Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vart skall jag gå när livet tynger? Tystnadsplikten Bo-Göran Åstrand 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vart skall jag gå när livet tynger? Tystnadsplikten Bo-Göran Åstrand 2008."— Presentationens avskrift:

1 Vart skall jag gå när livet tynger? Tystnadsplikten Bo-Göran Åstrand 2008

2 ETT SKYDDAT RUM I TILLVARON Tystnadsplikten är väggarna och taket 1600 årig tradition i kyrkans historia ”De synder som berättats för mig i förtroende röjer jag inte” Ambrosius Bikten – ett sakrament. Förutsatte absolut tystnadsplikt ”Må Gud förlåta dig!” ”Ego te absolvo!” Det som bekändes inför prästen och förläts kunde inte tas fram igen Ingen kunde bryta upp ”Biktens insegel” Sigillum Confessionem Reglerades tidigt i Katolska kyrkans lagar och motiverades teologiskt och själavårdsmässigt Den enskilda själavården hade sträng tystnadsplikt, men inte absolut

3 Tystnadsplikten är garanterad i lag 900-talet Avsättning, livstids landsflykt Kyrkolagen i Sverige 1686-1889 Dödsstraff Kyrkolagen i Finland 1868 Avsättning KL 5 kap 2§ ”Det som har anfötrotts en präst i enskilt skriftermål eller annars vid själavård får inte röjas, ej heller den person som har anförtrott sig åt prästen.” ”När en präst hörs som vittne får han inte yppa det som har anförtrotts honom i enskilt skriftermål eller själavård”

4 KL 25 kap 8§ 1 mom. ”Inom kyrkoförvaltningen tillämpas vad som föreskrivits i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet /... / Även en handling som gäller själavård eller diakoniarbete som riktar sig till en enskild person skall hållas hemlig.” Innebär att all själavård och allt diakoniarbete som riktar sig till en individ omfattas av tystnadsplikt. Tystnadsplikten baserar sig på tjänst / arbetsförhållande och inte på basis av ärendets natur. Juridisk garanti. Det som anförtrotts åt en församlingsmedlem är inte skyddat i lag. Moralisk tystnadsplikt.

5 Kyrkan – ett offentligträttsligt samfund Har en av samhället given rätt att stifta lagar och ordningar för sin verksamhet Kyrkolag och Kyrko-ordning = Speciallagar Lyder under Offentlighetslagen. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. (1.12.1999) = Allmän lag

6 Vi tiger som muren... Prästen & lektorn Övriga anställda Förtroendevalda & frivilligarbetare

7 Präster & lektorer Absolut tystnadsplikt. Kan inte hävas ens med ett medgivande från den som själv har anförtrott sig. Myndigheter kan inte avkräva information Ingen vittnesplikt Exakt reglerad anmälningsplikt

8 Kyrkans övriga anställda 23§ 1 mom. offentlighetslagen ”Den som är anställd hos en myndighet eller innehar ett förtroendeuppdrag får inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll /... / och inte heller någon annan omständighet som han har fått kännedom om i samband med sin verksamhet hos myndigheten och för vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får inte heller röjas efter det att verksamheten hos myndigheten har upphört eller det uppdrag som utförts för myndighetens räkning har avslutats.”

9 Absolut tystnadsplikt men med TVÅ BEGRÄNSNINGAR 1. Tystnadsplikt kan under noga reglerade former begränsas av Informationsplikt, Anmälningsplikt eller Vittnesplikt 2. Den hjälpsökande ger tillstånd för konsultation och vidare hjälpsökning

10 Förtroendevalda och frivilliga medarbetare Jämställs i detta hänseende med kyrkans övriga anställda i juridisk mening Två kategorier av frivilliga medarbetare a) De-facto frivilliga, arbetar på uppdrag - kontinuerligt - tydligt definierat uppdrag - t.ex. Samtalstjänsten, gruppledare, hjälpledare b) Tillfälliga frivilliga i allmänt arbete

11 TYSTNADSPLIKTEN FÖR KONFIDENTENS BÄSTA SJÄLAVÅRD – BERÄTTA SÅ LITE SOM MÖJLIGT FÖRVALTNING – BERÄTTA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT FÖRSAMLINGSARBETE – SAMARBETA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT


Ladda ner ppt "Vart skall jag gå när livet tynger? Tystnadsplikten Bo-Göran Åstrand 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser