Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se 2010-02-021 Avdelningen för Nationell samverkan och inflytandestrukturen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se 2010-02-021 Avdelningen för Nationell samverkan och inflytandestrukturen."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se 2010-02-021 Avdelningen för Nationell samverkan och inflytandestrukturen

2 www.kb.se 2010-02-022 KB:s organisation

3 www.kb.se 2010-02-023 Avdelningen för nationell samverkan Avdelningschef Gunilla Herdenberg Enheten för samordning och utveckling Chef: Christine Lindmark Enheten för LIBRIS- systemen och databaslicenser Chef: Maria Hedenström Cirka 40 medarbetare

4 www.kb.se 2010-02-024 Nationell samverkan – uppdrag Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning. Arbetar aktivt med utvecklingsfrågor inom nationalbibliotekets verksamhetsområden, i samverkan med externa aktörer. KB har även fått ett särskilt samordningsuppdrag som gäller alla offentligt finansierade bibliotek. (enligt regeringsbeslut 2009-12-17). Enheten för Samordning och utveckling Arbetar med utredningar, biblioteksstatistik, lämnar utvecklingsstöd till projekt etc. Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser Ansvarar för drift och utveckling av LIBRIS nationella bibliotekssystem, samt upphandlar centrala licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser.

5 www.kb.se 2010-02-025 LIBRIS nationella bibliotekssystem Systemen bygger på samverkan mellan de deltagande biblioteken, där kärnan utgörs av svenska offentligfinansierade bibliotek inom högre utbildning och forskning. Den nationella samkatalogen (forskningsbibliotekens gemensamma katalog) Fjärrlån (lån mellan bibliotek) Söktjänster och andra kringliggande tjänster som export av katalogposter, exportrutiner för fjärrlån, export av e-tidskrifter, rutiner för lånestatus, LIBRIS via Z39.50 och driftrutiner LIBRIS underwebb: http://www.kb.se/libris/http://www.kb.se/libris/

6 www.kb.se 2010-02-026 LIBRIS söktjänster LIBRIS (webbsök), 6 miljoner titlar från svenska forskningsbibliotek Sondera, samsökning i tre nationella databaser för arkiv, bibliotek och audiovisuella medier SwePub; vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Här kan man söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera. Många av dessa är fritt tillgängliga i fulltext. LIBRIS uppsök, söktjänst för svenska elektroniskt publicerade examensarbeten och studentuppsatser Samsök erbjuder samsökning och åtkomst till bland annat fulltexter i databaser med licensbundna avtal bibliotek.se, samarbete mellan Kungl. biblioteket/LIBRIS och Bibliotekstjänst AB, fri sökning i forskningsbibliotekens och folkbibliotekens samlingar LIBRIS biblioteksdatabas, information om LIBRIS-anslutna bibliotek http://www.kb.se/libris/soktjanster/

7 www.kb.se 2010-02-027 BIBSAM-konsortiet Licensverksamheten Tillgång till elektroniska informationsresurser KB tecknar centrala licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. De svenska universiteten och högskolorna kan ansluta sig liksom bibliotek vid icke-akademiska offentliga forskningsinstitutioner. Verksamheten under 2010 4,5 heltidsanställda handläggare 65 deltagande bibliotek Cirka 30 avtal Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Består av sju företrädare för universitet och högskolor. Gruppen ansvarar för att utveckla strategier för nationella licensavtal för e-resurser. I detta innefattas bl.a. övergripande principer för avtalens innehåll, avtalsformer och vem som deltar i avtalen.

8 www.kb.se 2010-02-028 E-publicering inom högskolan - Open Access Programmet OpenAccess.se (OA) ska främja maximal tillgänglighet och synlighet för arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter genom att stödja den elektroniska publiceringen vid svenska universitet och högskolor. OpenAccess.se genomfördes 2006-2009 av Kungliga biblioteket i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund, Vetenskapsrådet, Kungl. Vetenskapsakademien och KK-stiftelsen. Programmet har nyligen utvärderats av internationella experter och KB diskuterar nu inriktning och former för ett fortsatt program med övriga intressenter. Läs utvärderingen: http://www.kb.se/OpenAccess/nyheter/2009/Utvardering-av-OpenAccessse-klar-/ http://www.kb.se/OpenAccess/nyheter/2009/Utvardering-av-OpenAccessse-klar-/ Om OA-programmet: http://www.kb.se/OpenAccess/http://www.kb.se/OpenAccess/

9 www.kb.se 2010-02-029 Stödjer biblioteksutveckling Avdelningen samlar in och bearbetar statistik över forskningsbiblioteken Arbetar med bibliografisk samordning och utveckling Genomför utredningar och utvärderingar Samordnar delar av den svenska vidareutbildningen för bibliotekarier, i samverkan med ett antal olika aktörer

10 www.kb.se 2010-02-0210 Bibliotekssamverkan - nationell och internationell stödjer bibliotekens fjärrlånesamverkan Samverkan med forskningsbibliotek, folkbibliotek, arkiv och museer främjas genom ABM-centrum www.abm-centrum.sewww.abm-centrum.se Arbetar för utveckling av biblioteksverksamhet i internationella projekt (senast Centralamerika, Vietnam och Laos) Mer om verksamheten: www.kb.se/om/organisation/samverkan/www.kb.se/om/organisation/samverkan/

11 www.kb.se 2010-02-0211 Kungl. bibliotekets inflytandestruktur Nationell referensgrupp Expertgrupper/styrgrupper Årlig nationell stämma

12 www.kb.se 2010-02-0212 KB:s inflytandestruktur Riksbibliotekarien Expertgrupp för biblioteksstatistik Styrgruppen för Nationella licenser för e- resurser Sverigebiblioteket Expertgrupp för kompetensfrågor Expertgrupp för samordnad digitalisering Expertgrupp för LIBRIS nationella system Expertgrupp för Fråga biblioteket ABM-centrum (samarbetsprojekt) Nationella referensgruppen Biblioteksstämman (diskussionsforum)

13 www.kb.se 2010-02-0213 Nationella referensgruppen Rådgivare och remissinstans till riksbibliotekarien i större strategiska frågor En kanal för KB i arbetet med att utveckla kontakterna med bibliotek, arkiv, museer, andra myndigheter, förlag och andra informationsproducenter. Hjälper KB stärka sin roll och verksamhet. Fyra möten per år

14 www.kb.se 2010-02-0214 Aktuella expertgrupper Nationella referensgruppen Expertgruppen för biblioteksstatistik Sverigebiblioteket (nationellt bibliotekssamråd) Expertgruppen för samordning av digitalisering Expertgruppen för Fråga biblioteket Expertgruppen för LIBRIS nationella system Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser –Referensgruppen för Digitala kartbiblioteket –Arbetsgrupp på KB Expertgruppen för kompetensfrågor ABM-centrum (projekt)

15 www.kb.se 2010-02-0215 En expertgrupp … skapas utifrån behov som finns för strategisk utveckling inom olika områden representerar KB:s samarbetspartners har extern bibliotekschef som ordförande och handläggare vid Nationell samverkan som sekreterare fattar beslut i löpande frågor inom gruppens område är rådgivande inför större diskussioner och förslag till beslut i Nationella referensgruppen fångar upp och initierar viktiga utvecklingsfrågor inom sitt område

16 www.kb.se 2010-02-0216 Expertgrupp, forts… Mandatperiod: 2 år (möjlighet till förlängning 1 år) Självutvärdering en gång per år Slututvärdering av extern utvärderare efter mandatperiodens slut –Har KB fått önskat stöd och återkoppling av presenterade frågor? –Har biblioteken haft det inflytande KB ville och som biblioteken önskade? Minnesanteckningar från expertgruppsmöten: http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/ http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/

17 www.kb.se 2010-02-0217 Den nationella stämman Forum för aktuella frågor, strategiska diskussioner och ett möte över sektorsgränserna Målgrupper: chefer vid universitets- och högskolebiblioteken, chefer för specialbiblioteken, ordförande och sekreterare i KB:s expertgrupper, bibliotekscheferna för folkbiblioteken i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö, representant för Kulturrådet, generalsekreteraren för Svensk biblioteksförening, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), samt Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) Endagsmöte på hösten

18 www.kb.se 2010-02-0218 Läs mer… Om inflytandestrukturen, expertgrupperna och biblioteksstämman: http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/referensgrupper/Inflytandestr uktur_KB_senaste.pdfhttp://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/referensgrupper/Inflytandestr uktur_KB_senaste.pdf


Ladda ner ppt "Www.kb.se 2010-02-021 Avdelningen för Nationell samverkan och inflytandestrukturen."

Liknande presentationer


Google-annonser