Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olycks- och krishanteringsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olycks- och krishanteringsplan"— Presentationens avskrift:

1

2 Olycks- och krishanteringsplan
Förbundsstyrelsen Säkerhetskommitté Förbundsläkare Säkerhetsrådgivare i distrikten

3 Om något tragiskt inträffat får det inte bli ännu mer tragiskt för att vi inte kan hantera det på ett korrekt och professionellt sätt.

4 Kris är ett tillstånd av psykisk överbelastning

5 Definitioner Kris – händelse som påverkar människor på det psykiska/känslomässiga planet Katastrof – är en ”mycket stor olycka” med omfattande materiell förstörelse Olycka, stor eller liten – kan inträffa på arbetsplats, på resa, i hemmet

6 Gå först igenom tänkbara scenarier inklusive de som är nästan otänkbara. Tänk därefter igenom följderna av händelseförloppet 11 sept

7 Upparbeta kontakter i förväg
Polis Sjukvård SOS Alarm Räddningstjänst POSOM (psykosocialt omhändertagande) Kyrkan

8 … mer att göra i förväg Samlingsplatser personal
Samlingsplatser ledning Anhöriglistor Plats för Kris- och olycksplan Larmlistor Vem gör vad Vem uttalar sig i media

9 Gör ”Kontakter i förväg”

10 Man måste vara förberedd för att klara av en svår uppgift

11 Förbered alla som kan bli inblandade
Detta gäller allt som skall utföras under en tävling. Anmälningssekretariat (ta han om förare och funktionärer) Parkeringsdepå (placering, säkerheten) Tävlingen Posteringar Flaggning Rapportering Säkerhetspersonal Uppträdande på banan Körning av fordon Försäkringar Bärgningar Säkerhet Uppträdande på och bredvid banan

12 Ledningsgrupp Vilka ingår Lokal – avskild, dörrvakt Telefonpassning
Faciliteter, Radio, TV, Internet, fax m.m. Mat och kaffe

13 Ge telefonen till någon annan och skaffa en ny

14 Ledningsgrupp Beredskapsnivåer Håll telefonlistor hemliga
(Pressens dröm) Iaktta personer i din omgivning (Alla klarar inte situationen)

15 Omhändertagande, krisgrupp
Vem ansvarar för att dessa tas omhand: anhöriga, medarbetare, vittnen, räddningspersonal Präst, POSOM, Räddningstjänst, Polis och läkare är ovärderliga resurser Lämplig lokal: avskild, lugn, ostörd

16 Omhändertagande ”Håll om” ”Håll i” ”Håll tyst” ”Håll ut”

17 Loggbok Utse en eller två sekreterare Allt skall med
Ovärderligt för framtiden

18 Gör ”Organisation”

19 Vid olycka med svår personskada eller med dödlig utgång
Larma Ambulans och Polis Starta upp tidbok (logg) för viktiga händelser Låt tävlingen snarast fortsätta Sammankalla tävlingsledning och domarkommitté 5. Sätt ut tider för pressinformation 6. Samla alla tävlande 7. Samla alla funktionärer och tävlingsledning

20 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET JOURLISTA Att använda vid svårare olycka
Vid svårare olycka på tävling skall Svenska Bilsportförbundet kontaktas enligt nedan. I första hand kontaktar tävlingsledare, eller den han uppdrar detta åt, någon av de nedanstående personerna på SBFs kansli. Personerna kontaktas i tur och ordning. Om den förste (Thomas Jansson) inte svarar kontaktas nästa person, och så vidare. Kansli(Slussen) skall enbart vara en förmedling till Styrelse resp. Säkerhetskommitté. Om, mot förmodan, inte någon av de tre personerna på kansliet svarar kontaktas någon i styrelsen eller säkerhetskommittén enligt samma rutiner som för kansliet. Så snart svar erhållits från någon på denna lista övertar denne ansvaret för informationen inom organisationen (SBF). Kansli (sluss) Thomas Jansson, Jörgen Andersson, Annemo Friberg, Styrelsen Säkerhetskommittén Kåge Schildt, Göran Tyrbjörn, Sören Johansson, Börje Fröberg, Kenneth Thorén, Bo Runbjörk, Förbundsläkare Jan Erik Berglund, Krishanteringsplan finns tillgänglig via SBFs hemsida under Förbundsinfo.

21 Gör ”Jourlista”

22 Denna plan gäller tävlingar med tävlingstillstånd från SBF eller SDF
Krishanteringsplan vid olycka med svår personskada eller med dödlig utgång. Denna plan gäller tävlingar med tävlingstillstånd från SBF eller SDF

23 1. Larma Ambulans och Polis.

24 2. Starta upp tidbok (logg) för viktiga händelser

25 3. Låt tävlingen snarast fortsätta.
Nästa heat startas snarast efter nödvändiga åtgärder vidtagits (iordningställande av bana). Vid rally, låt ankommande ekipage vid starten på olyckssträckan fortsätta till nästa specialsträcka och starta . ( På detta sätt köper Du tid. Du undviker frågor om läget – vad gör vi nu – är den skadade död etc.)

26 4. Sammankalla tävlingsledning och domarkommittén.
Lämplig person i tävlingsledningen utses redan vid planeringen av tävlingen att ingå i krishanteringsgrupp. Sammankalla krisgrupp (ortens präst , krisgrupp på orten). Orientera om läget. ”Kalla in” servicepersonal till den tävlande, funktionärer på olycksplatsen, nära bekanta till de skadade / omkomna. Låt präst eller sammankallande i krisgruppen iscensätta samtal med alla inkallade (avlastningssamtal) Låt polis eller präst kontakta sjukhuset för besked om skada. Vid dödsolycka låt polis eller präst meddela anhöriga. Vid dödsfall skall tävlingsledaren bryta tävlingen i samråd med domarkommittén. I händelse av dödsolycka vid flerdagarsarrangemang skall tävlingsledare, domare, polis och andra berörda myndigheter samråda om avbrytande eller eventuell fortsättning av tävlingen Informera Förbundsstyrelsen samt Säkerhetskommittén snarast (Jourlista finns att hämta på SBFs hemsida under menyn ”Info”).

27 Pressansvarig eller någon ur tävlingsledningen
5. Pressinformation Pressansvarig eller någon ur tävlingsledningen tillsammans med polis kallar till Pressinformation.

28 Samla tävlande i lämplig lokal.
Samla alla tävlande. Samla tävlande i lämplig lokal. Låt präst/diakon eller annan lämplig person tillsammans med någon person ur tävlingsledningen informera de församlade.

29 7. Samla samtliga funktionärer
och tävlingsledning. Lämplig i tävlingsledningen ger en information efter tävlingen - om vad som har hänt. Viktigt att ingen vid tävlingen deltagande funktionär lämnar HQ förrän man vet att samtliga fått tala ut och klarar att ”åka hem”. Noggrann uppföljning av de deltagande funktionärerna dagen efter genom att alla samlas på lämpligt ställe för ev. ytterligare samtal.

30 Gå igenom ovanstående i tävlingsledningen innan
Tänkvärt Gå igenom ovanstående i tävlingsledningen innan tävlingsdagen. (Vem gör vad) Vid fördelning av arbetsuppgifterna, tänk på att alltid söka den lämpligaste i en sådan här situation. Det kan vara så att ex. säkerhetschefen inte orkar att genomföra vissa bitar som ingår i hans/hennes arbetsuppgift…… Anm. Varje sportgren kompletterar med vad som behövs för den enskilda sportgrenen.

31 Checklistor Larma ambulans Larma polis Starta loggbok
Sammankalla ledningsgrupp Sammankalla krisgrupp Förbered pressinformation Kalla anhöriga, nära medarbetare, vittnen

32 Påbörja avlastningssamtal
Kontakta sjukhus för besked om skadade Kalla till pressinformation Samla alla medarbetare Kolla att alla ”är i skick att åka hem”

33 Gör ”Checklista”

34 Efteråt Utvärdering, uppföljning Vad blev bra Vad kan bli bättre
Revidering av Olycks- och krishanteringsplan Genomför realistiska övningar

35 Mediahantering

36 ...då är det inte de vanliga journalisterna som kommer
När olyckan har hänt… ...då är det inte de vanliga journalisterna som kommer

37

38

39

40 Media Vem uttalar sig Vem skriver den första kommunikén
Lokal för pressinformation Kalla till pressinformation regelbundet Tänk på att det är journalisternas ordinarie jobb

41

42 Mediekontakt - alltid Ta god tid på dig Tänk efter innan du svarar
Håll dig inom ditt eget område Säg om du inte vet, kan eller får svara på frågan Håll dig till fakta Antag att allt är offentligt Var bestämd, rättvis och ärlig

43 Mediekontakt - aldrig Ljuga, gissa eller ha egna teorier
Bli upprörd/arg Låta situationen eller reportern stressa dig Använda fikonspråk eller fackspråk Diskutera hemligstämplad information Använda uttrycket ”ingen kommentar” Tala om sådant som är utanför ditt område

44 …fler råd angående media
Glöm inte att det är deras jobb Försök inte dölja något – drevet går Vanligaste nödlögnen – vet ej Åtkomlighet, öppenhet, ärlighet Begär förberedelsetid Medier vill ha en syndabock Inta snabbt mediescenen själv

45 Allmänheten förlåter misstag men inte lögner och undanflykter


Ladda ner ppt "Olycks- och krishanteringsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser