Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöskador.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöskador."— Presentationens avskrift:

1 Miljöskador

2 Miljöskador och miljörätt
Miljöskaderätten – en del av miljörätten, MB ett exempel på lagstiftarens attityd Tankegångar bakom miljölagstiftningen Bakgrunden till MB: Miljöskadelagen m m Internationella konventioner

3 Miljöskador - inledning
Miljöbalkens 32 kap i centrum, men det finns andra rättskällor. Sanktioner mot miljöskador: Ersättningsrättsliga och andra slags sanktioner (straff & avgifter). På miljörättens område kan det finnas särskild anledning att betona skadeståndets funktion som en del av ett större sanktionssystem

4 Miljöbalken 32 kap Skadestånd för sak- och personskada, som verksamhet på en fastighet orsakat i sin omgivning Även ansvar för ren förmögenhetsskada (1 §) om den är ”av någon betydelse” (2 st).

5 Särskilt om ren förmögenhetsskada
Ersättning för ren förmögenhetsskada ska kunna utgå vid personliga besvär som skulle räknats som personskada vid större intensitet. Indirekt skada ersätts i princip inte.

6 Ansvarsgrund 32 kap MB Huvudregeln: Rent strikt ansvar
Undantag för ”ortsvanliga” eller allmänvanliga skador, för vilka culpaansvar gäller. Tanke: Vad bör man få tåla? Vissa särskilda regler gäller för grävning och sprängning

7 Undantag för lagens tillämpning
Gäller ej vid skada till följd av joniserande strålning eller elektrisk ström För dessa skador gäller särskild lagstiftning

8 Skadeståndsförutsättningar
Ersättningsgilla skadetyper. Störningar i MB 32:3: Vattenföroreningar och -störningar (p.1-3) Luftföroreningar (p. 4) Markföroreningar (p. 5) Buller (p. 6) Skakningar (p. 7) Andra liknande störningar (p. 8)

9 Särskilda skador: Sprängning och grävning
Sprängningsskador reglerade i 32:4. Ansvaret rent strikt (vilket kanske inte är helt tydligt.) Grävningsskador i 32:5 Rent strikt ansvar vid riskfyllda grävningar – annars culpaansvar Obs: Ny regel i 5 a §

10 Skadeståndsförutsättningar
Skadan måste ha anknytning till en fastighet (32:1) Skadan måste stå i orsakssamband med störningen (32:1) Notera den särskilda bevisregeln för kausalitet vid miljöskador (32:3, 3 st)

11 Något om 3 kap JB Behandlar rättsförhållandet mellan grannar
Ger bakgrunden till många av ersättningsreglerna i 32 kap Ex: Skyldighet att ta hänsyn till omgivningen JB 3:1 Regler om säkerhetsåtgärder vid grävning, JB 3:3-4

12 Vem svarar enligt MB? Fastighetsägaren eller tomträttsinnehavaren (32:6) Annan - nyttjanderättsinnehavare - vid culpa (32:6, 2 st) Nyttjanderättsinnehavare som bedriver näringsverksamhet vid arbete på fastigheten – även utan culpa (32:7) Flera? Solidariskt ansvar (32:8)

13 Ersättningens storlek
(Jmf. den allmänna regeln i RB 35:5) Grundprincip: Reparation (alltså ej ”punitive damages”) Särskilt om framtida skador: Uppskattning av framtida skador, 32:9 (med vissa modifikationer i 10§).

14 Inlösen av fastighet Är störningarna (eller grävnings- eller sprängningsarbetena) så ingripande att en fastighet blir onyttig eller ”synnerliga men” för användningen uppstår kan ägaren kräva att bli inlöst. Expropriationslagens regler om ersättning för inlösen tillämpas

15 Särskilt om miljöskador och processrätt
(Bevisregeln i 32:3) Ersättningsmål kan drivas som grupptalan (32:13)

16 Andra rättsverkningar av miljöskador
Notera straffreglerna i MB 29 kap, se t ex 29:7 och miljösanktionsavgifter enl. 30 kap Vissa skador som enligt allmänt språkbruk kan vara miljöskador bedöms enligt allmänt skadeståndsrättsliga regler (ex. järvfallet)

17 Järvfallet: Ekologiska skador?
Förutsättningarna i järvfallet Vad var det för skada? Hur skall skadeståndet beräknas


Ladda ner ppt "Miljöskador."

Liknande presentationer


Google-annonser