användningen av fossil energi och utbyggnad av el- produktionen

9 9 Nästa steg i projektet: Fokusgrupper i Västervik, Falköping och på nationell nivå Diskutera vägen till de olika framtiderna och möjliga målkonflikter


Ladda ner ppt "1 Strategier för minskad klimatpåverkan - framtidsbilder för markanvändning på landsbygden Rebecka Milestad, Åsa Svenfelt & Kalle Dreborg."

Liknande presentationer


Google-annonser